Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022


Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο ενιαίο έργο στο πεδίο του Δικαίου Εμπορικών Δικαιοπραξιών, του Δικαίου των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου.

Το έργο ξεχωρίζει για την πρωτότυπη απόδοση της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωσή της με παραστατικό και ευσύνοπτο τρόπο, μέσω παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και, κατά περίπτωση, αυτούσιας παράθεσης νομολογιακών προσεγγίσεων, με βασικό γνώμονα την ουσιαστική υποβοήθηση των φοιτητών και των νομικών της πράξης στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών, ενίοτε πραγματικά δυσχερών, εννοιών.

Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και το δεύτερο στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπως σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται με βάση όχι μόνο τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις, ιδίως στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και τις πιο σημαντικές θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις. Στόχος του παρόντος έργου δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των θεματικών που εντάσσονται συστηματικά στο ιδιαίτερα ευρύ γνωστικό αντικείμενο των δύο ως άνω Δικαίων, αλλά η όσο το δυνατόν απλή και περιεκτική παρουσίαση των βασικών εκείνων εννοιών, των οποίων η γνώση και κατανόηση συνιστά αναγκαίο υπόβαθρο για την περαιτέρω επιστημονική εξέταση και έρευνα των ποικίλων ζητημάτων που απασχολούν στο πλαίσιο αυτών.

Αν και η αρχική σκέψη πίσω από την έκδοση ήταν να καλύψει πρωτίστως εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να χρησιμεύσει και στους νομικούς της πράξης, ως μέσο εύκολης και αποτελεσματικής πρόσβασης στις θεωρητικές και νομολογιακές λύσεις, που έχουν προταθεί και εφαρμόζονται στα αντίστοιχα πεδία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό
© 2022
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-440-7
Σελίδες
XXIV + 568
Τιμή
€ 46,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Ελληνικές

Ξενόγλωσσες

Δίκαιο των Αξιογράφων

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δικηγόρος

Μέρος Πρώτο

Εισαγωγή: Γενική θεωρία των αξιογράφων

§

Εννοιολογικά στοιχεία των αξιογράφων: Αξιόγραφα υπό ευρεία και υπό στενή έννοια

Ι.

Βασικά εννοιολογικά στοιχεία του όρου «αξιόγραφο»: Αξιόγραφα υπό ευρεία έννοια.

1. Έγγραφο

2. Ιδιωτικό δικαίωμα

3. Ιδιόρρυθμη σύνδεση εγγράφου και ιδιωτικού δικαιώματος

ΙΙ.

Δυνητικά εννοιολογικά στοιχεία του όρου «αξιόγραφο»: Αξιόγραφα υπό στενή έννοια

1. Τα αξιόγραφα υπό στενή έννοια ως αξιόγραφα με πρόσθετα εννοιολογικά στοιχεία

2. Τα πρόσθετα εννοιολογικά στοιχεία των αξιογράφων υπό στενή έννοια, ειδικότερα

§

Διακρίσεις των αξιογράφων

Ι. Αξιόγραφα υπό ευρεία έννοια – Αξιόγραφα υπό στενή έννοια

ΙΙ. Γνήσια αξιόγραφα – Καταχρηστικά αξιόγραφα

ΙΙΙ. Ενοχικά – εμπράγματα – συμμετοχικά αξιόγραφα

1. Ενοχικά αξιόγραφα

2. Εμπράγματα αξιόγραφα

3. Συμμετοχικά αξιόγραφα

IV. Aιτιώδη – αναιτιώδη (αφηρημένα) αξιόγραφα

V. Συστατικά – δηλωτικά αξιόγραφα

1. Συστατικά αξιόγραφα

2. Δηλωτικά αξιόγραφα

VI.

Αξιόγραφα ονομαστικά – εις διαταγή – στον κομιστή (ανώνυμα)

1. Ονομαστικά αξιόγραφα

2. Αξιόγραφα εις διαταγή

3. Αξιόγραφα στον κομιστή (ανώνυμα)

§

Σημασία των αξιογράφων – Νομοθετική ρύθμιση

§

Γένεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από αξιόγραφο (αξιογραφικές θεωρίες)

Ι. Η δημιουργική θεωρία (θεωρία της έκδοσης)

ΙΙ. Η συμβατική θεωρία

ΙΙΙ. Τροποποιημένη συμβατική θεωρία

Μέρος Δεύτερο

Συναλλαγματική

§

Έννοια, οικονομική σημασία, νομοθετική ρύθμιση και νομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής

Ι. Έννοια της συναλλαγματικής

1. Η συναλλαγματική ως εντολή πληρωμής με χαρακτήρα έκταξης – Κύρια πρόσωπα στη συναλλαγματική

2. Ενδεχόμενα πρόσωπα στη συναλλαγματική

ΙΙ. Οικονομική σημασία της συναλλαγματικής

ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση της συναλλαγματικής

ΙV. Νομικά χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής

1. Χαρακτηριστικά της συναλλαγματικής ως αξιογράφου

2. Η συναλλαγματική ως «μήτρα» περισσότερων υποχρεώσεων (κύριας και επικουρικών)

§

Έκδοση της συναλλαγματικής

Ι. Ικανότητα ανάληψης υποχρέωσης από συναλλαγματική

ΙΙ. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών

ΙΙΙ. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής

1. Τα τυπικά στοιχεία του άρθρου 1 Ν. 5325/1932

2. Ακυρότητα της συναλλαγματικής λόγω έλλειψης τυπικών στοιχείων του άρθρου 1 Ν. 5325/1932

3. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής σε άλλη δικαιοπραξία

ΙV. Ειδικά ζητήματα σε σχέση με την έκδοση συναλλαγματικής

1. Έκδοση συναλλαγματικής με αντιπρόσωπο

2. (Μεταγενέστερη) αλλοίωση τυπικών στοιχείων του άρθρου 1 Ν. 5325/1932

§

Λευκή συναλλαγματική (άρθρο 10 Ν. 5325/1932)

Ι. Έννοια

ΙΙ.

Επιμέρους ζητήματα αναφορικά με την έννοια της λευκής συναλλαγματικής

1. Διαφορά της λευκής συναλλαγματικής από την ατελή

2. Έκταση της ηθελημένης παράλειψης

3. Ηθελημένη παράλειψη τυπικού στοιχείου που αναπληρώνεται;

4. Συμφωνία μεταγενέστερης συμπλήρωσης

5. Εξουσιοδότηση συμπλήρωσης

ΙΙΙ.

Συμπλήρωση (συμβατική και αντισυμβατική) της λευκής συναλλαγματικής

1. Συνέπειες που επέρχονται είτε η συμπλήρωση είναι συμβατική είτε αντισυμβατική

2. Ειδικότερα, συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπλήρωσης

§

Ρήτρες στη συναλλαγματική

Ι.

Επιτρεπόμενες ρήτρες που επηρεάζουν την ενοχή από τη συναλλαγματική

ΙΙ.

Επιτρεπόμενες ρήτρες που δεν επηρεάζουν την ενοχή από τη συναλλαγματική

ΙΙΙ. Μη επιτρεπόμενες ρήτρες

1. Μη επιτρεπόμενες ρήτρες που θεωρούνται ως μη γεγραμμένες

2. Μη επιτρεπόμενες ρήτρες που επιφέρουν ακυρότητα της συναλλαγματικής

§

Αποδοχή της συναλλαγματικής

Ι. Έννοια και σημασία της αποδοχής – Άρνηση αποδοχής

ΙΙ. Νομική φύση της αποδοχής

ΙΙΙ. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή

1. Προλεγόμενα

2. Ειδικότερα, εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχή μετά τη θέση της σε κυκλοφορία

IV. Τύπος και περιεχόμενο της αποδοχής

V. Αποδοχή ευκολίας

§

Μεταβίβαση της συναλλαγματικής εν ζωή – Οπισθογράφηση

Ι. Τρόποι μεταβίβασης της συναλλαγματικής εν ζωή

1. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση

2. Μεταβίβαση με εκχώρηση του κοινού δικαίου

3. Μεταβίβαση με απλή παράδοση

ΙΙ. Οπισθογράφηση της συναλλαγματικής

1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης

2. Τα πρόσωπα στην οπισθογράφηση (οπισθογράφος – υπέρ ου η οπισθογράφηση)

3. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογράφησης

4. Αποτελέσματα (λειτουργίες) της οπισθογράφησης

5. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης

§

Τριτεγγύηση της συναλλαγματικής

Ι. Έννοια και σημασία της τριτεγγύησης

ΙΙ.

Τα πρόσωπα στην τριτεγγύηση (τριτεγγυητής – υπέρ ου η τριτεγγύηση)

1. Τριτεγγυητής

2. Υπέρ ου η τριτεγγύηση

ΙΙΙ. Τύπος και περιεχόμενο της τριτεγγύησης

1. Πού σημειώνεται η τριτεγγύηση

2. Πώς σημειώνεται η τριτεγγύηση

3. Λοιπά ζητήματα

ΙV. Ευθύνη του τριτεγγυητή

1. Προϋπόθεση εγκυρότητας της υποχρέωσης του τριτεγγυητή

2. Διαμόρφωση – Περιεχόμενο

3. Δικαιώματα του τριτεγγυητή που πλήρωσε

V. Διαφορές της τριτεγγύησης από την εγγύηση του κοινού δικαίου

§

Εκπλήρωση της ενοχής από τη συναλλαγματική

Ι. Λήξη της συναλλαγματικής

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Οι τρόποι λήξης της συναλλαγματικής, ειδικότερα

3. Ερμηνευτικοί κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό λήξης της συναλλαγματικής

ΙΙ. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς πληρωμή

1. Η υποχρέωση εμφάνισης της συναλλαγματικής προς πληρωμή ως κανόνας

2. Επιμέρους διατυπώσεις σε σχέση με την εμφάνιση της συναλλαγματικής προς πληρωμή

3. Συνέπειες της παράλειψης εμφάνισης της συναλλαγματικής προς πληρωμή

ΙΙΙ. Πληρωμή της συναλλαγματικής

1. Έλεγχος νομιμοποίησης του κομιστή

2. Αποσβεστική ενέργεια της πληρωμής

3. Αξιώσεις του πληρωτή που πλήρωσε έναντι του κομιστή

§

Αναγωγή

Ι.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Διάκριση της ευθύνης από τη συναλλαγματική σε ευθεία και σε ευθύνη από αναγωγή

ΙΙ. Αναγωγή προς πληρωμή

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης αναγωγής προς πληρωμή (= πότε ασκείται αναγωγή προς πληρωμή∙ άρθρο 43 Ν. 5325/1932)

2. Η σύνταξη διαμαρτυρικού ως τυπική προϋπόθεση άσκησης αναγωγής προς πληρωμή

3. Αντικείμενο της αναγωγής προς πληρωμή (= ποσά που μπορούν να ζητηθούν∙ άρθρο 48 Ν. 5325/1932)

4. Έκπτωση από το δικαίωμα αναγωγής προς πληρωμή

ΙΙΙ.

Αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων (= ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής)

1. Ποιος ασκεί έναντι ποιου την αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων

2. Αντικείμενο της αναγωγής προς απόδοση των καταβληθέντων (= ποσά που μπορούν να ζητηθούν· άρθρο 49 Ν. 5325/1932)

3. Λοιπή λειτουργία της αναγωγής προς απόδοση των καταβληθέντων

ΙV.

Ειδικότερα: Η αναγωγή προς πληρωμή και προς απόδοση των καταβληθέντων ως «άρρυθμη» ή «αλματική» αναγωγή – Εις ολόκληρο ευθύνη των υποχρέων από αναγωγή προς πληρωμή και προς απόδοση των καταβληθέντων

1. Η αναγωγή προς πληρωμή και προς απόδοση των καταβληθέντων ως «άρρυθμη» ή «αλματική» αναγωγή

2. Εις ολόκληρο ευθύνη των υποχρέων από αναγωγή προς πληρωμή και προς απόδοση των καταβληθέντων

V.

Δικαιώματα και νομική θέση υποχρέου από αναγωγή προς πληρωμή ή προς απόδοση των καταβληθέντων

1. Δικαιώματα υποχρέου από αναγωγή που πληρώνει τη συναλλαγματική: Αξίωση παράδοσης της συναλλαγματικής, του διαμαρτυρικού και εξοφλημένου λογαριασμού – Δικαίωμα διαγραφής οπισθογραφήσεων

2. Νομική θέση υποχρέου από αναγωγή που πληρώνει τη συναλλαγματική: Κτήση του δικαιώματος «επί του εγγράφου» και «εκ του εγγράφου» –

Επάνοδος στη θέση που κατείχε στο πλαίσιο της κανονικής κυκλοφορίας της συναλλαγματικής

§

Ενστάσεις κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική

Ι.

Η αρχή του απροβλήτου (= περιορισμού) των ενστάσεων ως έκφραση εξισορρόπησης αντίθετων συμφερόντων

ΙΙ.

Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων και επιτρεπόμενες ενστάσεις: Κρίσιμες νομοθετικές διατάξεις

III.

Αποκλειόμενες ενστάσεις σύμφωνα με την αρχή του αποκλεισμού των ενστάσεων (άρθρο 17 Ν. 5325/1932), ειδικότερα

1. Προσδιορισμός της έννοιας «προσωπικές ενστάσεις»

2. Προϋποθέσεις ισχύος της αρχής του απροβλήτου των ενστάσεων (= εφαρμογής του άρθρου 17 Ν. 5325/1932)

IV. Επιτρεπόμενες ενστάσεις, ειδικότερα

1. Ενστάσεις που αφορούν στο κύρος της δήλωσης βουλήσεως του υποχρέου

2. Ενστάσεις που συνάγονται από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής

3. Προσωπικές ενστάσεις που ανήκουν στον υπόχρεο έναντι του κομιστή

§

Παραγραφή – Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Ι. Παραγραφή

1. Χρόνος παραγραφής

2. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής

3. Αποτελέσματα της παραγραφής

ΙΙ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

1. Περιεχόμενο του άρθρου 80 Ν. 5325/1932 – Σκοπός της διάταξης

2. Νομική φύση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

3. Προϋποθέσεις της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

Μέρος Τρίτο

Επιταγή

§

Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά της επιταγής

Ι.

Νομικά χαρακτηριστικά της επιταγής ως αξιογράφου – Οικονομική λειτουργία της επιταγής

ΙΙ. Η επιταγή ως έκταξη

ΙΙΙ.

Νομοθετική ρύθμιση της επιταγής – Διάκριση της επιταγής από ομώνυμα έγγραφα

§

Έκδοση της επιταγής

Ι. Ικανότητα ανάληψης υποχρέωσης από επιταγή

ΙΙ. Τυπικά στοιχεία της επιταγής

1. Τα τυπικά στοιχεία του άρθρου 1 Ν. 5960/1933

2. Ακυρότητα της επιταγής λόγω έλλειψης τυπικών στοιχείων του άρθρου 1 Ν. 5960/1933 – Λευκή επιταγή – Ρήτρες στην επιταγή

3. Μετατροπή άκυρης επιταγής σε άλλη δικαιοπραξία

ΙΙΙ.

Σύμβαση επιταγής: Έννοια και διαμόρφωση των σχέσεων των μερών – Η σύμβαση επιταγής ως στοιχείο του κύρους της επιταγής;

IV.

Η χρήση ορισμένου τύπου εντύπου ως στοιχείο του κύρους της επιταγής;

§

Διαφορές της επιταγής από τη συναλλαγματική

§

Μεταχρονολογημένη επιταγή

§

Μεταβίβαση της επιταγής

Ι. Τρόποι μεταβίβασης της επιταγής

ΙΙ. Ιδιορρυθμίες της οπισθογράφησης στην επιταγή εις διαταγή

§

Τριτεγγύηση επιταγής

§

Εκπλήρωση της ενοχής από την επιταγή

Ι. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή

1. Γενικές παρατηρήσεις – Χρόνος εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή

2. Λοιπές διατυπώσεις σε σχέση με την εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή

3. Συνέπειες της παράλειψης εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή

ΙΙ. Πληρωμή της συναλλαγματικής

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Έλεγχος κατά την πληρωμή

3. Αποσβεστική ενέργεια της πληρωμής

4. Αξιώσεις της πληρώτριας τράπεζας που πλήρωσε έναντι του κομιστή

§

Ακάλυπτη επιταγή

Ι. Έννοια ακάλυπτης επιταγής

ΙΙ. Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής

1. Ποινική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής: Το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 Ν. 5960/1933)

2. Αστική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής

§

Αναγωγή (άρθρα 40 έως 48 Ν. 5960/1933)

Ι. Αναγωγή προς πληρωμή

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης αναγωγής προς πληρωμή ( = πότε ασκείται αναγωγή προς πληρωμή∙ άρθρο 40 Ν. 5960/1933) – Η αναγωγή προς πληρωμή ως «άρρυθμη» ή «αλματική» αναγωγή με εις ολόκληρο ευθύνη των υποχρέων

2. Η βεβαίωση της άρνησης πληρωμής ως τυπική προϋπόθεση άσκησης αναγωγής προς πληρωμή

3. Αντικείμενο της αναγωγής προς πληρωμή (= ποσά που μπορούν να ζητηθούν∙ άρθρο 45 Ν. 5960/1933)

4. Έκπτωση από το δικαίωμα αναγωγής προς πληρωμή

ΙΙ.

Αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων (= ανάστροφη κυκλοφορία της επιταγής)

1. Η αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων ως «άρρυθμη» ή «αλματική» αναγωγή με εις ολόκληρο ευθύνη των υποχρέων

2. Αντικείμενο της αναγωγής προς απόδοση των καταβληθέντων (= ποσά που μπορούν να ζητηθούν∙ άρθρο 46 Ν. 5960/1933)

§

Παραγραφή – Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Ι. Παραγραφή

1. Χρόνος παραγραφής

2. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής

ΙΙ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

§

Ιδιαίτερα είδη επιταγής

Ι. Δίγραμμη επιταγή (άρθρα 37 και 38 Ν. 5960/1933)

1. Διγράμμιση της επιταγής (γενική και ειδική)

2. Σημασία της δίγραμμης επιταγής

3. Λοιπές παρατηρήσεις

ΙΙ. Λογιστική επιταγή (= επιταγή σε λογαριασμό· άρθρο 39 Ν. 5960/1933)

1. Εξωτερικά γνωρίσματα της λογιστικής επιταγής

2. Σημασία της λογιστικής επιταγής

3. Ευθύνη της πληρώτριας τράπεζας

ΙΙΙ. Ταξιδιωτική επιταγή

Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Έφη Τζίβα

Καθηγήτρια

Κεφάλαιο I

Εισαγωγικά

1. Η έννοια της ασφάλισης

2. Δομικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης

Α. Ύπαρξη σύμβασης

Β. Ασφαλιστικός ή ασφαλισμένος κίνδυνος

Γ. Ιδιαιτερότητες ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης-σχέσης

3. Οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς

4. Ασφαλιστικό δίκαιο – Διακρίσεις-περιεχόμενο

Κεφάλαιο II

Νομοθετικές ρυθμίσεις

1. Βασική ασφαλιστική νομοθεσία

2. Ασφαλιστικός Νόμος, Ν. 2496/1997

3. Ειδικοί ασφαλιστικοί νόμοι

4. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Ιδιωτική Ασφάλιση

Κεφάλαιο III

Γενικές έννοιες της ιδιωτικής ασφάλισης

1.

Διακρίσεις ασφαλίσεων στο πλαίσιο του ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου

Α. Ασφαλίσεις προαιρετικές και ασφαλίσεις υποχρεωτικές

Β. Ασφαλίσεις προσώπων και ασφαλίσεις «πραγμάτων» =ασφαλίσεις προσωπικών και ασφαλίσεις μη προσωπικών κινδύνων

Γ. Ασφαλίσεις ζημιών και ασφαλίσεις ποσού

Δ. Ασφαλίσεις «καταναλωτικές» και ασφαλίσεις επαγγελματικές

Ε. Ασφαλίσεις αμιγούς ασφαλιστικού περιεχομένου και ασφαλίσεις ασφαλιστικού και επενδυτικού χαρακτήρα

ΣΤ. Ασφαλίσεις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές

Ζ. Ασφαλίσεις ατομικές και ασφαλίσεις ομαδικές

2. Ορολογικές διευκρινίσεις

3. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης

Α. Γενικές ρυθμίσεις

Β. Η ανοικτή ή τρέχουσα ασφάλιση

Γ. Το ζήτημα της προσωρινής ασφαλιστικής σύμβασης

Δ. Η ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση

4. Διάρκεια, περιεχόμενο ασφαλιστικών συμβάσεων

5. Αποδέσμευση από ασφαλιστικές συμβάσεις

Α. Καταγγελία από τον ασφαλιστή ως λόγος λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης

i. Καταγγελία λόγω παράβασης ασφαλιστικών βαρών και ειδικά του καθήκοντος προσυμβατικής αναγγελίας

ii. Καταγγελία λόγω παράβασης άλλων ασφαλιστικών βαρών

iii. Καταγγελία λόγω μη καταβολής δόσης ασφαλίστρου και δόλιας απόκρυψης πολλαπλής ασφάλισης

Β. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης από τον λήπτη της ασφάλισης. Ειδικότερα οι περιπτώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης

i. Μείωση ή εξάλειψη κινδύνου

ii.Δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης

iii. Υπαναχώρηση σε ασφαλίσεις ζωής

Γ. Λοιποί λόγοι λύσης ασφαλιστικής σύμβασης για τον ασφαλιστή και τον λήπτη της ασφάλισης, εκτός από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της σύμβασης, και την καταγγελία σύμβασης αόριστου χρόνου, (άρθρο 8 §§ 1,2)

6. Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι

Α. Έννοια-Νομική ρύθμιση

Β. Νέα επέμβαση στο Ν. 2251/1994 σχετικά με ΓΑΟ σε ασφαλίσεις υγείας

Γ. Περιπτωσιολογία κριθέντων από τα ελληνικά δικαστήρια άκυρων ΓΑΟ

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

Α. Εισαγωγικές διευκρινίσεις

Β. Δικαιώματα του ασφαλιστή

Γ. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή

i.Υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης

ii. Υποχρέωση πληροφόρησης

iii. Πληροφόρηση στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης

iv. Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με πληροφόρηση στις ασφαλίσεις ζωής

v. Eιδικές ρυθμίσεις σχετικά με πληροφόρηση στις από απόσταση καταρτιζόμενες ασφαλιστικές συμβάσεις

Δ. Δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης ή και ασφαλισμένου

Ε. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και ασφαλισμένου

i. Καταβολή ασφαλίστρου

8. Ασφαλιστικά βάρη

Α. Έννοια – διακρίσεις από εξαιρέσεις κάλυψης – κεκαλυμμένα ασφαλιστικά βάρη

Β. Συνέπειες παράβασης ασφαλιστικών βαρών

Γ. Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά βάρη

i. α) Περιγραφή του κινδύνου

β) Αντικείμενο των προσυμβατικών δηλώσεων

γ) Οι έννομες συνέπειες της παράβασης

δ) Νομολογιακά παραδείγματα δόλιας παράβασης του ασφαλιστικού βάρους της περιγραφής κινδύνου ή της προσυμβατικής αναγγελίας

ii. Δήλωση για επίταση του κινδύνου

iii. Ειδοποίηση ασφαλιστή για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

iv. Λήψη μέτρων αποφυγής ή μείωσης του κινδύνου

9. Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου

Α. Νομική φύση της σύμβασης

Β. Έννομες συνέπειες ασφάλισης για λογαριασμό

Γ. Η ομαδική ασφάλιση

10. Ζητήματα παραγραφής

Α. Γενικές επισημάνσεις

Β. Παραγραφή με βάση άλλες διατάξεις πλην του άρθρου 10 ΑσφΝ

Κεφάλαιο IV

Γενικό Μέρος ασφαλίσεων ζημιών (Άρθρα 11-18 ΑσφΝ)

1. Έννοια και αντικείμενο της ασφάλισης ζημιών

Α. Ασφαλιστικό συμφέρον

Β. Διακρίσεις των ασφαλίσεων ζημιών

Γ. Ασφαλιστική ζημία

2. Υπολογισμός ασφαλίσματος

i. Ασφαλιστική αξία

ii. Ασφαλιστικό ποσό

iii. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού ή αποζημιωτική αρχή (μια πρώτη προσέγγιση)

3. Πλήρης ασφάλιση – Υπασφάλιση – Υπερασφάλιση

4. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού ή αποζημιωτική αρχή

5. Υποκατάσταση

6. Εξαιρέσεις κάλυψης

7. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

8. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές

Κεφάλαιο V

Ειδικό Μέρος – Επί μέρους ασφαλίσεις – Ασφαλίσεις ζημιών,

ασφαλίσεις προσώπων, Ασφαλιστικοεπενδυτικά προϊόντα –

Συστήματα ενισχυτικά της ιδιωτικής ασφάλισης

1. Ασφάλιση πυρκαγιάς (άρθρο 19 ΑσφΝ)

Α. Εισαγωγικά

Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος

Γ. Ασφαλιστική ζημία

Δ. Επαγγελματικές ασφαλίσεις πυρκαγιάς

Ε. Ουσιαστική έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης

2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων (άρθρο 20 ΑσφΝ)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Γ. Ευθύνη του ασφαλιστή

3. Ασφάλιση εσοδείας (άρθρο 21 ΑσφΝ)

4. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων (άρθρο 22 ΑσφΝ)

Α. Ασφαλίσεις πιστώσεων

Β. Ασφαλίσεις εγγυήσεων

5. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών (άρθρο 23 ΑσφΝ)

6. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων (άρθρο 24 ΑσφΝ)

7. Ασφάλιση αστικής ευθύνης (άρθρα 25 και 26 ΑσφΝ)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Αντικείμενο ασφάλισης

Γ. Η ασφαλιστική περίπτωση

Δ. Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης-Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Ε. Το άρθρο 26 και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

8.

Ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα (κ.ν. 489/1976 και λοιπά νομοθετήματα)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Ιδιομορφίες της ασφάλισης αυτής

Γ. Ζημιωθείς τρίτος

Δ. Υποχρεωτικότητα κατάρτισης

Ε. Ειδικά ασφαλιστικά βάρη

ΣΤ. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

Ζ. Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης

Η. Ασφαλιστική κάλυψη

Θ. Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης

Ι. Ευθεία αξίωση τρίτου

ΙΑ. Επικουρικό κεφάλαιο – Περιπτώσεις κάλυψης:

ΙΒ. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Άρθρα 26-37α κ.ν. 489/76)

9. Ασφαλίσεις προσώπων (άρθρα 27-32 ΑσφΝ)

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Διακρίσεις ασφαλίσεων ζωής

Γ. Δήλωση στοιχείων ασφαλισμένου – Εξαγορά

Δ. Αυτοκτονία ή θανάτωση

Ε. Ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών

10. Μικτοτυπικά προϊόντα (ασφαλιστικά και επενδυτικά)

11.

Συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων – Επικουρικό Κεφάλαιο – Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικών Ασφαλίσεων Ζωής

Α. Επικουρικό Κεφάλαιο στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

Β. Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

Κεφάλαιο VI

Ασφαλιστής (ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις)

και διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα

1. Ασφαλιστής ή ασφαλιστική επιχείρηση

Α. Νομοθετική ρύθμιση

Β. Νομική μορφή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αντικείμενο δραστηριότητάς τους

Γ. Σύστημα εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Δ. Διαχείριση κινδύνων

Ε. Κανόνες λογιστικού περιεχομένου

ΣΤ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονομική δυσχέρεια ή ασυνήθη (= irregular) κατάσταση

Ζ. Ανάκληση άδειας λειτουργίας

H. Ασφαλιστική και «κοινή» εκκαθάριση

Θ. Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών

2.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές = διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (Ν. 4583/2018).

Α. Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Β. Η έννοια και το περιεχόμενο της ασφαλιστικής «διαμεσολάβησης», – διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Βιβλιογραφία

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Αλλοδαπή

Νομολογία

Παραρτημα Ι. Έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην ασφαλιστική πρακτική

Παράρτημα ΙΙ. Νομοθεσίας (Αξιόγραφα- Ασφαλιστικό)

Παράρτημα ΙΙα. Αξιόγραφα

Ν. 5325/1932

Ν. 5960/1933

Ν.Δ. 17 ΙΟΥΛΙΟΥ/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παράρτημα ΙΙβ. Ασφαλιστικό

Ν. 2496/1997

Κ.Ν. 489/1976

Ν. 4364/2016

Ν. 4583/2018

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία