Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023


Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023

Eβδομήντα μελέτες, διαλέξεις και γνωμοδοτήσεις του Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου, που εκπονήθηκαν την τελευταία διετία (2022-2023) , συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στον νομικό τύπο, καλύπτοτας ένα ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου, όπως, επίσης, επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
Στην αφετηρία τίθενται επίκαιρα ζητήματα του γενικού μέρους της πολιτικής δικονομίας και του δικαίου απόδειξης, με τα επόμενα κεφάλαια να επικεντρώνονται σε ζητήματα ενδίκων μέσων, ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας, δικαίου διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Ακολουθούν συμβολές σε σημαντικά και διαχρονικώς καίρια δογματικά προβλήματα τόσο στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίσης του τραπεζικού δικαίου όσο και στους κόλπους του δικαίου κτηματολογίου (ουσιαστικού και δικονομικού), ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται με λοιπά μελετήματα ιδωτικού και δημοσίου δικαίου.
Η αναζήτηση και αξιοποίηση της ύλης του τόμου διευκολύνεται σημαντικά από τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και από το ευρετήριο ύλης, με το τελευταίο να έπεται των μελετών και γνωμοδοτήσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος
2022-2023
© 2023
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 5
ISBN
978-960-648-772-9
Σελίδες
XX + 1603
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

232. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου [Διάλεξη]

233. Το καθήκον αλήθειας στην πολιτική και ποινική δίκη [Πρόλογος συνεδρίου]

234. Τύχη αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής του δήμου Ικαρίας σε βάρος κατόχου, έλκοντος δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση με εκμισθωτή το ελληνικό Δημόσιο, ως προδικαστικό ζήτημα ενοχικών αξιώσεων. Το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς της νήσου Ικαρίας [Γνωμοδότηση].

235. Ομοδικία επί κτηματολογικής δίκης [Παρατηρήσεις υπό ΜΕφΛαρ 279/2022]

236. Το αναγκαίο περιεχόμενο της κατ’ άρθρο 135 ΚΠολΔ περίληψης επί επίδοσης αγωγής σε κάτοικο αγνώστου διαμονής σε περίπτωση απλής ομοδικίας [Γνωμοδότηση]

237. Στοιχεία παραδεκτού και βασίμου ενστάσεων συμψηφισμού, παραγρα­φής και εξόφλησης εργατικής απαίτησης [Γνωμοδότηση]

238. Αναστολή προόδου της δίκης χάριν αποφυγής έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων για την ίδια υπόθεση και χάριν εξυπηρέτησης της αρχής οικονομίας της δίκης [Γνωμοδότηση].

239. Διάγνωση της ύπαρξης συγκεκριμένης συμβατικής έννομης σχέσης με δύναμη δεδικασμένου [Γνωμοδότηση]

240. Βεληνεκές δεδικασμένου δυνάμει του οποίου κρίθηκε η εγκυρότητα της παραίτησης από το δικαίωμα αμφισβήτησης της καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής στο υποστατό της καταγγελίας [Γνωμοδότηση]

241. Αντικειμενικά όρια συρρεόντων δεδικασμένων επί αγωγών διεκδί­κη­σης δικηγορικής αμοιβής από διαφορετικές υποθέσεις του χαρτο­φυλα­κίου ενάγουσας δικηγόρου [Γνωμοδότηση]

242. Αγωγή κακοδικίας (άρθρου 99 Σ και ν. 693/1977) κατά δικαστικών λειτουργών [Γνωμοδότηση]

243. Εσφαλμένος προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας εκπλειστη­ρια­σθέντος ακινήτου στη δήλωση φόρου μεταβίβασης δεν δικαιολογεί αγωγή κακοδικίας εις βάρος του συμβολαιογράφου που διενήργησε τον αναγκαστικό πλειστηριασμό [Γνωμοδότηση]

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

244. Αποδεικτική δυσχέρεια των όρων κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, συνεπεία της δικονομικής απουσίας του αντιδίκου και της εγγενούς αδυναμίας έγκαιρης πραγματικής επίδοσης κλήσης προς λήψη ένορκης βεβαίωσης, στο πλαίσιο του Kαν 1393/2007 [Γνωμοδότηση]

245. Tο βάρος επίκλησης και απόδειξης της δόλιας περιέλευσης φυσικού προσώπου σε αδυναμία πληρωμών στη δίκη υπερχρεωμένου νοικοκυριού το φέρει ο πιστωτής, με την προβολή παραδεκτής και βάσιμης ένστασης (άρθρο 1 § 1 ν. 3869/2010· καθεστώς προ του ν. 4738/2020) [Γνωμοδότηση]

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

246. Παραδεκτός τρόπος προβολής νέων ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη επί ανακοπής των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ [Γνωμοδότηση]

247. Έννομο συμφέρον αυθαίρετου κατόχου (ομοδίκου του ανακριβώς αναγραφόμενου ως κυρίου στα κτηματολογικά φύλλα) προς άσκηση ένδικου μέσου κατά δικαστικής απόφασης διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής [Γνωμοδότηση]

248. Το περιεχόμενο των πρόσθετων λόγων έφεσης στην μετ’ αναίρεση δίκη οριοθετείται, αφενός, από το αντικείμενο της έκκλητης δίκης, αφετέρου, από τη δεσμευτική, ως προς το επιλυθέν νομικό ζήτημα, αναιρετική κρίση [Γνωμοδότηση]

249. Στοιχεία παραδεκτού και βασίμου αίτησης αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 544 αριθ. 7), λόγω της εκ των υστέρων εύρεσης εξοφλητικής απόδειξης, αποδεικνύουσας την απόσβεση της τελεσιδίκως επιδικασθείσας απαίτησης [Γνωμοδότηση]

250. Ανεπίτρεπτο αναίρεσης σε δίκη περί την εκτέλεση της ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. γ΄ [Γνωμοδότηση]

251. Νομιμοποίηση υπερθεματιστή στην άσκηση ανακοπής κατά της εις βάρος του πράξης επίσπευσης αναπλειστηριασμού για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ του αρχικού, υπέρογκου -συνεπεία εμφιλοχω­ρηθέντος πρόδηλου σφάλματος κατά την πληκτρολόγηση προσφο­ράς- και του επιτευχθέντος τελικώς πλειστηριάσματος. Αναιρετικές πλημμέλειες εφετειακής απόφασης που έκρινε αντιθέτως [Γνωμοδό­τηση]

252. Αντισυνταγματικότητα άρθρου 54Α § 5 ν. 4174/2013, δυνάμει του οποίου αξιώνεται η προσκόμιση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιο­κτησίας Ακινήτων, ως προϋπόθεση παραδεκτού συζήτησης εμπράγμα­της αγωγής επί ακινήτου· όρια αναιρετικού ελέγχου [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 383/2021]

253. Cassation. A comparison between French and Greek Civil Procedural Law [Πορίσματα διεθνούς συνεδρίου]

ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

254. Σύννομο έκδοσης διαταγής πληρωμής με έρεισμα εν μέρει αναιρεθείσα τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση, όταν στο δικαστήριο της παρα­πομπής εκκρεμεί και αντέφεση ως προς κεφάλαια τα οποία συνάπτονται αρρήκτως με το ήδη αναιρεθέν, για τα οποία και η ζητούμενη να εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο (διαταγή πληρωμής) απαίτηση [Γνωμοδότηση]

255. Η ανυπαρξία -ρητής ή σιωπηρής- συμφωνίας αναπροσαρμογής μισθώματος ως στοιχείο του ορισμένου και βάσιμου αγωγής περί αναπροσαρμογής του (κατ’ άρθρ. 7 § 2 π.δ. 34/1995) [Γνωμοδότηση]

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

256. Ευσύνοπτη επόπτευση της μεταρρύθμισης που επέφερε στο δίκαιο των ασφαλιστικών μέτρων ο ν. 4842/2021 και επενέργειά της στο νομολογιακό γίγνεσθαι [Μελέτη]

257. Έννομο συμφέρον για διορισμό προσωρινού διαχειριστή σε ομόρ­ρυθμη εταιρεία (ΚΠολΔ 786)· νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας [Γνωμοδότηση]

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

258. Εισαγωγή υπόθεσης στη διαιτησία, κατόπιν παραπεμπτικής απόφασης πολιτικού δικαστηρίου [Γνωμοδοτικό σημείωμα]

259. Διαμεσολάβηση επί κτηματολογικής διαφοράς με αντίδικο το ελληνικό Δημόσιο [Παρατηρήσεις υπό ΜΠρΘεσ 6247/2022]

VΙI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

260. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 § 3 εδ. β΄) και επενέργειά της στον ορισθέντα να διεξαχθεί αναγκαστικό πλειστη­ριασμό ξενοδοχειακού συγκροτήματος [Γνωμοδότηση]

261. Έννομες συνέπειες στο κύρος των επισπευδόμενων αναγκαστικών πλειστηριασμών, καθώς και ευθύνη (αστική, ποινική, πειθαρχική) των αρμόδιων οργάνων εκτέλεσης, αν παρά τη γνωστοποίηση δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής περί αναστολής διεξαγωγής τους, προβούν στη διενέργειά τους [Γνωμοδότηση]

262. Ζητήματα κύρους ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης ακινήτου και της άμεσης εκτέλεσης που έπεται αυτής (ΚΠολΔ 1005 § 1). Παραδεκτό και βάσιμο λόγων ανακοπής. Τύχη ασκηθείσας αίτησης αναστολής [Γνωμοδότηση]

263. Η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον υπερθεματιστή προς είσπραξη πλειστηριάσματος πολλαπλάσιου της τιμής πρώτης προσφο­ράς, συνεπεία πρόδηλου σφάλματος κατά την πληκτρο­λόγηση, τυγχάνει καταχρηστική (ΑΚ 281) [Γνωμοδότηση]

264. Σφάλμα πλειοδοσίας το οποίο επενεργεί στο κύρος ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις ανακοπής του πλειστη­ριασμού και συνέπειες ακύρωσής του [Γνωμοδότηση]

265. Άμυνα μισθωτή ξενοδοχειακού συγκροτήματος το οποίο εκποιήθηκε ελεύθερα (κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ) δίχως τη συνδρομή των προϋπο­θέσεων του νόμου, των ενταγμένων σε τελολογικώς διαρθρωμένο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης [Γνωμοδότηση]

266. Ελεύθερη εκποίηση του άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ [Παρατηρήσεις υπό ΜΠρΠατρ 201/2023]

267. Μέτρα προσωρινής προστασίας του οφειλέτη μετά το πέρας της αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν εκκρεμούν δίκες ανακοπής τόσο κατά του εκτελεστού τίτλου, όσο και ιδίως κατά του ακύρως διε­νεργη­θέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου [Γνωμοδότηση]

268. Το απομείναν υπόλοιπο, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εξοπλισμένων με ειδικά ή γενικά προνόμια [Γνωμοδοτικό σημείωμα]

269. Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των δανειστών επί ανεπάρκειας πλειστηριάσματος, που κατασχέθηκε εις χείρας τρίτου [Γνωμοδότηση]

VΙΙI. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

270. Όροι έγγραφης απόδειξης της ζητούμενης να εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο (διαταγή πληρωμής) απαίτησης από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού με αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της πιστώτριας Τράπεζας [Γνωμοδότηση]

271. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (ΚΠολΔ 731) με τη μορφή της απαγόρευσης κατάπτωσης, είσπραξης και καταβολής ποσού (αντ)εγ­γυητικής επιστολής [Γνωμοδότηση]

272. Αναγκαίο περιεχόμενο των κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ νομιμο­ποιητικών εγγράφων επί ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 ή κατόπιν τιτλοποίησης απαιτήσεων του ν. 3156/2003 [Γνωμοδότηση]

273. Επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας στο επίκαιρο ζήτημα της νομιμοποίησης των ΕΔΑΔΠ του ν. 4354/2015 στη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων του ν. 3156/2003 [Γνωμοδοτικό σημείωμα]

274. Ζητήματα νομιμοποίησης των ΕΔΑΔΠ του ν. 4354/2015 στη διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο τιτλοποιή­σεων του ν. 3156/2003 [Προλογικό σημείωμα].

ΙΧ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

275. Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτημα­τολογίου [Μελέτη]

276. 25 χρόνια Εθνικό Κτηματολόγιο [Πρόλογος συνεδρίου]

277. Παραδεκτό κτηματολογικής αγωγής διόρθωσης ανακριβούς κτηματο­λογικής εγγραφής [Γνωμοδότηση]

278. Νομικό καθεστώς εκκλησιαστικών και μοναστηριακών δασών Κρήτης [Γνωμοδότηση]

279. Η κυρωθείσα με τυπικό νόμο σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων της ζώνης λιμένος συνιστά πράξη καταχωριστέα στα κτηματολογικά φύλλα. Επιτρεπτό άσκησης αγωγής διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής πλαγιαστικώς [Γνωμοδότηση]

280. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού συμπλήρωσης της νομής επί χρησικτη­σίας σε καθεστώς Εθνικού Κτηματολογίου [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 1549/2022]

281. Χρησικτησία σε βάρος ακινήτων ΟΤΑ [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 10/2022]

282. Προσφώνηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΚΕΚΤΗΜΕ [Ομιλία].

283. Πορίσματα εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματο­λογικών Μελετών με θέμα: «Από το Γαιοκτητικό Καθεστώς του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου» [Ομιλία]

Χ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

284. Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητη περιουσία [Μελέτη]

285. Η εικονικότητα μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας αντιτάσσεται και στον ενυπόθηκο δανειστή που τελεί σε γνώση αυτής υπό τους όρους της ΑΚ 139, καθιστώντας επιτρεπτή την εξάλειψη της υποθήκης, η οποία εγγράφηκε με τίτλο εκ του νόμου ΑΚ 1262 αριθ. 4) [Γνωμοδότηση]

286. Προϋποθέσεις και προθεσμία ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης ή πλάνης όσον αφορά στην έκταση του πωληθέντος ακινήτου και αξίωση αποζημίωσης [Γνωμοδότηση]

287. Αποδυνάμωση εμπράγματου δικαιώματος. Προϋποθέσεις και συνέπειες [Γνωμοδότηση] 1265.

288. Επιτρεπτό κατάτμησης οικοπέδου με χρησικτησία. Nόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος ως θεμέλιο τακτικής χρησικτησίας [Γνωμοδότηση]

289. Χρήση ακινήτου ως ξενοδοχείου, δυνάμει ρητής πρόβλεψης κατά τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας· δικαστικός προσδιορισμός ύψους καταβλητέου μισθώματος· ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο, λόγω υπαίτιας παράλειψης εκτέλεσης του τρόπου [Γνωμοδότηση]

290. Όρια σύννομης σύμπραξης συμβολαιογράφου κατά τη σύναψη συμ­φώνου συμβίωσης και τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης από παροδικά άλαλο, έχοντα δικαιοπρακτική ικανότητα και animus testandi [Γνωμοδότηση]

291. Η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας δεν συστήνει, αλλά οριστικοποιεί το ήδη κτηθέν δια της επαγωγής εμπράγματο δικαίωμα, επιβεβαιώνοντας είτε την ματαίωση της ex lege διαλυτικής αίρεσης περί αποποίησης της κληρονομίας, είτε την επέλευση της πλα­σματικής αποδοχής. Δεν συνιστά, συνεπώς, αιτία σύστασης εμπράγματου δικαιώματος και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 20 §§ 4 και 5 ν. 3889/2010 [Γνωμοδότηση]

292. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος αποκλεισμού ομόρρυθμου εταί­ρου· η λύση της ομόρρυθμης εταιρείας ως δικλείδα ασφαλείας στη δόλια απομάκρυνση μειοψηφούντος ομόρρυθμου εταίρου δια της τεχνητής πρόκλησης στο πρόσωπό του σπουδαίου λόγου με σκοπό την απορρόφηση της προσοδοφόρας συμμετοχής του στα κέρδη [Γνωμοδότηση]

XΙ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

293. Διοικητική πράξη παραχώρησης κυριότητας δημόσιων εκτάσεων υπό την αίρεση εκπλήρωσης του σκοπού της [Γνωμοδότηση]

294. Περιορισμοί δόμησης συνεπεία χαρακτηρισμού έκτασης ως natura· επενέργειές τους στην οριστικοποίηση προσυμφώνου ανταλλαγής ακινήτων [Γνωμοδότηση]

295. Πότε το αμετακλήτως ακυρωθέν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα δεν διαταράσσει τη νομή του καθ’ ού το πρωτόκολλο, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 ν. 3127/2003. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες της αποδυνάμωσης εμπράγματου δικαιώματος [Γνωμοδότηση]

296. Επιτρεπτή η μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων κείμενων εκτός Αγίου Όρους στον ενυπόθηκο δανειστή προς απόσβεση χρέους ιεράς μονής, δίχως να τηρηθεί η διαδικασία δημοπρασίας τους, κατά τους ορισμούς του ν. 1198/1981 [Γνωμοδότηση]

297. Το εκλυθέν δεδικασμένο από προηγούμενη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ δεν κωλύει την ευδοκίμηση αιτήματος επανακαθορισμού αιγιαλού, κατ’ άρθρ. 5 ν. 2971/2001, εφόσον το αίτημα στηρίζεται σε νέα στοιχεία [Γνωμοδότηση]

XΙΙ. ΑΝΑΛΕΚΤΑ

298. Πρόλογος βιβλίου: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ τ. 1

299. Προλογικό σημείωμα στο δεύτερο τεύχος της ΕπΑκ 2022.257 επ.

300. Προλογικό σημείωμα στο Λεύκωμα: «Πρόσωπα Θεσσαλονίκης»

301. Βιβλιοπαρουσίαση: Μαρία Περτσελάκη, Η διατάραξη της κυριότητας (2022), εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) σελ. ΧΧ + 658

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021
Εξήντα μελέτες σε επίκαιρα αλλά και καίρια δογματικά προβλήματα στο πεδίο του του δικονομικού δικαίου
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου