Ε. Αλαφραγκής/Ε. Αλεξανδρίδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά, 2019


Ε. Αλαφραγκής/Ε. Αλεξανδρίδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά, 2019

Συλλογή μελετών από έγκριτους νομικούς.

Table of contents   +

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ

CURRICULUM VITAE του Παναγιώτη Λαδά

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ του Παναγιώτη Λαδά

Εμμανουήλ Αλαφραγκής, Νομική Μεταχείριση Συμβάσεων για Κατασκευή δομι­κών Έργων με αυθαίρετη Δόμηση

Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πέτρος Αλικάκος, «Παθογένεια», «ανυποστασία» και «ατέλεστο» της δικαιο­πρα­ξίας. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Δικονομικά ζητήματα του Ν. 3869/2010.

Αναστάσιος Βαλτούδης, Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμ­φο­τεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383 (με αφορμή τις ΑΠ 658/2014 και ΕφΘεσ 1857/2013).

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών και η απα­γόρευση καταχρήσεως δικαιώματος στο δίκαιο της αναιρέσεως.

Απόστολος Γεωργιάδης, Η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, Παραίτηση από δικαίωμα στο πλαίσιο της σύμβασης συμβιβασμού

Ευγενία Δακορώνια, Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμ­βίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης

Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Ευθύνη από επενδυτικές συμβουλές – ιδίως η ιδιότητα του επενδυτή ως καταναλωτή

Δημήτριος Ζερδελής, Μεταβίβαση επιχείρησης και συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Διονυσία Καλλινίκου, Η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση.

Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Κατάσταση ανάγκης και ενεργός πολίτης. Όψεις ποινικού και αστικού δικαίου

Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber [Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Illinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)].

Μαριάνος Δ. Καράσης, Στοιχεία Μεθοδολογίας του Ρωμαïκού Δικαίου.

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή.

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Σκέψεις –de lege lata και de lege ferenda– ως προς την έννοια της απαγορεύσεως –για τους καθηγητές ιατρικών σχολών των α.ε.ι.– πα­ροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές η σε ιδιωτικά διαγνωστικά θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις [Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 11 Ν. 2889/2001]

Άγγελος Κορνηλάκης, Η ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω μονομερούς πλάνης ως προς τις ιδιότητες του πράγματος

Timoleon Kosmides, Die Rechtsnatur und Stellung der Informationspflichten im System des deutschen Vertragsrechts am Beispiel des Fernabsatz- und E-Commerce-Vertragsrechts.

Αθηνά Κοτζάμπαση, Η ισότητα των συζύγων και η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο του γάμου. Ένας αναστοχασμός 30 χρόνια μετά

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης, Η (προληπτική) ιδία αστική προστασία εκ μέρους των ηλικιωμένων και των πασχόντων ενηλίκων ή Μια εναλλακτική πρόταση στη δι­καστική συμπαράσταση.

Δημήτριος Ν. Λαδάς, Ζητήματα επιτρεπτού αποδεικτικών μέσων στις εργατικές διαφορές.

Παναγιώτης Κ. Μάζης, Ανατροπές στο δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας –ουσια­στικό και δικονομικό– με το ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματο­οικο­νομικής ασφάλειας».

Δημήτριος Μανιώτης, Εγγυήσεις ορθής κρίσεως περί τα πράγματα στο πλαίσιο της ελεύθερης αποδείξεως

Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και απαλλακτικές ρή­τρες με σύμβαση ή καταστατική ρύθμιση

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη στις δίκες για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας μετά το ν. 4335/2015.

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Σκέψεις για ζητήματα αρμοδιότητας του Εθνι­κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Θεοφανώ Παπαζήση, Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή. Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων

Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου - Γεώργιος Α. Γεωργιάδης, Η εγγύηση ανωτάτου ποσού. Εξακολούθηση της ευθύνης του εγγυητή και μετά τις γενόμενες από τον πρωτοφειλέτη καταβολές.

Παρασκευή Παπαρσενίου, Η αυξημένη τυπικότητα της δημόσιας διαθήκης. Σκέψεις με αφορμή την κυμαινόμενη νομολογία του Αρείου Πάγου σχετικά με την ΑΚ 1733 § 1.

Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Ο κανονισμός πολυκατοικίας ως καταχωριζόμενη πρά­ξη. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 12 ν. 2664/1998

Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, Το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 4 ΑΚ ως προς την απόλαυση από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους ημε­δαπούς. Η σημασία της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμε­ρών Συμβάσεων που δεσμεύουν την Ελλάδα.

Λήδα-Μαρία Πίψου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 650/2012: Πεδίο εφαρμογής, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, αποδοχή και εκτέλεση δημό­σιων εγγράφων.

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα; Σκέψεις για τις ρυθμίσεις των §§ 2-3 άρθρ. 251 ν. 4072/2012 και την δογματική ένταξή τους στο ουσιαστικό και το δικονομικό πεδίο.

Νικόλαος Τέλλης, Υπερνομοθετική προστασία δικαιώματος επί διακριτικού γνω­ρίσματος επιχείρησης

Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης, Συμβατική μεταβολή των υποκειμένων της μίσθωσης ακι­νήτου.

Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Η Φορολογική Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου υπό τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κατερίνα Φουντεδάκη, Η έννοια της «κοινής πράξης» περισσοτέρων στο άρθρο 926 ΑΚ

Χρήστος Σ. Χασάπης, Η έννοια του μεσίτη πιστώσεων στο ελληνικό και το ευρω­παϊκό δίκαιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης και η σχέση της με την έννοια του μεσίτη του ΑΚ

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Το διαδίκτυο ως υποδιαίρεση της καθ’ ύλην αγοράς.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ
Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικότερες έννοιες και των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα, δηλαδή των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου, του...