Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019


Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019

Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου, όπως επίσης του ιδιωτικού δικαίου, με πολλές εξ αυτών να επικεντρώνονται στο εξαιρετικά δημοφιλές πλέον κτηματολογικό δίκαιο. Στην αφετηρία τίθενται ζητήματα του γενικού μέρους της πολιτικής δικονομίας και του δικαίου απόδειξης, με τα επόμενα κεφάλαια να επικεντρώνονται σε ζητήματα ενδίκων μέσων, τριτανακοπής, ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας, δικαίου διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Ακολουθούν συμβολές σε σημαντικά και διαχρονικώς επίκαιρα δογματικά προβλήματα τόσο στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο και στο δίκαιο κτηματολογίου (ουσιαστικού και δικονομικού), ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται με λοιπά μελετήματα ιδωτικού δικαίου, ιδίως από την ύλη του εμπράγματου, του κληρονομικού και του εργατικού δικαίου. Η αναζήτηση και αξιοποίηση της ύλης του τόμου διευκολύνεται σημαντικά τόσο από τον αναλυτικά πίνακα περιεχομένων, όσο και από το ευρετήριο ύλης, που έπεται των μελετών και γνωμοδοτήσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος
2015-2019
© 2019
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 3
ISBN
978-960-648-030-0
Σελίδες
XVIII + 1029
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

118. «Άσκηση» αγωγής και παράλειψη κλήτευσης του αντιδίκου [Μελέτη]

119. Ισοδύναμη εναλλαγή του πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Προϋποθέσεις χρήσεώς του ως τίτλου προς μεταγραφή (ή καταχώριση), όταν ο συμβιβασμός έχει αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων. Συνέπειες επί μεταγραφής (ή καταχώρισης) του πρακτικού δίχως την επισύναψη των αναγκαιούντων εγγράφων [Γνωμοδότηση]

120. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, όταν ασκείται αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική κατά περισσοτέρων, πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 241/2015]

121. Αναγκαιότητα καταχώρισης κύριας παρέμβασης στα κτηματολογικά φύλλα [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 241/2015]

122. Απαράδεκτο συζήτησης αγωγής λόγω μη προσκόμισης κτηματογραφικού αποσπάσματος [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 1175/2014]

123. Σώρευση διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής [Παρατηρήσεις υπό ΤριμΕφΔωδ 37/2017]

124. Παραδεκτή η σώρευση επικουρικής αγωγικής βάσης στο δικόγραφο της κλήσης, δυνάμει του οποίου επισπεύδεται η συζήτηση ματαιωθείσας αγωγής [Γνωμοδότηση]

125. Πειθαρχική αγωγή εις βάρος δικαστή. Πότε αυτή δεν τυγχάνει παραδεκτή και νόμιμη [Γνωμοδότηση]

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

126. A comparison between the Spanish and the Greek evidence law [Μελέτη]

127. Αποδεικτική δύναμη ομολογίας στην κατ’ έφεση δίκη, όταν η ομολογία έχει λάβει χώρα σε προηγηθείσα δίκη αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας [Γνωμοδότηση]

128. Η μετάλλαξη των ένορκων βεβαιώσεων από «ιδιώνυμο» σε «επώνυμο» αποδεικτικό μέσο. Η συμβολαιογραφική προσέγγιση του θεσμού [Μελέτη]

129. Αναγκαιότητα συνεκτίμησης εκ μέρους του δικαστή της ουσίας της πραγματογνωμοσύνης, κάνοντας ειδική γι’ αυτήν μνεία στην απόφασή του [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 181/2018]

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

130. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 51 § 7 ν. 4301/2014 αποτελεί περίπτωση ερμηνευτικού νόμου. Στο διαδικαστικό στάδιο μετά την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει τον ερμηνευτικό νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασής του [Γνωμοδότηση]

131. Αντικείμενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δημοσίευσης δημόσιας διαθήκης (κατ’ άρθρο 583 ΚΠολΔ) και στην περί κλήρου αγωγή (κατ’ άρθρα 1871 επ. ΑΚ)[Γνωμοδότηση]

ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

132. Οι ειδικές διαδικασίες και η διαταγή πληρωμής μετά το ν. 4335/2015 [Μελέτη]

133. Kύρος διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από τη διοίκηση αλλοτρίων ή (και) από αδικαιολόγητο πλουτισμό [Γνωμοδότηση]

134. Αίτηση ακύρωσης απόφασης γενικής συνέλευσης αγροτικού συνεταιρισμού [Γνωμοδότηση]

135. Διάρκεια και ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης [Γνωμοδότηση]

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

136. Provisional measures. A comparative approach through the scope of the Greek regulation [Μελέτη]

137. Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων πολιτικής δίκης [Μελέτη]

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

138. Κρίσιμα ζητήματα δικαίου διαιτησίας στο έργο του καθηγητή Νικολάου Νίκα [Μελέτη]

139. Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στο ελληνικό δίκαιο [Μελέτη]

VΙI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

140. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης από το ν. 4335/2015 [Μελέτη]

141. Η αναγκαστική εκτέλεση μετά το ν. 4335/2015 [Μελέτη]

142. Πολλαπλές κατασχέσεις. Διαχρονικό δίκαιο [Παρατηρήσεις υπό ΜονΕφΑθ 710/2019]

143. Ακύρωση αναγκαστικού πλειστηριασμού. Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 5/2018]

144. Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος φέρεται ο εκ προσυμφώνου πωλητής [Γνωμοδότηση]

145. Αστοχίες του συστήματος ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης κινητών ή ακινήτων [Παρέμβαση]

146. Τύχη πλειστηριάσματος από της καταβολής του και μέχρι τη διανομή του [Γνωμοδότηση]

147. Τα προνόμια στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και στην πτωχευτική διαδικασία [Γνωμοδοτικό σημείωμα]

148. Άμυνα κατά αίτησης, δυνάμει της οποίας ζητείται η θέση ανώνυμης εταιρείας υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατ’ άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014 [Γνωμοδότηση]

149. Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ [Γνωμοδότηση]

150. Αντισυνταγματικότητα διάταξεων νόμου ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης· ειδικώς το καθεστώς του ν.δ. 3077/1954 [Γνωμοδότηση]

VΙΙI. ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

151. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την παραδεκτή άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων (αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών) των άρθρων 6 §§ 2-3, 13, 18 και 19 ν. 2664/1998 [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 208/2017]

152. H καλή πίστη στο πεδίο του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (ιδίως κατ’ άρθρο 41). Δικαιολογείται η συνδρομή της ακόμη και όταν δεν ελέγχθηκαν οι καταχωρηθέντες στα κτηματολογικά βιβλία τίτλοι εκ μέρους του αποκτώντος εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα), έστω κι αν αυτοί ήταν ανυπόστατοι, εφόσον καταχωρήθηκαν μετά από έλεγχο του αρμόδιου κτηματολογικού οργάνου. Αναγκαίο περιεχόμενο διεκδικητικής αγωγής (άρθρο 1094 ΑΚ) ακινήτου, όταν επ’ αυτής εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. Μη αναγκαιότητα τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 8 α.ν. 1539/1938 προδικασίας επί αγωγής στρεφόμενης κατά του ελληνικού Δημοσίου, όταν αυτή απευθύνεται ενώπιον κτηματολογικού δικαστηρίου [Γνωμοδότηση]

153. Χρησικτησία εις βάρος ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 1824/2014]

154. Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώρηση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα [Μελέτη]

155. Άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση [Μελέτη]

156. Άρνηση του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει στα κτηματολογικά φύλλα σύμβαση οριστικοποίησης προσυμφώνου μεταβίβασης διαμερίσματος, μετά του αναλογούντος ποσοστού του επί του οικοπέδου [Γνωμοδότηση]

157. Δίκη αντιρρήσεων κατά της άρνησης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρήσει πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας [Παρατηρήσεις υπό ΜονΠΘεσ 12784/2015]

158. Πορίσματα εργασιών 2ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών με θέμα: «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: σημεία τομής και διάκρισης»

159. Πορίσματα εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών με θέμα: «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο»

160. Πορίσματα εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών με θέμα: «Εθνικό Κτηματολόγιο. Ισχύον δίκαιο, στρεβλώσεις και θετέον δίκαιο (de lege lata, deformationes, de lege ferenda)»

161. Προσφώνηση 2ου πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

162. Προσφώνηση 3ου πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

163. Προσφώνησης ημερίδας 28.3.2019

IX. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

164. Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων [Μελέτη]

165. Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου, αφενός διότι από αυτήν δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου (λόγω νομιμοποίησης και «τακτοποίησης» αυθαίρετων κατασκευών και προσθηκών) και αφετέρου διότι δημιουργήθηκε υποχρέωση των πωλητών προς καταβολή πρόσθετου φόρου (κληρονομίας) [Γνωμοδότηση]

166. Επιτρεπτό ή μη αντικατάστασης αντικειμένου ενεχύρου εγχαρτωμένου σε ενεχυρόγραφο [Γνωμοδότηση]

167. Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας [Γνωμοδότηση]

168. Πότε η κατ’ άρθρο 3 § 2 εδ. α΄ ν. 4354/2015 εξώδικη πρόσκληση του οφειλέτη ή του εγγυητή του αποτελεί προϋπόθεση κύρους αμιγώς της πρόσκλησης προς σύναψη σύμβασης πώλησης εκ μέρους της υποψήφιας εκχωρήτριας τράπεζας [Γνωμοδότηση]

169. Ανάκληση ανακλήσεως ιδιωτικής διαθήκης [Γνωμοδότηση]

170. Νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακές εκφάνσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο [Μελέτη]

171. Εργατικές αξιώσεις εις βάρος Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης [Γνωμοδότηση]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021
Εξήντα μελέτες σε επίκαιρα αλλά και καίρια δογματικά προβλήματα στο πεδίο του του δικονομικού δικαίου
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου