Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016


Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016

Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της ανθρώπινης Ιστορίας, τον εξελικτισμό και τον σχετικισμό.

Πιο συγκεκριμένα ο εξελικτισμός, ως η ιστορική πρόοδος στο πεδίο της κοινωνικής ηθικής, εξετάζεται στο δίκαιο από τη σκοπιά του φυσικού δικαίου (ius naturale). Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι ο εξελικτιστικός τρόπος σύλληψης και ενατένισης του κόσμου εκφαίνεται στον δικαιικό κόσμο στο φυσικό δίκαιο.

Αντίστοιχα, ο σχετικισμός, ως η απόρριψη της έννοιας της προόδου τουλάχιστον στις κοινωνικές αξίες, εξετάζεται στο πεδίο του δικαίου από τη σκοπιά του θετικού δικαίου. Ο σχετικιστικός, δηλαδή, τρόπος σκέψης, προσέγγισης και ερμηνείας του κόσμου αποκρυσταλλώνεται στον δικαιικό κόσμο, στο θετικό δίκαιο.

Περαιτέρω, γίνεται μια ευσύνοπτη κα περιεκτική παρουσίαση του φυσικού και θετικού δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα και το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια προσπάθεια ανεύρεσης των στοιχείων που πρέπει τελικά να διαθέτει το δίκαιο με σημείο αναφοράς την κοινωνία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο
Διάλογος μεταξύ φυσικού και θετικού δικαίου
© 2016
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-482-2
Σελίδες
ΧΧ + 305
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος (Νικ. Ιντζεσίλογλου, Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ.)

Προλογικό σημείωμα

Εισαγωγή

Μέρος Α΄

Εξελικτισμός και Φυσικό Δίκαιο

Κεφάλαιο 1ο

Γενική Εισαγωγική Θεώρηση της Ιστορίας

του Φυσικού Δικαίου

Κεφάλαιο 2ο

«Σοφιστές και Φυσικό Δίκαιο»

2.1. Εισαγωγή.

2.2. Οι παλαιοί σοφιστές

2.3. Οι μέσοι σοφιστές

2.4. Νεότεροι σοφιστές

2.5. Αποτίμηση

Κεφάλαιο 3ο

«Πλάτων: το φυσικό δίκαιο ως έκφραση της ιδέας της δικαιοσύνης»

3.1. Εισαγωγή

3.2. Πλάτων και δίκαιο

Κεφάλαιο 4ο

Αριστοτέλης και Φυσικό Δίκαιο

4.1. Εισαγωγή

4.2. Η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη

4.3. Δικαιοσύνη

4.3.1. Διάκριση του δικαίου σε οικιακό και πολιτικό

4.3.1.1. Οικιακό δίκαιο

4.3.1.2. Το πολιτικό δίκαιο

4.4. Το Φυσικό δίκαιο σύμφωνα με τον Αριστοτέλη

4.5. Αποτίμηση

Κεφάλαιο 5ο

Blaise Pascal και Φυσικό Δίκαιο

5.1. Εισαγωγή

5.2. Η φιλοσοφική σκέψη του Pascal

5.2.1. Περί ανθρώπινης κατάστασης

5.2.2. Περί Δικαιοσύνης

5.3. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 6ο

Φυσικό Δίκαιο και Διαφωτισμός

6.1. Ιστορικό Πλαίσιο

6.1.1. Οι ρίζες του Διαφωτισμού

6.1.2. Η επίδραση του Διαφωτισμού στην επιστήμη

6.2. Ο Pufendorf και το Φυσικό Δίκαιο

6.2.1. Η συμβολή του στο φυσικό δίκαιο

6.2.1.1. Η Ηθική Φιλοσοφία του

6.2.1.2. Η Πολιτική Φιλοσοφία του

6.3. Ο John Locke και το Φυσικό Δίκαιο

6.3.1. Το Φυσικό Δίκαιο σύμφωνα με τον Locke

6.4. Ο Jean-Jacques Rousseau και το Φυσικό Δίκαιο

6.4.1. Το Φυσικό Δίκαιο και ο Rousseau

6.5. Ο Montesquieu και το Φυσικό Δίκαιο

6.5.1. Ο Montesquieu και το Φυσικό Δίκαιο

6.6. Ο Thomas Hobbes και το φυσικό δίκαιο

6.6.1. Ο Hobbes και το Φυσικό Δίκαιο

6.6.1.1. Θετικό δίκαιο και νόμοι της φύσης

6.6.1.2. Εξαιρέσεις από το καθήκον απόλυτης υπακοής στον κυρίαρχο

6.6.1.3. Κίνδυνοι διάλυσης της πολιτικής κοινότητας

6.6.1.4. Σύνοψη

6.6.2. Αποτίμηση

Κεφάλαιο 7ο

Edmund Burke και Φυσικό Δίκαιο

7.1. Εισαγωγή

7.2. Edmund Burke και φυσικό δίκαιο

Κεφάλαιο 8ο

Η σύγχρονη - μοντέρνα προσέγγιση του φυσικού δικαίου

8.1. Εισαγωγή

8.2. Herbert Spencer (1820-1903)

8.3. John Finnis (1940-)

8.4. Fuller

8.4.1. Το δίκαιο σύμφωνα με τον Fuller

8.4.1.1. Η εσωτερική ηθική του δικαίου

8.4.1.2. Εσωτερική και εξωτερική ηθική του δικαίου

8.4.1.3. Ηθική του Δικαίου και Φυσικό Δίκαιο

8.4.1.4. Ανακεφαλαιώνοντας

8.4.1.5. Συμπέρασμα

8.5. Ronald Dworkin. Σύντομη παρουσίαση του έργου του

8.5.1. Το δίκαιο σύμφωνα με τον Dworkin

8.5.1.1. Συμβασιοκρατία

8.5.1.1.1. Κριτική της

8.5.1.2. Πραγματισμός

8.5.1.2.1. Η κριτική της

8.5.1.3. Ακεραιότητα

8.5.1.3.1. Η νομοθετική αρχή

8.5.1.3.2. Η δικαιοδοτική αρχή

8.5.1.4. Σύνοψη και αποτίμηση

8.6. Σύντομη επισκόπηση σύγχρονων θεωριών φυσικού δικαίου στην ηπειρωτική Ευρώπη

8.6.1. Stammler (1856-1938)

8.6.2. Fechner (1903-1991)

8.6.3. Maihofer (1918-2009)

8.6.4. Κριτική της θεωρίας του Fechner και του Maihofer

Κεφάλαιο 9ο

Διεθνές και Φυσικό Δίκαιο

9.1. Ορισμός

9.2. Ιστορική Ανασκόπηση

9.2.1. Αρχαία Ελλάδα

9.2.2. Ρώμη, Βυζάντιο και Μεσαίωνας

9.2.3. Αναγέννηση και Συνθήκη της Βεστφαλίας

9.2.4. Γαλλική και Αμερικανική επανάσταση

9.2.5. Συνέδριο της Βιέννης

9.2.6. Η Ευρωπαϊκή Συνεννόηση

9.2.7. Διεθνή Συνέδρια και Συνδιασκέψεις

9.2.8. Διεύρυνση της Διεθνούς Κοινωνίας

9.2.9. Από την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών ως σήμερα: η θεσμική διεθνής κοινωνία.

9.2.9.1. Η Κοινωνία των Εθνών

9.2.9.2. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε)

9.2.10. Μεταπολεμικές τάσεις

9.2.10.1. Αποαποικιοποίηση

9.2.10.2. Ανταγωνισμός μεταξύ Η.Π.Α. και ΕΣΣΔ

9.2.10.3. Άνθηση των Διεθνών Οργανισμών περιφερειακού κυρίως χαρακτήρα

9.2.10.4. Εμφάνιση Κανόνων Αναγκαστικού Δικαίου

9.2.10.5. Οι κυριότεροι σκοποί του διεθνούς δικαίου σήμερα

9.3. Η νομιμοποιητική βάση του διεθνούς δικαίου

9.4. Η φυσικοδικαιική υπόσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

9.4.1. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.

9.5. Grotious

9.5.1. Διεθνές και Φυσικό δίκαιο σύμφωνα με τον Grotius

Συμπεράσματα

Μέρος Β΄

Σχετικισμός και Θετικό Δίκαιο

Κεφάλαιο 10ο

Το θετικό δίκαιο και οι κυριότεροι εκπρόσωποί του

10.1. Εισαγωγή

10.2. Οι θεμελιωτές του θετικού δικαίου

10.2.1. Jeremy Bentham

10.2.1.1. Bentham και θετικό δίκαιο

10.2.2. John Austin

10.2.2.1. Austin και θετικό δίκαιο

10.3. Νομικός ρεαλισμός και θετικισμός

10.4. Νομικός ρεαλισμός

10.4.1. Oliver Wendell Holmes

10.4.2. Roscoe Pound

10.5. Ελεύθερη αναζήτηση του δικαίου

10.5.1. Αποφασιοκρατία

10.6. Καθαρή Θεωρία του Δικαίου

10.7. Joseph Raz

10.7.1. Σύνοψη και εκτίμηση

Κεφάλαιο 11ο

Περαιτέρω ανάλυση και κριτική στο θετικό δίκαιο

11.1. Εισαγωγή

11.2. Νομικός Ρεαλισμός

11.3. Αναλυτικός Νομικός Θετικισμός

Κεφάλαιο 12ο

H. L. A Hart

12.1. Εισαγωγικά

12.2. Το έργο του

12.2.1. “The Concept of Law”

12.2.1.1. Μία νέα αρχή

12.2.1.2. Στοιχεία δικαίου

12.2.1.3. Τα θεμέλια του νομικού συστήματος

12.2.1.4. Αρχές δικαιοσύνης

12.2.2. Σύνοψη του «The Concept of Law» και συνολική αποτίμηση

Κεφάλαιο 13ο

Η πρακτική σημασία της θεωρητικής διάστασης

μεταξύ θετικού και φυσικού δικαίου

Συμπεράσματα

Μέρος Γ΄

Το Φυσικό και Θετικό Δίκαιο στην Ελλάδα

και τελικά συμπεράσματα

Κεφάλαιο 14ο

«Το φυσικό και θετικό δίκαιο στην Ελλάδα»

14.1. Εισαγωγή

14.2. Οι Έλληνες συνταγματολόγοι

14.2.1. Ν. Ι. Σαρίπολος (πατήρ) (1817-1887)

14.2.2. Ι. Αραβαντινός (1850-1907)

14.2.3. Ν. Ν. Σαρίπολος (υιός) (1876-1944)

14.2.4. Α. Σβώλος (1892-1956)

14.2.5. Ηλίας Κυριακόπουλος (1903-1974)

14.3. Κ. Δ. Τσάτσος (1899-1987)

14.3.1. Κ. Τσάτσος και το δίκαιο

14.4. Α. Ι. Μάνεσης (1921-20000)

14.4.1. Α. Ι. Μάνεσης και το δίκαιο

Κεφάλαιο 15ο

Το αληθινό περιεχόμενο του δικαίου και η θέση του

στην κοινωνία – Τελικά συμπεράσματα

15.1. Εισαγωγή

15.2. Αρχές δικαίου

15.3. Υπακοή

15.3.1. Κοινωνική ισορροπία και υπακοή

15.4. Απάντηση σε πιθανολογούμενες αντιρρήσεις

15.5. Σύνοψη

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...
Κ. Παπαδιαμάντης, Η διαδικαστική θεωρία της ορθότητας του Ρ. Αλέξυ, 2015
Ποιος κρίνει τους κριτές; Πώς ξέρουμε ότι το ορθό είναι ορθό, ή διαφορετικά: μπορούμε να επεξεργαστούμε μια μέθοδο, η εφαρμογή της οποίας αρκεί για να μας οδηγήσει σε μια...