Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021


Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πλήρη παρουσίαση των διαφορετικών μορφών συναίνεσης των προσώπων, οι οποίες απαντώνται σε περισσότερες από τριάντα διαφορετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει και να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για όλες τις μορφές της συναίνεσης, καθώς διατυπώνονται, σχεδόν εξαντλητικά, οι απόψεις της θεωρίας και της νομολογίας για κάθε μορφή ξεχωριστά. Στο δεύτερο μέρος, επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση των διαφορετικών αυτών μορφών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών τους και των στοιχείων που τις διαφοροποιούν. Τέλος, αντί επιλόγου παρουσιάζεται η γλωσσική πολυσημία της έννοιας και η πολυδιάστατη νομική φύση της συναίνεσης των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα.

Με το παραπάνω περιεχόμενο το παρόν έργο αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο ειδικό σύγγραμμα, όχι μόνο για την ανάδειξη του παραπάνω επιστημονικού διαλόγου, αλλά κυρίως για τον νομικό της πράξης, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινή πρακτική ζητήματα διαφορετικών μορφών συναινέσεων από τις διαφορετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα κάθε μια από τις οποίες απαιτεί διαφορετική νομική μεταχείριση και διαφορετική νομική προετοιμασία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-336-3
Σελίδες
196
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο προβληματισμός για την συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

2. Η συναίνεση των προσώπων στις κατ’ ιδίαν διατάξεις του Αστικού Κώ­δικα

3. Η συναίνεση των προσώπων σε ειδικούς αστικούς νόμους

4. Η δομή και η οριοθέτηση της παρούσας μελέτης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η έννοια της συναίνεσης των προσώπων από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η συναίνεση των προσώπων το πρώτον στις Γενικές Αρχές

1. Η συναίνεση του παθόντος κατά την ΑΚ 57 και κατά την ΑΚ

Α. Γενικά

Β. Ειδικότερα η συναίνεση του ασθενούς

Γ. Ο περιορισμός των χρηστών ηθών

2. Η συναίνεση όλων των μελών της συνέλευσης ενός σωματείου κατά την ΑΚ 89 εδ. 2, κατά την ΑΚ 97 εδ. 2 και κατά την ΑΚ 100

Α. Οι έννομες συνέπειες της έγκυρης συναίνεσης

Β. Οι έννομες συνέπειες της ελαττωματικής συναίνεσης

3. Η γενική συναίνεση των ασκούντων την επιμέλεια ανήλικου προ­σώ­που για κατάρτιση σύμβασης εργασίας εκ μέρους του κατά την ΑΚ 136

4. Η συναίνεση για κατάρτιση σύμβασης κατά την ΑΚ 185 και κατά την ΑΚ 189 και για κατάργηση σύμβασης κατά την ΑΚ 361

Α. Γενικά

Β. Ειδικότερα η συναίνεση του λήπτη πρότασης για κατάρτιση

σύμβασης ιατρικών υπηρεσιών

5. Η συναίνεση του αντιπροσωπευόμενου προσώπου για λήψη μο­νο­μερούς απευθυντέας δικαιοπραξίας από αντιπρόσωπο, ο οποίος στε­ρείται την εξουσία για αντιπροσώπευση κατά την ΑΚ 233

6. Η συναίνεση τρίτου προσώπου σε δικαιοπραξία από άλλα πρό­σωπα κατά την ΑΚ 236

Α. Γενικά

Β. Το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

Ι. Η διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο κατά την ΑΚ 239

Αα. Γενικά

Ββ. Εμπράγματες δικαιοπραξίες

Γγ. Ενοχικές εκποιητικές δικαιοπραξίες

ΙΙ. Η συναίνεση του εμπράγματου δικαιούχου επί του δεσπόζοντος

ακίνητου πράγματος για την απόσβεση της δουλείας επί του

δουλεύοντος ακίνητου πράγματος κατά την ΑΚ

ΙΙΙ. Η Εξουσιοδότηση ως συναίνεση

Αα. Γενικά

Ββ. Διάθεση δικαιώματος

Γγ. Άσκηση δικαιώματος

Δδ. Ανάληψη υποχρέωσης

Γ. Η έννοια της συναίνεσης κατά την ΑΚ

Δ. Η ανάκληση της συναίνεσης κατά την ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η συναίνεση των προσώπων στο Ενοχικό Δίκαιο

7. Η συναίνεση του εγγυητή και του κυρίου του ενυπόθηκου ή του ενε­χυρασθέντος πράγματος για την διατήρηση των ασφαλειών της πα­λαιάς ενοχής σε περίπτωση ανανέωσης κατά την ΑΚ

8. Η συναίνεση του εγγυητή και του κυρίου του ενυπόθηκου ή του ενεχυ­ρασθέντος πράγματος για την διατήρηση των ασφαλειών της παλαιάς ενοχής σε περίπτωση αναδοχής κατά την ΑΚ

9. Η συναίνεση του εκμισθωτή στην μίσθωση για υπεκμίσθωση ή για παραχώρηση χρήσης κατά την ΑΚ 593

10. Η συναίνεση του εκμισθωτή στην αγρομίσθωση για υπεκμίσθωση ή για παραχώρηση χρήσης κατά την ΑΚ 623 και κατά την ΑΚ 624

11. Η συναίνεση των εταίρων στις πράξεις διοίκησης της εταιρίας κατά την ΑΚ 748 § 1 εδ. 2 και κατά την ΑΚ 751

12. Η συναίνεση των κοινωνών για την διοίκηση του κοινού αντικειμένου και για την μείωση των ωφελημάτων τους κατά την ΑΚ 788 και κατά την ΑΚ 792 § 2

13. Η συναίνεση όλων των παραδόντων προσώπων ένα κινητό ή ακίνητο πράγμα στον μεσεγγυούχο για την απόδοσή του κατά την ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η συναίνεση των προσώπων στο Εμπράγματο Δίκαιο

14. Η συναίνεση των κυρίων συνεχόμενων ακίνητων πραγμάτων για την κατάργηση ή για την μεταβολή διαχωρίσματος κατά την ΑΚ

15. Η συναίνεση του ευρέτη απολωλότος πράγματος για απόδοση του πράγματος ή του πλειστηριάσματος στον δικαιούχο κατά την ΑΚ

16. Η συναίνεση όλων των κυρίων του δεσπόζοντος και του δου­λεύο­ντος ακίνητου πράγματος για την σύσταση πραγματικής δουλείας με δι­και­οπραξία κατά την ΑΚ

17. Η κοινή συναίνεση δανειστή και ενεχυραστή για την παράδοση σε τρίτο πρόσωπο του ενεχυραζόμενου πράγματος κατά την ΑΚ 1212

18. Η συναίνεση του ενεχυραστή στον ενεχυρούχο δανειστή για την χρή­ση ή για την μετενεχύραση του πράγματος κατά την ΑΚ 1224

19. Η συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή για την εξάλειψη της υπο­θήκης από το βιβλίο υποθηκών κατά την ΑΚ 1324 και κατά την ΑΚ

20. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή για την εξάλειψη της προ­ση­μείωσης από το βιβλίο υποθηκών κατά την ΑΚ 1330

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η συναίνεση των προσώπων στο Οικογενειακό Δίκαιο

21. Η συναίνεση του εργοδότη ενός εκ των συζύγων για την παραχώ­ρηση χρήσης ακινήτου του στον άλλο σύζυγο ως οικογενειακή στέ­γη μετά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης κατά την ΑΚ

22. Η συναίνεση του συζύγου σε δικαιοπραξίες από τον άλλο σύζυγο για τα περιουσιακά στοιχεία της κοινοκτημοσύνης κατά την ΑΚ

23. Η συναίνεση των προσώπων σε τεχνητή γονιμοποίηση κατά την ΑΚ 1456 και κατά την ΑΚ 1457

24. Η συναίνεση της μητέρας στην εκούσια αναγνώριση του τέκνου της από τον πατέρα κατά την ΑΚ 1475 και κατά την ΑΚ 1476

25. Η συναίνεση μητέρας και τέκνου γεννημένου εκτός γάμου για την κτήση από το τέκνο του επωνύμου του συζύγου κατά την ΑΚ 1506

26. Η συναίνεση του δωρητή για την παρέκκλιση από τον τρόπο στην διοί­κηση των περιουσιακών στοιχείων της δωρεάς σε ανήλικο τέκνο κατά την ΑΚ

27. Η συναίνεση του υιοθετούντος, του συζύγου του, των γονέων ή του νο­μί­μου αντιπροσώπου, καθώς και του υιοθετούμενου ανηλί­κου ενώ­πιον του Δικαστηρίου της υιοθεσίας κατά την ΑΚ 1546, την ΑΚ 1549, την ΑΚ 1550 και κατά την ΑΚ 1555

28. Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη σε δικαιοπραξίες του δι­καστικά συμπαραστατούμενου προσώπου κατά την ΑΚ 1352, κατά την ΑΚ 1676 και κατά την ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η συναίνεση των προσώπων στο Κληρονομικό Δίκαιο

29. Η συναίνεση του καταπιστευματοδόχου στην διάθεση αντικει­μένων της κληρονομίας από τον κληρονόμο κατά την ΑΚ 1937 § 2

30. Η συναίνεση του κληρονόμου σε δικαιοπραξίες του εκτελεστή της δια­θή­κης κατά την ΑΚ 2021

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι διακρίσεις της συναίνεσης των προσώπων από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Κριτήριο: η σφαίρα επιρροής των εννόμων συνεπειών

1. Γενικά

2. Η συναίνεση με έννομες συνέπειες στην σφαίρα τρίτου προσώπου

3. Η συναίνεση με έννομες συνέπειες και στην σφαίρα τρίτου προσώπου

4. Η συναίνεση με έννομες συνέπειες την διασφάλιση των περιο­ρι­σμένα ικανών προσώπων

5. Τελικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κριτήριο: ο προστατευτικός σκοπός της διάταξης

1. Η συναίνεση για την προστασία από «άμεση επέμβαση»

2. Η συναίνεση για την προστασία από «έμμεση επίδραση»

3. Η συναίνεση για την προστασία άλλων προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Κριτήριο: το ικανοποιούμενο έννομο συμφέρον

1. Γενικά

2. Η συναίνεση για την ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος

3. Η συναίνεση για την ικανοποίηση περιουσιακού συμφέροντος

4. Η συναίνεση για την ικανοποίηση συμφερόντων άλλων προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κριτήριο: ο τρόπος εξωτερίκευσης

1. Άμεση - έμμεση συναίνεση και η σιωπή ως συναίνεση

Αα. Άμεση συναίνεση

Ββ. Έμμεση συναίνεση

Γγ. Η σιωπή ως συναίνεση

2. Απευθυντέα - μη απευθυντέα συναίνεση

Αα. Απευθυντέα συναίνεση

Ββ. Μη απευθυντέα συναίνεση

3. Τυπική και άτυπη συναίνεση

Αα. Τυπική συναίνεση

Ββ. Άτυπη συναίνεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Κριτήριο: η νομική φύση

1. Η συναίνεση ως δήλωση βούλησης και ως ουσιώδες στοιχείο του πραγ­μα­­τικού υπό στενή έννοια μιας δικαιοπραξίας

Α. Σε πολυπρόσωπη δικαιοπραξία

Β. Σε σύμβαση

2. Η συναίνεση ως αυτοτελής δικαιοπραξία

3. Η συναίνεση ως αυτοτελής δικαιοπραξία και ως προϋπόθεση του κύ­ρους άλλης δικαιοπραξίας

Α. Για την προστασία της περιουσιακής αυτοδιάθεσης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Kατηγοριοποίηση

Αα. Η διάθεση αντικειμένου

Ββ. Η προσβολή ή η βλάβη δικαιώματος

Γγ. Η παροχή εξουσίας

α. Γενικά

β. Η συναίνεση για διάθεση δικαιώματος

γ. Η συναίνεση για άσκηση δικαιώματος

δ. Η συναίνεση για ανάληψη υποχρέωσης

ε. Η συναίνεση για δικαστική επιδίωξη δικαιώματος

ΙΙΙ. Η συναίνεση ως δικαιοπραξία διάθεσης

Β. Για την προστασία των συμφερόντων άλλων προσώπων

4. Η συναίνεση ως όρος του ενεργού δικαιοπραξίας

5. Η συναίνεση ως οιονεί δικαιοπραξία

6. Η συναίνεση ως δικονομική πράξη

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Η πολυσημία και η πολυδιάστατη φύση της έννοιας της συναίνεσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξένη βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 2η έκδ., 2018
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικότερες έννοιες και των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα, δηλαδή των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου, του...