Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2005


Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2005 Καίτοι η πάροδος σχεδόν 10ετίας από της εκδόσεως του ανά χείρας βοηθήματος τις διδόμενες λύσεις στα «πρακτικά θέματα» δεν κατέστησε «ανεπίκαιρες», δεδομένου ότι ούτε σχετικές νομοθετικές μεταβολές υπήρξαν ούτε, αφορώσες στα εξεταζόμενα ζητήματα, επιστημονικές αντιλήψεις μετεβλήθησαν, σκόπιμη κρίθηκε η νέα έκδοση. Τούτο ιδίως προκειμένου να φέρει τον σπουδαστή σε πρώτη επαφή με νεώτερες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε κρίσιμα ζητήματα του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου
Με δικονομικές παρεμβάσεις και νομολογιακές εφαρμογές
© 2005
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-012-3
Σελίδες
356
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (β΄ εκδόσεως)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αίτηση για την εγγραφή σωματείου. Αλλοδαποί ως μέλη και διοίκηση σωματείου. Σκοπός σωματείου

2. Ακυρότητα δηλώσεως βουλήσεως. Εικονικότητα

3. Σύμβαση πωλήσεως με πλειστηριασμό. Εικονικότητα. Πλάνη, απάτη, απειλή. Αισχροκερδής δικαιοπραξία. Αντιπροσώπευση

4. Ερμηνεία δηλώσεως. Δήλωση από πλάνη

5. Ευθύνη από κατάρτιση άκυρης ή ακυρώσιμης δικαιοπραξίας

6. Δωρεά με εξουσιαστική αίρεση. Αστεϊσμός. Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια. Απόσβεση και αποδοχή προτάσεως. Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση

7. Δωρεά υπό διαλυτική αίρεση ή υπό τρόπον. Κληρονομική σύμβαση. Κατάχρηση δικαιώματος

8. Σύμβαση μεταβιβάσεως κυριότητας με διαλυτική αίρεση

9. Άμεση αντιπροσώπευση. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας. Ανατοκισμός

10. Τύπος προσυμφώνου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

11. Πώληση επικαρπίας. Αδυναμία παροχής. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

12. Εγγύηση. Μεταβίβαση ατελούς ενοχής. Εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεως. Παραχώρηση και εγγραφή υποθήκης σε κατασχεθέν ακίνητο

13. Αναδοχή χρέους (μεταβίβαση ομάδας περιουσίας)

14. Πώληση με πίστωση του τιμήματος. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Μεταγραφή. Χρησικτησία

15. Πώληση με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας

16. Πώληση ελαττωματικού πράγματος

17. Καταγγελία μισθώσεως κατοικίας για σπουδαίο λόγο. Αιτιώδης σύνδεσμος ως προϋπόθεση παροχής αποζημιώσεως

18. Καταγγελία εταιρίας ορισμένου χρόνου

19. Προσβολή της προσωπικότητας. Ευθύνη προστήσαντος. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

20. Καταδολίευση δανειστών

21. Κτήση και απώλεια νομής. Τεκμήρια κυριότητας. Παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεων. Χρησικτησία. Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο

22. Έμμεση αντιπροσώπευση. Προαντιφώνηση νομής. Εκχώρηση διεκδικητικής αγωγής. Ενστάσεις κατά του εκδοχέα επί εκχωρήσεως

23. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο. Αδυναμία παροχής

24. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο. Χρησικτησία. Αποδυνάμωση δικαιώματος

25. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού. Αντιφώνηση και έκταξη νομής. Απόσβεση ενεχύρου. Ενστάσεις του ενεχυραστή

26. Καταπιστευτική δικαιοπραξία. Χρησικτησία. Υποθήκη. Διαλυτική αίρεση. Διάθεση από μη δικαιούχο

27. Κτήση κινητού από μη κύριο. Συνάφεια. Αδικοπραξία. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Διοίκηση αλλοτρίων. Έγκριση

28. Χρησικτησία. Αποζημίωση λόγω δαπανών που έγιναν στο πράγμα

29. Αναδρομική δύναμη του νόμου. Αγωγή διεκδικήσεως πλειστηριασθέντος πράγματος. Χρησικτησία σε ακίνητο του Δημοσίου

30. Διεκδικητική αγωγή. Τακτική χρησικτησία. Αποζημίωση λόγω δαπανών που έγιναν στο πράγμα

31. Ενέχυρο

32. Εγγραφή υποθήκης υπό αίρεση. Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση

33. Πολιτικός γάμος ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπον Δημάρχου. Διαζύγιο λόγω τετραετούς διαστάσεως. Συμμετοχή στα αποκτήματα. Διατροφή επί διαζυγίου

34. Γάμος ακυρώσιμος λόγω απειλής. Προσβολή της πατρότητας. Ανάκληση δωρεάς

35. Προσβολή του δικαιώματος προς συμβίωση

36. Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού. Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διαζεύξεως

37. Επιτροπεία ανηλίκου. Συμφωνίες συζύγων για λύση του γάμου. Γάμος ανυπόστατος, άκυρος, νομιζόμενος

38. Ρύθμιση της τύχης της περιουσίας του αποβιώσαντος από περισσότερες της μιας διαθήκες. Καταπίστευμα

39. Διάταξη διαθήκης από πλάνη. Κληρονομική αναξιότητα. Αποκλήρωση. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

40. Κληρονομικό δικαίωμα επιζώντος συζύγου. Αποκλήρωση. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας

41. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισφοράς

42. Κληρονόμος με απογραφή. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

43. Κληρονομικό καταπίστευμα

44. Έννοια απαγορεύσεως εκποιήσεως κληρονομίας

45. Κληροδοσία προμηθευτέου αντικειμένου. Ευθύνη κληρονόμου. Υπερημερία οφειλέτη και δανειστή

46. Δωρεά αιτία θανάτου. Μέμψη άστοργης δωρεάς

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Εικονικότητα περί το πρόσωπο του αγοραστή (ΑΠ 289/1995 ΝοΒ 1996.810)

2. Πλάνη (ΑΠ 148/1993 ΝοΒ 1994.188)

3. Αισχροκερδής δικαιοπραξία (ΑΚ 179) (ΑΠ 307/1993 ΝοΒ 1994. 982)

4. Παραγραφή αξιώσεως αποζημιώσεως (ΟλομΑΠ 23/1994 ΝοΒ 1996.41)

5. Παραγραφή αξιώσεως αποζημιώσεως (ΑΠ 395/1995 ΝοΒ 1996. 829)

6. Έναρξη παραγραφής αξιώσεως προς αποζημίωση (ΟλομΑΠ 16/1995 ΝοΒ 1996.192)

7. Έναρξη χρόνου παραγραφής διεκδικητικής αγωγής (ΑΠ 1078/1993 ΝοΒ 1995.232)

8. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (ΑΚ 281) (ΑΠ 13/1994 ΝοΒ 1994.1146)

9. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ακυρώσεως ακύρου γάμου (ΑΠ 227/1995 ΝοΒ 1996.796)

10. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (ΟλομΑΠ 17/1995 ΝοΒ 1996. 410)

11. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λύσεως του γάμου με διαζύγιο (ΑΠ 281/1993 ΝοΒ 1994.822)

12. Ουσιαστικού δικαίου συνέπειες ασκήσεως αγωγής (ΟλομΑΠ 13/1994 ΝοΒ 1996.33)

13. Παραγραφή αξιώσεως λόγω πραγματικού ελαττώματος πωληθέντος (ΟλομΑΠ 17/1993 ΝοΒ 1994.975)

14. Άτυπη εντολή προς αγοράν ακινήτου (ΑΠ 1364/1994 ΝοΒ 1996. 426)

15. Ζητήματα από τη σύμβαση εγγυήσεως (ενστάσεις διζήσεως, ελευθερώσεως και συμψηφισμού) (ΑΠ 463/1994 ΝοΒ 1995.540)

16. Τρόπος αποκτήσεως ιδιότητας κοινοχρήστου πράγματος (ΑΠ 242/1994 ΝοΒ 1995.55)

17. Περιορισμοί της κυριότητας (ΟλομΑΠ 4/1995 ΝοΒ 1996.53)

18. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού (ΑΠ 1307/1994 ΝοΒ 1996.419)

19. Διεκδικητική αγωγή και χρησικτησία (ΑΠ 282/1993 ΝοΒ 1994. 822)

20. Τόκος ενυποθήκου απαιτήσεως (ΑΠ 1382/1994 ΝοΒ 1996.433)

21. Αναγνώριση πατρότητας (ΟλομΑΠ 14/2004 ΕλλΔνη 2004.1314)

22. Τύχη περιουσίας κληρονομουμένου μοναχού (ΑΠ 149/1994 ΝοΒ 1995.37)

23. Διάταξη διαθήκης υπέρ συζύγου (ΑΠ 619/1994 ΝοΒ 1995.812)

24. Κληρονομική διαδοχή. Προσαύξηση μερίδας και υποκατάσταση (ΑΠ 327/1995 ΝοΒ 1996.817)

25. Αποκλεισμός κληρονομικού δικαιώματος συζύγου (ΑΚ 1822) (ΑΠ 432/1994 ΝοΒ 1995.392)

26. Προσδιορισμός νόμιμης μοίρας συζύγου (ΑΠ 9/1994 ΝοΒ 1994. 1145)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ