Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 4η έκδ., 2020


Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 4η έκδ., 2020

Το παρόν έργο παρουσιάζει και εστιάζει στα μεγαλύτερα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις μορφές των εμπορικών εταιριών και λειτουργεί ως μια συνεκτική πρόταση, ερμηνευτική των σχετικών διατάξεων. Η ύλη παρουσιάζεται συντομευμένη, αλλά πυκνή, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό μεγάλο φάσμα καίριων ζητημάτων καθιστώντας το έργο αυτό ιδανικό και για διδακτική προετοιμασία.

Η έκδοση αυτή, πλήρως αναθεωρημένη, πραγματεύεται όλες τις κρίσιμες μεταβολές με βάση ιδίως τους νόμους 4601/2019 και 4635/2019. Ειδικότερα, αντικείμενο αναφοράς αποτελεί μεταξύ άλλων ο νόμος 4635/2019 ο οποίος εισήγαγε στα άρθρα του, 85 έως 116, διατάξεις περί του Γ.Ε.ΜΗ. και της εμπορικής δημοσιότητας, αντικαθιστώντας μ’ αυτές, εκείνες του ν. 3419/2005, αλλά και στο νόμο 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών. Η παράθεση των βασικών νέων διατάξεων συνοδεύεται από κριτικές παρεμβάσεις και αναθεωρητικές, ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Αναθεωρημένη με βάση ιδίως τους νόμους 4601/2019 και 4635/2019
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-154-3
Σελίδες
XXV + 826
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή

Α. Ορισμός του δικαίου των εμπορικών εταιριών

Β. Βασικές έννοιες

Ι. Η ένωση προσώπων

ΙΙ. Οι «εταιρίες»

ΙΙΙ. Oι «εμπορικές» εταιρίες – Αρχή του κλειστού αριθμού

IV. Ο κοινός σκοπός

Γ. Διακρίσεις των εμπορικών εταιριών

Δ. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών

Ε. Διάρθρωση ύλης

Κεφάλαιο πρώτο

η αστική εταιρία

Α. Έννοια

Β. Ίδρυση

Γ. Εσωτερικές σχέσεις

Ι. Η εταιρική ιδιότητα

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις των εταίρων

1. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς, ειδικότερα

2. Η υποχρέωση επιδίωξης του κοινού σκοπού (λήψεως αποφάσεων-διαχείρισης)

3. H υποχρέωση πίστης

4. Η υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες – Εταιρικά χρέη

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των εταίρων

ΙV. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας

Δ. Εξωτερικές σχέσεις

Ε. Λύση – Εκκαθάριση

ΣΤ. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

Ζ. Εφαρμογή των περί αστικής εταιρίας διατάξεων επί εμπορικών εταιριών – Ουσιώδεις διαφορές

Κεφάλαιο δεύτερο

Η ομόρρυθμη εταιρία

Α. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

Β. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η εταιρική σύμβαση

1. Συμβαλλόμενοι

2. Τύπος

3. Περιεχόμενο

α. Ως προς τα ουσιώδη στοιχεία

αα) Τα ονόματα και οι υπογραφές των συμβαλλομένων

ββ) Η συμφωνία περί συστάσεως ομόρρυθμης εταιρίας

γγ) Η αμοιβαιότητα στην ανάληψη υποχρεώσεων

δδ) Η ανάληψη υποχρέωσης «κοινών εισφορών»

εε) Η ανάληψη υποχρέωσης επιδίωξης κοινού, εμπορικού σκοπού

στστ) Η επωνυμία

ζζ) Η έδρα

β. Ως προς τα επουσιώδη στοιχεία

αα) Η διάρκεια

ββ) Τα όργανα της εταιρίας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

γγ) Λοιπά επουσιώδη στοιχεία – Ελεύθερη διαμόρφωση των εσωτερικών σχέσεων των εταίρων – Όρια

4. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασης

5. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασης

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι υποστηριζόμενες θεωρίες

γ. Η νομική αντιμετώπιση της ελαττωματικής εταιρίας

δ. Περιορισμοί στην αναγνώριση της ελαττωματικής εταιρίας – Θεραπεία του ελαττώματος

ε. Ειδικές περιπτώσεις

6. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης

α. Γενικά

β. Μετασχηματισμοί εμπορικών εταιριών (και ομόρρυθμης εταιρίας)

(α) Συγχώνευση

(β) Διάσπαση

(γ) Μετατροπή

ΙΙΙ. Διατυπώσεις δημοσιότητας

1. Η προβλεπόμενη διαδικασία

2. Οι συνέπειες της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

α. Η κτήση νομικής προσωπικότητας

β. Η ομόρρυθμη εταιρία υπό ίδρυση

γ. Λοιπές συνέπειες-Ατελής δημοσίευση

3. Η ανώμαλη λόγω μη δημοσίευσης ομόρρυθμη εταιρία.

Γ. Η εσωτερική λειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Η εταιρική συμμετοχή

ΙΙ. Τα όργανα της ομόρρυθμης εταιρίας, εγγύτερα

1. Οι εταίροι

2. Οι διαχειριστές

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των εταίρων

1. Γενικά

α. Περί των υποχρεώσεων, συνοπτικά

β. Η ευθύνη των εταίρων

2. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς

3. Η υποχρέωση (και το δικαίωμα) διαχείρισης

α. Έννοια της διαχείρισης – Διάκριση από εκπροσώπηση

β. Προσδιορισμός της διαχείρισης ως εταιρικού δικαιώματος και υποχρέωσης – Διακρίσεις

γ. Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης ή άσκησης του δικαιώματος από τους εταίρους

δ. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας

ε. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, ειδικότερα

στ. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων, ειδικότερα.

ζ. Νομική θέση και ευθύνη του διαχειριστή

η. Παύση της διαχείρισης

4. Η υποχρέωση πίστης

5. Η υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες– Εταιρικά χρέη

IV. Τα δικαιώματα των εταίρων

1. Γενικά επί των δικαιωμάτων

α. Διακρίσεις

β. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και εταιρικής συμμετοχής

2. Προσωπικά δικαιώματα

α. Η actio pro socio

β. Το δικαίωμα διαχείρισης

γ. Το δικαίωμα ψήφου

δ. Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης

3. Περιουσιακά δικαιώματα

α. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

β. Το δικαίωμα προσωρινής διανομής κερδών και απολήψεων

γ. Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως

V. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας

1. Γενικά

2. Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας

3. Η είσοδος νέου εταίρου

4. Η έξοδος εταίρου

α. Διακρίσεις

i. Έξοδος με παραίτηση

ii. Έξοδος λόγω θανάτου, πτωχεύσεως, θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση, άλλων περιστατικών

iii. Έξοδος λόγω διώξεως από ατομικό δανειστή

iv. Έξοδος λόγω αποκλεισμού

β. Συνέπειες εξόδου –Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου

Δ. Η εξωτερική λειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Η εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Γενικά

2. Οι διαχειριστές με εξουσία εκπροσώπησης (εκπρόσωποι) – Δικαίωμα εναντίωσης

3. Όρια της εξουσίας εκπροσώπησης

ΙΙ. Ευθύνη εταιρίας και εταίρων έναντι εταιρικών δανειστών

ΙΙΙ. Η πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ε. Λήξη και αναβίωση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Έννοια και συνέπειες της λύσεως

2. Οι λόγοι λύσεως

α. Η πάροδος του χρόνου διάρκειας

β. Η απόφαση των εταίρων ή η αντίθετη σύμβαση

γ. Η κήρυξη της πτώχευσης

δ. Η δικαστική απόφαση

ε. Οι προβλεπόμενοι στη σύμβαση λόγοι

στ. Οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι

ζ. Η «μονοπρόσωπη εταιρία»

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση και η περάτωση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Έννοιες

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Οι εκκαθαριστές

4. Η διαδικασία (εργασίες) της εκκαθάρισης

5. Η περάτωση και οι συνέπειές της

IV. Η αναβίωση ή επαναλειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

Κεφάλαιο τρίτο

Λοιπές προσωπικές εμπορικές εταιρίες

Α. Η ετερόρρυθμη εταιρία

Ι. Εισαγωγικά

1. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας

ΙV. Η εξωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας

V. Η λήξη και η αναβίωση της ετερόρρυθμης εταιρίας

B. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές

Γ. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ειδικής σύνθεσης

Δ. Η αφανής εταιρία

Ι. Εισαγωγικά

1. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Η σύσταση της αφανούς εταιρίας

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας

IV. Η εξωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας

V. Η λήξη και η αναβίωση της αφανούς εταιρίας

Ε. Η κοινοπραξία

ΣΤ. Οι λειτουργούσες κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4072/2012 προσωπικές εταιρίες

Ζ. Ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ)

Κεφάλαιο τέταρτο

Η ανώνυμη εταιρία

Α. Εισαγωγικά

Ι. Έννοια – Ρύθμιση – Μεταβατικές διατάξεις

1. Έννοια

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Μεταβατικές διατάξεις

ΙΙ. Βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά.

1. Η εταιρική σχέση

2. Το «ανώνυμο» της εταιρίας

3. Η νομική προσωπικότητα

4. Η εμπορικότητα

5. Το μετοχικό κεφάλαιο

6. Ο διοικητικός έλεγχος

Β. Η σύσταση της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Γενικά (προϋποθέσεις – στάδια ίδρυσης)

ΙΙ. Η ιδρυτική δικαιοπραξία

1. Νομική φύση – Συμβαλλόμενοι

2. Τύπος και ερμηνεία

3. Τροποποιήσεις και προσαρμογές

4. Περιεχόμενο

α. Τα ουσιώδη στοιχεία (ελάχιστο περιεχόμενο)

αα) H «εταιρική επωνυμία»

ββ) Ο «σκοπός της εταιρίας»

γγ) H «έδρα της εταιρίας»

δδ) Η «διάρκεια της εταιρίας»

εε) «Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου»

a. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

b. H καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

c. H μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

d. Πιστοποίηση καταβολής – Συνέπειες μη καταβολής

e. Μέριμνα αποκλεισμού καταστρατηγήσεων

στ΄στ) «Το είδος των μετοχών, ο αριθμός τους και o αριθμός κάθε κατηγορίας, η ονομαστική τους αξία, η έκδοσή τους και η μετατροπή ανωνύμων σε ονομαστικές» (βλ. άρθρο 5 §1 εδ. ε-ζ).

a. H έννοια της μετοχής

b. Tο είδος των μετοχών

i. Κοινές μετοχές

ii. Ανώνυμες μετοχές

iii. Ονομαστικές μετοχές

iv. Δεσμευμένες μετοχές

v. Άυλες μετοχές – Ακινητοποιημένες μετοχές – Μετοχές σε λογιστική μορφή

vi. Προνομιούχες μετοχές

vii. Προσωρινοί τίτλοι

viii. Απλοί και πολλαπλοί τίτλοι

ix. Μετοχές επικαρπίας ή αποσβεσμένες (αποσβεσθείσες) μετοχές

x. Εξαγοράσιμες μετοχές

xi. Τίτλοι κτήσης μετοχών

c. O αριθμός των μετοχών

d. Η ονομαστική αξία και οι λοιπές αξίες της μετοχής

e. H έκδοση μετοχών

f. Απόκτηση ιδίων μετοχών

ζζ) «Το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου που είναι καταβλητέο κατά το χρόνο σύστασης» (άρθρο 5§1, εδ. ιδ΄)

ηη) «Ατομικά στοιχεία» ιδρυτών και υπογραφές (άρθρο 5§3, εδ. α΄)

θθ) «Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου» ή οι κανόνες του ορισμού τους από τη γενική συνέλευση

β. Τα επουσιώδη στοιχεία

αα) Περί μετατροπής μετοχών

ββ) Περί συγκλήσεως, συγκροτήσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 5§1, εδ. η΄).

a. Σύγκληση

b. Συγκρότηση

c. Λειτουργία

d. Αρμοδιότητες

γγ) Περί συγκλήσεως, συγκροτήσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Γενικών Συνελεύσεων (άρθρα 5§1, εδ. η΄, και 116επ.)

a. Σύγκληση

b. Συγκρότηση

c. Λειτουργία

d. Αρμοδιότητες

δδ) Περί ελεγκτών (άρθρο 5§1, εδ. ι΄)

εε) Περί των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 5§1, εδ. ια΄)

στ΄στ) Περί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαθέσεως των κερδών (άρθρο 5§1, εδ. ιβ΄)

ζζ) Περί της λύσεως της εταιρίας και της εκκαθαρίσεως της περιουσίας της (άρθρο 5§1, εδ. ιγ΄)

ηη) Προσδιορισμός δαπανών σύστασης (άρθρο 5§3, εδ. β΄)

θθ) Περί εκδιδομένων τίτλων (άρθρο 33)

ιι) Περί εκδόσεως ιδρυτικών τίτλων (άρθρα 33 και 75επ.)

ια΄ια΄) Περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων (άρθρα 59επ.)

ιβ΄ιβ) Ειδικές συμφωνίες μετόχων (παραεταιρικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες)

ιγ΄ιγ) Περί επιλύσεως διαφορών

ΙΙΙ. Η ανάληψη των μετοχών

1. Γενικά

2. Τρόπος ανάληψης των μετοχών

3. Νομική φύση

IV. Έλεγχος νομιμότητας και έγκριση της σύστασης από τη διοίκηση

V. H εκπλήρωση των νόμιμων οικονομικών υποχρεώσεων ίδρυσης

VI. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας

1. Η κοινή διαδικασία εγγραφής της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

3. Η διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης

4. Μεταγενέστερες της ίδρυσης διατυπώσεις δημοσιότητας

5. Αποτελέσματα της δημοσιότητας

VII. H ελαττωματική ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας

VIII. Η ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση

IX. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας

Χ. Η δημιουργία ΑΕ από μετασχηματισμό άλλων εταιριών

Γ. Η άσκηση διοικητικής εποπτείας και ελέγχων

Ι. Κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας

ΙΙ. Κατά τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Δ. Τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Η γενική συνέλευση

1. Έννοια – Αρμοδιότητες

2. Είδη γενικών συνελεύσεων

α. Τακτική ΓΣ

β. Έκτακτη ΓΣ

γ. Συνήθης ΓΣ

δ. Καταστατική ή εξαιρετική ΓΣ

ε. Επαναληπτικές ΓΣ

στ. Καθολική ΓΣ

ζ. Ειδικές ή ιδιαίτερες συνελεύσεις

3. Διαδικασία γενικών συνελεύσεων.

α. Σύγκληση

β. Συγκρότηση

γ. Τρόπος λήψεως των αποφάσεων

αα) Οι πρότερες της ΓΣ διατυπώσεις

ββ) Οι ουσιαστικές, λειτουργικές της ΓΣ διατυπώσεις

γγ) Οι μεθύστερες της ΓΣ διατυπώσεις

4. Αποφάσεις των ΓΣ

α. Γενικά

β. Νομική φύση

γ. Ελαττωματικές αποφάσεις

αα) Οι ανυπόστατες αποφάσεις (άρθρο 139)

ββ) Οι άκυρες αποφάσεις (άρθρο 138)

γγ) Οι ακυρώσιμες αποφάσεις (άρθρο 137)

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

1. Γενικές επισημάνσεις

2. Τα μέλη του ΔΣ

α. Εκλογή μελών

β. Διορισμός μελών

γ. Νομική θέση μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

αα) Νομική θέση

ββ) Δικαιώματα

γγ) Υποχρεώσεις

δδ) Συναλλαγές μελών του ΔΣ και άλλων «συνδεδεμένων μερών» με την εταιρία

δ. Αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη μελών

ε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους

3. Η λειτουργία του ΔΣ ως οργάνου

α. Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

β. Διαδικασίες

4. Οι εξουσίες (αρμοδιότητες) του ΔΣ (Διαχείριση – Εκπροσώπηση)

5. Οι ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ

6. Η εταιρική διακυβέρνηση

ΙΙΙ. Οι ελεγκτές-Τακτικός και έκτακτος έλεγχος ΑΕ

1. Ελεγκτές

2. Τακτικός έλεγχος

3. Έκτακτος έλεγχος

Ε. Μέτοχοι και μετοχική σχέση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Δημιουργία, επιβάρυνση και κατάλυση της μετοχικής σχέσεως

ΙΙΙ. Αρχές (χαρακτηριστικά) διέπουσες τη μετοχική σχέση

IV. Δικαιώματα του μετόχου

1. Δικαιώματα προσωπικά ή διοικήσεως

2. Δικαιώματα περιουσιακά

α. Δικαίωμα στα κέρδη

β. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης

γ. Δικαίωμα προτίμησης

3. Δικαιώματα πλειοψηφίας και μειοψηφίας

α. Δικαιώματα πλειοψηφίας

β. Δικαιώματα μειοψηφίας

αα) Δικαιώματα περί την ΓΣ

a. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης ΓΣ

b. Δικαίωμα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων

,c. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων

d. Δικαίωμα αναβολής λήψεως απόφασης από την ΓΣ

e. Δικαίωμα αιτήματος παροχής πληροφοριών στη ΓΣ

f. Δικαίωμα επιβολής φανερής ψηφοφορίας

g. Δικαίωμα αρνησικυρίας

h. Δικαίωμα προσβολής αποφάσεων ΓΣ

ββ) Άλλα δικαιώματα

a. Δικαίωμα ελέγχου διαχείρισης

b. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής

c. Δικαίωμα διορισμού και ανάκλησης μελών του ΔΣ

d. Δικαίωμα προσφοράς μετοχών σε εξαγορά

e. Δικαίωμα πρόκλησης λύσεως της εταιρίας

f. Δικαίωμα σύστασης «ενώσεως μετόχων» ή συμμετοχής σε ένωση μετόχων

V. Υποχρεώσεις μετόχων

ΣΤ. Οικονομικά λειτουργικά θέματα της ΑΕ

Ι. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας

1. Λογιστικό σύστημα – Λογιστικά αρχεία

α. Λογιστικό σύστημα

β. Λογιστικά αρχεία

γ. Η τήρησή τους

2. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

α. Έννοια

β. Η διαδικασία κατάρτισης, δημοσιοποίησης και έγκρισης τῶν χρηματοοικονομικών καταστάσεων

i. Η κατάρτιση

ii. Η ενημέρωση των μετόχων

iii. Η έγκριση

γ. Σκοπός

δ. Πρότυπα σύνταξης

ε. Αρχές σύνταξης

στ. Οι επί μέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ζ. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

η. Ειδικές περιπτώσεις

3. Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων-Έκθεση ελέγχου

4. Επιτροπές ελέγχων

5. Έκθεση διαχείρισης – Μη χρηματοοικονομική κατάσταση – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

6. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

7. Δημοσιότητα

8. Συνέπειες παραβάσεων

ΙΙ. Τα κέρδη ή οι ζημίες

1. Το κέρδος

2. Η ζημία

ΙΙΙ. Τα αποθεματικά

1. Έννοια – Διακρίσεις

2. Τακτικό αποθεματικό

3. Έκτακτα αποθεματικά

4. Αφανή αποθεματικά

ΙV. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Γενικά

2. Η πραγματική αύξηση

α. Έννοια –Διακρίσεις

β. Η πραγματική αύξηση με καταβολή εισφορών

αα) Αποφασιστική αρμοδιότητα

ββ) Ανάληψη νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης

γγ) Καταβολή του ποσού της αύξησης

γ. Η πραγματική αύξηση με κεφαλαιοποίηση κερδών

3. Η ονομαστική αύξηση

V. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Έννοια

2. Πραγματική μείωση

3. Ονομαστική μείωση

4. Προϋποθέσεις της μείωσης

5. Τρόποι πραγματοποίησης της μείωσης

Ζ. Επιχειρηματικές και νομικές μεταβολές της ΑΕ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η μετατροπή

ΙΙΙ. Η συγχώνευση με συμμετοχή ΑΕ

1. Έννοια – Σκοπός – Τρόποι συγχώνευσης

α. Συγχώνευση με απορρόφηση

αα) Έννοια

ββ) Διαδικασία

γγ) Αποτελέσματα

δδ) Προστασία εταίρων ή μετόχων μειοψηφίας

εε) Ακυρότητα (ακύρωση) της συγχώνευσης

β. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας

γ. Συγχώνευση με εξαγορά

IV. H διάσπαση με συμμετοχή ΑΕ

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

3. Ρύθμιση

4. Αποτελέσματα

H. Η ΑΕ με εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχές (εισηγμένη ΑΕ)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαδικασία εισαγωγής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εισαγωγής

ΙV. Υποχρεώσεις εισηγμένης ΑΕ

Θ. Η λύση της ανώνυμης εταιρίας και οι συνέπειές της

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η λύση (λόγοι λύσεως)

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση

1. Γενικά

2. Οι εκκαθαριστές

3. Οι εργασίες της εκκαθάρισης

4. Άλλες επιλογές-Μεταγενέστερες εργασίες

ΙV. Η αναβίωση της εταιρίας

V. Η περάτωση

Κεφάλαιο πέμπτο

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Α. Γενικά

Ι. Έννοια – Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία

1. Εμπορικότητα

2. Νομική προσωπικότητα

3. Κεφαλαιουχικά στοιχεία

α. Το εταιρικό κεφάλαιο

β. Τα εταιρικά μερίδια

γ. Η μερίδα συμμετοχής

δ. Αρχές διέπουσες εταιρικά μερίδια και μερίδες συμμετοχής

4. Προσωπικά στοιχεία

Β. Σύσταση της εταιρίας

Ι. Η κατάρτιση και οι τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού)

ΙΙ. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας

ΙII. H ελαττωματική ίδρυση της EΠE

ΙV. Η ΕΠΕ υπό ίδρυση

V. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής ΕΠΕ

VI. Η δημιουργία ΕΠΕ από μετασχηματισμό άλλων εταιριών

Γ. Τα όργανα της ΕΠΕ

Ι. Η συνέλευση των εταίρων

1. Έννοια – Αρμοδιότητες

2. Είδη συνελεύσεων

3. Διαδικασία των συνελεύσεων

α. Σύγκληση

β. Συγκρότηση και λήψη αποφάσεων

γ. Ελαττωματικές αποφάσεις

II. Οι διαχειριστές

1. Ορισμός διαχειριστών

2. Εξουσίες των διαχειριστών

3. Υποχρεώσεις διαχειριστών

4. Ευθύνη διαχειριστών

5. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών

Δ. Εταίροι και εταιρική σχέση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τα δικαιώματα

1. Δικαιώματα προσωπικά ή διοικήσεως

2. Περιουσιακά δικαιώματα

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις

IV. Η ευθύνη των εταίρων

V. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων

1. Κατόπιν ολικής μεταβίβασης ή κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου

2. Κατόπιν μερικής μεταβίβασης ή κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου

3. Κατόπιν αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου

4. Κατόπιν εξαγοράς εταιρικών μεριδίων

5. Κατόπιν εκουσίας ή αναγκαστικής εξόδου (αποκλεισμού) εταίρου από την εταιρία

E. Οικονομικά λειτουργικά θέματα της ΕΠΕ

I. Οι ετήσιοι λογαριασμοί ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

II. Τα κέρδη ή οι ζημίες

III. Τα αποθεματικά

IV. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

V. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

ΣΤ. Επιχειρηματικές και νομικές μεταβολές της ΕΠΕ

Ζ. Η λύση της ΕΠΕ και οι συνέπειές της

H. Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Κεφάλαιο έκτο

H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (IKE)

A. Ορισμός – ρύθμιση

Β. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία

Γ. Η ίδρυση της ΙΚΕ

Ι. Το καταστατικό

ΙΙ. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας

ΙΙΙ. Ακυρότητα της εταιρίας

Δ. Τα όργανα της εταιρίας

Ι. Οι διαχειριστές

ΙΙ. Η συνέλευση των εταίρων

ΙΙΙ. Οι ελεγκτές

Ε. Οι εταίροι

Ι. Τα δικαιώματα των εταίρων

ΙΙ. Οι υποχρεώσεις των εταίρων

ΙΙΙ. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων

ΣΤ. Οικονομικά, λειτουργικά θέματα της ΙΚΕ

Ζ. Επιχειρηματικές και νομικές μεταβολές της ΙΚΕ

Η. Λύση και εκκαθάριση της ΙΚΕ

Κεφάλαιο έβδομο

Αλλοδαπές εταιρίες

Α. Διακρίσεις – Εφαρμοστέο δίκαιο

Β. Εγκατάσταση στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι Αιτιολογική έκθεση (επί του νόμου 4072/2012)

Παράρτημα ΙΙ Αιτιολογική έκθεση (επί του νόμου 4548/2018) Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

Παράρτημα ΙΙΙ Αιτιολογική έκθεση (επί του νόμου 4635/2019)

Παράρτημα ΙV Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου

Κυριότερη βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών