Ε. Αλαφραγκής/Ε. Αλεξανδρίδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά, 2019


Ε. Αλαφραγκής/Ε. Αλεξανδρίδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά, 2019

Συλλογή μελετών από έγκριτους νομικούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά
© 2019
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-964-3
Σελίδες
XVΙ + 773
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ

CURRICULUM VITAE του Παναγιώτη Λαδά

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ του Παναγιώτη Λαδά

Εμμανουήλ Αλαφραγκής, Νομική Μεταχείριση Συμβάσεων για Κατασκευή δομι­κών Έργων με αυθαίρετη Δόμηση

Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πέτρος Αλικάκος, «Παθογένεια», «ανυποστασία» και «ατέλεστο» της δικαιο­πρα­ξίας. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Δικονομικά ζητήματα του Ν. 3869/2010.

Αναστάσιος Βαλτούδης, Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμ­φο­τεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383 (με αφορμή τις ΑΠ 658/2014 και ΕφΘεσ 1857/2013).

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών και η απα­γόρευση καταχρήσεως δικαιώματος στο δίκαιο της αναιρέσεως.

Απόστολος Γεωργιάδης, Η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, Παραίτηση από δικαίωμα στο πλαίσιο της σύμβασης συμβιβασμού

Ευγενία Δακορώνια, Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμ­βίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης

Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Ευθύνη από επενδυτικές συμβουλές – ιδίως η ιδιότητα του επενδυτή ως καταναλωτή

Δημήτριος Ζερδελής, Μεταβίβαση επιχείρησης και συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Διονυσία Καλλινίκου, Η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση.

Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Κατάσταση ανάγκης και ενεργός πολίτης. Όψεις ποινικού και αστικού δικαίου

Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber [Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Illinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)].

Μαριάνος Δ. Καράσης, Στοιχεία Μεθοδολογίας του Ρωμαïκού Δικαίου.

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή.

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Σκέψεις –de lege lata και de lege ferenda– ως προς την έννοια της απαγορεύσεως –για τους καθηγητές ιατρικών σχολών των α.ε.ι.– πα­ροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές η σε ιδιωτικά διαγνωστικά θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις [Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 11 Ν. 2889/2001]

Άγγελος Κορνηλάκης, Η ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω μονομερούς πλάνης ως προς τις ιδιότητες του πράγματος

Timoleon Kosmides, Die Rechtsnatur und Stellung der Informationspflichten im System des deutschen Vertragsrechts am Beispiel des Fernabsatz- und E-Commerce-Vertragsrechts.

Αθηνά Κοτζάμπαση, Η ισότητα των συζύγων και η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο του γάμου. Ένας αναστοχασμός 30 χρόνια μετά

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης, Η (προληπτική) ιδία αστική προστασία εκ μέρους των ηλικιωμένων και των πασχόντων ενηλίκων ή Μια εναλλακτική πρόταση στη δι­καστική συμπαράσταση.

Δημήτριος Ν. Λαδάς, Ζητήματα επιτρεπτού αποδεικτικών μέσων στις εργατικές διαφορές.

Παναγιώτης Κ. Μάζης, Ανατροπές στο δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας –ουσια­στικό και δικονομικό– με το ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματο­οικο­νομικής ασφάλειας».

Δημήτριος Μανιώτης, Εγγυήσεις ορθής κρίσεως περί τα πράγματα στο πλαίσιο της ελεύθερης αποδείξεως

Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και απαλλακτικές ρή­τρες με σύμβαση ή καταστατική ρύθμιση

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη στις δίκες για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας μετά το ν. 4335/2015.

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Σκέψεις για ζητήματα αρμοδιότητας του Εθνι­κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Θεοφανώ Παπαζήση, Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή. Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων

Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου - Γεώργιος Α. Γεωργιάδης, Η εγγύηση ανωτάτου ποσού. Εξακολούθηση της ευθύνης του εγγυητή και μετά τις γενόμενες από τον πρωτοφειλέτη καταβολές.

Παρασκευή Παπαρσενίου, Η αυξημένη τυπικότητα της δημόσιας διαθήκης. Σκέψεις με αφορμή την κυμαινόμενη νομολογία του Αρείου Πάγου σχετικά με την ΑΚ 1733 § 1.

Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Ο κανονισμός πολυκατοικίας ως καταχωριζόμενη πρά­ξη. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 12 ν. 2664/1998

Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, Το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 4 ΑΚ ως προς την απόλαυση από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους ημε­δαπούς. Η σημασία της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμε­ρών Συμβάσεων που δεσμεύουν την Ελλάδα.

Λήδα-Μαρία Πίψου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 650/2012: Πεδίο εφαρμογής, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, αποδοχή και εκτέλεση δημό­σιων εγγράφων.

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα; Σκέψεις για τις ρυθμίσεις των §§ 2-3 άρθρ. 251 ν. 4072/2012 και την δογματική ένταξή τους στο ουσιαστικό και το δικονομικό πεδίο.

Νικόλαος Τέλλης, Υπερνομοθετική προστασία δικαιώματος επί διακριτικού γνω­ρίσματος επιχείρησης

Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης, Συμβατική μεταβολή των υποκειμένων της μίσθωσης ακι­νήτου.

Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Η Φορολογική Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου υπό τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κατερίνα Φουντεδάκη, Η έννοια της «κοινής πράξης» περισσοτέρων στο άρθρο 926 ΑΚ

Χρήστος Σ. Χασάπης, Η έννοια του μεσίτη πιστώσεων στο ελληνικό και το ευρω­παϊκό δίκαιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης και η σχέση της με την έννοια του μεσίτη του ΑΚ

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Το διαδίκτυο ως υποδιαίρεση της καθ’ ύλην αγοράς.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Δούμπης, Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες, 2018
Τα κείμενα (άρθρα-μελέτες και κείμενα ομιλιών) που περιέχονται στο βιβλίο αυτό γράφηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, από το 1975 έως το 2018 και με διαφορετικές αφορμές, δεν...
Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017), 2017
Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν...
Β. Βλαδίκα/Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Σούρμπας-Σερέτης..., Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #9
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικού συμποσίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται κατά σειρά: Εισαγωγική...
Γ. Αποστολάκης/Π. Αρβανιτάκης/Γ. Αρχανιωτάκης..., Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ο παρών τόμος περιέχει 59 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν της Καθηγήτριας Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, για την προσφορά της στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο...