Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012

Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο.

Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν παύει, όμως παράλληλα, να ενδιαφέρει και τον Νομικό της πράξης, ο οποίος θα έχει ενδιαφέρουσες και πλήρεις απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την επαγγελματική του καθημερινότητα.
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα κάθε θέματος είναι εμπεριστατωμένες, με πλήρη θεωρητική ανάλυση και, βέβαια, με θεμελίωση στην ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος των προσωπικών εταιριών και της κοινοπραξίας. Τούτο οφείλεται στο ότι, ο πρόσφατος νόμος 4072/ 2012, περιέλαβε σε ειδικό τμήμα του (άρθρα 249 επ.), για πρώτη φορά μετά από περίπου 200 χρόνια, ρυθμίσεις για τα νομικά αυτά πρόσωπα. Με τις ρυθμίσεις αυτές καταργήθηκαν οι ελλειμματικές και ξεπερασμένες διατάξεις του ΕμπΝ για τις προσωπικές εταιρίες και είτε παγιώθηκαν νομοθετικά οι μέχρι σήμερα κρατούσες θεωρητικές και νομολογιακές θέσεις, είτε τροποποιήθηκαν.
Οι απαντήσεις των θεμάτων που αναφέρονται στις προσωπικές εταιρίες, δίδονται πάντα βάσει του Ν. 4072/2012. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν σε ορισμένα από τα θέματα, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται χρονολογικά στην έναρξη ισχύος του παραπάνω Νόμου. Είναι ευνόητο ότι αυτό οφείλεται στην προσπάθειά να προσεγγισθούν οι νέες ρυθμίσεις σε όλα τα στάδια της λειτουργίας μιας προσωπικής εταιρίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου
Εταιρικό δίκαιο – Αξιόγραφα – Πτωχευτικό Δίκαιο
Ασκήσεις – Λύσεις θεωρητικά τεκμηριωμένες και εναρμονισμένες με την πρόσφατη νομοθεσία
Προσωπικές εταιρίες – Κοινοπραξία – Μετατροπή Εταιριών σε άλλο νομικό τύπο – Ανώνυμη Εταιρία – ΕΠΕ
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-923-0
Σελίδες
132
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Άσκηση 1. Επωνυμία ομόρρυθμης εταιρίας. Αποχώρηση εταίρου και είσοδος νέου. Πτώχευση της εταιρίας

Άσκηση 2. Παράταση του χρόνου λειτουργίας ομόρρυθμης εταιρίας ορισμένου χρόνου. Διαχειριστής τρίτος μη εταίρος. Ενστάσεις από το δίκαιο της συναλλαγματικής. Μεταχρονολογημένη ακάλυπτη επιταγή

Άσκηση 3. Πτώχευση ομορρύθμου εταίρου λόγω «επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης». Συνέπειες για την εταιρία. Ενστάσεις από το δίκαιο των αξιογράφων. Λειτουργία της ρήτρας «ανέξοδος επιστροφή» όταν αναγράφεται από τον εκδότη συναλλαγματικής. Πτωχευτική διεκδίκηση. Εκκαθάριση της εταιρίας

Άσκηση 4. Μεταβίβαση των «εις διαταγήν» αξιογράφων. Αναγκαστική εκτέλεση κατά ΟΕ που βρίσκεται στο στάδιο της πτώχευσης και κατά ομορρύθμου εταίρου της. Ρήτρα απαλλαγής ομορρύθμου εταίρου από τις εταιρικές υποχρεώσεις. Πτωχευτική αποκατάσταση ΟΕ

Άσκηση 5. Ετερόρρυθμη εταιρία. Σχηματισμός της εταιρικής επωνυμίας. Eτερόρρυθμος εταίρος διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας. Διαμόρφωση της ευθύνης του. Λειτουργία της ρήτρας «αξία προς έσπραξη» στην οπισθογράφηση. Προφορική συμφωνία για μη μεταβίβαση επιταγής. Ανάκληση επιταγής και δικαιώματα του κομιστή της

Άσκηση 6. Συμμετοχή νομικών προσώπων σε ετερόρρυθμη εταιρία. Λευκή οπισθογράφηση συναλλαγματικής. Αποδοχή ευκολίας. Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Συνέπειες πτώχευσης ετερορρύθμου εταιρίας. Δικαιώματα ετερορρύθμου εταίρου στην πτώχευση της εταιρίας.

Άσκηση 7. Νομική μορφή Κοινοπραξίας. Απόδοση εισφοράς σε αποχωρήσαν μέλος. Πτωχευτική ικανότητα. Λύση

Άσκηση 8. Υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρία. Ζητήματα που προκύπτουν στο στάδιο αυτό και η αντιμετώπισή τους

Άσκηση 9. Συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό υπό ίδρυση ΑΕ. Εισφορά προσωπικής εργασίας για απόκτηση μετοχών στην ΑΕ. Μόνιμη συμμετοχή μετόχου στο ΔΣ. Υποχώρηση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

Άσκηση 10. Μονοπρόσωπη ΑΕ. Υποκατάστατα όργανα ΑΕ. Πληρεξούσιος του ΔΣ. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Τύχη συμβάσεων εργασίας επί πτωχεύσεως του εργοδότη

Άσκηση 11. Μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ. Νομιμοποίηση κομιστή επί απώλειας συναλλαγματικής. Σχέση της συναλλαγματικής με τη βασική σχέση. Δεν είναι δυνατή η κήρυξη σε πτώχευση μόνο των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη

Άσκηση 12. Μετατροπή εκ του νόμου ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη. Ισχυρισμοί ομόρρυθμου εταίρου κατά εταιρικού δανειστή. Καταστατική διαχείριση. Εκδότης-αποδέκτης συναλλαγματικής το ίδιο πρόσωπο. Ατελής συναλλαγματική. Οπισθογράφηση συναλλαγματικής από πτωχό. Συνέπειες

Άσκηση 13. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Κατάχρηση αντιπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστικού οργάνου. Απομάκρυνση από τη διαχείριση του διαχειριστή. Αποζημίωση της εταιρίας

Άσκηση 14. Μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ. Μη σύννομος σχηματισμός της επωνυμίας ΑΕ. Δανειοδότηση της εταιρίας από μέτοχο. Έννοια παύσης πληρωμών. Δικαίωμα αποχωρισμού κατά την πτώχευση

Άσκηση 15. Εξουσία υποκατάστατου οργάνου. Το ΔΣ κυρίαρχο όργανο διοίκησης της ΑΕ. Τύχη κατά τη διάρκεια της πτώχευσης των αγωγών που είχαν κατατεθεί πριν από αυτήν

Άσκηση 16. Σύμβαση δανείου μεταξύ ΑΕ –που εκπροσωπείται από υποκατάστατο όργανο– και του τέκνου του οργάνου. Πλασματική λήξη χρεών και παύση τοκογονίας κατά τη διάρκεια της πτώχευσης. Αντισυμβατική συμπλήρωση λευκής συναλλαγματικής

Άσκηση 17. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατά τη διάρκεια της πτώχευσης. Λόγοι ανακοπής. Πτωχευτική ανάκληση (υποχρεωτική – δυνητική). Ρήτρα «ουχί εις διαταγήν» σε οπισθογράφηση του εκδότη –και ταυτόχρονα λήπτη– της συναλλαγματικής

Άσκηση 18. Εκ του νόμου διαχείριση ΟΕ. Διαταγή πληρωμής κατά ΟΕ εκτελείται και κατά των ομορρύθμων εταίρων. Μετατροπή ΟΕ σε ΕΠΕ. Ευθύνη πρώην ομορρύθμου εταίρου. Οπισθογράφηση συναλλαγματικής «λόγω ενεχύρου». Ανάκληση μεταχρονολογημένης επιταγής. Πτωχευτική απαλλοτρίωση.

Άσκηση 19. Ανάκληση μελών ΔΣ από τη Γ. Συνέλευση ΑΕ. Μη πληρωμή επιταγής με εκδότη νομικό πρόσωπο. Ποιος φέρει την εκ του νόμου ευθύνη

Άσκηση 20. Μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ. Πτώχευση ΑΕ. Συνέπειες σε περίπτωση παύσης των εργασιών της πτώχευσης και ανάκλησης της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση. Εκπροσώπηση της εταιρίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Λ. Κοτσίρης/Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων, 3η έκδ., 2006
Ο εμπλουτισμός του δικαίου εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων τόσο από το νομοθέτη όσο και από τη δικαστηριακή πρακτική και τη θεωρία κατέστησαν...
Χ. Μαστροκώστας, Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας, 1995
Τα προβλήματα στο στάδιο της εκκαθάρισης της Ομόρρυθμης Εταιρίας εξετάζονται στη μελέτη του λέκτορα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρήστου Ι. Μαστροκώστα....
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024