Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024


Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024

Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εμπορικών εταιρειών, μέσα από μια συστηματική και συνάμα κριτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας. Η προσδοκώμενη χρησιμότητα του παρόντος συλλογικού έργου δεν βρίσκει έρεισμα απλά και μόνο στην υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, το κύρος και την πολυετή πρακτική εμπειρία των συγγραφέων που συνέβαλαν σε αυτό, αλλά εδράζεται, επιπλέον, και σε επιπρόσθετα δεδομένα, όπως η μεγάλη συχνότητα εφαρμογής των ερμηνευόμενων διατάξεων, αφού αυτές συνιστούν το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πλειονότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στον χώρο των προσωπικών εταιρειών, συγκεκριμένα, υπάρχει πληθώρα ζητημάτων που εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στην πράξη, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και δεν έχουν πάψει να υπόκεινται σε ερμηνευτικές αμφισβητήσεις. Αρκεί, εντελώς ενδεικτικά, να αναφερθούν μερικές μόνο από τις θεματικές, στις οποίες η νομική πράξη προσκρούει σε σωρεία αμφισβητούμενων ζητημάτων μέγιστης πρακτικής σημασίας και αναπτύσσονται ενδελεχώς στο παρόν έργο. Τέτοια ζητήματα αποτελούν, για παράδειγμα, οι συνέπειες της εναντίωσης και της παράβασης των περιορισμών της εκπροσωπευτικής εξουσίας των εταιρικών διαχειριστών, που τίθενται από το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, όταν οι τρίτοι συναλλάσσονται γνωρίζοντάς τες (αναλογική εφαρμογή ΑΚ 750 § 2 ή άρθρου 257 § 3 εδ. γ΄ ν. 4072/2012 και, μάλιστα, στην αυστηρή γραμματική του εκδοχή), οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της ανάκλησης καταστατικού διαχειριστή και το καθεστώς διαχείρισης που επακολουθεί, μέχρι σωρεία αμφισβητήσεων που σχετίζονται με τον αποκλεισμό και την (εκούσια) έξοδο εταίρων, όπως αναφορικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της άρνησης σύμπραξης εταίρου στην αίτηση αποκλεισμού συνεταίρου του, το επιτρεπτό υποβολής ενιαίας αίτησης σε βάρος περισσότερων εταίρων και τη δικονομική σχέση που συνδέει τους περισσότερους υπό αποκλεισμό συνεταίρους, το θέμα της παθητικής νομιμοποίησης όταν ο αποκλειόμενος ή εξερχόμενος εταίρος ασκεί την αξίωσή του για καταβολή της πλήρους αξίας της συμμετοχής του, καθώς και εάν το αληθές νόημα της διάταξης του άρθρου 274 ν. 4072/2012 είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του ανώτατου εταιρικού οργάνου (συνέλευσης των εταίρων) ή απλώς στη λήψη των διαχειριστικών αποφάσεων.

Μέσα σε αυτό το ρευστό κανονιστικό περιβάλλον των προσωπικών εμπορικών εταιρειών, το ανά χείρας έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο συμπαραστάτη του Έλληνα νομικού, συμβάλλοντας, κατά το δυνατόν, στην εξεύρεση της ενδεικνυόμενης, κατά περίπτωση, λύσης τόσο στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου όσο και σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, συμπληρώνοντας λειτουργικά άλλα συστηματικά έργα για τις προσωπικές εταιρείες.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Συνεργάτες του τόμου

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγικό Κεφάλαιο στα ά. 249-269 Ν. 4072/2012

Α. Ιστορική εξέλιξη του δικαίου της Ο.Ε

Β. Η οικονομική σημασία της Ο.Ε

Γ. Η Ο.Ε. ως θεμελιώδης εταιρική μορφή και η υπερχειλής εμβέλεια του δικαίου της Ο.Ε.

Δ. Νομική φύση της Ο.Ε. και νομοτυπικά στοιχεία της

Ε. Διάκριση της Ο.Ε. από άλλες εταιρίες και από άλλες συμβατικές μορφές

1. Διάκριση της Ο.Ε. από άλλες προσωπικές εταιρίες

2. Διάκριση της Ο.Ε. από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες

3. Διάκριση της Ο.Ε. από άλλες συμβατικές μορφές

3.1. Οριοθέτηση ομόρρυθμης εταιρίας και κοινωνίας

3.2. Οριοθέτηση της ομόρρυθμης εταιρίας από τις κοινές ανταλλακτικές συμβάσεις

3.2.1. Εταιρία και σύμβαση εργασίας

3.2.2. Εταιρία και συμμετοχικά δάνεια ή άλλες μεριστικές συμβάσεις

ΣΤ. Η εξ υπαρχής (ενιαία) ίδρυση της Ο.Ε. και η ανάδειξή της συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού ή άλλων εταιρικών μεταβολών

ΣΤ.1. Η εξ υπαρχής (ενιαία) ίδρυση της Ο.Ε

1.1. Ύπαρξη δύο τουλάχιστον ιδρυτών

1.1.1. Γενικά

1.1.2. Η ικανότητα κτήσης της εταιρικής ιδιότητας/συμμετοχής

1.1.2.1. Εταίροι φυσικά πρόσωπα

1.1.2.2. Εταίροι νομικά πρόσωπα

1.1.2.3. Εταίροι εταιρίες με ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα

1.1.2.4. Φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα και χωρίς ικανότητα δικαίου;

1.1.2.5. Συνέπειες ανικανότητας μη φυσικών προσώπων

1.2. Σύναψη της εταιρικής σύμβασης

1.2.1. Γενικά

1.2.2. Τύπος

1.2.3. Ελαττώματα της σύμβασης

1.2.3.1. Ελαττώματα ως προς τη σύναψη

1.2.3.2. Έλλειψη τύπου

1.2.3.3. Εικονικότητα

1.2.3.4. Παρανομίες περιεχομένου

1.2.3.5. Τροποποιήσεις

1.2.4. Ερμηνεία

1.3. Λοιπές διατυπώσεις

ΣΤ.2. Η υπό σύσταση Ο.Ε

ΣΤ.3. Η ανάδειξή της Ο.Ε. συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού

ΣΤ.3.1. Η μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ο.Ε

ΣΤ.3.2. Η ανάδειξη Ο.Ε. μέσω συγχώνευσης

ΣΤ.3.3. Η ανάδειξη Ο.Ε. μέσω διάσπασης

ΣΤ.3.4. Η ανάδειξη της Ο.Ε. μέσω διασυνοριακού μετασχηματισμού;

ΣΤ.3.5. Η ανάδειξη της Ο.Ε. μέσω διασυνοριακής μεταφοράς έδρας από την αλλοδαπή στην ημεδαπή;

Ζ. Λογιστικό δίκαιο της Ο.Ε

Η. Φορολογική-Κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση της Ο.Ε. και των εταίρων της

Η.1. Φόρος εισοδήματος – Φόρος μερισμάτων

Η.2. Φόρος προστιθέμενης αξίας και λοιποί ειδικοί φόροι

Η.3. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου

Η.4. Φόρος επί μεταβίβασης εταιρικών συμμετοχών εν ζωή/Φόρος κληρονομίας επί κληρονομικής διαδοχής σε ομόρρυθμη εταιρία

Η.5. ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η.6. Κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις

Θ. Η Ο.Ε. στο διεθνές εταιρικό δίκαιο και στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου

Μέρος έβδομο: Προσωπικές Εμπορικές Εταιρίες

Κεφάλαιο Α΄: Ομόρρυθμη Εταιρία

Τμήμα Πρώτο: Σύσταση της Εταιρείας

Άρθρο 249. Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις

Α. Εισαγωγικά

Β. Θεμελιώδη νομοτυπικά στοιχεία της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Εταιρία

ΙΙ. Νομική προσωπικότητα

ΙΙΙ. Εμπορικός σκοπός – Εμπορικότητα της εταιρίας

IV. Παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη

Γ. Αυτεπάγγελτη διαπίστωση της συνδρομής των υπό ΙΙ νομοτυπικών χαρακτηριστικών

Δ. Η εταιρική συμμετοχή

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Σύσταση – Μεταβίβαση – Απόσβεση

ΙΙΙ. Επίπεδα εννόμων σχέσεων μεταξύ εταιρίας και εταίρων

IV. Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την εταιρική συμμετοχή

1. Η υποχρέωση πίστης

2. Η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης

3. Η αρχή του αδιασπάστου της εταιρικής συμμετοχής

4. Η αρχή της μη ακούσιας επαύξησης των εταιρικών υποχρεώσεων

V. Άσκηση εταιρικών αξιώσεων – Εταιρική αγωγή (actio pro socio)

VI. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις υποχρεώσεις από την εταιρική συμμετοχή

1. Δικαιώματα

α) Διοικητικά εταιρικά δικαιώματα

β) Περιουσιακά εταιρικά δικαιώματα

2. Υποχρεώσεις

α) Υποχρέωση επιδίωξης του εταιρικού σκοπού

β) Υποχρέωση εισφοράς εν στενή εννοία

γ) Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες

Ε. Οι εφαρμοστέες στην Ο.Ε. διατάξεις

Άρθρο 250. Εταιρική επωνυµία

Άρθρο 251. Δημοσιότητα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διαδικασία εξ υπαρχής ενιαίας σύστασης δημοσιευμένης Ο.Ε

1. Σύναψη της εταιρικής σύμβασης

2. Τήρηση εμπορικής δημοσιότητας στις Ο.Ε

2.1. Η έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος ίδρυσης εταιριών μέσω Υ.Μ.Σ.

2.2. Το ισχύον σήμερα σύστημα

2.3. Η σύσταση Ο.Ε. μέσω απλοποιημένης διαδικασίας «μίας στάσης»

2.3.1. Η μη επιγραμμική διαδικασία

2.3.2. Η αμιγώς επιγραμμική διαδικασία

2.3.3. Κοινά στοιχεία και κοινή απόληξη των δύο διαδικασιών

2.4. Τα δημοσιευτέα στοιχεία κατά το στάδιο της σύστασης της Ο.Ε

2.5. Οι συνέπειες της ιδρυτικής εγγραφής της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ

2.6. Μεταβολές δημοσιευτέων στοιχείων και μεταγενέστερα δημοσιευτέα στοιχεία

2.7. Ιδίως η δημοσιότητα των (χρηματο-)οικονομικών καταστάσεων (παρ. 4)

ΙΙΙ. Σύσταση αδημοσίευτης Ο.Ε

1. Γενικά

2. Διατυπώσεις σύστασης

(α) Σύναψη εταιρικής σύμβασης ομόρρυθμης εταιρίας

(β) Έλλειψη συστατικής καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

(γ) Έναρξη εμπορικής δραστηριότητας

3. Νομικό καθεστώς αδημοσίευτης ομόρρυθμης εταιρίας – Εφαρμοστέες διατάξεις

Τμήμα Δεύτερο: Σχέσεις προς τα έσω

Άρθρο 252. Εταιρική σύμβαση

Α. Η συμβατική ελευθερία και τα όριά της στις προσωπικές εταιρίες

Β. Ζητήματα των συμβαλλομένων στην εταιρική σύμβαση

Γ. Ενοχική και οργανωτική σύμβαση

Άρθρο 253. Λήψη αποφάσεων

Α. Οι εταίροι ως όργανο της εταιρίας

Β. Λήψη των αποφάσεων των εταίρων

Ι. Η πλειοψηφική αρχή

ΙΙ. Το δικαίωμα ψήφου και το πλαίσιο άσκησής του

Γ. Ελαττωματικές αποφάσεις

Ι. Κριτήρια του ελέγχου των αποφάσεων

ΙΙ. Μέθοδος και συνέπειες του ελέγχου

Άρθρο 254. Διαχείριση

Α. Εισαγωγικά: Δομή και περιεχόμενο του άρθρου

Β. Η έννοια της διαχείρισης

Ι. Περιεχόμενο

ΙΙ. Οριοθέτηση από την εξουσία εκπροσώπησης

IΙΙ. Οριοθέτηση από πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των εταίρων.

Γ. Κατανομή της εξουσίας διαχείρισης (254 § 1)

Ι. Ο κανόνας: Όλοι οι εταίροι

ΙΙ. Επιτρεπτές καταστατικές διαμορφώσεις

ΙΙΙ. Όρια καταστατικών διαμορφώσεων: Η αρχή της αυτοδιαχείρισης

Δ. Διαχείριση από περισσότερους εταίρους

Ι. Ατομική διαχείριση

1. Η εκ του νόμου διαχείριση

2. Το δικαίωμα εναντίωσης (254 § 2 εδ. β’)

α) Εισαγωγικά

β) Νομική φύση δικαιώματος

(1) Λειτουργικό δικαίωμα

(2) Υποχρέωση σε άσκηση ή παράλειψη άσκησης

(3) Ενδοτικό δίκαιο

γ) Δικαιούχος του δικαιώματος

δ) Αντικείμενο του δικαιώματος

ε) Άσκηση του δικαιώματος

(1) Αιτιολογία

(2) Χρόνος άσκησης

(3) Ανάκληση της δήλωσης εναντίωσης ή συναίνεσης

(4) Δικαίωμα εναντίωσης και επείγοντα μέτρα

(5) Όρια

στ) Έννομες συνέπειες

(1) Σε περίπτωση νόμιμης άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης

(2) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης κατά παράβαση της καλής πίστης ή καταχρηστικής άσκησης

ΙΙ. Συλλογική διαχείριση

1. Ρύθμιση στην εταιρική σύμβαση

2. Το δικαίωμα συναίνεσης

Ε. Έκταση της εξουσίας διαχείρισης (254 § 3)

Ι. Η ρύθμιση και ο σκοπός αυτής

ΙΙ. Ο περιορισμός της διαχειριστικής εξουσίας

1. Πράξεις που αναφέρονται στη λειτουργία της εταιρίας

2. Η οριοθέτηση των πράξεων συνήθους διαχείρισης από τις πράξεις εκτός της συνήθους διαχείρισης

α) Πράξεις συνήθους διαχείρισης

β) Πράξεις εκτός συνήθους διαχείρισης

γ) Βάρος απόδειξης

ΙΙΙ. Η συναίνεση όλων των εταίρων

1. Η απόφαση των εταίρων

2. Διενέργεια πράξης χωρίς τη συναίνεση όλων των εταίρων

ΣΤ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του διαχειριστή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποχρεώσεις του διαχειριστή

1. Αυτοπρόσωπη άσκηση της διαχείρισης

2. Επιμελής διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

3. Απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών της ο.ε

4. Μη υπέρβαση των ορίων της άσκησης της εξουσίας διαχείρισης

5. Περαιτέρω υποχρεώσεις

6. Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών και λογοδοσίας (254 § 4)

α) Γενικά

β) Νομική φύση και λειτουργία

γ) Αντικείμενο της παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας

δ) Αποδέκτης της πληροφόρησης / λογοδοσίας

ε) Άρνηση παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας

στ) Παραγραφή

ζ) Υποχρέωση πληροφόρησης και λογοδοσίας ερειδόμενη επί λοιπών διατάξεων

(1) Δικαίωμα ελέγχου (ΑΚ 755)

(2) Υποχρέωση σε λογοδοσία (ΑΚ 303)

(3) Υποχρέωση σε επίδειξη εγγράφων (ΑΚ 902, 903)

ΙΙΙ. Δικαιώματα του διαχειριστή

1. Δικαίωμα ακώλυτης διαχείρισης

2. Απόδοση δαπανών και αποκατάσταση ζημιών

3. Αμοιβή

α) Συμφωνία

β) Προσαρμογή

γ) Απώλεια της απαίτησης

ΙV. Ευθύνη του διαχειριστή

1. Πταίσμα

2. Ζημία

3. Ενεργητική νομιμοποίηση

4. Βάρος απόδειξης

5. Παραγραφή

6. Αποκλεισμός της ευθύνης – Απαλλαγή

V. Παύση της ιδιότητας του διαχειριστή

1. Έξοδος εταίρου

2. Αποκλεισμός εταίρου

3. Λύση της εταιρίας

4. Ανάκληση του διαχειριστή

α) Έννοια σπουδαίου λόγου

β) Απόφαση εταίρων

γ) Συνέπειες της ανάκλησης

5. Παραίτηση

Άρθρο 255. Κέρδη και ζημίες

Α. Κέρδος, ζημία και διαπίστωσή τους

Β. Συμμετοχή των εταίρων στο κέρδος

Ι. Η αξίωση και η γέννησή της

ΙΙ. Η έκταση της αξίωσης

Γ. Προδιανομή κέρδους

Άρθρο 256. Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής

Τμήμα Τρίτο - Σχέσεις προς τα έξω

Άρθρο 257. Εξουσία εκπροσώπησης

Α. Εισαγωγικά: Δομή και περιεχόμενο του άρθρου

Β. Οργανική εκπροσώπηση της εταιρίας

Ι. Χαρακτηριστικά

ΙΙ. Ιδιότητες του εκπροσώπου

ΙΙΙ. Η εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Δράση στο όνομα της εταιρίας

2. Αντιφατικές δηλώσεις βουλήσεως

3. Καταλογισμός πταίσματος και γνώσης

α) Καταλογισμός πταίσματος

β) Καταλογισμός της γνώσης

Γ. Η δικαιοπρακτική αντιπροσώπευση

Δ. Η ατομική εκπροσώπηση

Ι. Η ενεργητική εκπροσώπηση (άρθρ. 257 § 1)

ΙΙ. Η παθητική εκπροσώπηση υποχρεωτικά ατομική (άρθρ. 257 § 2)

ΙΙΙ. Αποκλεισμός από την εκπροσώπηση

Ε. Συλλογική εκπροσώπηση

Ι. Δυνατές καταστατικές διαμορφώσεις

ΙΙ. Άσκηση της συλλογικής εξουσίας εκπροσώπησης

ΙΙΙ. Παύση ή κώλυμα ενός από τους από κοινού εκπροσώπους

ΙV. Πληρεξουσιότητα σε έναν από τους από κοινού εκπροσώπους

1. Νομική φύση

2. Παροχή και ανάκληση της πληρεξουσιότητας

ΣΤ. Έκταση της εξουσίας εκπροσώπησης (άρθρ. 257 § 3)

Ι. Σκοπός της διάταξης

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Ο κανόνας

2. Ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρίας

3. Απαγόρευση της αυτοσύμβασης

ΙΙΙ. Περιορισμοί της εξουσίας εκπροσώπησης

1. Ο κανόνας (άρθρ. 257 § 3 εδ. β’ και γ’)

2. Δικαιοπραξίες μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων

3. Κατάχρηση της εκπροσωπευτικής εξουσίας

α) Ο κανόνας

β) Οι προϋποθέσεις

γ) Έννομες συνέπειες

Ζ. Πράξεις από πρόσωπα στερούμενα εκπροσωπευτικής εξουσίας

Η. Παύση της εξουσίας εκπροσώπησης

Άρθρο 258. Ευθύνη εταίρων

Α. Αντικείμενο της διάταξης

Β.Η ρύθμιση για την ευθύνη των εταίρων ως αναγκαστικό δίκαιο (άρθρ. 258 παρ. 1)

I. Εισαγωγή

II. Σύναψη συμφωνιών με προς τα έσω ισχύ

IIΙ. Σύναψη συμφωνιών με τους δανειστές της εταιρίας

Γ. Προβολή ενστάσεων από εναγόμενους εταίρους (άρθρ. 258 παρ. 2)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Προσωπικές ενστάσεις των εταίρων

ΙΙΙ. Ενστάσεις της εταιρίας προβαλλόμενες από εταίρους

IV. Ειδικότερα, ενστάσεις σχετιζόμενες με διαπλαστικά δικαιώματα της εταιρίας.

Δ. Ευθύνη εισερχόμενου στην εταιρία εταίρου (άρθρ. 258 παρ. 3)

Ι. Το ζήτημα και η αντιμετώπισή του στο ισχύσαν δίκαιο

ΙΙ. Η διάταξη του ισχύοντος δικαίου και εύρος εφαρμογής αυτής

ΙΙΙ. Φύση της διάταξης ως αναγκαστικού δικαίου

Ε. Άσκηση αναγωγικών δικαιωμάτων

Ι. Γενικά – Νομική βάση

ΙΙ. Βαθμός ευθύνης των συνεταίρων

ΙΙΙ. Άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος κατά της εταιρίας και των συνεταίρων.

IV. Ειδικές περιπτώσεις

1. Εταίρος που φέρει την ιδιότητα του εταιρικού δανειστή

2. Άσκηση αναγωγικών δικαιωμάτων όταν η εταιρία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

ΣΤ. Δικονομικές πτυχές

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση κατά των εταίρων (άρθρ. 920 ΚΠολΔ)

ΙΙ. Επέκταση δεδικασμένου (άρθρ. 329 ΚΠολΔ)

ΙΙΙ. Αναγκαστική ομοδικία εταιρίας - εταίρων (άρθρ. 76 ΚΠολΔ)

Ζ. Πτώχευση της εταιρίας και των εταίρων

Τμήμα Τέταρτο: Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου

Άρθρο 259. Λύση της εταιρείας

Α. Γενική κατάστρωση των λόγων λύσεως. Κλειστός αριθμός νομίμων λόγων και δυνατότητα πρόβλεψης περαιτέρω λόγων στην εταιρική σύμβαση

Β. Λύση της εταιρίας με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της

Γ. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Δεσμεύσεις έναντι τρίτων

ΙΙΙ. Λήψη της απόφασης

ΙV. Περιεχόμενο της απόφασης. Δεσμεύσεις από την υποχρέωση πίστης και έλεγχος περιεχομένου

V. Δημοσιότητα και έννομες συνέπειες

Δ. Λύση της εταιρίας με την κήρυξή της σε πτώχευση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ενέργεια και δημοσιότητα της απόφασης

ΙΙΙ. Κατάργηση της συμπτώχευσης των ομορρύθμων εταίρων

ΙV. Μη κήρυξη της πτώχευσης ελλείψει ενεργητικού

V. Εκκαθάριση κατά τις περί πτωχεύσεως διατάξεις

VΙ. Διατήρηση των εταιρικών οργάνων παρά την πτώχευση

E. Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρίας για σπουδαίο λόγο

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Ατομικό δικαίωμα του εταίρου

ΙΙΙ. Καταχρηστική άσκηση

ΙV. Διαδικασία – αρμοδιότητα – διάδικοι

V. Η δικαστική λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο ως ultimum refugium.

VI. Έννοια σπουδαίου λόγου

VII. Περιπτωσιολογία σπουδαίων λόγων

VIII. Περιεχόμενο της απόφασης

IX. Απαιτούμενος βαθμός δικονομικής ωριμότητας της απόφασης

Χ. Ένδικα μέσα

ΧΙ. Δημοσιότητα

ΣΤ.Περαιτέρω λόγοι λύσεως ως δυνητικό αντικείμενο πρόβλεψης της εταιρικής σύμβασης

Ι. Αναγωγή λόγων εξόδου εταίρου σε λόγους λύσεως της ομόρρυθμης εταιρίας.

ΙΙ. Η καταγγελία

1. Προδιάθεση

2. Συνοπτική επισκόπηση των θέσεων που διατυπώθηκαν

3. Δικαιοσυγκριτικά ευρήματα και έρευνα της τελολογίας του νόμου

4. Η έκτακτη καταγγελία

α) Προδιάθεση

β) Εκτόπιση της έκτακτης καταγγελίας από τη δικαστική λύση

γ) Όρια της ιδιωτικής αυτονομίας

δ) Λόγοι και έννομες συνέπειες της άσκησης συμβατικού δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας υπό την οπτική της κρατούσας γνώμης

3. Η τακτική καταγγελία

α) Γενικά

β) Ερμηνευτικές αρχές

γ) Συμβατική κατάστρωση της τακτικής καταγγελίας

δ) Έλεγχος καταχρηστικότητας τακτικής καταγγελίας

δα) Πραγματικό

δβ) Έννομη συνέπεια (Ι): Λύση της εταιρίας

δγ) Έννομη συνέπεια (ΙΙ): Αποζημίωση – Δικαιούχοι – Υπόχρεος – Νόμιμος λόγος ευθύνης

δδ) Αποκαταστατέα ζημία

ΙΙΙ. Άλλοι λόγοι λύσεως προβλεπόμενοι από την εταιρική σύμβαση

Άρθρο 260. Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου

Α. Εισαγωγή

Β. Δομή και αντικείμενο της διάταξης

Γ. Πεδίο Εφαρμογής

Δ. Έξοδος του εταίρου

Ε. Φύση της διάταξης

ΣΤ. Οι λόγοι εξόδου κατά την παρ. 1 του άρθρου

Ι. Θάνατος εταίρου

ΙΙ. Πτώχευση εταίρου

ΙΙΙ. Δικαστική συμπαράσταση εταίρου

Ζ. Καταστατικοί λόγοι εξόδου (άρθρ. 260 παρ. 2)

Άρθρο 261. Εκούσια έξοδος εταίρου

Α. Δομή της διάταξης

Β. Το δικαίωμα εξόδου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϊσχύσαν δίκαιο

ΙΙΙ. Η νέα ρύθμιση του δικαιώματος εξόδου: Κωδικοποίηση της πράξης

ΙV. Τα νομοτυπικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος εξόδου

V.Σχέση της καταγγελίας εταιρικής συμμετοχής με την καταγγελία της εταιρικής σύμβασης

VI. Η άσκηση του δικαιώματος εξόδου

VII. Δημοσιότητα

VIII. Τα όρια άσκησης του δικαιώματος εξόδου

IX. Άκαιρη καταγγελία της εταιρικής συμμετοχής

Γ. Οι συνέπειες ασκήσεως του δικαιώματος εξόδου

Ι. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα

1. Υποχρεώσεις του εξερχομένου εταίρου

2. Περιουσιακά δικαιώματα εξερχομένου εταίρου

α) Ομόρρυθμη εταιρία αορίστου χρόνου

β) Ομόρρυθμη εταιρία ορισμένου χρόνου

γ) Δικονομικά

ΙΙΙ. Έξοδος εταίρου και μονοπρόσωπη εταιρία

Δ. Καταστατικές αποκλίσεις από το άρθρο

Ι. Ο ενδοτικός χαρακτήρας του άρθρου

ΙΙ. Συστηματοποίηση των καταστατικών διαμορφώσεων

ΙΙΙ. Όρια των καταστατικών διαμορφώσεων

ΙV. Έννομες συνέπειες

Άρθρο 262. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή

Α. Εισαγωγή

Β. Σκοπός

Γ. Πεδίο Εφαρμογής

Δ. Προϋποθέσεις εξόδου κατά το άρθρο

I. Ατομικός Δανειστής

II. Εκτελεστός τίτλος

III. Άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση

IV. Αίτηση εξόδου

V. Δικαστική Απόφαση

Ε. Έννομες συνέπειες

ΣΤ. Καταστατικές διαμορφώσεις

Άρθρο 263. Αποκλεισμός εταίρου

Α. Εισαγωγικά

Β. Σκοπός της διάταξης

Γ. Η σχέση του άρθρου 263 του Ν. 4072/2012 με το άρθρο 771 ΑΚ

Δ. Πεδίο εφαρμογής

Ι. Η διμελής εταιρία

ΙΙ. Ο αποκλεισμός του εταίρου κατά το στάδιο της εκκαθάρισης

Ε. Σχέση του άρθρου 263 με άλλες διατάξεις – Αρχή της αναλογικότητας

ΣΤ. Οι προϋποθέσεις αποκλεισμού του εταίρου

Ι. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου

1. Σπουδαίος λόγος που συνδέεται με το πρόσωπο του εταίρου

2. Σπουδαίος λόγος που αφορά και επηρεάζει την εταιρική σχέση

3. Σπουδαίος λόγος με την άρση του οποίου η συνέχιση της εταιρίας κρίνεται βιώσιμη

4. Ο σπουδαίος λόγος ως αόριστη νομική έννοια

5. Καταλογισμός του σπουδαίου λόγου στον αποκλειόμενο εταίρο

6. Σταθμίσεις από την πλευρά του δικαστηρίου

7. Περιπτωσιολογία των σπουδαίων λόγων αποκλεισμού

α) Περιστατικά που συνδέονται με τη συμπεριφορά του υπό αποκλεισμό εταίρου

(i) Παραβίαση υποχρεώσεων προς εκπλήρωση – Ιδίως η μη εκπλήρωση εισφοράς

(ii) Παραβίαση οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων – Κατάχρηση εξουσιών

(iii) Παραβίαση της υποχρέωσης πίστης

β) Περιστατικά που συνδέονται με αντικειμενικές καταστάσεις που αφορούν τον υπό αποκλεισμό εταίρο

ΙΙ. Αίτηση αποκλεισμού από τους λοιπούς εταίρους

1. Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία

2. Χρόνος άσκησης της αίτησης

3. Ενεργητική νομιμοποίηση

α) Υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση όλων των λοιπών εταίρων

β) Άρνηση σύμπραξης εταίρου στην αίτηση αποκλεισμού

(i) Υποχρέωση σύμπραξης (Mitwirkungspflicht)

(ii) Η υποχρεωτική προσεπίκληση

(iii) Καταδίκη σε δήλωση βούλησης του μη συμπράττοντος εταίρου.

(iv) Αποκλεισμός του μη συμπράττοντος εταίρου

(v) Λύση της εταιρίας και υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του μη συμπράττοντος εταίρου

4. Παθητική νομιμοποίηση

ΙΙΙ. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει τον αποκλεισμό του εταίρου

Z. Οι συνέπειες του αποκλεισμού

I. Η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

II. Περιουσιακής φύσεως συνέπειες στο πρόσωπο του αποκλειόμενου εταίρου

Η. Συρροή αιτήσεων λύσης της εταιρίας και αποκλεισμού

Θ. Δυνατές καταστατικές διαμορφώσεις

Ι. Επέκταση ή περιορισμός του δικαιώματος αποκλεισμού

ΙΙ. Ρήτρες σχετικά με τη διαδικασία αποκλεισμού

ΙΙΙ. Κατάργηση του δικαιώματος αποκλεισμού

IV. Έλεγχος καταχρηστικότητας

Άρθρο 264. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

Α. Εισαγωγή

Β. Αυτούσια απόδοση αντικειμένων που έχουν εισφερθεί κατά χρήση

Γ. Φορέας της αξίωσης

Δ. Υπόχρεος της αξίωσης

Ε. Η αποτίμηση της πλήρους αξίας της συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου.

Ι. Γενικά

II. Αποτίμηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

III. Μέθοδοι αποτίμησης

IV. Υπολογισμός πλήρους αξίας: νομικό ή πραγματικό ζήτημα

ΣΤ. Καταστατικές ρήτρες αποτίμησης της εταιρικής συμμετοχής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Κριτήρια ελέγχου ρητρών αποζημίωσης

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία

1. Αποκλεισμός αποζημίωσης

2. Αποζημίωση βάσει λογιστικής αξίας

3. Καταστατικές συμφωνίες πληρωμής της αποζημίωσης

Ζ. Κάλυψη χρεών από τον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο

Άρθρο 265. Κληρονόμοι θανόντος εταίρου

Α. Εισαγωγή

Β. Δομή της διάταξης

Γ. Συνέχιση της εταιρίας χωρίς τους κληρονόμους

Δ. Η ρήτρα συνέχισης της εταιρίας με τρίτα πρόσωπα

Ε. Συνέχιση της εταιρίας με τους κληρονόμους

ΣΤ. Το δικαίωμα του άρθρου

Ι. Δικαιολογητική βάση

II. Νομική φύση

III. Πεδίο εφαρμογής

IV. Δικαιούχοι

V. Προϋποθέσεις άσκησης

VI. Συνέπειες άσκησης για την εταιρία

VII. Συνέπειες άσκησης για τον κληρονόμο

VIII. Το δικαίωμα εξόδου

Ζ. Ειδικά ζητήματα

Ι. Εκτελεστής διαθήκης

1. Έννοια – Διακρίσεις

2. Το ζήτημα του επιτρεπτού του διορισμού εκτελεστή διαθήκης με εξουσία διαχείρισης

3. Εξουσίες εκτελεστή διαθήκης

ΙΙ. Κληρονομικό καταπίστευμα

1. Έννοια – Σύσταση

2. Εξουσίες βεβαρημένου με καταπίστευμα

3. Εξουσίες υπέρ ου το καταπίστευμα

Άρθρο 266. Συνέχιση της εταιρείας

Α. Εισαγωγικά. Η πτώχευση ως λόγος λύσεως της εταιρίας. Αμφισβητούμενα ζητήματα

Β. Οι λόγοι περάτωσης της πτώχευσης που επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση συνέχιση της εταιρίας

Ι. Τελεσίδικη επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης

1. Κατάργηση σχεδίου αναδιοργάνωσης

II. Πτωχευτική αποκατάσταση

1. Κατάργηση

2. Εφαρμογή δυνάμει μεταβατικής διάταξης και σημασία του νέου άρθρου 164 ΠτωχΚ

3. Μόνος λόγος αποκατάστασης

4. Κώλυμα αποκατάστασης;

5. Μη συναποκατάσταση συμπτωχευσάντων ομορρύθμων εταίρων

6. Κατάργηση της συμπτώχευσης των ομορρύθμων εταίρων υπό το δίκαιο του Ν. 4738/2020

Γ. Η περαιτέρω προϋπόθεση για τη συνέχιση της εταιρίας: Απόφαση των εταίρων

I. Γενικά. Σκοπός της διάταξης

II. Κατά πλειοψηφία απόφαση;

III. Τύπος και περιεχόμενο απόφασης

IV. Υποχρέωση εταίρων για σύμπραξη σε απόφαση περί συνέχισης ως εκδήλωση της υποχρέωσης πίστεως;

V. Επί έλλειψης αποφάσεως συνέχισης

Δ. Δημοσιότητα

Ε. Έννομες συνέπειες συνέχισης (αναβίωσης)

ΣΤ. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 267. Μονοπρόσωπη εταιρεία

Α. Εισαγωγικά

Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης

Ι. Ύπαρξη δημοσιευμένης εταιρίας

ΙΙ. Περιαγωγή της εταιρίας σε κατάσταση προσωρινής μονοπροσωπίας

ΙΙΙ. Μη λύση της εταιρίας

Γ. Νομική κατάσταση της μονοπρόσωπης εταιρίας-Επιπτώσεις στους εταίρους και στους τρίτους

Ι. Επιπτώσεις της μονοπροσωπίας στην εταιρία

ΙΙ. Επιπτώσεις της μονοπροσωπίας στον εναπομείναντα εταίρο

ΙΙΙ. Επιπτώσεις της μονοπροσωπίας στον αποχωρήσαντα εταίρο

IV. Επιπτώσεις της μονοπροσωπίας στους τρίτους-δανειστές της εταιρίας

Δ. Διατυπώσεις μη λύσης της εταιρίας

Ι. «Δημοσίευση» στο Γ.Ε.ΜΗ. της εισόδου νέου εταίρου

ΙΙ. Τήρηση της νόμιμης προθεσμίας – Έναρξη και λήξη αυτής

ΙΙΙ. Εκ των υστέρων ανατροπή της μονοπροσωπίας

Ε. Λύση της εταιρίας συνεπεία μη (εμπρόθεσμης) τήρησης των υπό ΙV.1 διατυπώσεων

Τμήμα Πέμπτο: Εκκαθάριση - Παραγραφή

Άρθρο 268. Στάδιο εκκαθάρισης

Α. Περιεχόμενο και σκοπός των διατάξεων του άρθρου

Ι. Περιεχόμενο του άρθρου 268 ν. 4072/2012

II. Έννοια και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής διαδικασίας

ΙΙΙ. Το άρθρο 268 ν. 4072/2012 ως διάταξη ενδοτικού δικαίου

Β. Οι συνέπειες της εκκαθάρισης στο νομικό πρόσωπο και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων

Ι. Η διατήρηση της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης

ΙΙ. Μεταβολή του σκοπού της υπό εκκαθάριση εταιρείας

ΙΙΙ.Συνέπειες της εκκαθαριστικής διαδικασίας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων

1.Το περιουσιακό δικαίωμα συμμετοχής των εταίρων στο εκκαθαριστικό μέρισμα

2.Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως

3.Διοικητικά δικαιώματα των εταίρων σε σχέση με τη διαμόρφωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας και την πληροφόρηση ως προς την πορεία αυτής

4.Υποχρεώσεις των εταίρων στο πλαίσιο της εκκαθαριστικής διαδικασίας

IV.Συνέπειες της εκκαθαριστικής διαδικασίας στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους

Γ.Ο εκκαθαριστής ως όργανο διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Ι. Η κτήση της ιδιότητας του εκκαθαριστή

II. Ορισμός και παύση των εκκαθαριστών

1. Νόμιμη εκκαθάριση

2. Συμβατική ή καταστατική εκκαθάριση

3. Δικαστικός διορισμός εκκαθαριστών

III. Η εσωτερική σχέση του εκκαθαριστή με την εταιρεία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η οργανική σχέση του εκκαθαριστή με την εταιρεία

α) Περιεχόμενο της οργανικής σχέσεως

β)Τρόπος ενασκήσεως των καθηκόντων του εκκαθαριστή στο πλαίσιο της οργανικής σχέσεως

γ) Υποκατάσταση του εκκαθαριστή

δ) Η ευθύνη του εκκαθαριστή στο πλαίσιο της οργανικής σχέσεως

3. Η υποκείμενη σχέση του εκκαθαριστή με την εταιρεία

Δ. Περιεχόμενο της εκκαθαριστικής διαδικασίας κατά το νόμο

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Απόσβεση του παθητικού της εταιρείας

III.Σχηματισμός του ενεργητικού και ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας

IV.Λογιστική παρακολούθηση της εκκαθαριστικής διαδικασίας και διανομή του μερίσματος της εκκαθαρίσεως

1. Λογιστική παρακολούθηση της εκκαθαριστικής διαδικασίας

2. Η διανομή του μερίσματος της εκκαθαρίσεως

V. Η περάτωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας

Ε. Αναβίωση των εργασιών της εκκαθάρισης

ΣΤ. Υπαγωγή των διαφορών περί την εκκαθάριση σε διαιτησία

Άρθρο 269. Παραγραφή

Α. Αντικείμενο, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της διάταξης

Β. Παραγραφή σε περίπτωση λύσης της εταιρίας (άρθρ. 269 παρ. 1 και 2)

Ι. Η λύση της εταιρίας ως χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής

ΙΙ. Βραχύτερη παραγραφή

ΙΙΙ. Μη ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της λύσης απαιτήσεις

1. Γενικά

2. Η περίπτωση των διαρκών συμβάσεων

3. Η περίπτωση του αλληλόχρεου λογαριασμού

IV. Λόγοι διακοπής της παραγραφής

V. Παραγραφή της ευθύνης του εταίρου - εκκαθαριστή

VI. Φύση του άρθρ. 269 ως διάταξης αναγκαστικού δικαίου

Γ. Παραγραφή σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου (άρθρ. 269 παρ. 3)

Τμήμα Έκτο

Άρθρο 270. Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα

Α. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης

Β. Εφαρμοστέες διατάξεις

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)

Α. Εισαγωγή

Β. Σύσταση του ΕΟΟΣ

Ι. Σύμβαση ίδρυσης του Ομίλου

ΙΙ. Διατυπώσεις δημοσιότητας

ΙΙΙ. Ο σκοπός του Ομίλου

IV. Έδρα του Ομίλου

1. Πραγματική έδρα

2. Μεταφορά της έδρας

3. Υποκαταστήματα

V. Επωνυμία του Ομίλου

Γ. Τα μέλη του Ομίλου

Ι. Προϋποθέσεις συμμετοχής στον ΕΟΟΣ

1. Ιδιότητα μέλους του ΕΟΟΣ

2. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

3. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

α) Παραίτηση μέλους

β) Αποκλεισμός μέλους

γ) Θάνατος μέλους

δ) Εκχώρηση της εταιρικής μερίδας

ΙΙ. Υποχρεώσεις των μελών του ΕΟΟΣ

1. Περιουσιακές υποχρεώσεις

α) Αρχική εισφορά

β) Συνεισφορές των μελών στα κοινά έξοδα

2. Διοικητικές υποχρεώσεις

3. Υποχρέωση πίστης

III. Δικαιώματα των μελών

ΙV. Ευθύνη των μελών

1. Νομική φύση της ευθύνης του ΕΟΟΣ και των μελών του

2. Παραγραφή της ευθύνης

3. Περιορισμοί της ευθύνης

Δ. Οργάνωση και λειτουργία του ομίλου

Ι. Η διαβούλευση των μελών

1. Λήψη αποφάσεων υποχρεωτικά με ομοφωνία

2. Λήψη αποφάσεων με προαιρετική ομοφωνία

ΙΙ. Οι διαχειριστές

1. Διορισμός διαχειριστή

2. Το πρόσωπο του διαχειριστή

3. Εκπροσώπηση του Ομίλου

Ε. Περάτωση του Ομίλου

Ι. Λύση του Ομίλου

1. Λύση του Ομίλου με απόφαση των μελών του

2. Λύση του Ομίλου με δικαστική απόφαση

ΙΙ. Εκκαθάριση του Ομίλου

ΙΙΙ. Πτώχευση του Ομίλου

ΣΤ. Επίμετρο

Κεφάλαιο Β΄: Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Τμήμα Πρώτο Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 271. Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Α. Εισαγωγή

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Τυπολογικά χαρακτηριστικά

ΙΙΙ. Προέλευση, οικονομική σημασία και διάκριση από την αφανή εταιρία

IV. Νομοθετική ρύθμιση

Β. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου

Ι. Ευθύνη του γενικά

ΙΙ. Η ευθύνη του ως «ομόρρυθμου εταίρου»

ΙΙΙ. Περαιτέρω συνέπειες της ευθύνης των εταίρων

Άρθρο 272. Εταιρική επωνυμία

Α. Ο σχηματισμός της επωνυμίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αρχές κατά τον σχηματισμό της επωνυμίας, ειδικότερα

Β. Συνέπειες από τη χρησιμοποίηση ονόματος ετερόρρυθμου εταίρου στην εταιρική επωνυμία

Ι. Γενικός προσδιορισμός

ΙΙ. Συνέπειες καταστατικής ρήτρας για απαλλαγή ή περιορισμό της ευθύνης

Άρθρο 273. Δημοσιότητα

Α. Σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας

Ι. Προϋποθέσεις σύστασης: Ιδρυτικά μέλη

1. Σύμπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών ή νομικών προσώπων

2. Ιδιότητες ιδρυτών ετερόρρυθμης εταιρίας του π.δ. 326/1994

ΙΙ. Προϋποθέσεις ίδρυσης: Εταιρική σύμβαση – Καταστατικό

1. Ο συστατικός έγγραφος τύπος

2. Περιεχόμενο του καταστατικού γενικά

3. Οι εισφορές των ετερόρρυθμων εταίρων, ειδικότερα

B. Δημοσιότητα

Ι. Τηρητέα διαδικασία και συνέπειες γενικά

ΙΙ. Η αδημοσίευτη ετερόρρυθμη εταιρία

Τμήμα Δεύτερο: Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου

Άρθρο 274. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

Α. Η διαμόρφωση της διαχειριστικής εξουσίας στην ετερόρρυθμη εταιρία

Ι. Δίκαιο του ΕμπΝ

ΙΙ. Ισχύον δίκαιο

Β. Ο κανόνας του αποκλεισμού του ετερόρρυθμου εταίρου από την εν στενή εννοία διαχείριση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η έννοια του αποκλεισμού των ετερόρρυθμων εταίρων από τη «λήψη των αποφάσεων»

III. Το δικαίωμα των ετερόρρυθμων εταίρων για εναντίωση σε πράξεις που υπερβαίνουν τη συνήθη διαχείριση

Γ. Αποκλίνουσες ρήτρες στην εταιρική σύμβαση

Άρθρο 275. Δικαίωμα ελέγχου

Α. Εισαγωγικές επισημάνσεις

Β. Νομική φύση και ratio του δικαιώματος – Σχέση με την υποχρέωση μη ανταγωνισμού

Ι. Νομική φύση του δικαιώματος ελέγχου

ΙΙ. Νομοθετικός σκοπός (ratio) του δικαιώματος

ΙΙΙ. Σχέση με την υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού: συνάφεια και αλληλεξάρτηση

Γ. Περιεχόμενο του δικαιώματος – Αναγκαίες οριοθετήσεις

Ι. Αντικείμενο του δικαιώματος

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Έλεγχος των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρίας

α) Γενικά

β) Επέκταση του ελέγχου και στα υπόλοιπα έγγραφα της εταιρίας (;)

γ) Αξίωση ανοχής του ελέγχου από την ετερόρρυθμη εταιρία/διαχειριστές της

3. Πληροφόρηση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων (;)

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς

1. Από την υποχρέωση του διαχειριστή για παροχή πληροφοριών και λογοδοσία

α) Γενικά

β) Διαφορές και σχέση αλληλεπίδρασης

2. Από την επίδειξη εγγράφων κατ’ άρθρ. 902-903 ΑΚ

Δ. Η άσκηση του δικαιώματος

Ι. Ο δικαιούχος

1. Γενικά

2. Διάκριση περιπτώσεων

3. Δυνατότητα άσκησης μέσω αντιπροσώπου (;) – Αναγκαίες οριοθετήσεις

II. Ο υπόχρεος

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Οι υποστηριζόμενες στη θεωρία και τη νομολογία απόψεις

3. Ιδία θέση

ΙΙΙ. Τόπος και χρόνος άσκησης του δικαιώματος

Ε. Όρια άσκησης του δικαιώματος ελέγχου και πληροφόρησης

Ι. Θέση του προβλήματος

ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν όρια

1. Η γενική αρχή της καλής πίστης (άρθρ. 288, 281 ΑΚ)

2. Η υποχρέωση πίστης του ετερόρρυθμου εταίρου ως όριο ενάσκησης του δικαιώματος

ΣΤ. Δικαστική επιδίωξη του δικαιώματος

Ζ. Αποκλίνουσες καταστατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 276. Πράξεις ανταγωνισμού

Α. Εισαγωγικές επισημάνσεις: Σκοπός, κανονιστική εμβέλεια και φύση της απαγόρευσης

Β. Περιεχόμενο της απαγόρευσης

Ι. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής: πράξεις που εμπίπτουν στην απαγόρευση

1. Πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο της εταιρίας: προσανατολισμός στο κριτήριο της πραγματικής δραστηριότητας

2. Η σχέση ανταγωνισμού ως προϋπόθεση της ανταγωνιστικής δραστηριότητας/πράξης

3. Πρόσθετες παράμετροι αξιολόγησης των «ανταγωνιστικών πράξεων».

4. Η εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών που «ανήκουν» στην εταιρία ως απαγορευμένος ανταγωνισμός

5. Η απαγόρευση του έμμεσου ανταγωνισμού

α) Δραστηριότητες για λογαριασμό τρίτων προσώπων

β) Συμμετοχή σε ανταγωνιστική επιχείρηση

γ) Άσκηση ανταγωνισμού μέσω τρίτου προσώπου

ΙΙ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής: Πρόσωπα που εμπίπτουν στην απαγόρευση.

ΙΙΙ. Η διάρκεια της απαγόρευσης ανταγωνισμού κατά το άρθρ.

1. Εισαγωγικά: Σχέση με τη διάρκεια ισχύος της γενικής υποχρέωσης πίστης

2. Η διάρκεια της απαγόρευσης ανταγωνισμού από υποκειμενική άποψη.

α) Γενικά

β) Η «μετενέργεια» της απαγόρευσης ανταγωνισμού

γ) Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού

δ) Προπαρασκευαστικές (της ανταγωνιστικής δραστηριότητας) πράξεις

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης ανταγωνισμού από αντικειμενική άποψη.

α) Η ισχύς της απαγόρευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης

β) Η περίπτωση της επιχειρηματικής «αδράνειας» της εταιρίας

Γ. Οι έννομες συνέπειες της παράβασης της απαγόρευσης ανταγωνισμού

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αστικές αξιώσεις

1. Αξίωση παράλειψης (και άρσης της προσβολής)

α) Περιεχόμενο της αξίωσης

β) Τρόπος άσκησης

γ) Νομιμοποίηση

δ) Λοιπές αξιώσεις

2. Αξίωση αποζημίωσης

α) Νόμιμος λόγος ευθύνης – Μέτρο της απαιτούμενης επιμέλειας

β) Νομιμοποίηση – Actio pro socio – Είδη αποζημίωσης − Αποκαταστατέα ζημία

ΙΙΙ. Αστικές αξιώσεις βάσει του άρθρ. 1 Ν. 146/1914

ΙV. Συνέπειες εταιρικού δικαίου

1. Δικαίωμα/αξίωση υποκατάστασης της ΕΕ στη θέση του υπόχρεου εταίρου

α) Λειτουργία και περιεχόμενο της αξίωσης – Έννοια και έκταση της «αποδοτέας ωφέλειας»

β) Προϋποθέσεις άσκησης

γ) Νομιμοποίηση − Σχέση μεταξύ δικαιωμάτων αποζημίωσης και υποκατάστασης

δ) Παραγραφή

2. Λοιπές συνέπειες εταιρικού δικαίου

Δ. Ο ενδοτικός χαρακτήρας της διάταξης

Άρθρο 277. Κέρδη και ζημίες

Α. Προλεγόμενα

Β. Συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στα κέρδη της εταιρίας

Ι. Αφηρημένο δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και συγκεκριμένη αξίωση καταβολής κέρδους

ΙΙ. Ειδικότερα: Η μετάλλαξη του αφηρημένου δικαιώματος του ετερόρρυθμου εταίρου για συμμετοχή στα εταιρικά κέρδη σε συγκεκριμένη αξίωση καταβολής κέρδους, μέσω του «τεχνικού» σταδίου της σύνταξης και έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας που εμφανίζουν κέρδη

ΙΙΙ. Αξίωση του ετερόρρυθμου εταίρου για την προκαταβολική διανομή κέρδους πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό

IV. Συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στα διανεμητέα κέρδη

Γ. Συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στις ζημίες της εταιρίας

Άρθρο 278. Εξουσία εκπροσώπησης

Α. Εισαγωγή

Β. Δίκαιο του ΕμπΝ

Γ. Δίκαιο του Ν. 4072/2012

Ι. Ο κανόνας: Αποκλεισμός από τη διαχείριση – Δικαιοπολιτική θεώρηση

ΙΙ. Ανάθεση της εκπροσώπησης σε ετερόρρυθμο εταίρο

1. Προϋποθέσεις

2. Φύση της εξουσίας του ετερόρρυθμου εταίρου

3. Διαμόρφωση και έκταση της εξουσίας

III. Η εκπροσώπηση από ετερόρρυθμο εταίρο χωρίς πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση – Η παροχή απλής πληρεξουσιότητας

1. Τέλεση πράξεως εκπροσωπήσεως χωρίς εξουσία

2. Εκπροσώπηση με την ανοχή των λοιπών εταίρων

3. Παροχή απλής πληρεξουσιότητας

IV. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου-εκπροσώπου

Άρθρο 279. Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου

Α. Εισαγωγικά: Περιεχόμενο και σκοπός

Β. Εισφορά και ποσό ευθύνης

Γ. Ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου (άρθρ. 279 § 1)

Ι. Χαρακτηριστικά της ευθύνης

ΙΙ. Περιεχόμενο της ευθύνης: Χρηματική ή φυσική εκπλήρωση

ΙΙΙ. Διάρκεια της ευθύνης

ΙV. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Καταβολή της εισφοράς στην εταιρία

α) Εισαγωγικά

β) Εισφορά σε χρήμα

γ) Εισφορά σε είδος

δ) Εισφορά απαίτησης κατά της εταιρίας

ε) Μετατροπή της εταιρικής συμμετοχής (Umbuchung)

στ) «Διπλή εισφορά»

ζ) Kαταβολή μέσω τρίτου

η) Καταβολή της εισφοράς στην εταιρία όταν δεν υφίσταται υποχρέωση εισφοράς

2. Καταβολή σε τρίτο

α) Καταβολή με αιτία την εισφορά

β) Καταβολή με αιτία την ευθύνη. Ικανοποίηση ενός εταιρικού δανειστή

3. Δικαίωμα επιλογής του ετερορρύθμου εταίρου

V. Αναβίωση της ευθύνης

Δ. Ευθύνη του νεοεισερχόμενου ετερορρύθμου για τα παλαιά εταιρικά χρέη (άρθρ. 279 § 2)

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης

1. Είσοδος

2. Υφιστάμενη προσωπική εμπορική εταιρία

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες

ΙV. Η ευθύνη σε περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής

V. Η ευθύνη σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής

VI. Η ευθύνη σε περίπτωση μετατροπής της συμμετοχής του ομορρύθμου σε συμμετοχή ετερορρύθμου

Ε. Αναγκαστικό δίκαιο (άρθρ. 279 § 3)

Άρθρο 280. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας

Α. Εισαγωγικά

Β. Προϋποθέσεις του εδ. 1 του άρθρου

Ι. Ύπαρξη ετερόρρυθμης εταιρίας

II. Μη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ

ΙΙΙ. Έναρξη εμπορικής δραστηριότητας πριν από την καταχώριση

IV. Συγκατάθεση του ετερορρύθμου εταίρου;

V. Έλλειψη γνώσης του δανειστή

Γ. Προϋποθέσεις του εδ. 2 του άρθρου

Ι. Ύπαρξη ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας

ΙΙ. Είσοδος με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου

1. Η έννοια της «εισόδου»

2. Μετατροπή εταιρικής συμμετοχής

3. Κληρονομική διαδοχή

α) Κληρονομική διαδοχή σε καταχωρισθείσα εταιρική συμμετοχή

β) Ρήτρα εισόδου

γ) Κληρονομική διαδοχή σε μη καταχωρισθείσα εταιρική συμμετοχή

III. Ιδιαίτερη συγκατάθεση του εισερχομένου εταίρου;

IV. Δυνατότητες περιορισμού της ευθύνης

V. Έλλειψη γνώσης της ιδιότητας του εταίρου ως ετερορρύθμου

Δ. Έννομες συνέπειες

Ι. Απεριόριστη ευθύνη

ΙΙ. Οριοθέτηση των εταιρικών χρεών

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της καταχώρισης

Τμήμα Τρίτο

Άρθρο 281. Λύση της εταιρείας

Α. Λύση της εταιρίας

Ι. Νόμιμοι λόγοι λύσης

1. Κατά το άρθρο 259 § 1 (όπως και η ομόρρυθμη εταιρία):

2. Κατά το άρθρο 281 § 1, ειδικά για την ετερόρρυθμη εταιρία

ΙΙ. Καταστατικοί λόγοι λύσης

Β. Εκκαθάριση της εταιρίας

Ι. Γενική προσέγγιση

ΙΙ. Η ειδική διάταξη του άρθρου 281 §

1. Η αναγκαιότητα της εκκαθάρισης

2. Η τηρητέα διαδικασία

3. Συμμετοχή του ετερόρρυθμου στη διαδικασία της εκκαθάρισης

ΙΙΙ. Πέρας της εκκαθάρισης και αναβίωση της εταιρίας

Τμήμα Τέταρτο

Εταιρικοί μετασχηματισμοί - Ν. 4601/2019 (πρώην άρθρα 282-283)

Α. Εισαγωγικά

I. Έννοια και μορφές εταιρικού μετασχηματισμού

ΙΙ.Κοινοί κανόνες για όλους τους εταιρικούς μετασχηματισμούς στον ν. 4601/2019

III. Εταιρικοί μετασχηματισμοί και φορολογικό δίκαιο

Β. Συγχώνευση εταιριών

Ι. Εισαγωγικά

II. Μορφές κατά κυριολεξία συγχώνευσης

III. Η συγχώνευση με απορρόφηση ειδικότερα

1. Διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση

α) Απόφαση του ΔΣ ή των διαχειριστών καθεμίας από τις εταιρίες που θα μετάσχουν στη συγχώνευση

β) Σύνταξη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και υποβολή αυτών σε διατυπώσεις δημοσιότητας

γ) Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες – Κατάρτιση γραπτής έκθεσης

δ) Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού

ε) Κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης

στ) Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

ζ) Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

η) Συντέλεση της συγχώνευσης (περάτωση της διαδικασίας συγχώνευσης)

2. Προστασία των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση.

α) Γενικά

β) Οι γενικής ισχύος κανόνες του άρθρ.

γ) Άλλες νομοθετικές πρόνοιες

3. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση

α) Γενικά

β) Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών πρέπει να είναι δίκαιη και λογική

γ) Χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων

δ) Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων ή των εταίρων

ε) Άλλες νομοθετικές πρόνοιες

4. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση

5. Προστασία των κατόχων άλλων τίτλων, εκτός μετοχών, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα

6. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων του άρθρ. 10

7. Αποτελέσματα της συγχώνευσης

α) Γενικά

β) Τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων

γ) Απαγόρευση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών

8. Άκυρη συγχώνευση

α) Γενικά

β) Λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης

γ) Αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης – Διαδικασία εκδίκασης

δ) Δυνατότητα μη κήρυξης της ακυρότητας της συγχώνευσης – Μη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης παρά την ύπαρξη λόγου ακυρότητας

ε) Η απόφαση επί της αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης

στ) Η ακύρωση της συγχώνευσης ως «έσχατη λύση»

ζ) Οι συνέπειες της ακύρωσης της συγχώνευσης

(1) Γενικά

(2) Σωματειακές συνέπειες της ακύρωσης της συγχώνευσης

(3) Περιουσιακές συνέπειες της ακύρωσης της συγχώνευσης

(4) Δικονομικές συνέπειες της ακύρωσης της συγχώνευσης

IV. Η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας ειδικότερα

V. Συγχωνεύσεις διεπόμενες από ειδικούς κανόνες

VI. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις

Γ. Διάσπαση εταιρίας

Ι. Εισαγωγικά

II. Μορφές κατά κυριολεξία διάσπασης

III. Η διάσπαση με απορρόφηση ειδικότερα

1. Εισαγωγικά

2. Διαδικασία διάσπασης με απορρόφηση

3. Προστασία των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

4. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

5. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

6. Προστασία των κατόχων άλλων τίτλων, εκτός μετοχών, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα

7. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων του άρθρ. 62

8. Αποτελέσματα της διάσπασης (άρθρ. 70 παρ. 2-5)

9. Άκυρη διάσπαση

IV. Η διάσπαση με σύσταση νέας εταιρίας ή νέων εταιριών ειδικότερα

V. Η διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρίας ή νέων εταιριών ειδικότερα

VI. Διασπάσεις διεπόμενες από ειδικούς κανόνες

VΙI. Διασυνοριακές διασπάσεις

Δ. Μετατροπή εταιρίας

I. Η μετατροπή γενικά (έννοια και μορφές)

II. Η διαδικασία της μετατροπής ειδικότερα

1. Απόφαση του ΔΣ ή των διαχειριστών της υπό μετατροπή εταιρίας

2. Σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και υποβολή αυτής σε διατυπώσεις δημοσιότητας

3. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή

4. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

5. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

6. Συντέλεση της μετατροπής (περάτωση της διαδικασίας μετατροπής)

III. Προστασία των πιστωτών της υπό μετατροπή εταιρίας

IV. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρίας

1. Γενικά

2. Ο καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρία με τη νέα νομική μορφή της πρέπει να είναι δίκαιος και λογικός

3. Χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων

4. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων ή των εταίρων

5. Άλλες νομοθετικές πρόνοιες

V. Προστασία των κατόχων ειδικών δικαιωμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου

VI. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ

VII. Αποτελέσματα της μετατροπής

VIII. Άκυρη μετατροπή

1. Γενικά

2. Η ακύρωση της μετατροπής ως «έσχατη λύση»

3. Οι συνέπειες της ακύρωσης της μετατροπής

α) Γενικά

β) Σωματειακές συνέπειες της ακύρωσης της μετατροπής

γ) Περιουσιακές συνέπειες της ακύρωσης της μετατροπής

δ) Δικονομικές συνέπειες της ακύρωσης της μετατροπής

IX. Ειδικές διατάξεις περί μετατροπής

Χ. Διασυνοριακές μετατροπές

Τμήμα Πέμπτο

Άρθρο 284. Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές

Ερμηνεία

Κεφάλαιο Γ΄: Αφανής Εταιρεία

Άρθρο 285. Έννοια της αφανούς εταιρείας

Α. Εισαγωγή

Ι. Νομοθετικό καθεστώς και έννοια της αφανούς εταιρίας

ΙΙ. Λόγοι επιλογής της αφανούς εταιρίας ως εταιρικού τύπου

III.Μορφές εμφάνισης της αφανούς εταιρίας και διάκριση από συγγενείς έννοιες.

Β. Τα εννοιολογικά - τυπολογικά στοιχεία της αφανούς εταιρίας

Ι. Η αφανής εταιρία ως γνήσια εταιρία

ΙΙ. Η αφανής εταιρία ως εσωτερική εταιρία

ΙΙΙ. Ο εμφανής εταίρος και η ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα

ΙV. Ο αφανής εταίρος

Γ. Η σύσταση της αφανούς εταιρίας

Δ. Οι εφαρμοζόμενες διατάξεις του ΑΚ

Άρθρο 286. Εισφορά αφανούς εταίρου

Α. Εισαγωγή

Β. Το είδος της εισφοράς

Γ. Το καθεστώς της εισφοράς

Άρθρο 287. Σχέσεις με τρίτους

Άρθρο 288. Διαχείριση της αφανούς εταιρείας

Α. Χαρακτηριστικά της διαχείρισης της αφανούς εταιρείας

Β. Το καθεστώς του εμφανούς εταίρου-διαχειριστή

Γ. Τύχη των αποκτώμενων από τη διαχείριση

Άρθρο 289. Κέρδη και ζημίες

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Β. Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες

Άρθρο 290. Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο

Α. Το διοικητικό δικαίωμα ελέγχου

Β. Περιεχόμενο του δικαιώματος ελέγχου

Άρθρο 291. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας

Α. Λύση της αφανούς εταιρείας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ειδικοί λόγοι λύσεως της αφανούς εταιρείας

1. Λόγοι ερειδόμενοι στη βούληση των μερών και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού

2. Ο θάνατος ή πτώχευση ή υποβολή του εταίρου σε δικαστική συμπαράσταση.

3. Η καταγγελία της συμβάσεως αφανούς εταιρείας

ΙΙΙ. Καταγγελία της εταιρικής συμμετοχής στην αφανή εταιρεία (ΑΚ 771)

Β. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας

Ι. H ρύθμιση του άρθρου 291 ν. 4072/2012 σε σχέση με την εκκαθάριση

ΙΙ. Ο ενδοτικός χαρακτήρας της ρυθμίσεως του άρθρου 291 ν. 4072/2012

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες από τη λύση της αφανούς εταιρείας

1. Η σχέση μεταξύ λύσεως της αφανούς εταιρείας και οριστικοποίησης του εσωτερικού διακανονισμού των σχέσεων μεταξύ των μελών της

2. Διακανονισμός των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των μελών της αφανούς εταιρείας

α) Περιεχόμενο του διακανονισμού

β) Υπολογισμός της αξίας της συμμετοχής του αφανούς εταίρου

3. Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή

4. Οι συνέπειες της λύσεως της αφανούς εταιρείας σε παράλληλες εξωτεταιρικές διαρκείς συμβατικές σχέσεις

Άρθρο 292. Πτώχευση του εμφανούς εταίρου

Α. Η κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η κήρυξη σε πτώχευση του αφανούς εταίρου

ΙΙΙ. Η προστασία των συμφερόντων του αφανούς εταίρου

IV. Η προστασία των συμφερόντων των πιστωτών της αφανούς εταιρίας

Κεφάλαιο Δ΄: Κοινοπραξία

Άρθρο 293. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Α.Η κοινοπραξία ως μόρφωμα της συναλλακτικής πρακτικής και η νομοθετική της ρύθμιση στο δίκαιο των εταιρειών

Ι. Η κοινοπραξία ως μόρφωμα της συναλλακτικής πρακτικής

ΙΙ. Η νομική φύση της κοινοπραξίας

Β.Η νομοθετική ρύθμιση της κοινοπραξίας στο δίκαιο των εταιρειών (άρθρ. 293 ν. 4072/2012)

Ι. Περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 293 ν. 4072/2012

ΙΙ. Ειδικώς ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες

1.Η ρύθμιση της κοινοπρακτικής συνεργασίας σε επί μέρους ειδικά νομοθετήματα

2.Η «κατασκευαστική» κοινοπραξία ως ειδικώς ρυθμιζόμενη κοινοπραξία

ΙΙΙ. Διάκριση της κοινοπραξίας από συγγενείς έννοιες και όρους

1. Κοινοπραξία και «εταιρεία ευκαιρίας»

2. Κοινοπραξία και «συνδεδεμένη επιχείρηση»

3. Κοινοπραξία και «κοινή επιχείρηση»

4. Κοινοπραξία και μεριστικές συμβάσεις

5. Κοινοπραξία και κοινωνία δικαιώματος

Γ. Η κοινοπραξία ως υποκείμενο των συναλλαγών

Ι. Η κοινοπραξία ως εσωτερική και εξωτερική εταιρεία

ΙΙ. Η κοινοπραξία ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

ΙΙΙ. Η κοινοπραξία ως υποκείμενο εταιρικού μετασχηματισμού

IV. Πτωχευτική ικανότητα της κοινοπραξίας

V. Η κοινοπραξία ως εργοδότης

VI.H κοινοπραξία ως συνδεδεμένο μέρος ανώνυμης εταιρείας (άρθρ. 99-101 ν. 4548/2018)

1.Η ρύθμιση της έννοιας του συνδεδεμένου μέρους στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

2.Ο προσδιορισμός της έννοιας του «συνδεδεμένου» μέρους με βάση τα κριτήρια του «ελέγχου» και της «συνδέσεως»

3.Η εφαρμογή των κριτηρίων της «συνδέσεως και του «ελέγχου» στην περίπτωση της κοινοπραξίας

Δ. Η κοινοπραξία στην έννομη τάξη του ανταγωνισμού

I.Η κοινοπρακτική σύμπραξη στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως υπό την εκδοχή της «κοινής επιχείρησης» (joint venture)

II.Η νομική μεταχείριση της κοινής επιχειρήσεως συγκεντρωτικού χαρακτήρα στην ενωσιακή και εθνική έννομη τάξη του ανταγωνισμού

1.Έλεγχος της κοινής επιχειρήσεως με βάση τους κανόνες του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων

2. Το κριτήριο της λειτουργικής αυτονομίας της κοινής επιχειρήσεως

3.Το κριτήριο της σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού από τη σύσταση της κοινής επιχειρήσεως (άρθρ. 2 παρ. 3 του Κανονισμού 139/2004)

4.Ο έλεγχος του συντονισμού μεταξύ των κοινοπρακτούντων ως δευτερογενής συνέπεια της δημιουργίας της κοινής επιχειρήσεως (άρθρ. 2 παρ. 4 του Κανονισμού 139/2004)

5.Ο συντονισμός μεταξύ κοινοπρακτούντων ως «δευτερεύων» ή «παρεπόμενος» περιορισμός του ανταγωνισμού

6.Δεσμεύσεις των κοινοπρακτούντων προς εξάλειψη των προβλημάτων από τον συντονισμό της συμπεριφοράς τους

Ε. Ο χειρισμός της κοινοπραξίας στο λογιστικό δίκαιο

Ι.Η νομική μεταχείριση της κοινοπραξίας με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

ΙΙ.H νομική μεταχείριση της κοινοπραξίας με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

ΣΤ. Η ιδιωτικοδιεθνολογική μεταχείριση της κοινοπραξίας

Άρθρο 294. Μεταβατικές διατάξεις

Α. Εισαγωγή. Ο κανόνας

Β. Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Γ. Καταργούμενες διατάξεις

Δ.Προβλέψεις δημοσιότητας για τις υφιστάμενες προσωπικές εταιρίες

Ε.Αμφισβήτηση του διαχρονικού δικαίου του Ν. 4072/2012 στην επιστήμη

Ι. Το προϊσχύσαν ενδοτικό δίκαιο ως μέρος της σύμβασης

ΙΙ.Η ερειδόμενη στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου επιχειρηματολογία

1.Τα θεμέλια της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Η σημασία της γνήσιας ή μη γνήσιας αναδρομής

2.Η υποδοχή της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στην ελληνική νομολογία

3.Προστασία της εμπιστοσύνης και σε νομολογιακώς διαπλασμένους κανόνες προς πλήρωση κενών;

4.Εφαρμογή των αρχών στην προκείμενη περίπτωση, ιδίως στην κατάργηση του δικαιώματος καταγγελίας

α)Το δημόσιο συμφέρον ως δικαιολογητικός λόγος του περιορισμού της συμβατικής ελευθερίας (άρθρο 5 του Συντάγματος)

β)Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας κανόνων αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίου

γ) Έλεγχος αναλογικότητας

ΣΤ. Ειδικά ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Ι.Το δικαίωμα καταγγελίας στην ομόρρυθμη εταιρία, στην ετερόρρυθμη εταιρία και στην αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

ΙΙ.Μεταβιβαστό και κατασχετό εταιρικής επωνυμίας που περιέχει αστικά ονόματα εταίρων

ΙΙΙ.Ευθύνη εταίρων αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα για τα εταιρικά χρέη

1. Διάταξη παρ. 1 άρθρ. 270 Ν. 4072/2012

2. Προϊσχύσαν δίκαιο

α) Κατ’ αρχήν ευθύνη αποκλειστικά του νομικού προσώπου

β) Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 759 ΑΚ

γ)Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 ΕΝ, ή εις ολόκληρον ευθύνη εταίρου εταιρίας του άρθρου 784 ΑΚ δυνάμει φαινομένου δικαίου

3.Διαχρονικό δίκαιο του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 249 παρ 1 και 270 παρ. 1 Ν. 4072/2012

ΙV. Το ζήτημα του πταίσματος του εταίρου στις εσωτερικές σχέσεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων