Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021


Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει συστηματικά το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης των νεκρών, ενόψει των πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων ετών.
Στο πρώτο μέρος, υπό τον τίτλο «Ταφή και κοιμητήρια», εξετάζεται η εκκλησιαστική και η λεγόμενη «πολιτική» κηδεία και προσεγγίζεται το ζήτημα του ενταφιασμού και της αποτέφρωσης, ως δύο όψεων της εξαφάνισης του λειψάνου. Ειδική αναφορά γίνεται στα κοιμητήρια «ως τόπους ενταφιασμού» και συγκεκριμένα περιγράφεται το νομοθετικό καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας τους, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, η ίδρυση και κατάργησή τους, η λειτουργία των «εκκλησιαστικών» κοιμητηρίων, η αφή των κανδυλίων και οι διακρίσεις ως προς την ταφή. Ιδιαίτερες ενότητες αφιερώνονται στους «Οικογενειακούς τάφους» και στην προστασία που επιφυλάσσει η ελληνική έννομη τάξη απέναντι στις προσβολές νεκρού και τάφου.
Το δεύτερο μέρος ασχολείται στο μεν πρώτο κεφάλαιο με τις προϋποθέσεις, τους χώρους και τη διαδικασία της αποτέφρωσης, στο δε δεύτερο, με το ειδικό ζήτημα της επιλογής του τόπου ενταφιασμού ή/και αποτέφρωσης και του τύπου της κηδείας, ήτοι εκκλησιαστικής ή λεγομένης «πολιτικής».
Το έργο επιστεγάζει ένα χρηστικό Παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται επικαιροποιημένη και αποκαθαρμένη η βασική νομοθεσία, που διέπει την ταφή και την αποτέφρωση, όπου έχουν ενσωματωθεί και αναδειχθεί με τον αναγκαίο υπομνηματισμό οι πολλές κατά καιρούς τροποποιήσεις της, ως μία οιονεί κωδικοποίηση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-648-263-2
Σελίδες
ΧΙΧ + 211
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Κυριότερες νομοθετικές πηγές

Εισαγωγή

§ 1. Αντικείμενο και διάρθρωση της ύλης

§ 2. Ιστορική προσέγγιση

§ 3. Το θεσμικό πλαίσιο

§ 4. Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ

§ 5. Εκκλησιαστική κήδευση

§ 6. Ενταφιασμός και αποτέφρωση: δύο όψεις της εξαφάνισης του λειψάνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ

§ 7. Νομοθετικό καθεστώς

§ 8. Οικογενειακοί τάφοι

§ 9. Προσβολές νεκρού και τάφου: το νομικό πλαίσιο προστασίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

§ 10. Προϋποθέσεις αποτέφρωσης

§ 11. Χώροι αποτέφρωσης

§ 12. Διαδικασία αποτέφρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟΠΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΗΔΕΙΑΣ

§ 13. Το πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης

§ 14. Δικαίωμα στην επιλογή του [τόπου] ενταφιασμού ή αποτέφρωσης

§ 15. Επιλογή τύπου κηδείας

Αντί επιλόγου

Επιλογή βιβλιογραφίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ι. Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων

ΙΙ. Ν. 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΙΙΙ. Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

IV. Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

V. Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις

VI. Κ.Υ.Α. 20232/2010 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών

VII. Υ.Α. 152442/2015 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης

VIII. Κ.Υ.Α. 4932/2017 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...