Α. Τσαδήρας, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων, 2022


Α. Τσαδήρας, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων, 2022

Η διείσδυση του Ενωσιακού Δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητά μας είναι τόσο δραστική, ώστε είναι πλέον αδιανόητο να μπορεί κανείς να αντιληφθεί ικανοποιητικά την πραγματικότητα που τον περιβάλλει χωρίς να διαθέτει βασικές γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο που το εν λόγω Δίκαιο παράγεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη. Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να δώσει στον αναγνώστη τον απαιτούμενο γνωστικό οπλισμό και να τον εξοικειώσει με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν τόσο από το Ενωσιακό Δίκαιο, αυτοτελώς, όσο και από τη συμβίωσή του με το Εθνικό και το Διεθνές. Μέσα από πληθώρα πρακτικών θεμάτων, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης του Γενικού Ενωσιακού Δικαίου, επιτυγχάνεται η ευεργετική σύνδεση μεταξύ νομικής θεωρίας και πράξης, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και η μεθοδολογία αντιμετώπισης σύνθετων νομικών ζητημάτων, μέσω τεκμηριωμένων απαντήσεων και νομολογιακών αναφορών.

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), σπουδαστές της Σχολής Δικαστών, ερευνητές, πολιτικούς επιστήμονες, δικηγόρους, δικαστές, ακαδημαϊκούς, εν γένει νομικούς και σε οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-523-7
Σελίδες
XII + 348
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Κεφάλαιο I

Iστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Από την ΕΚΑΧ στην ΕΟΚ

1.1. H Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (EKAX)

1.2.

H Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα (ΕΑΚ) και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (EΠΚ)

1.3. H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

2. Από την ΕΟΚ στην ΕΕΠ

2.1. Βασικές εξελίξεις

2.2. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)

3. Από την ΕΕΠ στη Συνθήκη της Νίκαιας

3.1. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

3.2. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ

3.3. Η Συνθήκη της Νίκαιας

4. Από τη Συνθήκη της Νίκαιας στη Συνθήκη της Λισαβόνας

4.1. Το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης

4.2. Η Συνθήκη της Λισαβόνας

5. Επιλογικές κρίσεις

Κεφάλαιο II

Πηγές του ενωσιακού δικαίου

Πρακτικό

Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Πρακτικό

Δευτερογενές ενωσιακό δίκαιo: δεσμευτικές και μη δεσμευτικές πράξεις

Πρακτικό

Δευτερογενές ενωσιακό δίκαιo: νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις

Πρακτικό

Διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο III

Βασικά χαρακτηριστικά της ενωσιακής έννομης τάξης

Πρακτικό

Άμεσο αποτέλεσμα: Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Πρακτικό

Άμεσο αποτέλεσμα: Δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο

Πρακτικό

Άμεσο αποτέλεσμα: Διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρακτικό

Υπεροχή

Κεφάλαιο IV

Κάθετη κατανομή αρμοδιοτήτων

Πρακτικό

Η αρχή των δοτών αρμοδιοτήτων – Κατηγορίες αρμοδιοτήτων

Πρακτικό

Αρχή της επικουρικότητας

Πρακτικό

Αρχή της αναλογικότητας

Κεφάλαιο V

Οριζόντια κατανομή αρμοδιοτήτων

Πρακτικό

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Πρακτικό

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρακτικό

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρακτικό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρακτικό

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο VI

Προσφυγή ακύρωσης – Άρθρο 263 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Πράξεις δεκτικές προσφυγής – Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Λόγοι ακύρωσης – Άρθρο 263, δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Ενεργητική νομιμοποίηση – Προνομιούχοι και εν μέρει προνομιούχοι προσφεύγοντες – Άρθρο 263, δεύτερο και τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Ενεργητική νομιμοποίηση – Μη προνομιούχοι προσφεύγοντες – Πράξεις των οποίων ο προσφεύγων είναι αποδέκτης – Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Ενεργητική νομιμοποίηση – Μη προνομιούχοι προσφεύγοντες – Πράξεις που αφορούν τον προσφεύγοντα άμεσα και ατομικά – Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Ενεργητική νομιμοποίηση – Μη προνομιούχοι προσφεύγοντες – Κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον προσφεύγοντα άμεσα χωρίς να περιλαμβάνονται εκτελεστικά μέτρα – Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Προθεσμία για άσκηση της προσφυγής ακύρωσης – Άρθρο 263, έκτο εδάφιο ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Συνέπειες της ακύρωσης – Άρθρο 264 ΣΛΕΕ

Κεφάλαιο VII

Προσφυγή κατά παράλειψης – Άρθρο 265 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Προσφυγή κατά παράλειψης – Παραδεκτό – Βάσιμο

Κεφάλαιο VIII

Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 267 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Έννοια «δικαστήριο κράτους μέλους»

Πρακτικό

Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου – Διατύπωση του προδικαστικού ερωτήματος – Προαιρετική και υποχρεωτική παραπομπή

Πρακτικό

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ενωσιακού και εθνικού δικαστή – Συνέπειες των προδικαστικών αποφάσεων

Πρακτικό

Σχέση μεταξύ προσφυγής ακύρωσης (άρθρο 263 ΣΛΕΕ) και προδικαστικής παραπομπής κύρους (άρθρο 267 ΣΛΕΕ)

Κεφάλαιο IX

Ένσταση παρανομίας – Άρθρο 277 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Ένσταση παρανομίας – Παραδεκτό – Βάσιμο

Κεφάλαιο X

Προσφυγή επι παραβάσει – Άρθρα 258 έως 260 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Επιτροπή κατά κράτους μέλους – Άρθρο 258 ΣΛΕΕ – Παραδεκτό

Πρακτικό

Επιτροπή κατά κράτους μέλους – Άρθρο 258 ΣΛΕΕ – Βάσιμο

Πρακτικό

Επιτροπή κατά κράτους μέλους – Άρθρο 258 ΣΛΕΕ – Δεσμεύσεις της Επιτροπής έναντι των καταγγελλόντων – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Πρακτικό

Κράτος μέλος κατά κράτους μέλους – Άρθρο 259 ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Έννομες συνέπειες της απόφασης – Χρηματικές κυρώσεις – Άρθρο 260 ΣΛΕΕ

Κεφάλαιο XI

Εξωσυμβατική ευθύνη

Πρακτικό

Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης – Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον ενωσιακού δικαστή – Άρθρο 340, εδάφιο β ΣΛΕΕ

Πρακτικό

Εξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους – Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον εθνικού δικαστή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως