Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023


Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και στους νόμους για το σύμφωνο συμβίωσης.

Ο νόμος 4958/2022 για τις μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επέβαλε την τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου Οικογενειακού Δικαίου και την απαραίτητη συμπερίληψη των τροποποιήσεων που επήλθαν.

Η δομή του βιβλίου έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον νομικό της πράξης αλλά –κυρίως– τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στην κατανόηση της ύλης του οικογενειακού δικαίου. Η θεωρία συνδέεται με την πράξη, μέσα από παραδείγματα που καθιστούν ευκολότερη την κατανόηση των ερμηνευτικών ζητημάτων και παράλληλα προσφέρουν έναν οδηγό μελέτης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση στον τρόπο διάρθρωσης του έργου επιλέχθηκε ευελπιστώντας ότι αυτό θα αποτελέσει βοήθεια στη μελέτη, τόσο για τον έμπειρο νομικό της πράξης όσο και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των νομικών σχολών.

Παράλληλα, δίδεται βάρος στη θεωρητική επεξεργασία όλης της ύλης του οικογενειακού δικαίου σε όλο το βάθος της, στην επιστημονική τεκμηρίωση των δύσκολων ερμηνευτικών ζητημάτων, καθώς επίσης και στην κριτική προσέγγιση των εννοιών και των θεσμών του οικογενειακού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου
© 2023
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-641-8
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 338
Τιμή
€ 37,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Γενική Βιβλιογραφία

α. Συγγράμματα- Εγχειρίδια

β. Υπομνηματιστικά έργα

Εισαγωγή

Γενικές έννοιες και θεμελιώδεις αρχές

§ 1. Το οικογενειακό δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Το αντικείμενο και η σημασία του οικογενειακού δικαίου

ΙΙΙ. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οικογενειακού δικαίου

ΙV. Οι θεμελιώδεις αρχές του οικογενειακού δικαίου

V. Οι πηγές του οικογενειακού δικαίου και οι υπερεθνικοί κανόνες

§ 2. Θεμελιώδεις έννοιες του οικογενειακού δικαίου

Ι. Ιστορικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γάμου και της οικογένειας

ΙΙ. Η οικογένεια

ΙΙΙ. Ο γάμος

IV. Η συγγένεια

V. Τα οικογενειακά δικαιώματα

Μέρος Α΄

Γάμος και σύμφωνο συμβίωσης

Κεφάλαιο Πρώτο

Η μνηστεία

§ 3. Η σύναψη της μνηστείας

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Έννοια, σημασία και νομική φύση της μνηστείας

III. Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη της μνηστείας

1. Συμφωνία των μνηστευμένων

2. Δικαιοπρακτική ικανότητα

IV. Η έννομη σχέση της μνηστείας

§ 4. Η λύση της μνηστείας και οι έννομες συνέπειές της

Ι. Οι τρόποι λύσης της μνηστείας

ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της λύσης

1. Επιστροφή δώρων και συμβόλων

2. Η υποχρέωση αποζημίωσης

3. Η έκταση της αποζημίωσης

III. Παραγραφή των αξιώσεων από τη λύση της μνηστείας

IV. Δικονομικά ζητήματα

V. Επίμετρο

Κεφάλαιο Δεύτερο

Η σύναψη του γάμου

§ 5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη του γάμου

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Η έκταση της ισχύος των διατάξεων του αστικού κώδικα και για τους δύο τύπους τέλεσης γάμου

§ 6. Οι θετικές προϋποθέσεις για τη σύναψη έγκυρου γάμου

Ι. Η διαφορά φύλου

ΙΙ. Η νόμιμη ηλικία για γάμο

ΙΙΙ. Η δικαιοπρακτική ικανότητα

§ 7. Τα κωλύματα του γάμου

Ι. Το κώλυμα από την παράλληλη ύπαρξη άλλου γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

ΙΙ. Το κώλυμα της εξ αίματος συγγένειας

ΙΙΙ. Το κώλυμα της συγγένειας από αγχιστεία

IV. Το κώλυμα της συγγένειας από υιοθεσία

§ 8. Η συστατική πράξη του γάμου

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

III. Η τέλεση του γάμου

1. Η συμφωνία των μελλονύμφων

2. Ο τύπος της τέλεσης του γάμου

α. Ο πολιτικός τύπος του γάμου

β. Ο θρησκευτικός τύπος του γάμου

γ. Τέλεση πολιτικού και θρησκευτικού γάμου

δ. Ο γάμος μεταξύ ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων

ΙV. H διαδικασία για την τέλεση γάμου

1. Άδεια γάμου

2. Χορήγηση άδειας

3. Απόδειξη της τέλεσης γάμου

4. Παλιοί πολιτικοί γάμοι των Ελλήνων στο εξωτερικό

Κεφάλαιο Τρίτο

Ο ελαττωματικός γάμος

§ 9. Μορφές της ελαττωματικότητας του γάμου και αποκλίσεις από τις γενικές διατάξεις

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Έννοια και μορφές ελαττωματικού γάμου

1. Ο ανυπόστατος γάμος

2. Ο άκυρος γάμος

3. Ο ακυρώσιμος γάμος

α. Ακυρώσιμος γάμος λόγω πλάνης

β. Ακυρώσιμος γάμος λόγω απειλής

III. Η θεραπεία ή η ίαση της ακυρότητας του γάμου

IV. Η ακύρωση του άκυρου και ακυρώσιμου γάμου

1. Ακύρωση με δικαστική απόφαση

2. Ποιος ασκεί την αγωγή

3. Παραγραφή

§ 10. Τα αποτελέσματα της ακύρωσης

Ι. Ο κανόνας της αναδρομικής ανατροπής των αποτελεσμάτων

ΙΙ. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναδρομικής ανατροπής

1. Αποτελέσματα του γάμου που διατηρούνται

2. Αποτελέσματα του γάμου που αίρονται για το μέλλον

3. Ειδικότερα ο νομιζόμενος γάμος και η προστασία του

IV. Δικονομικά θέματα

Κεφάλαιο Τέταρτο

Σύμφωνο συμβίωσης

§ 11. Σύσταση και ελαττωματικότητα του συμφώνου συμβίωσης

I. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

II. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

III. Η συστατική πράξη του συμφώνου συμβίωσης

1. Θετικές προϋποθέσεις και κωλύματα

2. Το ελαττωματικό σύμφωνο συμβίωσης

Κεφάλαιο Πέμπτο

Οι σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου

§ 12. Οι προσωπικές και μικτές σχέσεις των συζύγων

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

IΙΙ. Οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων

1. Η υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση

2. Η ρύθμιση των θεμάτων του συζυγικού βίου με κοινές αποφάσεις

3. Το επώνυμο του συζύγου και οι κοινωνικές σχέσεις

4. Η ένδικη προστασία όταν παραβιάζεται η υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση

α. Αποκαταστατική αγωγή

β. Αναγνωριστική αγωγή

γ. Αγωγή διαζυγίου

δ. Αγωγή αποζημίωσης

ΙV. Οι μικτές συζυγικές σχέσεις

1. Η υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες

α. Ο κανόνας της ισότιμης και αναλογικής συμβολής

β. Η έννοια των οικογενειακών αναγκών

γ. Τα μέσα της συμβολής

δ. Το μέτρο της συμβολής

2. Η αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των συζύγων

§ 13. Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

IΙΙ. Δικαιοπολιτική προσέγγιση

ΙV. Το νόμιμο σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας

1. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

α. Προϋποθέσεις για τη γέννηση της αξίωσης

αα. Η λύση ή η ακύρωση του γάμου ή η τριετής διάσταση

ββ. Η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου

γγ. Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου

β. Τα νομικά χαρακτηριστικά της αξίωσης

γ. Η προστασία της αξίωσης

2. Τα τεκμήρια για τα κινητά (1398 ΑΚ)

3. Η διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο (1399 ΑΚ)

V. Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης

1. Η σύσταση της κοινοκτημοσύνης

2. Η νομική φύση της κοινοκτημοσύνης

3. Η έκταση της κοινοκτημοσύνης

4. Διοίκηση, διάθεση και υπεγγυότητα της κοινής περιουσίας

5. Η λήξη της κοινοκτημοσύνης

§ 14. Ο γάμος σε κρίση: η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Έννοια και μορφές διακοπής της συμβίωσης

1. Το δικαίωμα διατροφής

α. Η ύπαρξη εύλογης αιτίας

β. Η ασθενέστερη οικονομική του κατάσταση

2. Η κατανομή των κινητών

3. Η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης

§ 15. Οι σχέσεις των συμβίων στο σύμφωνο συμβίωσης

Ι. Οι προσωπικές σχέσεις

ΙΙ. Οι περιουσιακές σχέσεις

Κεφάλαιο Έκτο

Το διαζύγιο

§ 16. Η λύση του γάμου με διαζύγιο

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

ΙΙΙ. Το διαζύγιο με αντιδικία

1. Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης

α.Το κλονιστικό γεγονός

β. Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης που καθιστά για τον ενάγοντα βάσιμα αφόρητη την εξακολούθηση της συμβίωσης

2. Τα μαχητά τεκμήρια του κλονισμού

α.Η διγαμία

β. Η μοιχεία

γ. Η εγκατάλειψη

δ. Η επιβουλή της ζωής του συζύγου

ε. H άσκηση ενδοοικογενειακής βίας

3. Το αμάχητο τεκμήριο κλονισμού

ΙV. Η αφάνεια ως λόγος διαζυγίου

V. Το δικαίωμα προς διάζευξη: απόσβεση και καταχρηστική άσκησή του

VI. Δικονομικά ζητήματα

VII. Το συναινετικό διαζύγιο

1.Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου

2. Συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων

3. Συμβολαιογραφική πράξη με την οποία περιβάλλεται η συμφωνία για τη λύση και την επιμέλεια των τέκνων, μετά από πάροδο 10ημέρου από τη σύνταξη της πρώτης έγγραφης συμφωνίας

§ 17. Οι συνέπειες της λύσης του γάμου με διαζύγιο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το δικαίωμα του συζύγου για μεταγαμιαία διατροφή

1. Οι προϋποθέσεις της διατροφής

α. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας

β. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω της επιμέλειας ανηλίκου

γ. Η αδυναμία εύρεσης εργασίας

δ. Οι λόγοι επιείκειας

2. Τα χαρακτηριστικά της αξίωσης μεταγαμιαίας διατροφής

ΙΙΙ. Αποκλεισμός ή παύση του δικαιώματος μεταγαμιαίας διατροφής

1. Αποκλεισμός ή περιορισμός της διατροφής

α. Η μικρή διάρκεια

β. Η υπαιτιότητα

γ. Εκούσια πρόκληση της απορίας

2. Η παύση της διατροφής

ΙV. Η αξίωση παροχής πληροφοριών

V. Δικονομικά Θέματα

§ 18. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης και οι συνέπειές της

Ι. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης

1. Γενικά

2. Οι τρόποι λύσης

ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της λύσης εν ζωή

III. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης με θάνατο

Μέρος Β΄

Συγγένεια - Γονική σχέση

Οικογενειακή αλληλεγγύη

Κεφάλαιο Έβδομο

Η συγγένεια

§ 19. Ο συγγενικός δεσμός. Έννοια και σημασία της συγγένειας

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Η συγγένεια. Έννοια και είδη

ΙΙΙ. Η συγγένεια του παιδιού με τη μητέρα

§ 20. Η θεμελίωση της πατρότητας για τα γεννημένα σε γάμο τέκνα

Ι. Τα τεκμήρια πατρότητας των άρθρων 1465, 1466 ΑΚ

ΙΙ. Ο επιγενόμενος γάμος των γονέων

ΙΙΙ. Η προσβολή της πατρότητας

1. Προϋποθέσεις της προσβολής-Ιστορικές βάσεις της αγωγής

α. Η πραγματικότητα της μη σύλληψης από το σύζυγό της

β. Η αδυναμία της σύλληψης από το σύζυγο

γ.Το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης

2. Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται στην προσβολή της πατρότητας

α. Ενεργητική Νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

3. Αποκλεισμός του δικαιώματος προσβολής

α. Προθεσμίες για την άσκηση της αγωγής

β. Ο θάνατος του τέκνου

γ. Η αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα

δ. Η συγκατάθεση στην τεχνητή γονιμοποίηση

4. Τα έννομα αποτελέσματα της προσβολής πατρότητας

§ 21. Η θεμελίωση της πατρότητας στην αναγνώριση για τα γεννημένα χωρίς γάμο τέκνα

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Η εκούσια αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα

1. Προϋποθέσεις της εκούσιας αναγνώρισης

α. Η ιδιότητα του παιδιού ως γεννημένου χωρίς γάμο

β. Η δήλωση του πατέρα και η συναίνεση της μητέρας. Οι δικαιούχοι της εκούσιας αναγνώρισης

2. Έννοια, νομική φύση και τύπος της εκούσιας αναγνώρισης

3. Προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης

IΙΙ. Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας

1. Τα πρόσωπα της δίκης

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

2. Η απόδειξη της πατρότητας

α. Το τεκμήριο της πατρότητας

β. Η ευθεία απόδειξη της πατρότητας

γ. Η άμυνα του εναγομένου

3. Οι προθεσμίες

ΙV. Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης

§ 22. Παιδιά γεννημένα με τις μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

III. Γενικές προϋποθέσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1. Οι συναινέσεις των μερών

2. Η ιατρική αναγκαιότητα για το επιτρεπτό της τεχνητής αναπαραγωγής

3. Τα όρια ηλικίας

4. Ζητήματα σχετικά με το γεννητικό υλικό και την τύχη του

α. Η νομική φύση

β. Η τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού

γ. Η επιλογή ανώνυμου ή επώνυμου δότη/δότριας

IV. Οι ειδικές προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα

1. Εισαγωγικά

2. Προϋποθέσεις που αφορούν τη νομική (βιολογική ή κοινωνική) μητέρα

3. Προϋποθέσεις που αφορούν την κυοφόρο γυναίκα

4. Η δικαστική άδεια

5. Οι έννομες συνέπειες της παροχής δικαστικής άδειας για παρένθετη κυοφορία

α. Το τεκμήριο της μητρότητας

β. Η προσβολή του τεκμηρίου της μητρότητας

V. Οι ειδικές προϋποθέσεις για τη μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση

1. Προϋποθέσεις που αφορούν τον θανόντα

2. Προϋποθέσεις που αφορούν τη γυναίκα

3. Η έννομη συνέπεια

Κεφάλαιο Όγδοο

Σχέσεις γονέων και τέκνων

§ 23. Η γονική σχέση που είναι ανεξάρτητη από την ηλικία του τέκνου

Ι. Ιστορικοκοινωνικά

ΙΙ. Το επώνυμο του τέκνου ή των τέκνων

1.Το επώνυμο τέκνου γεννημένου σε γάμο

2. Επώνυμο τέκνου γεννημένου σε σύμφωνο συμβίωσης

3. Επώνυμο τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων του

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις γονέων και τέκνων

1. Η αμοιβαία υποχρέωση βοήθειας, στοργής και σεβασμού

2. Η υποχρέωση του τέκνου για παροχή υπηρεσιών

IV. Γονική παροχή

§ 24. Η γονική μέριμνα. Εισαγωγικά

Ι. Η έννοια και νομικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος της γονικής μέριμνας

ΙΙ. Οι φορείς του δικαιώματος της γονικής μέριμνας. Τα πρόσωπα

1. Η κοινή γονική μέριμνα για τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο

α. Η διαφωνία των γονέων του

β. Η άσκηση της γονικής μέριμνας από τον ένα μόνο γονέα εκ του νόμου

αα. Η αδυναμία άσκησης της γονικής μέριμνας για πραγματικούς ή νομικούς λόγους

ββ. Πράξεις με συνήθη ή επείγοντα χαρακτήρα από τον ένα γονέα

2. Η γονική μέριμνα για τα παιδιά τα γεννημένα χωρίς γάμο

α. Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο αλλά αναγνωρισμένα

β. Παιδιά με δικαστική αναγνώριση που αντιδίκησε ο πατέρας

ΙΙ. Το περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και η άσκησή της

1. Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου

α. Η ονοματοδοσία

β. Η φροντίδα της υγείας του παιδιού

γ. Η επίβλεψη του ανηλίκου

δ. Τα σωφρονιστικά μέτρα ή αλλιώς η διαπαιδαγώγησή του

2. Η διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου

α. Περιουσία του τέκνου από διαθήκη ή δωρεά

β. Σύνταξη απογραφής για την περιουσία και την κληρονομία

γ. Πράξεις υπό διατυπώσεις και λοιπές διαχειριστικές πράξεις

αα. Πράξεις υπό διατυπώσεις

ββ. Δωρεές από την περιουσία του ανηλίκου

γγ. Τα εισοδήματα από την περιουσία του

δ. Δαπάνες και ευθύνη των γονέων

3. Η εκπροσώπηση του τέκνου

ΙΙΙ. Ο τρόπος άσκησης της επιμέλειας και γενικότερα της γονικής μέριμνας

1. Η γενική ρήτρα του συμφέροντος του τέκνου

2. Η αποφυγή των διακρίσεων σε βάρος του παιδιού

3. Η σύγκρουση των συμφερόντων γονέων και παιδιού

ΙV. Η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο

1. Το νέο πλαίσιο: η ex lege κοινή άσκησή της και από τους δύο γονείς (1513 ΑΚ)

2. Η παρέκκλιση από τον κανόνα της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας (1514 AK)

3. Η περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται καταχρηστικά ή γίνεται κακή άσκησή της (1532, 1535 ΑΚ)

4. Το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί

V. Η παύση της γονικής μέριμνας

1.Ο θάνατος ή η αφάνεια των γονέων ή του τέκνου και η ενηλικίωση του τέκνου

2. Η έκπτωση

Κεφάλαιο Ένατο

Διατροφή από το νόμο

§ 25. Η διατροφή ως δικαίωμα και ως υποχρέωση

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της γέννησης του δικαιώματος διατροφής

1.Η απορία του δικαιούχου

2. Η ευπορία του υπόχρεου διατροφής

§ 26. Η σειρά των υπόχρεων και η σειρά των δικαιούχων

Ι. Σειρά των υπόχρεων διατροφής

ΙΙ. Σειρά των δικαιούχων διατροφής

ΙΙΙ. Μετακύλιση της υποχρέωσης διατροφής και υποκατάσταση εκ του νόμου

§ 27. Το περιεχόμενο της διατροφής και το μέτρο της υποχρέωσης (το ύψος της διατροφής)

Ι. Η ανάλογη ή πλήρης διατροφή

ΙΙ. Η στοιχειώδης ή ελαττωμένη διατροφή

§ 28. Η λειτουργία της αξίωσης διατροφής

Ι. Χρόνος και τρόπος καταβολής

ΙΙ. Μεταβολή των συνθηκών

ΙΙΙ. Δικονομικά θέματα

IV. Ειδικές περιπτώσεις διατροφής

1. Διατροφή τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο, πριν από την αναγνώριση

2. Διατροφή της άγαμης μητέρας και έξοδα τοκετού

3. Διατροφή μεταξύ αδελφών

Κεφάλαιο Δέκατο

Η υιοθεσία

§ 29. Η υιοθεσία ως νομικός θεσμός για τη δημιουργία συγγένειας

Ι. Ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

ΙΙ. Δικαιοπολιτική προσέγγιση

III. Η έννοια και η νομική φύση της υιοθεσίας

§ 30. Προϋποθέσεις έγκυρης τέλεσης της υιοθεσίας

Ι. Οι συναινέσεις των μερών (θετών και φυσικών γονέων)

1. Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης των φυσικών γονέων

2. Η οριοθέτηση της συναίνεσης του φυσικού γονέα και της αναπλήρωσής της από την περίπτωση της συναίνεσης του επιτρόπου

3. Η συναίνεση του υιοθετούμενου (θετού τέκνου)

4. Η συναίνεση του/της συζύγου του υιοθετούντος

5. Η ακρόαση των τέκνων αυτού που υιοθετεί

6. Η ακρόαση των συγγενών

ΙΙ. Η ηλικία του θετού γονέα, η ηλικία του θετού τέκνου και η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας

ΙΙΙ. Η δικαιοπρακτική ικανότητα

ΙV. Το κώλυμα της υιοθεσίας από την ύπαρξη άλλου θετού γονέα

§ 31. Η διαδικασία της υιοθεσίας και η προσβολή της τέλεσής της

Ι. Η διαδικασία

ΙΙ. Η προσβολή της υιοθεσίας

1. Λόγοι προσβολής της υιοθεσίας

2. Τα πρόσωπα που μπορούν να προσβάλλουν την απόφαση

§ 32. Τα αποτελέσματα της τέλεσης της υιοθεσίας

Ι. Η συγγένεια

ΙΙ. Επώνυμο και όνομα

ΙΙΙ. Η γονική μέριμνα

§ 33. Η λύση της υιοθεσίας και τα αποτελέσματά της

Ι. Αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας

ΙΙ. Δικαστική λύση της υιοθεσίας με αντιδικία των μερών

ΙΙΙ. Συναινετική λύση της υιοθεσίας

IV. Τα αποτελέσματα της λύσης της υιοθεσίας

V. Η ανασύσταση της υιοθεσίας

§ 34. Η υιοθεσία ενηλίκου (τέλεση, αποτελέσματα, λύση)

Ι. Προϋποθέσεις

II. Αποτελέσματα

III. Η λύση της υιοθεσίας

Κεφάλαιο Ενδέκατο

Προστατευτικοί θεσμοί

§ 35. Η επιτροπεία ανηλίκου ως προστατευτικός θεσμός του ανήλικου τέκνου

Ι. Έννοια, προϋποθέσεις και όργανα της επιτροπείας

1. Προϋποθέσεις

2. Τα όργανα της επιτροπείας

α. Ο επίτροπος

β. Το εποπτικό συμβούλιο

γ. Το δικαστήριο

ΙΙ. Το περιεχόμενο και η λειτουργία της επιτροπείας

ΙΙΙ. Η λήξη της επιτροπείας

Κεφάλαιο Δωδέκατο

Αναδοχή ανηλίκου

§ 36. Η αναδοχή ανηλίκου ως θεσμός του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου

Ι. Έννοια και τρόπος σύστασης της αναδοχής ανηλίκου

ΙΙ. Η λειτουργία της αναδοχής ανηλίκου και η άρση της

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο

Η δικαστική συμπαράσταση

§ 37. Δικαστική συμπαράσταση ως προστατευτικός θεσμός ενήλικων προσώπων

Ι. Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία στη δικαστική συμπαράσταση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Διαδικασία

ΙΙ. Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης

ΙΙΙ. Η άρση της δικαστικής συμπαράστασης

IV. Η ακούσια νοσηλεία

V. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων