Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, 4η έκδ., 2016


Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, 4η έκδ., 2016

Αντικείμενο της παρούσας τέταρτης πλήρως ενημερωμένης έκδοσης, είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου. Της ανάλυσης αυτής προηγείται μια σύντομη εισαγωγή στο δίκαιο.

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί πολύτιμο σύγγραμμα βασικών εννοιών και των πέντε κλάδων του Αστικού δικαίου, έχει κύριο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές μη Νομικών Σχολών, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη νομική επιστήμη, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις σημαντικότερες έννοιες του Αστικού Δικαίου και ιδιαίτερα των Γενικών Αρχών και του Ενοχικού Δικαίου. Για τον λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε αυτά τα δύο τμήματα του Αστικού Δικαίου.

Με δεδομένο τον ρόλο που διαδραματίζουν στις σύγχρονες συναλλαγές όχι μόνο οι ρυθμιζόμενες από τον Αστικό Κώδικα συμβάσεις, στο πλαίσιο του Ενοχικού Δικαίου εξετάζονται και άλλες, διαδεδομένες πλέον στην εποχή μας συμβάσεις, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και η δικαιόχρηση (franchising).

Η διάρθρωση της ύλης, η σύντομη και απλοποιημένη ανάλυση νομικών εννοιών και η αναφορά σε ένα σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων έχουν σκοπό να καταστήσουν πιο προσιτές και ευεξήγητες τις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου
© 2016
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-306-1
Σελίδες
LVI + 665
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Βασική ελληνική βιβλιογραφία

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΚΑΙΟ, ΗΘΙΚΗ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

I. Έννοια του δικαίου

II. Κανόνες ηθικής

III. Κανόνες εθιμοτυπίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. Εσωτερικό και διεθνές δίκαιο

1. Εσωτερικό δίκαιο

2. Διεθνές δίκαιο

II. Κλάδοι του Εσωτερικού δικαίου

1. Δημόσιο δίκαιο

2. Ιδιωτικό δίκαιο

III. Κλάδοι του Διεθνούς δικαίου

1. Δημόσιο διεθνές δίκαιο

2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

3. Διεθνές ποινικό δίκαιο

4. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκό Ενωσιακό δίκαιο

Α. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Β. Παράγωγο ή δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. Νόμος

1. Έννοια και διακρίσεις

2. Έναρξη ισχύος του νόμου

3. Κατάργηση νόμου

4. Αναδρομική δύναμη του νόμου

II. Έθιμο

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

3. Έναρξη ισχύος του εθίμου

4. Κατάργηση εθίμου

III. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου

IV. Οι κυρωμένες με νόμο Διεθνείς Συμβάσεις

V. Κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού δικαίου

1. Κανόνες του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου

2. Κανόνες του παράγωγου ή δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

I. Νομολογία

II. Νομική επιστήμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. Έννοια

II. Διακρίσεις

1. Κανόνες δικαίου γενικοί και κανόνες δικαίου ειδικοί

2. Κανόνες ενδοτικού δικαίου και κανόνες αναγκαστικού δικαίου (ή δημόσιας τάξης)

III. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου

1. Αυθεντική ερμηνεία

2. Επιστημονική ερμηνεία

Α. Γραμματική ερμηνεία

Β. Λογική ερμηνεία

Γ. Τελεολογική (ή τελολογική) ερμηνεία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Έννοια του όρου «Αστικό δίκαιο»

II. Η ιστορία του Αστικού Κώδικα

III. Χρησιμότητα της γνώσης του Αστικού δικαίου

IV. Περιεχόμενο των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ

I. Ικανότητα δικαίου (ή δικαιοκτητική ικανότητα)

II. Είδη προσώπων

1. Φυσικά πρόσωπα

2. Νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

I. Αρχή και τέλος του φυσικού προσώπου

1. Έναρξη του φυσικού προσώπου

2. Τέλος του φυσικού προσώπου

3. Απόδειξη της αρχής και του τέλους του φυσικού προσώπου

Α. Γενικά

Β. Τεκμήρια

4. Αφάνεια

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις κήρυξης της αφάνειας

Γ. Διαδικασία κήρυξης της αφάνειας

Δ. Αποτελέσματα κήρυξης της αφάνειας

Ε. Επανεμφάνιση του αφάντου

II. Ιδιότητες και καταστάσεις του φυσικού προσώπου

1. Όνομα

2. Φύλο

3. Ιθαγένεια

4. Ηλικία

5. Υγεία

6. Θρησκεία

7. Τιμή

8. Συγγένεια

9. Κατοικία

Α. Έννοια και σημασία της κατοικίας

Β. Διακρίσεις

Γ. Ειδική κατοικία

Δ. Διαφορά κατοικίας από διαμονή

III. Προστασία των προσώπων

1. Προστασία της προσωπικότητας

Α. Έννοια δικαιώματος στην προσωπικότητα

Β. Περιεχόμενο προστασίας

Γ. Προστασία μνήμης προσώπου που έχει πεθάνει

2. Προστασία του ονόματος

Α. Έννοια δικαιώματος στο όνομα

Β. Περιεχόμενο προστασίας

3. Προστασία στα προϊόντα της διάνοιας

Α. Έννοια δικαιώματος στα προϊόντα της διάνοιας

Β. Περιεχόμενο προστασίας

4. Προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Α. Γενικά

Β. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργασία τους

Γ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δ. Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

I. Έννοια

II. Διακρίσεις

1. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

3. Νομικά πρόσωπα μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα

III. Νομικά πρόσωπα Αστικού δικαίου

1. Σύσταση νομικού προσώπου

2. Ικανότητα νομικού προσώπου

3. Επωνυμία και έδρα νομικού προσώπου

4. Διοίκηση νομικού προσώπου

5. Δικαιοπραξίες νομικού προσώπου

6. Ευθύνη νομικού προσώπου από παράνομες πράξεις των οργάνων του

7. Προστασία νομικού προσώπου

8. Τέλος νομικού προσώπου

Α. Διάλυση νομικού προσώπου

Β. Εκκαθάριση νομικού προσώπου

IV. Σωματείο

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις σύστασης

Α. Συστατική πράξη

Β. Καταστατικό

Γ. Αίτηση για την εγγραφή του σωματείου

Δ. Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου

Ε. Εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο των σωματείων

3. Οργάνωση και λειτουργία του σωματείου

Α. Διοίκηση του σωματείου

Β. Συνέλευση του σωματείου

Γ. Άλλα όργανα του σωματείου

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του σωματείου

5. Παύση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου

6. Διάλυση του σωματείου

V. Ίδρυμα

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις ίδρυσης

Α. Ιδρυτική πράξη

Β. Οργανισμός

Γ. Προεδρικό Διάταγμα

3. Οργάνωση και λειτουργία του ιδρύματος

4. Διάλυση του ιδρύματος

VI. Επιτροπή εράνων

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις σύστασης

Α. Συστατική πράξη

Β. Προεδρικό Διάταγμα

3. Διάλυση της επιτροπής εράνων

VII. Αστική εταιρεία

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις απόκτησης νομικής προσωπικότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

I. Έννοια έννομης σχέσης και δικαιώματος

II. Διακρίσεις των δικαιωμάτων

1. Περιουσιακά, προσωπικά, μικτά

2. Εξουσιαστικά και διαπλαστικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ

I. Σχέση δικαιώματος και αξίωσης

II. Σχέση αξίωσης και αγωγής

1. Αγωγή με την ουσιαστική έννοια του όρου

2. Αγωγή με τη δικονομική έννοια του όρου

III. Ένσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΤΗΣΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

I. Κτήση δικαιώματος

1. Πρωτότυπη κτήση

2. Παράγωγη κτήση

II. Αλλοίωση δικαιώματος

1. Υποκειμενική αλλοίωση

2. Αντικειμενική αλλοίωση

IΙI. Απώλεια δικαιώματος

1. Απώλεια με τη θέληση του δικαιούχου

2. Απώλεια χωρίς τη θέληση του δικαιούχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

I. Άσκηση δικαιώματος

II. Κατάχρηση δικαιώματος

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

3. Έννομες συνέπειες καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

4. Μέσα άμυνας του θιγομένου από την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

I. Ένδικη προστασία

1. Γενικά

2. Διακρίσεις των πολιτικών δικαστηρίων

Α. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Β. Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Γ. Άρειος Πάγος

3. Πορεία της δίκης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Α. Έγερση αγωγής

Β. Άμυνα του εναγομένου

Γ. Απόδειξη

Δ. Έκδοση δικαστικής απόφασης

4. Ένδικα μέσα

5. Αναγκαστική εκτέλεση

6. Ασφαλιστικά μέτρα

IΙ. Διαμεσολάβηση

1. Εξωδικαστική διαμεσολάβηση

2. Δικαστική μεσολάβηση

3. Διαφορές μεταξύ εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και δικαστικής μεσολάβησης

IΙI. Αυτοδύναμη προστασία

1. Αυτοδικία

2. Άμυνα

3. Κατάσταση ανάγκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

I. Παραγραφή

1. Έννοια

2. Χρόνος παραγραφής

3. Έναρξη παραγραφής

4. Αναστολή παραγραφής

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

5. Διακοπή παραγραφής

II. Αποσβεστική (ή αποκλειστική) προθεσμία

1. Έννοια

2. Διαφορές παραγραφής από αποσβεστική προθεσμία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

I. Γενικά

II. Δικαιοπραξία

III. Πράξεις που δεν συνιστούν δικαιοπραξίες

1. Οιονεί δικαιοπραξίες

2. Υλικές πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

I. Μονομερείς δικαιοπραξίες και συμβάσεις

1. Μονομερής δικαιοπραξία

2. Σύμβαση

Α. Ετεροβαρής σύμβαση

Β. Αμφοτεροβαρής σύμβαση

II. Δικαιοπραξίες χαριστικές και επαχθείς

III. Δικαιοπραξίες εν ζωή και αιτία θανάτου

IV. Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

I. Γενικά

II. Ικανότητα για δικαιοπραξία

1. Έννοια

2. Διαφορά ικανότητας για δικαιοπραξία από ικανότητα δικαίου και ικανότητα για αδικοπραξία

3. Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης

Α. Γενικά

Β. Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση

Γ. Διαδικασία

Δ. Αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης

α. Στερητική δικαστική συμπαράσταση

β. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση

γ. Συνδυασμός στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης

Ε. Άρση της δικαστικής συμπαράστασης

4. Κατηγορίες προσώπων ανάλογα με την ικανότητα για δικαιοπραξία

Α. Πλήρως ικανοί για δικαιοπραξία

Β. Πλήρως ανίκανοι για δικαιοπραξία

α. Απόλυτα ανίκανοι για δικαιοπραξία

β. Σχετικά (ή παροδικά) ανίκανοι για δικαιοπραξία

γ. Διαφορά απόλυτης από σχετική ανικανότητα για δικαιοπραξία

Γ. Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία

α. Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους

β. Άτομα που έχουν τεθεί σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση

γ. Άτομα που έχουν τεθεί σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση

δ. Άτομα που έχουν τεθεί σε συνδυασμό στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης

ε. Διαφορά περιορισμένης ικανότητας για δικαιοπραξία ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους από άτομα που έχουν τεθεί σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση ή σε συνδυασμό στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης

III. Βούληση κατάρτισης δικαιοπραξίας

IV. Βούληση χωρίς ελαττώματα

1. Πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

Γ. Συνέπειες

2. Απάτη

Α. Έννοια

Β. Προϋποθέσεις

Γ. Συνέπειες

3. Απειλή

Α. Έννοια

Β. Προϋποθέσεις

Γ. Συνέπειες

V. Συμφωνία βούλησης και δήλωσης

1. Εικονικότητα

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

Γ. Συνέπειες

2. Πλάνη στη δήλωση

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

Γ. Συνέπειες

VI. Δήλωση της βούλησης

1. Μονομερείς δικαιοπραξίες

2. Συμβάσεις

Α. Στάδιο των διαπραγματεύσεων

Β. Στάδιο κατάρτισης προσυμφώνου

Γ. Στάδιο κατάρτισης της οριστικής σύμβασης

α. Πρόταση

β. Αποδοχή

γ. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης

VII. Τήρηση τύπου

1. Γενικά

2. Είδη τύπου

Α. Συστατικός και αποδεικτικός τύπος

α. Συστατικός τύπος

β. Αποδεικτικός τύπος

Β. Τύπος που επιβάλλεται από τον νόμο και τύπος που επιβάλλεται από συμφωνία των συμβαλλομένων

VIII. Περιεχόμενο δικαιοπραξίας σύμφωνο με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

1. Περιεχόμενο δικαιοπραξίας σύμφωνο με τον νόμο

2. Περιεχόμενο δικαιοπραξίας σύμφωνο με τα χρηστά ήθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

I. Κανόνες ερμηνείας

II. Συμπληρωματική και διαπλαστική ερμηνεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

I. Έννοια και διακρίσεις

ΙΙ. Ανυπόστατες δικαιοπραξίες

ΙΙΙ. Ανενεργές ή ατέλεστες δικαιοπραξίες

IV. Άκυρες δικαιοπραξίες

1. Έννοια

2. Είδη ακυρότητας

Α. Αρχική και επιγενόμενη

Β. Απόλυτη και σχετική

Γ. Ολική και μερική

V. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες

VΙ. Διαφορά άκυρης από ακυρώσιμη δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

I. Αιρέσεις

1. Έννοια και στοιχεία της αίρεσης

2. Καταχρηστικές αιρέσεις

3. Είδη αιρέσεων

Α. Αναβλητική αίρεση

Β. Διαλυτική αίρεση

4. Δικαιοπραξίες που δεν επιδέχονται αίρεση

5. Επίδραση ορισμένων αιρέσεων στο κύρος της δικαιοπραξίας

6. Λειτουργία της αίρεσης

Α. Στάδιο εκκρεμότητας της αίρεσης

α. Αναβλητικές αιρέσεις

β. Διαλυτικές αιρέσεις

Β. Στάδιο πλήρωσης ή ματαίωσης της αίρεσης

α. Στάδιο πλήρωσης της αίρεσης

β. Στάδιο ματαίωσης της αίρεσης

II. Προθεσμίες

1. Έννοια

2. Προθεσμία ως πρόσθετος όρος της δικαιοπραξίας

Α. Έννοια

Β. Είδη

α. Αναβλητική προθεσμία

β. Διαλυτική προθεσμία

Γ. Διαφορά αίρεσης από προθεσμία

3. Προθεσμία ως έκφραση ή καθορισμός χρόνου

Α. Έννοια

Β. Είδη

Γ. Έναρξη της προθεσμίας

Δ. Λήξη της προθεσμίας

4. Αποσβεστική ή αποκλειστική προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

I. Αντιπροσώπευση

1. Έννοια

2. Είδη

Α. Άμεση και έμμεση

Β. Ενεργητική και παθητική

Γ. Νόμιμη και εκούσια

3. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσώπευσης

II. Πληρεξουσιότητα

1. Έννοια

2. Τρόπος παροχής

3. Είδη

Α. Γενική και ειδική πληρεξουσιότητα

Β. Ρητή και σιωπηρή πληρεξουσιότητα

Γ. Ατομική και συλλογική πληρεξουσιότητα

4. Τύπος πληρεξουσιότητας

5. Παύση πληρεξουσιότητας

Α. Λόγοι παύσης της πληρεξουσιότητας

α. Γενικοί λόγοι

β. Ειδικοί λόγοι

Β. Συνέπειες παύσης της πληρεξουσιότητας

Γ. Δικαιοπραξίες μετά την παύση της πληρεξουσιότητας

6. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης

7. Αυτοσύμβαση

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

I. Έννοια και διακρίσεις του Ενοχικού δικαίου

II. Σημασία του Ενοχικού δικαίου

III. Θεμελιώδεις αρχές του Ενοχικού δικαίου

1. Αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης

2. Αρχή της καλής πίστης

3. Αρχή της εύνοιας προς τον οφειλέτη (ή αρχή της εύνοιας προς τον ασθενέστερο συμβαλλόμενο)

4. Αρχή της ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΟΧΗ

I. Έννοια ενοχής

II. Ενοχή και ενοχική σχέση

III. Υποχρέωση και ευθύνη

IV. Φυσική ή ατελής ενοχή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

I. Ενοχή γένους και ενοχή είδους

1. Έννοια ενοχής γένους και ενοχής είδους

2. Πρακτική σημασία της διάκρισης σε ενοχές γένους και είδους

3. Επιλογή

4. Συγκέντρωση

II. Διαζευκτική ενοχή

1. Έννοια διαζευκτικής ενοχής

2. Απλοποίηση διαζευκτικής ενοχής

3. Διαζευκτική ευχέρεια

4. Διαφορά διαζευκτικής ενοχής από διαζευκτική ευχέρεια

III. Χρηματική ενοχή

1. Έννοια χρηματικής ενοχής και χρήματος

Α. Χρήμα με την ευρεία έννοια του όρου

Β. Χρήμα με τη στενή έννοια του όρου

2. Αξία του χρήματος

3. Η εισαγωγή του ευρώ ως νόμιμου χρήματος στην Ελλάδα

Α. Γενικά

Β. Θεσμικό πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Γ. Νομικό πλαίσιο για το ευρώ

4. Κανόνες που διέπουν τη χρηματική ενοχή

5. Πληρωμή χρηματικών ενοχών

Α. Οφειλή σε εγχώριο νόμισμα

Β. Οφειλή σε ξένο νόμισμα

IV. Ενοχή τόκου

1. Έννοια τόκου

2. Είδη τόκου

Α. Δικαιοπρακτικός τόκος

Β. Νόμιμος τόκος

Γ. Προεξοφλητικός τόκος

3. Ανατοκισμός

V. Ενοχή προς αποζημίωση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις ενοχής προς αποζημίωση

Α. Ζημία

α. Έννοια και είδη ζημίας

β. Διακρίσεις περιουσιακής ζημίας

Β. Νόμιμος λόγος ευθύνης

Γ. Αιτιώδης συνάφεια

3. Συνυπολογισμός κέρδους και ζημίας

4. Ζημία από συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντα

Α. Ύπαρξη υποχρέωσης προς αποζημίωση

Β. Συμβολή του ζημιωθέντα στη ζημία ή την έκτασή της

Γ. Αιτιώδης συνάφεια

5. Είδη αποζημίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

I. Γενικά

II. Διαιρεμένη ενοχή

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

Α. Παθητική διαιρεμένη ενοχή

Β. Ενεργητική διαιρεμένη ενοχή

III. Ενοχή εις ολόκληρον

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

Α. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή

Β. Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή

IV. Αδιαίρετη ενοχή

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

Α. Παθητική αδιαίρετη ενοχή

Β. Ενεργητική αδιαίρετη ενοχή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Γενικά

II. Έννοια αστικής ευθύνης

III. Διακρίσεις αστικής ευθύνης

1. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

2. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Γενικά

II. Παράνομη συμπεριφορά

1. Έννοια

2. Λόγοι άρσης του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς

Α. Αυτοδικία

Β. Άμυνα

Γ. Κατάσταση ανάγκης

Δ. Συναίνεση του παθόντος

III. Υπαιτιότητα

1. Έννοια

2. Ικανότητα για καταλογισμό

3. Βαθμοί υπαιτιότητας

Α. Δόλος

α. Άμεσος δόλος

β. Ενδεχόμενος δόλος

Β. Αμέλεια

α. Βαριά αμέλεια

β. Ελαφρά αμέλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

I. Γενικά

II. Προϋποθέσεις δημιουργίας ευθύνης από πράξεις τρίτου

III. Συνέπειες ευθύνης από πράξεις τρίτου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

I. Γενικά

II. Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων

III. Είδη συμβάσεων

1. Συμβάσεις τυπικές και άτυπες

2. Συμβάσεις αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς

3. Συμβάσεις χαριστικές και επαχθείς

4. Συμβάσεις συναινετικές και παραδοτικές

5. Αναγκαστικές συμβάσεις και συμβάσεις προσχώρησης

6. Μικτές συμβάσεις

7. Συμβάσεις υπέρ και σε βάρος τρίτου

Α. Σύμβαση υπέρ τρίτου

α. Έννοια της σύμβασης υπέρ τρίτου

β. Διακρίσεις της σύμβασης υπέρ τρίτου

γ. Σχέσεις μεταξύ των μερών

Β. Σύμβαση σε βάρος τρίτου

8. Συμβάσεις ρυθμισμένες (ή επώνυμες) και αρρύθμιστες (ή ανώνυμες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

I. Ενοχές από αδικοπραξία

1. Γενικά

2. Διακρίσεις των αδικημάτων

3. Σχέση αστικού, ποινικού και πειθαρχικού αδικήματος

4. Αδικοπρακτική ευθύνη

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης

α. Παράνομη συμπεριφορά

β. Υπαιτιότητα

γ. Ζημία

δ. Αιτιώδης συνάφεια

Γ. Αποτελέσματα της αδικοπραξίας

II. Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

Α. Πλουτισμός ενός προσώπου

Β. Πλουτισμός που επήλθε από την περιουσία ή με ζημία άλλου

Γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού και ζημίας

Δ. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

3. Έννομες συνέπειες του αδικαιολόγητου πλουτισμού

4. Περιπτώσεις αποκλεισμού της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Α. Καταβολή αχρεωστήτου με γνώση της ανυπαρξίας του χρέους.

Β. Καταβολή αχρεωστήτου που επιβάλλεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας

Γ. Παροχή για ανήθικη αιτία

III. Ενοχές από διοίκηση αλλοτρίων

1. Γενικά

2. Συνέπειες της διοίκησης αλλοτρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

I. Τρόπος εκπλήρωσης της παροχής

1. Καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής

Α. Γενικά

Β. Έκταση εφαρμογής της αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης της παροχής

Γ. Συνέπειες εφαρμογής της αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης της παροχής

2. Μερική εκπλήρωση της παροχής

3. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτον

Α. Γενικά

Β. Περιπτώσεις που αποκλείεται η εκπλήρωση της παροχής από τρίτον

Γ. Συνέπειες της εκπλήρωσης της παροχής από τρίτον

II. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής

III. Χρόνος εκπλήρωσης της παροχής

IV. Δικαίωμα επίσχεσης

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης

Α. Αξίωση του δανειστή

Β. Ανταξίωση του οφειλέτη

Γ. Συνάφεια μεταξύ αξίωσης του δανειστή και ανταξίωσης του οφειλέτη

3. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης

4. Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

I. Αδυναμία παροχής

1. Έννοια και είδη αδυναμίας παροχής

Α. Υπαίτια και ανυπαίτια αδυναμία παροχής

Β. Αρχική και επιγενόμενη αδυναμία παροχής

Γ. Υποκειμενική και αντικειμενική αδυναμία παροχής

Δ. Ολική και μερική αδυναμία παροχής

Ε. Φυσική, νομική, οικονομική, ηθική αδυναμία παροχής

2. Συνέπειες της αδυναμίας παροχής

Α. Υπαίτια αδυναμία παροχής

α. Ολική αδυναμία παροχής

β. Μερική αδυναμία παροχής

Β. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής

α. Ολική αδυναμία παροχής

β. Μερική αδυναμία παροχής

II. Υπερημερία του οφειλέτη

1. Έννοια και προϋποθέσεις της υπερημερίας του οφειλέτη

Α. Έγκυρη ενοχική σχέση

Β. Παροχή δυνατή

Γ. Παροχή ληξιπρόθεσμη

Δ. Παροχή απαιτητή

Ε. Όχληση

ΣΤ. Υπαιτιότητα του οφειλέτη

2. Συνέπειες της υπερημερίας του οφειλέτη

Α. Αποζημίωση

Β. Επίταση της ευθύνης του οφειλέτη

3. Άρση της υπερημερίας του οφειλέτη

III. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής

IV. Υπερημερία του δανειστή

1. Έννοια και προϋποθέσεις της υπερημερίας του δανειστή

Α. Προσφορά της παροχής

Β. Παροχή δυνατή

Γ. Προσφορά πραγματική

Δ. Προσφορά προσήκουσα

Ε. Μη αποδοχή της προσφοράς από τον δανειστή

2. Συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή

Α. Μείωση ευθύνης του οφειλέτη

Β. Καταβολή δαπανών

3. Άρση της υπερημερίας του δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

I. Γενικά

II. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

1. Έννοια

2. Συνέπειες προβολής της ένστασης μη εκπλήρωσης της σύμβασης.

3. Διαφορά ένστασης μη εκπλήρωσης της σύμβασης από δικαίωμα επίσχεσης

III. Αδυναμία παροχής

1. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής

2. Υπαίτια αδυναμία παροχής

Α. Αδυναμία παροχής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οφειλέτη.

Β. Αδυναμία παροχής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δανειστή.

IV. Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός συμβαλλομένου

V. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής

VI. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388 ΑΚ

3. Έννομες συνέπειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388 ΑΚ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

I. Έννοια και προϋποθέσεις της εκχώρησης

1. Κατάρτιση σύμβασης εκχώρησης

2. Απαίτηση εκχωρητή

3. Αναγγελία

II. Έννομες συνέπειες της εκχώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

I. Έννοια

II. Στερητική αναδοχή χρέους

III. Σωρευτική αναδοχή χρέους

1. Γενικά

2. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

I. Έννοια

II. Προϋποθέσεις έγκυρης καταβολής

1. Καταβολή από τον οφειλέτη

2. Καταβολή στον δανειστή

3. Καταβολή προσήκουσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

I. Έννοια και προϋποθέσεις της δόσης αντί καταβολής

II. Αποτελέσματα της δόσης αντί καταβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

I. Έννοια και προϋποθέσεις της δημόσιας κατάθεσης

1. Νόμιμη αιτία κατάθεσης

2. Πράγμα δεκτικό κατάθεσης

3. Κατάθεση στην αρμόδια αρχή

II. Αποτελέσματα της δημόσιας κατάθεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

I. Έννοια και είδη συμψηφισμού

1. Εκούσιος ή συμβατικός συμψηφισμός

2. Ακούσιος ή μονομερής συμψηφισμός

II. Προϋποθέσεις ακούσιου ή μονομερούς συμψηφισμού

1. Απαιτήσεις αμοιβαίες

2. Απαιτήσεις υπαρκτές και έγκυρες

3. Απαιτήσεις ομοειδείς

4. Απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες

5. Μη αποκλεισμός του συμψηφισμού

6. Πρόταση συμψηφισμού

III. Αποτελέσματα ακούσιου ή μονομερούς συμψηφισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

I. Δωρεά

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της δωρεάς

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης δωρεάς

3. Υποχρεώσεις του δωρητή

4. Ανάκληση της δωρεάς

II. Πώληση

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της πώλησης

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του πωλητή

α. Κύριες υποχρεώσεις

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

Β. Υποχρεώσεις του αγοραστή

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

4. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων

Α. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή

α. Ευθύνη για νομικό ελάττωμα

αα. Περιεχόμενο της ευθύνης

ββ. Απαλλαγή από την ευθύνη

β. Ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

αα. Εισαγωγικά

ββ. Προϋποθέσεις δημιουργίας ευθύνης

γγ. Περιεχόμενο της ευθύνης

δδ. Απαλλαγή από την ευθύνη

εε. Παροχή εγγύησης

Β. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή

III. Ανταλλαγή

IV. Μίσθωση πράγματος

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της μίσθωσης πράγματος

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης πράγματος

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

Β. Υποχρεώσεις του μισθωτή

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

4. Λήξη της μίσθωσης

Α. Μίσθωση ορισμένου χρόνου

Β. Μίσθωση αόριστης διάρκειας

V. Σύμβαση εργασίας

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης εργασίας

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του εργαζομένου

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

Β. Υποχρεώσεις του εργοδότη

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

4. Λήξη της σύμβασης εργασίας

Α. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Β. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Γ. Θάνατος του εργαζομένου

VI. Σύμβαση έργου

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου

2. Κατάρτιση της σύμβασης έργου

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του εργολάβου

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

Β. Υποχρεώσεις του εργοδότη

α. Κύρια υποχρέωση

β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

4. Λήξη της σύμβασης έργου

5. Διαφορά της σύμβασης έργου από τη σύμβαση εργασίας

VII. Μεσιτεία

1. Έννοια της μεσιτείας

2. Κατάρτιση της σύμβασης μεσιτείας

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

VIII. Εντολή

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της εντολής

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης εντολής

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Β. Υποχρεώσεις του εντολέα

4. Λήξη της σύμβασης εντολής

IX. Δάνειο

1. Έννοια και χαρακτηριστικά του δανείου

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης δανείου

Χ. Χρησιδάνειο

1. Έννοια και χαρακτηριστικά του χρησιδανείου

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης χρησιδανείου

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του χρήστη

Β. Υποχρεώσεις του χρησαμένου

4. Λήξη της σύμβασης χρησιδανείου

Α. Σύμβαση χρησιδανείου ορισμένης διάρκειας

Β. Σύμβαση χρησιδανείου αόριστης διάρκειας

Γ. Θάνατος του χρησαμένου

5. Διαφορά χρησιδανείου από δάνειο

6. Διαφορά χρησιδανείου από μίσθωση πράγματος

XI. Παρακαταθήκη

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της παρακαταθήκης

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης παρακαταθήκης

3. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Υποχρεώσεις του θεματοφύλακα

Β. Υποχρεώσεις του παρακαταθέτη

4. Λήξη της σύμβασης παρακαταθήκης

Α. Σύμβαση παρακαταθήκης ορισμένης προθεσμίας

Β. Σύμβαση παρακαταθήκης αόριστης προθεσμίας

XII. Εγγύηση

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της εγγύησης

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

2. Κατάρτιση της σύμβασης εγγύησης

3. Λειτουργία της σύμβασης εγγύησης

4. Διαφορές εγγύησης από σωρευτική αναδοχή χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

I. Γενικά

II. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σύμβαση leasing

1. Γενικά

2. Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

3. Χρησιμότητα της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

4. Κατάρτιση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Α. Τύπος

Β. Δημοσιότητα

5. Λειτουργία της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Α. Γενικά

Β. Σχέσεις μεταξύ των μερών

α. Σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή

β. Σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτή

γ. Σχέσεις μεταξύ μισθωτή και προμηθευτή

6. Λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

IΙΙ. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ή σύμβαση factoring

1. Γενικά

2. Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

3. Χρησιμότητα της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή­σεων

4. Μορφές της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

5. Κατάρτιση της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή­σεων

6. Λειτουργία της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή­σεων

Α. Γενικά

Β. Σχέσεις μεταξύ των μερών

α. Σχέσεις μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή

β. Σχέσεις μεταξύ πράκτορα και οφειλέτη-πελάτη

γ. Σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη-πελάτη

7. Διάρκεια και λήξη της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Α. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ορισμένου χρόνου

Β. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων αορίστου χρόνου

ΙV. Σύμβαση forfaiting

1. Έννοια της σύμβασης forfaiting

2. Λειτουργία της σύμβασης forfaiting

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

I. Γενικά

II. Σύμβαση δικαιόχρησης ή σύμβαση franchising

1. Γενικά

2. Έννοια και χαρακτηριστικά της σύμβασης δικαιόχρησης

Α. Έννοια

Β. Χαρακτηριστικά

3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύμβασης δικαιόχρησης

Α. Πλεονεκτήματα

α. Πλεονεκτήματα για τον δικαιοδόχο

β. Πλεονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο

Β. Μειονεκτήματα

α. Μειονεκτήματα για τον δικαιοδόχο

β. Μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο

4. Είδη δικαιόχρησης ή franchising

Α. Franchising διανομής

Β. Franchising υπηρεσιών

Γ. Franchising παραγωγής ή βιομηχανικό franchising

Δ. Μικτό franchising

5. Κατάρτιση της σύμβασης δικαιόχρησης

6. Κύριες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Κύριες υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου

Β. Κύριες υποχρεώσεις του δικαιοδόχου

7. Λύση της σύμβασης δικαιόχρησης

Α. Σύμβαση δικαιόχρησης ορισμένου χρόνου

Β. Σύμβαση δικαιόχρησης αορίστου χρόνου

Γ. Έννομες συνέπειες της λύσης της σύμβασης δικαιόχρησης

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

1. Κινητά και ακίνητα

2. Αντικαταστατά και αναντικατάστατα

3. Αναλωτά και μη αναλωτά

4. Κύρια και παρεπόμενα

5. Συστατικά και παραρτήματα

Α. Συστατικά

Β. Παραρτήματα

6. Πράγματα εκτός συναλλαγής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΝΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ι. Έννοια νομής

ΙΙ. Έννοια κατοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΤΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ

Ι. Κτήση της νομής

1. Πρωτότυπη κτήση

2. Παράγωγη κτήση

ΙΙ. Απώλεια της νομής

ΙΙΙ. Προστασία της νομής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΙΔΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

I. Πλήρης κυριότητα

II. Ψιλή κυριότητα

III. Συγκυριότητα

IV. Ιδιοκτησία ορόφου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή οροφοκτησία

V. Κάθετη ιδιοκτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

I. Περιορισμοί τιθέμενοι από τον νόμο

II. Περιορισμοί από δικαιώματα τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

I. Γενικά

II. Παράγωγη κτήση κυριότητας

1. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

2. Μεταβίβαση κυριότητας κινητού

Α. Γενικός κανόνας

Β. Εξαίρεση (Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο)

ΙΙΙ. Πρωτότυποι τρόποι κτήσης κυριότητας

1. Χρησικτησία

Α. Τακτική χρησικτησία

Β. Έκτακτη χρησικτησία

2. Κατάληψη αδεσπότου

3. Εύρεση απολωλότος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

I. Γενικά

II. Τρόποι προστασίας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

I. Έννοια

II. Διακρίσεις

1. Πραγματικές δουλείες

2. Προσωπικές δουλείες

Α. Επικαρπία

Β. Οίκηση

Γ. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

I. Πραγματική δουλεία

1. Σύσταση με δικαιοπραξία

2. Σύσταση με χρησικτησία

II. Προσωπική δουλεία

1. Επικαρπία

Α. Σύσταση με δικαιοπραξία

Β. Σύσταση με χρησικτησία

2. Οίκηση

3. Περιορισμένη προσωπική δουλεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

I. Πραγματική δουλεία

II. Προσωπική δουλεία

1. Επικαρπία

2. Οίκηση

3. Περιορισμένη προσωπική δουλεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

I. Έννοια

II. Χαρακτηριστικά

III. Είδη ενεχύρου

1. Κοινό ενέχυρο

2. Πλασματικό ενέχυρο

3. Νόμιμο ενέχυρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΟΙΝΟ ΕΝΕΧΥΡΟ

I. Έννοια

II. Σύσταση του ενεχύρου

ΙΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ενεχυρούχου δανειστή

1. Δικαιώματα

2. Υποχρεώσεις

IV. Σύσταση περισσότερων δικαιωμάτων ενεχύρου πάνω στο ίδιο πράγμα

V. Απόσβεση του ενεχύρου

VI. Προστασία του ενεχύρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ

I. Έννοια

II. Περιορισμοί στη σύσταση πλασματικού ενεχύρου

III. Πλεονεκτήματα του πλασματικού ενεχύρου

IV. Σύσταση πλασματικού ενεχύρου

V. Διάρκεια πλασματικού ενεχύρου

VI. Προτεραιότητα μεταξύ ενεχυρούχων δανειστών

VII. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις του ενεχυραστή

VIII. Συμπληρωματική και ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η ΥΠΟΘΗΚΗ

I. Έννοια

II. Χαρακτηριστικά

III. Σύσταση της υποθήκης

1. Τίτλος για εγγραφή υποθήκης

2. Εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών

IV. Δικαιώματα του οφειλέτη της ασφαλιζόμενης απαίτησης

V. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

VI. Σύσταση περισσότερων υποθηκών πάνω στο ίδιο ακίνητο

VII. Κατάργηση της υποθήκης

1. Απόσβεση

2. Εξάλειψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

I. Έννοια

II. Σύσταση της προσημείωσης

1. Τίτλος για εγγραφή προσημείωσης

2. Εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών

III. Τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη

IV. Κατάργηση της προσημείωσης

1. Απόσβεση

2. Εξάλειψη

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

I. Τρόπος λειτουργίας του συστήματος

II. Μειονεκτήματα του συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

I. Τρόπος λειτουργίας του συστήματος

II. Αρχές του κτηματολογίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Έννοια του οικογενειακού δικαίου και των οικογενειακών σχέσεων

II. Μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου

III. Χαρακτηριστικά του οικογενειακού δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΑΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΑΜΟΥ

I. Θετικές προϋποθέσεις

II. Κωλύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

I. Δηλώσεις βούλησης

II. Τύπος του γάμου

1. Θρησκευτικός γάμος

2. Πολιτικός γάμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ

Ι. Προσωπικές σχέσεις

1. Υποχρέωση για συμβίωση

2. Ρύθμιση της συζυγικής ζωής

3. Επώνυμο των συζύγων

4. Κοινή συμβολή για τις οικογενειακές ανάγκες

II. Περιουσιακές σχέσεις

1. Περιουσιακή αυτοτέλεια

2. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

3. Κοινοκτημοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

I. Γενικά

II. Διαζύγιο

1. Είδη διαζυγίων

Α. Συναινετικό διαζύγιο

α. Προϋποθέσεις

β. Διαδικασία

Β. Κατ’ αντιδικία διαζύγιο

α. Λόγοι διαζυγίου

β. Διαδικασία

2. Αποτελέσματα του διαζυγίου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ι. Θετική προϋπόθεση

ΙΙ. Κωλύματα

ΙΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης του συμφώνου συμβίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ι. Προσωπικές σχέσεις

ΙΙ. Μη προσωπικές σχέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ι. Λόγοι λύσης

ΙΙ. Χρόνος λύσης

ΙΙΙ. Συνέπειες της λύσης στις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΙΙΙ. Ειδικές προϋποθέσεις μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης

IV. Ειδικές προϋποθέσεις παρένθετης μητρότητας

V. Ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού

VI. Τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ

I. Θεμελίωση της μητρότητας

ΙΙ. Θεμελίωση της πατρότητας

1. Τέκνα γεννημένα σε γάμο

2. Τέκνα γεννημένα κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης

3. Τέκνα γεννημένα εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης

Α. Τρόποι αναγνώρισης

α. Εκούσια αναγνώριση

β. Δικαστική αναγνώριση

Β. Αποτελέσματα της αναγνώρισης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ

I. Επώνυμο τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου

II. Επώνυμο τέκνων γεννημένων κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης.

ΙII. Επώνυμο τέκνων που γεννήθηκαν εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Υποχρέωση βοήθειας, στοργής και σεβασμού

II. Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών

III. Γονικές παροχές

IV. Αμοιβαία υποχρέωση διατροφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

I. Έννοια

II. Έναρξη της γονικής μέριμνας

III. Άσκηση της γονικής μέριμνας διαρκούντος του γάμου

IV. Άσκηση της γονικής μέριμνας κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης

V. Άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης

1. Γενικά

2. Τρόποι ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας

Α. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον έναν από τους γονείς

Β. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στους δύο γονείς από κοινού

Γ. Κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των δύο γονέων

Δ. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτον

VI. Άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση λύσης ή ακυρότητας του συμφώνου συμβίωσης

VΙΙ. Άσκηση της γονικής μέριμνας τέκνων γεννημένων εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης

VIΙΙ. Παύση της γονικής μέριμνας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Έννοια του κληρονομικού δικαίου

II. Η σημασία της φορολογίας των κληρονομιών

III. Βασικοί όροι του κληρονομικού δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

I. Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης

II. Είδη διαθηκών

1. Κοινές διαθήκες

Α. Ιδιόγραφη διαθήκη

Β. Δημόσια διαθήκη

Γ. Μυστική διαθήκη

2. Έκτακτες διαθήκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

I. Έννοια

II. Γενικοί τρόποι ανάκλησης

III. Ειδικοί τρόποι ανάκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΣ

I. Δημοσίευση διαθήκης

II. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

I. Περιεχόμενο διαθήκης

II. Ερμηνεία διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

I. Άκυρη διαθήκη

II. Ακυρώσιμη διαθήκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

(ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΟ

I. Πρώτη τάξη

II. Δεύτερη τάξη

III. Τρίτη τάξη

IV. Τέταρτη τάξη

V. Πέμπτη τάξη

VI. Έκτη τάξη

VII. Εξαίρετο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

I. Έννοια

II. Τρόπος διεξαγωγής της συνεισφοράς

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ, ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

I. Έννοια

II. Τάξεις της νόμιμης μοίρας

III. Ποσοστό της νόμιμης μοίρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

I. Έννοια επαγωγής της κληρονομίας

II. Αποδοχή της κληρονομίας

III. Αποποίηση της κληρονομίας

IV. Αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

I. Έννοια

II. Χρόνος επαγωγής του κληρονομικού καταπιστεύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

I. Έννοια

II. Αποδοχή και αποποίηση της κληροδοσίας

III. Διαφορά κληρονόμου από κληροδόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Διάγνωση και πλήρωση των κενών στις συμβάσεις, 2015
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του δικαίου των συμβάσεων και της μεθοδολογίας του δικαίου. Εξετάζει τις προϋποθέσεις για τη διάγνωση και την...
Χ. Φίλιος, Περιουσία και χωριστές περιουσίες, 2015
Η μελέτη της περιουσίας και των χωριστών περιουσιών αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δογματικότερα ζητήματα του θετικού δικαίου. Η πολυσχιδεία των περιουσιών...
Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #3
  Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη η ύλη του Αστικού δίκαιου σε μορφή περιληπτική. Η μορφή του Αστικού Δικαίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει βαρύτητα...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας