Ι. Κονιδάρης, Καταστατική Νομοθεσία, 2012


Ι. Κονιδάρης, Καταστατική Νομοθεσία, 2012

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο παρατίθενται, ως εικός, όπως σήμερα ισχύουν. Τούτο σημαίνει για τα μεν τρία πρώτα μέρη του έργου ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι νεώτερες, ρητές ή σιωπηρές, τροποποιήσεις των σχετικών νομοθετημάτων, για το τέταρτο δε μέρος ότι παρατίθεται ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου στην επίσημη γλωσσική μορφή του, που είναι η μεταγλωττισμένη έκδοση του αρχικού κειμένου του, το οποίο είχε συνταχθεί και δημοσιευθεί σε λόγια γλώσσα.

Πέραν της ενημερώσεως των κειμένων με τις έως και σήμερα τροποποιήσεις τους, έγινε επιλεκτικώς σύντομος σχολιασμός σε όσα σημεία κρίθηκε ότι τούτο ήταν όλως απαραίτητο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μεταφορά των κειμένων αυτών όπως ακριβώς είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκε με θρησκευτική ευλάβεια, και παρά τις εκδοτικές δυσκολίες που το σχετικό εγχείρημα συνεπάγεται, και το τονικό σύστημα, στο οποίο τα κείμενα αυτά πρωτοδημοσιεύθηκαν, τηρουμένης ακόμη και της βαρείας στα κείμενα εκείνα, στα οποία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί. Πηγή για την αναδημοσίευση των κειμένων αποτέλεσαν οι πρώτες επίσημες δημοσιεύσεις τους, ειδικώς δε για την κανονιστική νομοθεσία του Αγίου ΄Ορους το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας της 16ης Σεπτεμβρίου 1926.

Η «Καταστατική Νομοθεσία» ευελπιστεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τη θεωρία όσο και για την πράξη. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ασφαλή κλείδα ευχερούς εντοπισμού των προς έρευνα θεμάτων, πράγμα που υποβοηθείται τόσο με τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, ο οποίος προτάσσεται του έργου, όσο και με το λεπτομερές αλφαβητικό ευρετήριο, που το κατακλείει.

Edition info

Title
Καταστατική Νομοθεσία
Εκκλησίας Ελλάδος - Εκκλησίας Κρήτης - Αγίου Όρους - Εκκλησίας Κύπρου
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-835-6
Pages
XV + 453
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ 590/1977

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κεφ. Α΄: Γενικαὶ διατάξεις

Κεφ. Β΄: Περὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Κεφ. Γ΄: Περὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Κεφ. Δ΄: Περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν

Κεφ. Ε΄: Περὶ τῆς διοικητικῆς διαιρέσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΣΤ΄: Περὶ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Κεφ. Ζ΄: Περὶ ἐκλογῆς Μητροπολιτῶν

Κεφ. Η΄: Περὶ τῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ τῶν καθηκόντων τῶν Ἀρχιερέων

Κεφ. Θ΄: Περὶ τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων

Κεφ. Ι΄: Περὶ τῆς ἐνοριακῆς ὀργανώσεως

Κεφ. ΙΑ΄: Περὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν

Κεφ. ΙΒ΄: Περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΙΓ΄: Περὶ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κεφ. ΙΔ΄: Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως

Κεφ. ΙΕ΄: Περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων

Κεφ. ΙΣΤ΄: Περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων

Κεφ. ΙΖ΄: Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Κεφ. ΙΗ΄: Περὶ γάμου καὶ διαζυγίου

Κεφ. ΙΘ΄: Εἰδικαὶ διατάξεις

Κεφ. Κ΄: Μεταβατικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4149/1961

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κεφ. Α΄: Περὶ Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Κεφ. Β΄: Περὶ Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης

Κεφ. Γ΄: Διοικητικὴ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Κεφ. Δ΄: Ἐκλογὴ Ἀρχιερέων

Κεφ. Ε΄: Καθήκοντα Ἀρχιερέων

Κεφ. ΣΤ΄: Περὶ βοηθοῦ Ἐπισκόπου

Κεφ. Ζ΄: Περὶ Μητροπολιτικῶν καὶ Ἐπισκοπικῶν Γραφείων

Κεφ. Η΄: Περὶ Ἱεροκηρύκων

Κεφ. Θ΄: Περὶ Ἀποστολικῆς Διακονίας

Κεφ. Ι΄: Περὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐφημερίων

Κεφ. ΙΑ΄: Περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων

Κεφ. ΙΒ΄: Περὶ Γάμου – Μνηστείας

Κεφ. ΙΓ΄: Περὶ Διοικήσεως καὶ Διαχειρίσεως τῆς ἐν Κρήτῃ Μοναστηριακῆς Περιουσίας

Κεφ. ΙΔ΄: Περὶ διοικήσεως Ἱερῶν Μονῶν καὶ διαχειρίσεως περιουσίας αὐτῶν

Κεφ. ΙΕ΄: Περὶ Μοναχῶν καὶ Δοκίμων

Κεφ. ΙΣΤ΄: Περὶ τῆς περιουσίας τῶν Μοναχῶν

Κεφ. ΙΖ΄: Περὶ γυναικείων Μονῶν

Κεφ. ΙΗ΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 10/16.9

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κεφ. Α΄: Πλεονεκτήματα καὶ ἀσυδοσίαι Ἁγίου Ὄρους

Κεφ. Β΄: Ἡ Διοίκησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Κεφ. Γ΄: Δικαιώματα διπλῆς Δισενιαύσιας Συνάξεως

Κεφ. Δ΄: Ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

Κεφ. Ε΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ

Κεφ. Α΄: Σύστασις τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ σχέσεις αὐτοῦ πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΝ

Κεφ. Β΄: Ἡ Ἱερὰ Κοινότης

Κεφ. Γ΄: Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία

Κεφ. Δ΄: Δικαστήρια

Κεφ. Ε΄: Αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ οἱ μοναχοὶ ἐν γένει

Κεφ. Ϛ΄: Κοινόβιοι Μοναὶ

Κεφ. Ζ΄: Ἰδιόρρυθμοι Μοναὶ

Κεφ. Η΄: Ἐξαρτήματα ἐν γένει

Κεφ. Θ΄: Σκῆται

Κεφ. Ι΄: Κελλία

Κεφ. ΙΑ΄: Γενικαὶ διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Α΄. Ὀργάνωση καί Διοίκηση

Β΄. Ἐκλογή Ἀρχιερέων

Γ΄. Ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας

Δ΄. Ἐνοριακή ὀργάνωση

Ε΄. Ὀργάνωση Μονῶν

Ϛ΄. Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα

Ζ΄. Ἡ ἀπονομή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης

Η΄. Οἰκογενειακοί θεσμοί

Θ΄. Ἀκροτελεύτιες διατάξεις

Παράρτημα Α΄: Πίνακας Ἐνοριῶν, Κοινοτήτων καί Μονῶν τῶν Ἐπαρχιῶν

Παράρτημα Β΄: Ἐκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Ι. Γενικό μέρος οὐσιαστικοῦ Ποινικοῦ Δικαίου

ΙΙ. Ποινική Δικονομία

Α΄. Προδικασία

Β΄. Κύρια διαδικασία

Γ΄. Επανάληψη τῆς διαδικασίας

Παράρτημα Γ΄: Διαχείριση ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Ἀλφαβητικὸ εὑρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016
Παρουσίαση σε αδρές γραμμές τόσο του Ελληνικού όσο και του Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα