Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022


Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022

Η διαπλοκή δύo δικαίωv είvαι έvα θέμα oύτως ή άλλως ιδιαίτερα εvδιαφέρoν, πoλύ περισσότερo όταv πρόκειται για δύo δικαιικά συστήματα από τη φύση τoυς τελείως διαφoρετικά μεταξύ τoυς, όπως στηv περίπτωση τoυ δικαίoυ της Πoλιτείας και εκείνoυ της Ορθόδoξης Εκκλησίας.

Τo βασικό πόρισμα της μακρόχρoνης εvασχoλήσεως του Συγγραφέα με τη διαπάλη πoυ εvδημεί στις σχέσεις Πoλιτείας και Εκκλησίας στη χώρα μας, όπως αναλύεται με εύληπτο τρόπο στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος, είvαι ότι πoλλά από τα ζητήματα πoυ ταλάvισαv θεωρία και πράξη έχoυv δημιoυργηθεί εκ τoυ μη όvτoς και θα ήταv ευχερής η επίλυσή τoυς, ακόμη και υπό τo σύστημα σχέσεωv Πoλιτείας και Εκκλησίας πoυ καθιερώvει τo ισχύoν Σύvταγμα.

Στο δεύτερο μέρος, που αναφέρεται στην εναρμόνιση νομιμότητας και κανονικότητας στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας, προτείνονται λύσεις για μείζονα εκκρεμή ζητήματα. Το μέρος αυτό παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με ένα εκτεταμένο επίμετρο, όπου ερευνάται εάν στη διαρρεύσασα τριακονταετία υπήρξαν –και ποιες– εξελίξεις στον τομέα αυτόν, και με επιλογή νεότερης βιβλιογραφίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-614-2
Σελίδες
286
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο και πλαίσια της εργασίας

Ι. Το αντικείμενο

ΙΙ. Τα πλαίσια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο Α΄

ΤΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΑ ΑΙΤΙΑ

Τίτλος Α΄

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

§ 2. Η διάπλαση των σχέσεων

Ι. Η κήρυξη ανεξάρτητης «Εκκλησίας του Βασιλείου» (1833)

ΙΙ. Η συνταγματική αποτύπωση (1843)

§ 3. Η αποκρυστάλλωση των σχέσεων

Ι. Η αναγνώριση του Αυτοκεφάλου (1850)

ΙΙ. Η υπαναχώρηση της Πολιτείας (1852)

§ 4. Η απόληξη των σχέσεων

Ι. Η στερεότυπη επανάληψη των συνταγματικών διατάξεων

ΙΙ. Το Σύνταγμα 1975/1986

Τίτλος Β΄

ΟΙ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

§ 5. Η εξαλλαγή της φύσεως της Εκκλησίας

Ι. Η Εκκλησία θεοΐδρυτος οργανισμός

ΙΙ. Η Εκκλησία νομικό πρόσωπο

§ 6. Η στρέβλωση του ρόλου του Επισκόπου

Ι. Ο Επίσκοπος προεστώς της ευχαριστιακής κοινότητας

ΙΙ. Ο Επίσκοπος όργανο διοικήσεως νομικού προσώπου

Κεφάλαιο Β΄

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος Α΄

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (1967-1974)

§ 7. Ο Α.Ν. 3 της 10 Μαΐου

Ι. Το πραξικόπημα στη διοίκηση της Εκκλησίας

ΙΙ. Η «αριστίνδην» Σύνοδος

ΙΙΙ. Η εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου

ΙV. Η Σ.Π. Δ’/1967

§ 8. Ο Α.Ν. 214 της 7/12 Δεκεμβρίου

Ι. Το πραξικόπημα στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη

ΙΙ. Η απώλεια της «έξωθεν καλής μαρτυρίας»

§ 9. Η Σ.Π. ΛΣΤ’ της 28 Σεπτεμβρίου

Ι. Αυτοδίκαιη αποχώρηση Μητροπολιτών

ΙΙ. Υποχρεωτική διαβίωση σε Μονές

§ 10. Ο Καταστατικός Χάρτης της δικτατορίας

Ι. Η σύνθεση της Διαρκούς Συνόδου

ΙΙ. Το όριο ηλικίας

ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού Χάρτη

§ 11. Η Σ.Π. 3 της 9 Ιανουαρίου

Ι. Οι παραμονές

ΙΙ. Το περιεχόμενο της Σ.Π.

ΙΙΙ. Η υλοποίηση της Σ.Π.

ΙV. Κριτική των ρυθμίσεων

§ 12. Το Ν.Δ. 411 της 16 Μαΐου

Ι. Η ίδρυση νέων Μητροπόλεων

ΙΙ. Η πλήρωση διακεκριμένων Μητροπόλεων με μετάθεση

ΙΙΙ. Κριτική των ρυθμίσεων

§ 13. Η Σ.Π. 7 της 2 Ιουλίου

Ι. Τροποποίηση και συμπλήρωση της Σ.Π. 3/1974

ΙΙ. Καθιέρωση ιδιώνυμου εκκλησιαστικού αδικήματος

ΙΙΙ. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων της Σ.Π. 7/1974

Τίτλος Β΄

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1974 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

§ 14. Το Ν.Δ. 87 της 3 Οκτωβρίου

Ι. Η γενεσιουργός αιτία

ΙΙ. Το περιεχόμενο του Ν.Δ.

ΙΙΙ. Κριτική των ρυθμίσεων

§ 15. Ο Ν. 1351 της 28 Απριλίου

Ι. Η θέση σε διαθεσιμότητα Μητροπολιτών

ΙΙ. Η περίπτωση της Μητροπόλεως Κεφαλληνίας

§ 16.

Οι Ν. 1816 της 15 Νοεμβρίου 1988 και 1877 της 9 Μαρτίου

Ι. Η αρχή του απαράδεκτου ασκήσεως αιτήσεων ακυρώσεως

ΙΙ. Άρση του απαράδεκτου και για τα «όργανα διοικήσεως»

ΙΙΙ. Η τύχη των προσφυγών των έκπτωτων Μητροπολιτών

§ 17. Ο Ν. 1951 της 31 Μαΐου

Ι. Η ίδρυση προσωρινών και προσωποπαγών Μητροπόλεων

ΙΙ. Η δημιουργία θέσεων βοηθών Επισκόπων

§ 18. Ανακεφαλαίωση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

§ 19.

Επαναθεώρηση και ανακαθορισμός των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας

Ι. Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων

ΙΙ. Οι κατευθύνσεις

Κεφάλαιο Α΄

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

§ 20. Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας

Ι. Πράξη της Εκκλησίας ή νόμος της Πολιτείας;

ΙΙ. Το περιεχόμενο του Καταστατικού Χάρτη

ΙΙΙ. Η πρόταση της Επιτροπής Σταμάτη και η άποψη Σταθόπουλου

ΙV. Κριτική θεώρηση και πρόταση

§ 21. Η νομική προσωπικότητα

Ι. Η ισχύουσα νομοθεσία και η θεωρία

ΙΙ. Συγκεφαλαίωση και πρόταση

§ 22. Η κατοχύρωση των ιερών κανόνων

Ι. Το «πρόβλημα» και οι απόψεις

ΙΙ. Κριτική και συμπεράσματα

Κεφάλαιο Β΄

ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

§ 23. Αναδιάταξη του συστήματος διοικήσεως της Εκκλησίας

Ι. Επαναφορά του μητροπολιτικού συστήματος διοικήσεως

ΙΙ. Το καθεστώς των Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών»

§ 24. Συμμετοχή λαϊκών στη διοίκηση της Εκκλησίας

Ι. Η θέση των λαϊκών στον εκκλησιαστικό οργανισμό

ΙΙ. Συμμετοχή αιρετών λαϊκών στα όργανα διοικήσεως

ΙΙΙ. Συμμετοχή λαϊκών στην εκλογή των ποιμένων

§ 25. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης

Ι. Η δικαιοδοτική εξουσία της Εκκλησίας

ΙΙ. Το σχέδιο της Επιτροπής Τζωρτζάτου

ΙΙΙ. Ανάπτυξη συστήματος εκκλησιαστικής δικαιοσύνης

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕOΤΕΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (1994 - 2022)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...