Ι. Κονιδάρης, Καταστατική Νομοθεσία, 2012


Ι. Κονιδάρης, Καταστατική Νομοθεσία, 2012

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο παρατίθενται, ως εικός, όπως σήμερα ισχύουν. Τούτο σημαίνει για τα μεν τρία πρώτα μέρη του έργου ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι νεώτερες, ρητές ή σιωπηρές, τροποποιήσεις των σχετικών νομοθετημάτων, για το τέταρτο δε μέρος ότι παρατίθεται ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου στην επίσημη γλωσσική μορφή του, που είναι η μεταγλωττισμένη έκδοση του αρχικού κειμένου του, το οποίο είχε συνταχθεί και δημοσιευθεί σε λόγια γλώσσα.

Πέραν της ενημερώσεως των κειμένων με τις έως και σήμερα τροποποιήσεις τους, έγινε επιλεκτικώς σύντομος σχολιασμός σε όσα σημεία κρίθηκε ότι τούτο ήταν όλως απαραίτητο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μεταφορά των κειμένων αυτών όπως ακριβώς είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκε με θρησκευτική ευλάβεια, και παρά τις εκδοτικές δυσκολίες που το σχετικό εγχείρημα συνεπάγεται, και το τονικό σύστημα, στο οποίο τα κείμενα αυτά πρωτοδημοσιεύθηκαν, τηρουμένης ακόμη και της βαρείας στα κείμενα εκείνα, στα οποία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί. Πηγή για την αναδημοσίευση των κειμένων αποτέλεσαν οι πρώτες επίσημες δημοσιεύσεις τους, ειδικώς δε για την κανονιστική νομοθεσία του Αγίου ΄Ορους το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας της 16ης Σεπτεμβρίου 1926.

Η «Καταστατική Νομοθεσία» ευελπιστεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τη θεωρία όσο και για την πράξη. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ασφαλή κλείδα ευχερούς εντοπισμού των προς έρευνα θεμάτων, πράγμα που υποβοηθείται τόσο με τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, ο οποίος προτάσσεται του έργου, όσο και με το λεπτομερές αλφαβητικό ευρετήριο, που το κατακλείει.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Καταστατική Νομοθεσία
Εκκλησίας Ελλάδος - Εκκλησίας Κρήτης - Αγίου Όρους - Εκκλησίας Κύπρου
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-835-6
Σελίδες
XV + 453
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ 590/1977

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κεφ. Α΄: Γενικαὶ διατάξεις

Κεφ. Β΄: Περὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Κεφ. Γ΄: Περὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Κεφ. Δ΄: Περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν

Κεφ. Ε΄: Περὶ τῆς διοικητικῆς διαιρέσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΣΤ΄: Περὶ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Κεφ. Ζ΄: Περὶ ἐκλογῆς Μητροπολιτῶν

Κεφ. Η΄: Περὶ τῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ τῶν καθηκόντων τῶν Ἀρχιερέων

Κεφ. Θ΄: Περὶ τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων

Κεφ. Ι΄: Περὶ τῆς ἐνοριακῆς ὀργανώσεως

Κεφ. ΙΑ΄: Περὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν

Κεφ. ΙΒ΄: Περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΙΓ΄: Περὶ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΙΔ΄: Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως

Κεφ. ΙΕ΄: Περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων

Κεφ. ΙΣΤ΄: Περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων

Κεφ. ΙΖ΄: Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Κεφ. ΙΗ΄: Περὶ γάμου καὶ διαζυγίου

Κεφ. ΙΘ΄: Εἰδικαὶ διατάξεις

Κεφ. Κ΄: Μεταβατικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4149/1961

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κεφ. Α΄: Περὶ Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Κεφ. Β΄: Περὶ Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης

Κεφ. Γ΄: Διοικητικὴ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Κεφ. Δ΄: Ἐκλογὴ Ἀρχιερέων

Κεφ. Ε΄: Καθήκοντα Ἀρχιερέων

Κεφ. ΣΤ΄: Περὶ βοηθοῦ Ἐπισκόπου

Κεφ. Ζ΄: Περὶ Μητροπολιτικῶν καὶ Ἐπισκοπικῶν Γραφείων

Κεφ. Η΄: Περὶ Ἱεροκηρύκων

Κεφ. Θ΄: Περὶ Ἀποστολικῆς Διακονίας

Κεφ. Ι΄: Περὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων

Κεφ. ΙΑ΄: Περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων

Κεφ. ΙΒ΄: Περὶ Γάμου – Μνηστείας

Κεφ. ΙΓ΄: Περὶ Διοικήσεως καὶ Διαχειρίσεως τῆς ἐν Κρήτῃ Μοναστηριακῆς Περιουσίας

Κεφ. ΙΔ΄: Περὶ διοικήσεως Ἱερῶν Μονῶν καὶ διαχειρίσεως περιουσίας αὐτῶν

Κεφ. ΙΕ΄: Περὶ Μοναχῶν καὶ Δοκίμων

Κεφ. ΙΣΤ΄: Περὶ τῆς περιουσίας τῶν Μοναχῶν

Κεφ. ΙΖ΄: Περὶ γυναικείων Μονῶν

Κεφ. ΙΗ΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 10/16.9

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κεφ. Α΄: Πλεονεκτήματα καὶ ἀσυδοσίαι Ἁγίου Ὄρους

Κεφ. Β΄: Ἡ Διοίκησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Κεφ. Γ΄: Δικαιώματα διπλῆς Δισενιαύσιας Συνάξεως

Κεφ. Δ΄: Ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

Κεφ. Ε΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ

Κεφ. Α΄: Σύστασις τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ σχέσεις αὐτοῦ πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΝ

Κεφ. Β΄: Ἡ Ἱερὰ Κοινότης

Κεφ. Γ΄: Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία

Κεφ. Δ΄: Δικαστήρια

Κεφ. Ε΄: Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ οἱ μοναχοὶ ἐν γένει

Κεφ. Ϛ΄: Κοινόβιοι Μοναὶ

Κεφ. Ζ΄: Ἰδιόρρυθμοι Μοναὶ

Κεφ. Η΄: Ἐξαρτήματα ἐν γένει

Κεφ. Θ΄: Σκῆται

Κεφ. Ι΄: Κελλία

Κεφ. ΙΑ΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Α΄. Ὀργάνωση καί Διοίκηση

Β΄. Ἐκλογή Ἀρχιερέων

Γ΄. Ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας

Δ΄. Ἐνοριακή ὀργάνωση

Ε΄. Ὀργάνωση Μονῶν

Ϛ΄. Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα

Ζ΄. Ἡ ἀπονομή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης

Η΄. Οἰκογενειακοί θεσμοί

Θ΄. Ἀκροτελεύτιες διατάξεις

Παράρτημα Α΄: Πίνακας Ἐνοριῶν, Κοινοτήτων καί Μονῶν τῶν Ἐπαρχιῶν

Παράρτημα Β΄: Ἐκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Ι. Γενικό μέρος οὐσιαστικοῦ Ποινικοῦ Δικαίου

ΙΙ. Ποινική Δικονομία

Α΄. Προδικασία

Β΄. Κύρια διαδικασία

Γ΄. Επανάληψη τῆς διαδικασίας

Παράρτημα Γ΄: Διαχείριση ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Ἀλφαβητικὸ εὑρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016
Παρουσίαση σε αδρές γραμμές τόσο του Ελληνικού όσο και του Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Η παρούσα μονογραφία άπτεται της διαχρονικής και ανεξάντλητης θεματικής των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, εστιάζοντας χρονικά στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Πιο...
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει συστηματικά το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης των νεκρών, ενόψει των πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων...
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Σκοπός του βιβλίου είναι η καταγραφή των γεγονότων κατά τα έτη 2012-2013 που ταλάνισαν αλλά και συνεχίζουν τα ταλανίζουν την Κυπριακή Οικονομία. Είναι γνωστό ότι κατά την...