Π. Φίλιος, Εισαγωγή στο δίκαιο, 2012


Π. Φίλιος, Εισαγωγή στο δίκαιο, 2012 Η εισαγωγή στο δίκαιο έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές του δικαίου μια συνοπτικότατη εικόνα για τον κόσμο του δικαίου. Αυτή διαιρείται σε δύο μέρη, το Γενικό και το Ειδικό. Το πρώτο αποδίδει όσο απλούστερα γίνεται την έννοια, το σκοπό και γενικά τη λειτουργία του δικαίου σαν σύνολο. Στο σημείο αυτό μεταφέρει εποπτικά τις θέσεις, στα κεντρικά σημεία, της φιλο-σοφίας του δικαίου και της νομικής μεθοδολογίας. Το δεύτερο αναφέρει, με άκρα συντομία, το περιεχόμενο της ρύθμισης του δικαίου σε όλους τους βασικούς κλάδους του (αστικό, εμπορικό, συνταγματικό, διοικητικό, ποινικό και δικονομικό δίκαιο).
Η αναφορά προϊδεάζει τον αναγνώστη στη σχετική ρύθμιση· δεν περιλαμβάνει την άκρως περιληπτική (περιληψάρι) έκθεσή της. Η διατύπωση του έργου έχει πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητή όχι μόνο από τους σπουδαστές του δικαίου, στους οποίους κυρίως απευθύνεται, αλλά και από σπουδαστές άλλων επιστημονικών κλάδων, ακόμα και από όσους ενδιαφέρονται να πάρουν απλώς «μια γεύση» δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο δίκαιο
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-805-9
Σελίδες
XXV + 199
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Επιλεκτική νεότερη βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία - συντομογραφίες

Γενικό μέρος

Ειδικό μέρος

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 1. Γενικά

Α. Έννοια

Β. Εξωτερική συμπεριφορά

Γ. Εγγυημένη εφαρμογή

Δ. Ενεργικότητα

Ε. Απονομή

ΣΤ. Δικαιοσύνη - ευνομία – συναφείς έννοιες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 2. Έννοια – διακρίσεις

Α. Εισαγωγικά

Β. Επιτακτικοί

Γ. Απονεμητικοί

§ 3. Ιεραρχία

Α. Βαθμίδες

Β. Σύγκρουση - συνέπειες

§ 4. Έναρξη - λήξη

Α. Έναρξη

Β. Λήξη

§ 5. Αναδρομικότητα

Α. Γενικά

Β. Είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

§ 6. Έννομη τάξη

Α. Ενότητα

Β. Πληρότητα

Γ. Κωδικοποίηση κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΗΓΕΣ

§ 7. Γενικά

Α. Νομικός θετικισμός

Β. Επανάσταση

Γ. Αντίσταση

§ 8. Πρωτογενείς

Α. Εθνικοί νόμοι

Β. Διεθνές δίκαιο

Γ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δ. Έθιμο

Ε. Βασικές αρχές του δικαίου

§ 9. Δευτερογενείς

Α. Εισαγωγικά

Β. Χρηστά ήθη

Γ. Καλή πίστη

Δ. Ιδιαίτερο ηθικό καθήκον - κοινωνική ευπρέπεια

§ 10. Δημόσιας τάξης

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Γενική ρήτρα

§ 11. Άλλα είδη

Α. Ενδοτικοί

Β. Αναγκαστικοί

Γ. Επιεικείς

Δ. Αυστηροί

Ε. Αποκλιτικοί

ΣΤ. Ειδικοί

Ζ. Εξαιρετικοί - προνόμια

Η. Επικρίσιμοι

Θ. Συμπληρωτικοί

Ι. Ερμηνευτικοί

§ 12. Βασικές αρχές του δικαίου

Α. Γενικές

Β. Ειδικές

§ 13. Διαπλαστικοί παράγοντες (επιστήμη, νομολογία κ.λ.π.)

Α. Νομική επιστήμη

Β. Νομολογία

Γ. Συναλλακτικά ήθη - τεχνικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 14. Εισαγωγικά

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Διανεμητική και διορθωτική δικαιοσύνη

Γ. Απάνθισμα

§ 15. Ισότητα

Α. Γενικά

Β. Απόλυτη

Γ. Σχετική

§ 16. Σχέση με θετικό δίκαιο

Α. Γενικά - κρατούσα άποψη

Β. Φόρμουλα Ράντμπρουχ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

§ 17. Ανταπόδοση (τιμωρία)

§ 18. Συνύπαρξη ελευθεριών (Καντ)

§ 19. Λογική ιστορίας (Χέγκελ)

§ 20. Διαλεκτικός υλισμός (Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν)

§ 21. Έντιμη ρύθμιση (fairness• Ρωλς)

§ 22. Αυτοδιοργάνωση του δικαίου (Λούμαν)

§ 23. Γενικό καλό

§ 24. Ατομισμός - υπερατομισμός - πολιτισμικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 25. Ηθική

Α. Γενικά

Β. Διαφορές

Γ. Αλληλεπιδράσεις

§ 26. Επιείκεια

Α. Ταύτιση με δίκαιο

Β. Χριστιανική-φιλάνθρωπη

Γ. Θεσμοποιημένη

Δ. Χάρη - αμνηστία

§ 27. Φυσικό δίκαιο

Α. Ευρεία έννοια

Β. Στενή έννοια

§ 28. Συναίσθημα δικαίου

Α. Έννοια - ηθική συνείδηση

Β. Γενεσιουργοί λόγοι

§ 29. Κοινή γνώμη (κοινωνική ηθική)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Πηγές - διαπίστωση

Γ. Παραπλανήσεις κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 30. Σύστημα

Α. Σύνθεση

Β. Πληρότητα

§ 30α. Έννοιες

Α. Γενικά

Β. Διακρίσεις - πυραμίδα

Γ. Πηγή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

§ 31. Εξηγητική - πληρωτική

Α. Εξηγητική

Β. Πληρωτική

§ 32. Ιστορική - αντικειμενική - συνδυαστική

Α. Ιστορική

Β. Αντικειμενική

Γ. Συνδυαστική

§ 33. Συστηματική

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Πλεονεκτήματα

Γ. Μειονεκτήματα

§ 34. Εννοιοκρατική - λογική - δεοντο-λογική

Α. Εννοιοκρατική

Β. Λογική (λογιστική)

Γ. Δεοντο-λογική

§ 35. Τελολογική (συμφέροντα - αξίες)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Συμφέροντα - αξίες

§ 36. Επιχειρηματολογική (τοπική)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Επιχειρήματα

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 37. Ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο

Α. Έννοιες

Β. Ιδιωτική αυτονομία

Γ. Ιδιωτικά συμφέροντα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΑ

§ 38. Γενικά

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Αστικός κώδικας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 39. Φυσικά πρόσωπα (άνθρωπος)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Ικανότητα δικαίου και πράξης

Γ. Όνομα

Δ. Κατοικία - ιθαγένεια - καταναλωτής

Ε. Δικαίωμα στην προσωπικότητα

§ 40. Νομικά πρόσωπα

Α. Γενικά

Β. Σύσταση - έδρα

Γ. Ικανότητα δικαίου κ.λ.π. - χωρισμός περιουσιών

Δ. Διοίκηση

Ε. Παύση - εκκαθάριση

§ 41. Είδη νομικών προσώπων

Α. Σωματείο

Β. Ενώσεις σκοπού

Γ. Ίδρυμα

Δ. Επιτροπή εράνου

Ε. Αστική εταιρία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 42. Γενικά

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Προσδοκία

Γ. Είδη

§ 43. Άσκηση – Κατάχρηση

Α. Άσκηση

Β. Κατάχρηση

§ 44. Συρροή - σύγκρουση

Α. Συρροή

Β. Σύγκρουση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

§ 45. Προθεσμίες

§ 46. Παραγραφή

Α. Γενικά

Β. Έναρξη - αναστολή - διακοπή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 47. Έννοια κ.λ.π. – συναφείς σχέσεις

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Συναφείς σχέσεις

§ 47α. Είδη

Α. Μονομερής

Β. Σύμβαση

Γ. Εκποιητική (διαθετική)

Δ. Υποσχετική

Ε. Επιδοτική

ΣΤ. Αιτιώδης

Ζ. Αφηρημένη (αναιτιώδης)

§ 48. Ικανότητα - ανικανότητα

§ 49. Αίρεση - προθεσμία

Α. Αίρεση

Β. Προθεσμία

§ 50. Ελαττώματα

§ 51. Αντιπροσώπευση κ.λ.π. – πληρεξουσιότητα – εξουσιοδότηση

Α. Αντιπροσώπευση

Β. Πληρεξουσιότητα

Γ. Εξουσιοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

§ 52. Γενικά

Α. Έννοια - περιεχόμενο

Β. Φύση - ιδεολογία

Γ. Αρχές

§ 53. Ενοχή

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Παροχή

Γ. Μεταβολές στα πρόσωπα

§ 54. Εκπλήρωση

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Υπερημερία δανειστή

Γ. Απόσβηση

§ 55. Ανώμαλη εξέλιξη

Α. Περιπτώσεις

Β. Αδυναμία παροχής

Γ. Υπερημερία οφειλέτη

Δ. Θετική παράβαση ενοχής

Ε. Ζημία -αποζημίωση - είδη ευθύνης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

§ 56. Σύμβαση

Α. Έννοια - σημασία

Β. Θεμελίωση

Γ. Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Δ. Οιονεί συμβάσεις

§ 57. Αρχή σύμβασης (συμβατική ελευθερία)

Α. Αρχή σύμβασης

Β. Συμβατική ελευθερία

§ 58. Ζημία -αποζημίωση (εισαγωγικά)

§ 59. Υποκειμενική ευθύνη

§ 60. Αντικειμενική ευθύνη

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Δικαιολογία κ.λ.π.

§ 61. Αποζημίωση

Α. Γενικά

Β. Όρια -περιορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

§ 62. Βασικές συμβάσεις

Α. Συμβάσεις εκποίησης

Β. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης

Γ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

§ 63. Ενοχές από το νόμο και συμβάσεις

Α. Διοίκηση αλλοτρίων

Β. Παρακαταθήκη (ομαλή - ανώμαλη)

Γ. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών (8 ν. 2251/1994)

Δ. Εταιρία - κοινωνία δικαιώματος

Ε. Βοηθητικές συμβάσεις και ενοχές

§ 64. Άλλες ενοχές

Α. Τυχερές συμβάσεις (844 επ. ΑΚ και ειδική νομοθεσία)

Β. Μικτές συμβάσεις

Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός - αδικοπραξία

Δ. Ευθύνη από διακινδύνευση

Ε. Ειδικές ευθύνες

ΣΤ. Προστασία δανειστών

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

§ 65. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Α. Γενικά

Β. Μορφές

Γ. Φύση

Δ. Ευθύνη

Ε. Ευθύνη τρίτου

§ 66. Αδικοπραξία

Α. Γενικά

Β. Παράνομη βλάβη

Γ. Ανήθικη βλάβη

Δ. Ζημία - αποζημίωση

Ε. Ειδικότερες υποστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

§ 67. Γενικά

Α. Εισαγωγικά

Β. Βασικές αρχές

Γ. Εμπράγματα δικαιώματα - ιδιότητες - προστασία

Δ. Εμπράγματη δικαιοπραξία

§ 68. Πράγματα

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Διακρίσεις

§ 69. Νομή

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Με κατοχή και χωρίς κατοχή

Γ. Προστασία

§ 70. Κατοχή

§ 71. Κυριότητα

Α. Έννοια

Β. Περιορισμοί

Γ. Κτήση

Δ. Προστασία

§ 72. Δουλείες

Α. Πραγματικές

Β. Προσωπικές

§ 73. Εμπράγματη ασφάλεια

Α. Γενικά

Β. Ενέχυρο

Γ. Υποθήκη

Δ. Προσημείωση υποθήκης

Ε. Καταπιστευματική μεταβίβαση κυριότητας

§ 74. Δημοσιότητα ακίνητων

Α. Σύστημα που ισχύει

Β. Εθνικό Κτηματολόγιο

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

§ 75. Συνταγματική κ.λ.π. ρύθμιση

Α. Ατομικό δικαίωμα

Β. Περιορισμοί

Γ. Προσδιορισμοί

Δ. Βάρη

§ 76. Προβληματισμοί

Α. Εισαγωγικά

Β. Απόψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 77. Γενικά

§ 78. Μνηστεία

§ 79. Γάμος

Α. Έννοια - συναφείς σχέσεις

Β. Ικανότητα - κωλύματα

Γ. Σύσταση κ.λ.π.

Δ. Λειτουργία

Ε. Διαζύγιο

§ 80. Συγγένεια

Α. Έννοια κ.λ.π. - διακρίσεις

Β. Υιοθεσία

§ 81. Διατροφή

§ 82. Γονική σχέση - γονική μέριμνα

Α. Γονική σχέση

Β. Γονική μέριμνα

§ 83. Λειτουργικές μέριμνες

Α. Εισαγωγικά

Β. Επιτροπεία

Γ. Αναδοχή ανήλικου

Δ. Δικαστική συμπαράσταση

Ε. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

§ 84. Σύμφωνο διαβίωσης

Α. Έννοια - κατάρτιση - λύση

Β. Φύση - λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 85. Γενικά

Α. Εισαγωγικά

Β. Καθολική διαδοχή

Γ. Κληρονομικό δικαίωμα

§ 86. Είδη διαδοχών

Α. Από διαθήκη

Β. Εξ αδιαθέτου

Γ. Αναγκαστική (νόμιμη μοίρα)

§ 87. Κτήση και απώλεια κληρονομίας – σχολάζουσα κληρονομία

Α. Κτήση και απώλεια

Β. Σχολάζουσα κληρονομία

§ 88. Καταπιστευματοδόχος - κληροδόχος - ωφελούμενος με τρόπο -

εκτελεστής διαθήκης

§ 89. Δωρεά αιτία θανάτου

§ 90. Κληρονομικές συμβάσεις

§ 91. Δικαιοπραξίες εν ζωή για την περίπτωση θανάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 92. Εμπορικό δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Κλάδοι

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

§ 93. Εισαγωγικά - πολίτευμα - θρησκεία

Α. Εισαγωγικά

Β. Πολίτευμα (έννοια - θεμέλιο - διεθνές δίκαιο - στόχοι)

Γ. Θρησκεία

§ 94. Θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις

Α. Δικαιώματα

Β. Υποχρεώσεις

§ 95. Λειτουργίες

Α. Εισαγωγικά

Β. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Γ. Βουλή

Δ. Κυβέρνηση

Ε. Δικαιοσύνη

ΣΤ. Διοίκηση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

§ 96. Δημοκρατικότητα - δικαιοκρατικότητα - κοινωνικοκρατικότητα

Α. Δημοκρατικότητα

Β. Δικαιοκρατικότητα

Γ. Κοινωνικοκρατικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 97. Διοικητικό δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Διοίκηση

Γ. Τοπική αυτοδιοίκηση

Δ. Διοικητική δράση - πράξεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

§ 98. Γενικό μέρος

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Έγκλημα

Γ. Ποινή

Δ. Μέτρα ασφάλειας

Ε. Εξάλειψη

ΣΤ. Ανήλικοι

§ 99. Ειδικό μέρος

§ 100. Μεταβατικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

§ 101. Αξιόποινη πράξη

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Φυσικό έγκλημα

Γ. Πρόβλεψη

§ 102. Ποινή

Α. Είδος - ύψος

Β. Σκοπός

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

§ 103. Γενικά

Α. Έννοια - δικαιοδοσία

Β. Ικανότητες - δικαστική προστασία

Γ. Προθεσμίες - ακυρότητες - έγγραφα κ.λ.π. - συμβιβασμός

§ 104. Θεμελιώδεις αρχές

§ 105. Αγωγή

Α. Έννοια - είδη

Β. Άσκηση

§ 106. Συζήτηση - απόδειξη - απόφαση - ένδικα μέσα

Α. Συζήτηση

Β. Απόδειξη

Γ. Απόφαση

Δ. Ένδικα μέσα

§ 107. Ειδικές διατάξεις - ειδικές διαδικασίες

§ 108. Ασφαλιστικά μέτρα

§ 109. Εκούσια δικαιοδοσία - διαιτησία

§ 110. Αναγκαστική εκτέλεση

Α. Γενικά

Β. Μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

§ 111. Έννοια - δικαιοδοσία - αρμοδιότητα

Α. Έννοια - δικαιοδοσία

Β. Αρμοδιότητα

§ 112. Θεμελιώδεις αρχές

§ 113. Ειδικότερα ζητήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

§ 114. Γενικά - δικαιοδοσία - αρμοδιότητα

§ 115. Ποινική δίωξη - ανάκριση

Α. Άσκηση ποινικής δίωξης

Β. Καταγγελία - μήνυση - έγκληση

Γ. Ανάκριση

§ 116. Απόδειξη

Α. Αρχές

Β. Μέσα

§ 117. Κύρια διαδικασία στο ακροατήριο - αρχές

§ 118. Πολιτική δίκη κ.λ.π.

§ 119. Ειδικά ζητήματα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...