Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018


Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικότερες έννοιες και των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα, δηλαδή των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου, του Εμπραγμάτου Δικαίου, του Οικογενειακού Δικαίου και τέλος, του Κληρονομικού Δικαίου.

Παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι θεσμοί του Αστικού Κώδικα και αναλύονται μέσα από την ήδη αναγνωρισμένη θεωρία του αστικού δικαίου, στις δυσνόητες ρυθμίσεις των διατάξεων του Αστικού Κώδικα παρατίθενται ερμηνευτικά σχόλια για την ευκολότερη κατανόησή τους, ενώ σε απλές ρυθμίσεις θεωρείται αρκετή η παράθεση του κειμένου του νόμου. Στην Β΄ αυτή έκδοση, προστίθενται νεότερες τυχόν απόψεις ή και νομολογιακές διαφοροποιήσεις ερμηνείας συγκεκριμένων κανόνων δικαίου, καθώς και νεότερες διατάξεις νόμων, οι οποίες και τροποποίησαν διατάξεις και θεσμούς του Αστικού Κώδικα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
Πανεπιστημιακές παραδόσεις μέσα από βασικές έννοιες των βιβλίων του Αστικού Κώδικα
© 2018
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-839-4
Σελίδες
ΧΧΧΙV + 316
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 1. Από το δίκαιο στο Αστικό Δίκαιο και σε άλλα «συστήματα» ρύθμισης της κοινωνικής συμβίωσης

Ι. Το δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο

ΙΙ. Ο ορισμός του δικαίου

ΙΙΙ. Από το δίκαιο στο ιδιωτικό και στο Αστικό Δίκαιο

ΙV. Η κατάταξη των κλάδων του ιδιωτικού και του δημοσίου δικαίου

V. Από το Αστικό Δίκαιο στον Αστικό Κώδικα

VI. Άλλες μορφές ρύθμισης της κοινωνικής συμβίωσης

1. Οι κανόνες ηθικής

2. Οι κανόνες εθιμοτυπίας

3. Οι κανόνες δεοντολογίας

§ 2. Οι «πηγές» του δικαίου και του Αστικού Δικαίου

Ι. Εννοιολογική προσέγγιση

ΙΙ. Διακρίσεις των πηγών του Αστικού Δικαίου

ΙΙΙ. Πρωτογενείς πηγές του Αστικού Δικαίου από το εσωτερικό δίκαιο

1. Ο νόμος

2. Το έθιμο

ΙV. Δευτερογενείς πηγές του Αστικού Δικαίου από το εσωτερικό δίκαιο

1. Η καλή πίστη

2. Τα συναλλακτικά ήθη

3. Τα χρηστά ήθη

4. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι διαιτητικές αποφάσεις

V. Πηγές του αστικού δικαίου από το διεθνές δίκαιο

1. Πρωτογενείς

2. Δευτερογενείς

VI. Η κοινοτική έννομη τάξη

1. Γενικά

2. Διάκριση σε πρωτογενές και σε δευτερογενές ή παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.

α. Πρωτογενές

β. Δευτερογενές ή παράγωγο

§ 3. Οι κανόνες δικαίου και οι διακρίσεις τους

Ι. Έννοια και μορφή των κανόνων δικαίου

ΙΙ. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου με κριτήριο

1. Την ιεραρχική τους τάξη

2. Την έκταση ισχύος τους: κανόνες καθολικής ισχύος και τοπικοί κανόνες

3. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής τους: κανόνες κοινού και ειδικού δικαίου

4. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής τους: κανόνες κοινού, ειδικού και εξαιρετικού δικαίου

5. Το περιεχόμενό τους

α. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς κανόνες δικαίου

β. Επιτακτικοί - επιτρεπτικοί και απαγορευτικοί κανόνες δικαίου

γ. Ερμηνευτικοί κανόνες δικαίου

δ. Κανόνες δικαίου που εισάγουν τεκμήρια

ε. Κανόνες δικαίου που εισάγουν πλάσματα

6. Την ευχέρεια απόκλισης του υποκειμένου από την ρύθμισή τους: κανόνες ενδοτικού και κανόνες αναγκαστικού δικαίου

7. Την ευχέρεια, η οποία παρέχεται στον δικαστή: κανόνες αυστηρού και επιεικούς δικαίου

8. Την ύπαρξη έννομης συνέπειας: Τέλειοι και ατελείς κανόνες δικαίου

§ 4. Τα χρονικά όρια ισχύος των κανόνων δικαίου

Ι. Έναρξη και λήξη της ισχύος των κανόνων δικαίου

1. Η έναρξη της ισχύος των κανόνων δικαίου

α. Ο ουσιαστικός νόμος

β. Το έθιμο

2. Η λήξη της ισχύος των κανόνων δικαίου

α. Ο ουσιαστικός νόμος

αα) Ρητή κατάργηση

ββ) Σιωπηρή κατάργηση

β. Το έθιμο

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο

1. Γενικά

2. Διακρίσεις της αναδρομής

α. Γνήσια και καταχρηστική αναδρομή

β. Ρητή και σιωπηρή αναδρομή

3. Ο κανόνας της ΑΚ 2 περί μη αναδρομικής ισχύος του νόμου

§ 5. Η ερμηνεία των κανόνων δικαίου

Ι. Η επιστημονική ή δογματική και η αυθεντική ερμηνεία

ΙΙ. Οι μέθοδοι ερμηνείας: η υποκειμενική και η αντικειμενική θεωρία

ΙΙΙ. Τα κριτήρια της ερμηνείας

1. Το γράμμα του νόμου: γραμματική ερμηνεία

2. Το σύστημα των κανόνων δικαίου: συστηματική ερμηνεία

3. Τα λογικά επιχειρήματα: λογική ερμηνεία

4. Ο σκοπός του νόμου: τελολογική ερμηνεία

5. Η διόρθωση του γράμματος του νόμου: διορθωτική ερμηνεία

6. Το Σύνταγμα

7. Το κοινοτικό δίκαιο

§ 6. Η διάπλαση των κανόνων δικαίου

Ι. Τα κενά του δικαίου και η πλήρωσή τους

1. Η έννοια και οι διακρίσεις των κενών του δικαίου

2. Η πλήρωση των κενών του δικαίου: Αναλογία νόμου - αναλογία δικαίου και ανάλογη εφαρμογή

§ 7. Η εφαρμογή των κανόνων δικαίου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ο δικανικός συλλογισμός

IΙΙ. Η συρροή των κανόνων δικαίου

§ 8. Η Νομική Επιστήμη και η Νομολογία

Ι. Νομική επιστήμη και επιστήμη του δικαίου

ΙΙ. Νομολογία

§ 9. Η έννομη σχέση: Το δικαίωμα και η υποχρέωση

Ι. Η έννομη σχέση

ΙΙ. Διάκριση της έννομης σχέσης από συγγενείς έννοιες

1. Η έννομη κατάσταση

2. Ο θεσμός

IΙI. Το δικαίωμα

ΙV. Η υποχρέωση

V. Το βάρος

§ 10. Οι διακρίσεις των δικαιωμάτων

Τα κριτήρια

Ι. Η κατάταξη της ύλης σε ένα από τα βιβλία του Αστικού Κώδικα: Ενοχικά - εμπράγματα - οικογενειακά και κληρονομικά

1. Ενοχικά

2. Εμπράγματα

3. Οικογενειακά

4. Κληρονομικά

ΙΙ. Η φύση της παρεχόμενης εξουσίας: απόλυτα εξουσιαστικά - δικαιώματα τα οποία περιέχουν απαίτηση και διαπλαστικά

1. Απόλυτα εξουσιαστικά

2. Δικαιώματα τα οποία περιέχουν απαίτηση

3. Διαπλαστικά

α. Έννοια και χαρακτηριστικά

β. Διακρίσεις των διαπλαστικών δικαιωμάτων

IΙΙ. Ο περιουσιακός ή μη χαρακτήρας τους: περιουσιακά - προσωπικά και μικτά

ΙV. Η δυνατότητα μεταβίβασής τους: Μεταβιβαστά και αμεταβίβαστα

V. Η σύνδεσή τους με ορισμένο πρόσωπο ή ορισμένο πράγμα: προσωποπαγή και πραγματοπαγή

VI. Η πλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες τάσσει ο νόμος για την σύστασή τους: Ολοκληρωμένα και ατελή - προσδοκία δικαιώματος

VII. Η δυνατότητα κτήσης από περισσότερους δικαιούχους: Διαιρετά και αδιαίρετα.

VIΙI. Η αυτοτέλειά τους: Κύρια και παρεπόμενα

ΙΧ. Το ικανοποιούμενο έννομο συμφέρον: Κοινά και λειτουργικά

Χ. Το ορισμένο των απονεμόμενων εξουσιών: Απλά και δικαιώματα - πλαίσια

§ 11. Η αξίωση, η αγωγή και η ένσταση

Ι. Αξίωση

1. Έννοια

2. Είδη

3. Συρροή

ΙΙ. Αγωγή

ΙΙΙ. Ένσταση

§ 12. Η σύσταση - η κτήση - η αλλοίωση και η απώλεια των δικαιωμάτων

Ι. Σύσταση και κτήση

ΙΙ. Πρωτότυπη και παράγωγη κτήση

ΙΙΙ. Αλλοίωση

IV. Απώλεια

§ 13. Η άσκηση - η σύγκρουση και η κατάχρηση των δικαιωμάτων

Ι. Η άσκηση

ΙΙ. Η σύγκρουση

ΙΙΙ. Η κατάχρηση

§ 14. Η προστασία των δικαιωμάτων

Ι. Η έννοια και οι μορφές

ΙΙ. Η αυτοδύναμη

1. Αυτοδικία

2. Άμυνα

3. Κατάσταση ανάγκης

§ 15. Η νομική αντιμετώπιση των προσώπων στο Δίκαιο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το φυσικό πρόσωπο

1. Η έναρξη και η παύση της ύπαρξης

2. Ο κυοφορούμενος

3. Η αφάνεια

4. Η εξατομίκευση

α. Το όνομα

β. Η κατοικία

γ. Το φύλο

i. Έννοια και ορισμοί

ii. Δικαιώματα του φυσικού προσώπου με βάση την ταυτότητα και τα

χαρακτηριστικά φύλου

iii. Προϋποθέσεις διόρθωσης

iv. Διαδικασία

v. Συνέπειες

vi. Μυστικότητα

δ. Η συγγένεια

ε. H ηλικία

στ. Η ιθαγένεια

5. Η ικανότητα για δικαιοπραξία

6. Η έλλειψη ικανότητας για δικαιοπραξία

7. Η περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία

8. Η ικανότητα για αδικοπραξία

ΙΙΙ. Το νομικό πρόσωπο

1. Η έννοια

2. Οι διακρίσεις: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - ιδιωτικού δικαίου και μικτής φύσης

3. Νομικά πρόσωπα αστικού δικαίου

α. Η σύσταση

β. Η ικανότητα δικαίου

γ. Η επωνυμία

δ. Η έδρα

ε. Η διοίκηση

στ. Οι δικαιοπραξίες

ζ. Η ευθύνη

η. Το τέλος

θ. Η τύχη της περιουσίας

4. Τα νομικά πρόσωπα του Αστικού Κώδικα

α. Το σωματείο

i. Τα εννοιολογικά στοιχεία

ii. Οι αρχές

iii. Τα μέλη

iv. Τα όργανα: ιδίως η Διοίκηση και η Γενική Συνέλευση των μελών

v. H διάλυση

β. Το ίδρυμα

i. Η έννοια και η σύσταση

ii. Η διοίκηση

iii. Τα ωφελούμενα πρόσωπα

iv. Η μεταβολή του σκοπού

v. Το τέλος

γ. Οι επιτροπές εράνων

i. Η έννοια και η σύσταση

ii. Η διάλυση

δ. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

IV. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα φυσικών και νομικών προσώπων

1. Η προσωπικότητα ως «αντικείμενο» δικαιώματος κατά τις ΑΚ 57-60

2. Η προστασία της προσωπικότητας

§ 16. Ο χρόνος και ο υπολογισμός του στο Δίκαιο

Ι. Η σημασία του χρόνου στο δίκαιο

ΙΙ. Η έννοια και οι διακρίσεις των προθεσμιών

ΙΙΙ. Ο υπολογισμός του χρόνου: συναπτός και ωφέλιμος χρόνος - φυσικός και πολιτικός υπολογισμός

ΙV. Η έναρξη και η λήξη των προθεσμιών

§ 17. Η παραγραφή των αξιώσεων

Ι. Η έννοια και οι προϋποθέσεις

II. Οι απαράγραπτες αξιώσεις

III. Ο χρόνος

ΙV. Η αναστολή: διακρίσεις και συνέπειες

V. Η διακοπή: έννοια και λόγοι διακοπής

§ 18. Οι αποσβεστικές προθεσμίες: έννοια - διακρίσεις - εφαρμοστέες διατάξεις

§ 19. Τα νομικά γεγονότα και οι νομικές πράξεις - η δικαιοπραξία

Ι. Τα νομικά γεγονότα και οι νομικές πράξεις

ΙΙ. Η δικαιοπραξία

1. Η έννοια και η κατάταξή της στις νομικές πράξεις

2. Το υπό στενή και το υπό ευρεία έννοια πραγματικό της

α. Το υπό στενή έννοια πραγματικό

β. Το υπό ευρεία έννοια πραγματικό

γ. Άλλα στοιχεία έξω από το υπό στενή έννοια πραγματικό και πριν από το υπό ευρεία έννοια πραγματικό 99.

i. Τα ουσιώδη στοιχεία κατά την βούληση των δι­καιο­πρακτούντων

προσώπων

ii. Τα επουσιώδη στοιχεία

αα. Τα φυσικά ή συνήθη στοιχεία

ββ. Τα τυχαία στοιχεία

4. Άλλα στοιχεία έξω από το υπό ευρεία έννοια πραγματικό: οι όροι του ενεργού

ΙΙΙ. Οι δικαιοπρακτικές παραλείψεις

ΙV. Οι οιονεί δικαιοπραξίες

1. Οι ανακοινώσεις βουλήσεως

2. Οι ανακοινώσεις παραστάσεως

3. Οι ανακοινώσεις συναισθήματος

V. Οι υλικές πράξεις

VI. Οι μικτές υλικές πράξεις

§ 20. Οι διακρίσεις των δικαιοπραξιών

I. Moνοπρόσωπες και πολυπρόσωπες

II. Μονομερείς και πολυμερείς

1. Μονομερείς

α. Απευθυντέες

β. Μη απευθυντέες

2. Πολυμερείς

α. Η Σύμβαση

β. Η Συλλογική πράξη

ΙII. Εν ζωή και αιτία θανάτου

1. Εν ζωή

2. Αιτία θανάτου

ΙV. Προσωπικού και περιουσιακού δικαίου

1. Προσωπικού δικαίου

2. Περιουσιακού δικαίου

V. Επίδοσης και χωρίς επίδοση

1. Επίδοσης

2. Χωρίς επίδοση

VΙ. Ενοχικές και εμπράγματες

1. Ενοχικές

2. Εμπράγματες

VIΙ. Υποσχετικές και εκποιητικές

1. Υποσχετικές

α. Επαχθείς και χαριστικές

i. Επαχθείς

ii. Χαριστικές

β. Ετεροβαρείς και αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

i. Ετεροβαρείς

ii. Αμφοτεροβαρείς

2. Εκποιητικές

VIII. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις

1. Έννοια και είδη της «αιτίας»

2. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις

α. Αιτιώδεις

β. Αναιτιώδεις

ΙX. Τυπικές και άτυπες

X. Συναινετικές και παραδοτικές

XI. Καταπιστευτικές

§ 21. Η δήλωση βουλήσεως

Ι. Oρισμός

II. Απευθυντέα και μη απευθυντέα

III. Άμεση - έμμεση - σιωπηρή - η σιωπή και η πράξη βουλήσεως

IV. Ανάκληση

V. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του δηλούντος

VI. Προς ανίκανο για δικαιοπραξία

§ 22. Η ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως

Ι. Η ερμηνεία - οι ερμηνευτικοί κανόνες των ΑΚ 173 και ΑΚ 200 και η συμπληρωτική ερμηνεία

§ 23. Ο τύπος της δικαιοπραξίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι διακρίσεις

1. Νόμιμος και δικαιοπρακτικός

2. Συστατικός και αποδεικτικός

IΙΙ. Οι μορφές του συστατικού τύπου

1. Το ιδιωτικό έγγραφο

α. Η έννοια του ιδιωτικού εγγράφου

β. Το «ηλεκτρονικό έγγραφο»

2. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο

3. Η δήλωση ενώπιον Αρχής

IV. Άλλες διατάξεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού Κώδικα για τον τύπο της δικαιοπραξίας

V. Η ίαση της ακυρότητας της δικαιοπραξίας λόγω έλλειψης του απαιτούμενου

τύπου αυτής

1. Επί νόμιμου συστατικού τύπου

2. Επί δικαιοπρακτικού συστατικού τύπου

§ 24. Το προσυμβατικό στάδιο και η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Ι. Το προσυμβατικό στάδιο και το στάδιο των διαπραγματεύσεων

ΙΙ. Η επιβαλλόμενη από τον νόμο συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

IΙΙ. Η ευθύνη των διαπραγματευόμενων προσώπων κατά την ΑΚ 198

§ 25. Προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές δικαιοπραξίες

Ι. Η συμβατική ρύθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δια­­πρα­γμα­­τευό­μενων προσώπων κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

ΙΙ. Το σύμφωνο προαιρέσεως

ΙΙΙ. Το σύμφωνο προτιμήσεως

ΙV. Το προσύμφωνο

V. Η σύμβαση - πλαίσιο

§ 26. Η κατάρτιση της σύμβασης

Ι. Η πρόταση - η αποδοχή και η συμφωνία

ΙΙ. Η καθυστερημένη αποδοχή

ΙΙΙ. Ο χρόνος και ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης

IV. Η ασυμφωνία

1. Έννοια

2. Φανερή ασυμφωνία

3. Λανθάνουσα ασυμφωνία

§ 27. Iδιαίτερoι τρόποι κατάρτισης των συμβάσεων

Ι. Η σύμβαση προσχώρησης

ΙΙ. H αναγκαστική σύμβαση

ΙΙΙ. Συμβάσεις συναπτόμενες με πλειστηριασμό ή διαγωνισμό

ΙV. Ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις

§ 28. Η πλάνη

Ι. Η έννοια της πλάνης και η ρύθμισή της στον Αστικό Κώδικα

II. Ειδικές διατάξεις για την πλάνη

§ 29. Η απάτη

§ 30. Η απειλή

§ 31. Η εικονική δικαιοπραξία

Ι. Η έννοια της εικονικής δικαιοπραξίας

ΙΙ. Τα είδη της εικονικότητας: απόλυτη και σχετική - υποκειμενική και αντικειμε­νι­κή - πλήρης και μερική

ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες ανεπίδεκτες εικονικότητας

ΙV. Η κρυψιβουλία

V. Ο αστεϊσμός

§ 32. Η απαγορευμένη δικαιοπραξία

Ι. Η απαγορευμένη δικαιοπραξία κατά την ΑΚ 174

ΙΙ. Οι απαγορεύσεις διαθέσεως των ΑΚ 175 - 177

1. Απαγόρευση διαθέσεως εκ του νόμου

2. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαστική απόφαση

3. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαιοπραξία

ΙΙI. Η προς καταστρατήγηση του νόμου δικαιοπραξία

§ 33. H ανήθικη δικαιοπραξία

Ι. Κατά την ΑΚ 178

ΙΙ. Κατά την ΑΚ 179

§ 34. Η έννοια και οι μορφές της ελαττωματικής δικαιοπραξίας

§ 35. Η άκυρη δικαιοπραξία

Ι. Η έννοια και οι λόγοι της ακυρότητας

ΙΙ. Τα είδη της ακυρότητας

1. Αρχική και επιγενόμενη

2. Απόλυτη και σχετική

3. Oλική και μερική

4. Δυνητική

5. Ηρτημένη

ΙΙΙ. Η ενέργεια της ακυρότητας

ΙV. Η θεραπεία

V. Η επέκταση της μερικής ακυρότητας σε ολική

VI. Η μετατροπή

VII. Η επικύρωση

§ 36. Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία

Ι. Η έννοια

ΙΙ. Διατάξεις για την ακυρώσιμη δικαιοπραξία στις Γενικές Αρχές του Αστικού Κώδικα

§ 37. Οι αιρέσεις

Ι. Έννοια

ΙI. Γνήσιες και καταχρηστικές

ΙΙΙ. Είδη γνησίων αιρέσεων

1. Αναβλητικές και διαλυτικές

2. Θετικές και αρνητικές

3. Εξουσιαστικές - τυχαίες και μικτές

4. Αδύνατες - ακατανόητες - αντιφατικές - παράνομες και ανήθικες

ΙV. Δικαιοπραξίες ανεπίδεκτες αιρέσεων

V. Στάδια

§ 38. Η αντιπροσώπευση

Ι. Η έννοια και τα είδη

ΙI. Η αυτοδικαιοπραξία

ΙII. Η έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης

§ 39. Η πληρεξουσιότητα

Ι. Έννοια και διακρίσεις

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

α. Γενική και ειδική

β. Μετακλητή και αμετάκλητη

γ. Ρητή και σιωπηρή

δ. Εσωτερική και εξωτερική

ε. Δικαστική και εξώδικη

στ. Κληρονομητή και με μεταθανάτια ενέργεια

ζ. Προς το αποκλειστικό συμφέρον του αντιπροσωπευόμενου προσώπου ή και προς το συμφέρον του πληρεξουσίου 150.

ΙΙ. Εξουσιοδότηση

ΙII. Φαινόμενη

IV. Ανοχής

V. Μεταπληρεξουσιότητα

VI. Τύπος

VΙΙ. Κατάχρηση

VΙΙI. Παύση

IX. Δικαιοπραξίες μετά την παύση

X. Η έλλειψη

§ 40. Η συγκατάθεση - η συναίνεση - η έγκριση και η διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 41. Από την έννοια της ενοχής στο ενοχικό δίκαιο

Ι. Η ενοχή

ΙΙ. Το ενοχικό δίκαιο

ΙΙΙ. Οι θεμελιώδεις αρχές του ενοχικού δικαίου

IV. Ο εξαναγκασμός της ενοχής και η φυσική ή ατελής ενοχή

§ 42. Τα είδη των ενοχών

Ι. Κατά το αντικείμενό τους

1. Γένους και είδους

2. Διαζευκτική

3. Προς αποζημίωση

4. Χρηματική

5. Τόκου

ΙΙ. Κατά το υποκείμενό τους: μονοπρόσωπες και πολυπρόσωπες

1. Μονοπρόσωπες και πολυπρόσωπες

2. Μορφές πολυπρόσωπων

α. Πολυπρόσωπες με διαιρετή παροχή

β. Πολυπρόσωπες με αδιαίρετη παροχή

γ. Εις ολόκληρον

§ 43. Η αστική ευθύνη των προσώπων

Ι. Από την ευθύνη στην αστική ευθύνη

ΙΙ. Είδη της αστικής ευθύνης

1. Υποκειμενική

2. Αντικειμενική

3. Νόθος αντικειμενική

4. Δικαιοπρακτική

5. Εξωδικαιοπρακτική

III. Γενικές προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης

IV. Συμφωνίες για επίταση ή για μετριασμό της ευθύνης και πρόστηση

§ 44. Η σύσταση της ενοχής

Ι. Δικαιοπρακτικές ενοχές

ΙΙ. Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

§ 45. Η ενίσχυση της ενοχής με παρεπόμενες συμφωνίες: ο αρραβώνας και η ποινική ρήτρα

Ι. Ο αρραβώνας

ΙΙ. Η ποινική ρήτρα

§ 46. Η εκπλήρωση της παροχής

Ι. Καλόπιστη

ΙΙ. Μερική

IΙΙ. Από τρίτο πρόσωπο

ΙV. Tόπος

V. Χρόνος

§ 47. Η αναβολή εκπλήρωσης της παροχής: το δικαίωμα επίσχεσης

§ 48. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

Ι. Η αδυναμία παροχής του οφειλέτη

1. Αρχική

2. Επιγενόμενη

α. Υπαίτια

i. Ολική

ii. Μερική

β. Ανυπαίτια ολική και μερική

ΙΙ. Η υπερημερία του οφειλέτη

1. Έννοια

2. Συνέπειες

3. Άρση

ΙΙΙ. Η πλημμελής εκπλήρωση της παροχής

IV. Η υπερημερία του δανειστή

1. Έννοια

2. Συνέπειες

3. Άρση

§ 49. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Ι. Η μη εκπλήρωση της σύμβασης και η ένσταση αυτής

ΙΙ. Η αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

1. Ανυπαίτια

2. Υπαίτια

α. Από υπαιτιότητα του οφειλέτη

β. Από υπαιτιότητα του δανειστή

ΙΙΙ. Η υπερημερία οφειλέτη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΙV. Η πλημμελής εκπλήρωση της παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

V. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην ΑΚ 388

§ 50. Η μεταβίβαση της ενοχής: διαδοχή - εκχώρηση και αναδοχή

Ι. Η διαδοχή της ενοχής και οι διακρίσεις της

ΙΙ. Η εκχώρηση της απαίτησης

ΙΙΙ. Η αναδοχή του χρέους

§ 51. Οι τρόποι απόσβεσης της ενοχής

Ι. Εκπλήρωση

ΙΙ. Καταβολή

ΙΙΙ. Δόση αντί καταβολής

ΙV. Δημόσια κατάθεση

V. Ανανέωση

VI. Συμψηφισμός

VII. Σύγχυση

VIII. Άφεση χρέους

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 52. Η δωρεά (ΑΚ 496-512)

§ 53. Η πώληση (ΑΚ 513-572)

I. Έννοια και χαρακτηριστικά

II. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων προσώπων

1. Του πωλητή

α. Κύριες

β. Παρεπόμενες

2. Του αγοραστή

α. Κύρια

β. Παρεπόμενες

3. Ευθύνη των συμβαλλόμενων προσώπων λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους

α. Του πωλητή

i. Για νομικό ελάττωμα

ii. Για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

β. Του αγοραστή

§ 54. Η ανταλλαγή (ΑΚ 573)

§ 55. Η μίσθωση πράγματος (ΑΚ 574-618)

Ι. Νομοθετικός ορισμός

ΙΙ. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων προσώπων

ΙΙΙ. Ομαλή και ανώμαλη εκπλήρωση της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων προσώπων

§ 56. Η αγρομίσθωση (ΑΚ 619-640)

§ 57. Η επίμορτη αγροληψία (ΑΚ 641-647)

§ 58. Η εργασία (ΑΚ 648-680)

§ 59. Το έργο (ΑΚ 681-702)

§ 60. Η μεσιτεία (ΑΚ 703-708)

§ 61. Η προκήρυξη (ΑΚ 709-712)

§ 62. Η εντολή (ΑΚ 713-728)

§ 63. Η συμβουλή ή σύσταση (ΑΚ 729)

§ 64. Η διοίκηση αλλοτρίων (ΑΚ 730-740)

§ 65. Η εταιρία (ΑΚ 741-784)

§ 66. Η κοινωνία δικαιώματος (ΑΚ 785-805)

§ 67. Το δάνειο (ΑΚ 806-809)

§ 68. Το χρησιδάνειο (ΑΚ 810-821)

§ 69. Η παρακαταθήκη (ΑΚ 822-830)

§ 70. Η μεσεγγύηση (ΑΚ 831-833)

§ 71. Η ευθύνη των ξενοδόχων (ΑΚ 834-839)

§ 72. Η ισόβια πρόσοδος (ΑΚ 840-843)

§ 73. Το παίγνιο και το στοίχημα (ΑΚ 844-845)

§ 74. Το λαχείο (ΑΚ 846)

§ 75. Η εγγύηση (ΑΚ 847-870)

§ 76. Ο συμβιβασμός (ΑΚ 871-872)

§ 77. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους (ΑΚ 873-875)

§ 78. Η έκταξη (ΑΚ 876-887)

§ 79. Τα ανώνυμα χρεόγραφα (ΑΚ 888-900)

§ 80. Η επίδειξη πράγματος ή εγγράφου (ΑΚ 901-903)

§ 81. Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός (ΑΚ 904-913)

§ 82. Η αδικοπραξία (ΑΚ 914-938)

Ι. Ο κανόνας της ευθύνης

ΙΙ. Η εξαίρεση του κανόνα

1. Το ανεύθυνο

2. Η εύλογη αποζημίωση

ΙΙΙ. Η ευθύνη για ζημία αντίθετη με τα χρηστά ήθη

ΙV. Η ευθύνη για διάδοση αναληθών ειδήσεων

V. Η ευθύνη από πρόστηση

VI. Η ευθύνη από εποπτεία

VII. Η ευθύνη του κατόχου ζώου

VIII. Η ευθύνη του κυρίου ή του νομέα κτίσματος ή άλλου έργου το όποιο συνέχεται με το έδαφος

IX. Η ευθύνη περισσότερων προσώπων

X. Η ευθύνη για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης

XI. Η παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία

XII. Η υποχρέωση της απόδοσης του περιελθόντος

§ 83. Η καταδολίευση των δανειστών (ΑΚ 939-946)

I. Η διάρρηξη

II. Η απαλλοτρίωση

III. Η γνώση του τρίτου - αποκτώντος

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

IV. Τα αποτελέσματα της διάρρηξης

V. Η παραγραφή της αγωγής διάρρηξης

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 84. Τα πράγματα και οι διακρίσεις τους

I. Γενικά χαρακτηριστικά

II. Κινητά και ακίνητα

III. Αντικαταστατά και μη αντικαταστατά

IV. Αναλωτά και μη αναλωτά

V. Απλά και Σύνθετα

VI. Διαιρετά και αδιαίρετα

VII. Κύρια και παρεπόμενα

VIII. Εντός και εκτός συναλλαγής

§ 85. Συστατικά - παραρτήματα - καρποί - ωφελήματα πραγμάτων - βάρη

I. Συστατικά

II. Παραρτήματα

III. Καρποί

IV. Ωφελήματα

V. Βάρη

§ 86. Τα εμπράγματα δικαιώματα

§ 87. Η κατοχή

§ 88. Η νομή

I. Έννοια

II. Κτήση

III. Άσκηση

IV. Απώλεια

V. Προσβολή

VI. Προστασία

1. Αυτοδύναμη

2. Ένδικη

α. Αγωγή αποβολής και αγωγή αποζημίωσης

β. Αγωγή διατάραξης και αγωγή αποζημίωσης

γ. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904)

δ. Αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολΔ 70)

ε. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης (ΚΠολΔ 733-734)

3. Παραγραφή

§ 89. Το δικαίωμα κυριότητας

Ι. Έννοια

ΙΙ Αντικείμενο

ΙΙΙ. Διακρίσεις

ΙV. Περιεχόμενο

§ 90. Οι περιορισμοί του δικαιώματος κυριότητας

§ 91. Η κτήση του δικαιώματος κυριότητας

I. Η παράγωγη κτήση του δικαιώματος κυριότητας

1. Ακίνητου πράγματος με σύμβαση

2. Κινητού πράγματος με σύμβαση

α. Ο κανόνας

β. Η εξαίρεση

γ. Η επάνοδος στον κανόνα

δ. Η επιστροφή στην εξαίρεση

ε. Τα δικαιώματα τρίτων προσώπων στο κινητό το οποίο μεταβιβάστηκε

II. Η πρωτότυπη κτήση του δικαιώματος κυριότητας

1. Χρησικτησία

α. Έννοια

β. Τακτική

γ. Έκτακτη

δ. Ενέργεια κατά τρίτου προσώπου

2. Επιδίκαση ή προσκύρωση

3. Ένωση - Ανάμιξη

4. Ειδοποιΐα

5. Κατάληψη αδέσποτου κινητού πράγματος

6. Εύρεση «απολωλότος» πράγματος

§ 92. Η απώλεια του δικαιώματος κυριότητας

§ 93. Η προστασία του δικαιώματος κυριότητας

Ι. Αυτοδύναμη

ΙΙ. Ένδικη

1. Διεκδικητική αγωγή

2. Αρνητική Αγωγή

3. Αγωγή καταστροφής - χειροτέρευσης - αδυναμίας απόδοσης του πράγματος.

4. Αγωγή για ωφελήματα

5. Αγωγή για αποζημίωση

6. Αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολΔ 70)

7. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης (ΚΠολΔ 731-733 και 734)

§ 94. Οι δουλείες

Ι. Έννοια

ΙΙ. Πραγματικές δουλείες

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

3. Περιπτώσεις

4. Σύσταση

5. Έκταση εξουσιών

6. Αρχή της φειδούς

7. Προστασία

8. Απόσβεση

ΙΙΙ. Προσωπικές δουλείες

1. Έννοια

2. Επικαρπία

α. Έννοια

β. Σύσταση

γ. Περιεχόμενο

δ. Αμεταβίβαστο

ε. Έννομες συνέπειες - ψιλή κυριότητα

στ. Προστασία

ζ. Απόσβεση

η. Παραγραφή

θ. Ανώνυμων τίτλων

ι. Μετοχών εταιρίας

κ. Δικαιώματος

λ. Ισόβιας προσόδου

3. Οίκηση

α. Έννοια

β. Περιεχόμενο

γ. Αμεταβίβαστο

δ. Εφαρμοστέες διατάξεις

4. Άλλες περιορισμένες προσωπικές δουλείες

α. Έννοια

β. Έκταση εξουσιών

γ. Αμεταβίβαστο

δ. Εφαρμοστέες διατάξεις

§ 95. Το δικαίωμα ενεχύρου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ορολογία

ΙΙΙ. Διακρίσεις

ΙV. Σύσταση

V. Ασφαλιζόμενο χρέος

VI. Αδιαίρετο

VII. Προστασία

VIII. Απαγορευμένες συμφωνίες

IX. Απόσβεση

X. Παραγραφή

XI. Ειδικές ρυθμίσεις

1. Ενέχυρο ανώνυμων τίτλων

2. Ενέχυρο μετοχών εταιρίας

3. Νόμιμο ενέχυρο

4. Ενέχυρο δικαιώματος

5. Ενέχυρο τίτλου σε διαταγή

§ 96. Το δικαίωμα υποθήκης

I. Έννοια

II. Σύσταση - παραχώρηση

III. Από πότε υπάρχει

IV. Τάξη υποθηκών

V. Τάξη προτεραιότητας ενυπόθηκων δανειστών

VI. Έλλειψη κυριότητας του προσώπου το οποίο παραχώρησε υποθήκη

VII. Αδιαίρετο

VII. Έκταση

IX. Προστασία

X. Απόσβεση και εξάλειψη

§ 97. Η προσημείωση υποθήκης

I. Έννοια

II. Σύσταση

III. Τροπή σε υποθήκη

IV. Απόσβεση και εξάλειψη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 98. Το σύμφωνο συμβίωσης

I. Έννοια και έναρξη ισχύος

IΙ. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Άκυρο και ακυρώσιμο

ΙV. Επώνυμο

V. Σχέσεις των συμβαλλόμενων προσώπων

VI. Αποκτήματα συμβίωσης χωρίς σύμφωνο

VII. Λύση

VIII. Κληρονομικό δικαίωμα

IX. Τεκμήριο Πατρότητας

X. Επώνυμο τέκνων

XI. Γονική Μέριμνα

XII. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων

XIII. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

§ 99. Η μνηστεία

§ 100. Ο γάμος

I. Έννοια

II. Θετικές προϋποθέσεις έγκυρου γάμου

III. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) έγκυρου γάμου

1. Υπάρχον γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης

2. Συγγένεια εξ’ αίματος

3. Συγγένεια εξ’ αγχιστείας

4. Υιοθεσία

IV. Ελαττωματικός

§ 101. Οι ρυθμίσεις για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων στον Αστικό Κώδικα κατά την διάρκεια του γάμου

Ι. Κατά την έγγαμη συμβίωση

1. Το δικαίωμα και η υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση

2. Το δικαίωμα και η υποχρέωση για από κοινού ρύθμιση του συζυγικού βίου.

3. Το δικαίωμα και η υποχρέωση κοινής συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες

4. Το μέτρο της αμοιβαίας ευθύνης

5. Η περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων

6. Η επιλογή της κοινοκτημοσύνης

7. Το επώνυμο των συζύγων

ΙΙ. Μετά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης

1. Η διατροφή

2. Η ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης

3. Η κατανομή των κινητών

4. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης για 3 χρόνια

§ 102. Το διαζύγιο

Ι. Έννοια

ΙΙ. Κατ’ αντιδικία

1. Λόγω ισχυρού κλονισμού

2. Λόγω αφάνειας

ΙΙΙ. Συναινετικό

IV. Διατροφή μετά την λύση του γάμου

1. Προϋποθέσεις

2. Τρόπος καταβολής

3. Αποκλεισμός ή περιορισμός

4. Παύση

§ 103. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση).

§ 104. Συγγένεια

Ι. Έννοια - είδη και βαθμοί

ΙΙ. Θεμελιώσεις

ΙΙΙ. Θέματα παιδιών γεννημένων εντός και εκτός γάμου των γονέων τους

1. Τα τεκμήρια της πατρότητας

2. Η προσβολή της πατρότητας

3. Η εκούσια αναγνώριση της πατρότητας

4. Η προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας

5. Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας

§ 105. Οι περιπτώσεις εκ του νόμου υποχρέωσης διατροφής πλην συζύγων και πρώην συζύγων

Ι. Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων

1. Η υποχρέωση

2. Οι όροι

3. Η σειρά των υπόχρεων προσώπων

4. Η σειρά των δικαιούχων προσώπων

5. Το μέτρο και το περιεχόμενο

6. Η μεταβολή των όρων

7. Η ελαττωμένη

8. Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής

9. Η παραίτηση από το δικαίωμα

10. Η απόσβεση του δικαιώματος

ΙΙ. Προσωρινή διατροφή τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του

ΙΙΙ. Δαπάνες τοκετού και διατροφής της άγαμης μητέρας από τον πατέρα του τέκνου το οποίο αναγνωρίστηκε δικαστικά

IV. Διατροφή μεταξύ αδελφών

§ 106. Ρυθμίσεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Ι. Το επώνυμο των τέκνων

1. Τέκνα γεννημένα σε γάμο των γονέων τους

2. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους

ΙΙ. Η αμοιβαία υποχρέωση για βοήθεια - στοργή και σεβασμό

ΙΙΙ. Η υποχρέωση των τέκνων για παροχή υπηρεσιών στους γονείς τους

ΙV. H γονική παροχή

V. Η γονική μέριμνα του τέκνου

VI. Το συμφέρον του τέκνου

VII. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου

VIII. Η προσωπική επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο με το τέκνο

IX. Η περιουσία του τέκνου από διαθήκη ή δωρεά

X. Η ευθύνη των γονέων

XI. Οι συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας

XII. Η έκπτωση των γονέων από την γονική μέριμνα

XIII. Η παύση της γονικής μέριμνας

XIV. Οι συνέπειες της παύσης της γονικής μέριμνας

§ 107. Η υιοθεσία

Ι. Η έννοια

ΙΙ. Ανήλικων προσώπων

1. Θετικές προϋποθέσεις τέλεσης

2. Αρνητικές προϋποθέσεις τέλεσης

IΙΙ. Η διαδικασία

ΙV. Η έναρξη των αποτελεσμάτων

VI. Η προσβολή

VΙI. Η λύση

1. Με δικαστική απόφαση

α. Κατ’ αντιδικία

β. Συναινετικά

2. Αυτοδίκαιη

3. Αποτελέσματα της λύσης

VΙΙΙ. Το επώνυμο του θετού τέκνου

ΙX. Το επώνυμο του τέκνου μετά την λύση

X. Η ανασύσταση

XI. Ενήλικων προσώπων

§ 108. Η επιτροπεία ανήλικων προσώπων

§ 109. Η αναδοχή ανήλικων προσώπων

Ι. Η έννοια

ΙΙ. Οι ανάδοχοι γονείς - προϋποθέσεις

§ 110. Η δικαστική συμπαράσταση φυσικών προσώπων

§ 111. Η δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 112. Η κληρονομία και η κληρονομική διαδοχή

Ι. Η κληρονομία

ΙΙ. Ο κληρονομούμενος

ΙΙΙ. Ο κληρονόμος

IV. Ο κληροδόχος

V. Η κληρονομική διαδοχή

VΙ. Η επαγωγή της κληρονομίας

§ 113. Η διαδοχή από διαθήκη

Ι. Έννοια διαθήκης

ΙΙ. Είδη διαθήκης

1. Κοινές διαθήκες

α. Ιδιόγραφη

β. Δημόσια

i. Τύπος σύνταξης - διαδικασία

ii. Πρόσωπα τα οποία συμπράττουν

iii. Όρκιση των μαρτύρων

iv. Συμβολαιογραφική πράξη

v. Διαθέτης κουφός - τυφλός - αγράμματος - ή - αγνοών την ελληνική γλώσ­σα

γ. Μυστική

i. Τύπος σύνταξης

ii. Έγγραφο το οποίο εγχειρίζεται

iii. Σφράγιση του εγχειριζόμενου εγγράφου

iv. Σημείωση του συμβολαιογράφου στο έγγραφο

v. Συμβολαιογραφική πράξη

vi. Διαθέτης ο οποίος δεν μπόρεσε να υπογράψει

vii. Διαθέτης άλαλος - κωφάλαλος - ή - αγνοών την ελληνική γλώσσα

viii. Ως ιδιόγραφη

ix. Ανικανότητα για σύνταξη

x. Έκτακτες διαθήκες

ΙΙΙ. Τρόπος σύνταξης διαθήκης

ΙV. Ικανότητα σύνταξης διαθήκης

V. Περιεχόμενο διαθήκης

VI. Ανάκληση διαθήκης

VII. Μεταγενέστερη διαθήκη

VIII. Δημοσίευση διαθήκης

IX. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως «κυρίας»

X. Ερμηνεία διαθήκης

§ 114. Η εκ του νόμου διαδοχή (εξ’ αδιαθέτου και αναγκαστική διαδοχή)

Ι. Η εξ΄ αδιαθέτου διαδοχή

1. Στην πρώτη τάξη

2. Στην δεύτερη τάξη

3. Στην τρίτη τάξη

4. Στην τέταρτη τάξη

5. Στην πέμπτη τάξη

6. Στην έκτη τάξη

7. Δικαίωμα από περισσότερες ρίζες

8. Διαδοχή τάξεων

9. Σύζυγος ο οποίος επιζεί

10. Αποκλεισμός του συζύγου

11. Προσαύξηση

12. Συνεισφορά

ΙΙ. Η αναγκαστική διαδοχή (διαδοχή από νόμιμη μοίρα)

1. Έννοια

2. Ποσοστό της νόμιμης μοίρας

3. Διαδοχή ή προσαύξηση στην νόμιμη μοίρα

4. Συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας

5. Κληροδοσία στον μεριδούχο

6. Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας από διαθήκη

7. Προσδιορισμός της μερίδας του νόμιμου μεριδούχου

8. Προσδιορισμός και αποτίμηση της κληρονομίας για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας

9. Τι καταλογίζεται στην νόμιμη μοίρα

10. Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς

11. Μέμψη άστοργης δωρεάς

§ 115. Η νέμηση ανιόντος

§ 116. Η σχολάζουσα κληρονομία

§ 117. Το κληρονομητήριο

Ι. Έννοια

ΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης

ΙΙΙ. Απόδειξη του περιεχομένου της αίτησης

IV. Περιεχόμενο

V. Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας

VI. Ισχύς δικαιοπραξιών των κληρονόμων από κληρονομητήριο

VII. Ανακριβές

VIII. Αφαίρεση ή ακύρωση

§ 118. Η αγωγή περί κλήρου

§ 119. Η αποδοχή και η αποποίηση της κληρονομίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η προθεσμία της αποποίησης

ΙΙΙ. Η δήλωση της αποποίησης

IV. Η ακυρότητα της αποποίησης λόγω προηγούμενης αποδοχής

V. Η ακυρότητα της αποποίησης λόγω παρόδου προθεσμίας

VI. Η αποδοχή και η αποποίηση της κληρονομίας χωρίς επαγωγή - από πλάνη - υπό αίρεση - υπό προθεσμία - ή για μέρος της κληρονομίας

VII. Η αποδοχή και η αποποίηση της κληρονομίας εξ’ άλλου λόγου

VIII. Η αποδοχή και η αποποίηση περισσότερων κληρονομικών μερίδων

IX. Οι κληρονόμοι του κληρονόμου

X. Οι συνέπειες της αποποίησης της κληρονομίας

XI. Το αμετάκλητο και το ακυρώσιμο της αποδοχής και της αποποίησης της κληρονομίας

§ 120. Η αποκλήρωση

Ι. Η αποκλήρωση υπό στενή και η αποκλήρωση υπό ευρεία έννοια

ΙΙ. Οι λόγοι αποκλήρωσης υπό στενή έννοια υπέρ του ανιόντος

ΙΙΙ. Οι λόγοι αποκλήρωσης υπό στενή έννοια υπέρ του κατιόντος

IV. Οι λόγοι αποκλήρωσης υπό στενή έννοια υπέρ του συζύγου

V. Ο χρόνος της ύπαρξης λόγου αποκλήρωσης υπό στενή έννοια

VI. Η συγνώμη στην αποκλήρωση υπό στενή έννοια

VII. Η αποκλήρωση υπό στενή έννοια για λόγους πρόνοιας

§ 121. Η κληρονομική αναξιότητα

Ι. Η έννοια

ΙΙ. Οι λόγοι

ΙΙΙ. Η συγγνώμη

IV. Η κήρυξη

V. Οι συνέπειες

VI. Ο ανάξιος μεριδούχος ή κληροδόχος

§ 122. Ο κληρονόμος με απογραφή

§ 123. Η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

Ι. Πότε διατάζεται

ΙΙ. Η κληρονομία ως χωριστή ομάδα

ΙΙΙ. Ο διορισμός εκκαθαριστών της κληρονομίας

IV. Η πρόσκληση των δανειστών της κληρονομίας από τους εκκαθαριστές της

V. Η αναγγελία των δανειστών της κληρονομίας στους εκκαθαριστές της

VI. Το έργο των εκκαθαριστών της κληρονομίας

VII. H αμοιβή των εκκαθαριστών της κληρονομίας

VIII. H ανεπάρκεια της κληρονομίας

IX. Οι δανειστές της κληρονομίας οι οποίοι δεν αναγγέλθηκαν στους εκκαθαριστές της

X. Ο περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου

§ 124. Οι σχέσεις περισσότερων κληρονόμων

§ 125. Η δωρεά αιτία θανάτου

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ