Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023


Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023

To παρόν αποτελεί μια εκτενή μονογραφική επεξεργασία του νομικού καθεστώτος που διέπει τις Μονές και τα Ησυχαστήρια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι σαφές ότι οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί» των Μονών συνιστούν το καταστατικό θεμέλιο που διακανονίζει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους, πράγμα το οποίο, αντιστοίχως, συμβαίνει και με τις ιδρυτικές πράξεις των Ησυχαστηρίων.

Αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς γεννά πλήθος θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία ο Συγγραφέας καλείται με τρόπο συστηματικό και εύληπτο να προσεγγίσει και να απαντήσει σε πολλά δυσεπίλυτα ερωτήματα, σε πολλές περιπτώσεις για πρώτη φορά. Με το παραπάνω περιεχόμενο, το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τη θεωρία, αλλά και τη νομική πράξη, την οποία άλλωστε εκτενώς αποτυπώνει στις σελίδες του.

Edition info

Title
Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια
I . Εκκλησία της Ελλάδος
© 2023
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-648-655-5
Pages
423
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το αντικείμενο της εργασίας και η διάρθρωση της ύλης

Ι. Το αντικείμενο

ΙI. Η διάρθρωση

§ 2. Η εκκλησιολογική και κανονική προσέγγιση των Μονών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ «ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ» ΔΙΚΑΙΟ

§ 3. Η πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια

§ 4. Η περίπτωση των «διαλελυμένων» Μονών

I. Οι πρώτοι σχεδιασμοί της Αντιβασιλείας

II. Το Β.Δ. του έτους 1833 για τη διάλυση των μοναστηρίων

III. Η τύχη των ιδιόκτητων Μονών

§ 5. Το από 28 Ιουλίου 1858 Β.Δ. και οι από 4 Μαρτίου 1859 υπουργικές οδηγίες

I. Εκλογή Ηγουμένου και μελών Ηγουμενοσυμβουλίου

II. Λειτουργία μοναστηριακών συμβουλίων

III. Η εφαρμογή του Β.Δ. του έτους 1858 στις Μονές των Επτανήσων

1. Περίοδος της Ενετοκρατείας – Σαγρέδειος Νόμος

2. Αγγλική επικυριαρχία - Εκκλησιαστικός Κανονισμός του 1811

3. Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα - Ν. ΡΝ΄/1866

IV. Έκταση ισχύος του από 28 Ιουλίου 1858 Β.Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

§ 6. Η νομική προσωπικότητα των Μονών: η ιδιότητά τους ως ν.π.δ.δ.

I. Νόμοι της Πολιτείας vs Κανόνες της Εκκλησίας

II. Οι Μονές ως νομικά πρόσωπα κατά το παλαιότερο και το ισχύον δίκαιο

1. Τουρκοκρατία

2. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο

3. Ισχύον δίκαιο

§ 7. Η τυπολογία και σύσταση των Μονών

I. Είδη και διακρίσεις

1. Κοινόβιες και ιδιόρρυθμες

2. Ανδρικές και γυναικείες

3. Επαρχιακές ή ενοριακές και πατριαρχικές ή σταυροπηγιακές

4. Κυρίαρχες και υποτελείς

II. Ίδρυση, συγχώνευση, διάλυση και ανασύσταση

1. Ίδρυση

2. Συγχώνευση, διάλυση και ανασύσταση

3. Η περίπτωση των Παλαιοημερολογιτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τίτλος Α΄

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

§ 8. Οι εσωτερικοί Κανονισμοί

I. Μοναστηριακά τυπικά

II. Ισχύον δίκαιο

1. Κανονιστική αρμοδιότητα

2. Σύνταξη και κατάρτιση

3. Έγκριση από τον Μητροπολίτη και τη Δ.Ι.Σ.

4. Νομική φύση και ακυρωτικός έλεγχος

§ 9. Ανάδειξη Ηγουμένου και μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου

I. Προϋποθέσεις

1. «Εγκαταβιούντες» μοναχοί

2. Μοναχική ιδιότητα

3. Ελληνική ιθαγένεια

4. Επιτίμιο ακοινωνησίας

5. Διορισμός από τον Μητροπολίτη

II. Διαδικασία

1. Ηγούμενος

2. Μέλη Ηγουμενοσυμβουλίου

III. Αρμοδιότητες οργάνων διοίκησης

1. Ηγούμενος

2. Ηγουμενοσυμβούλιο

IV. Απώλεια θέσης Ηγουμένου και μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου

§ 10. Ολομέλεια της Αδελφότητας

Τίτλος Β΄

ΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ

§ 11. Έννοια και περιεχόμενο της επισκοπικής εποπτείας

§ 12. Έλεγχος νομιμότητας επί της οικονομικής διαχείρισης

§ 13. Έγκριση κουράς των μοναχών

§ 14. Δικαστική εκπροσώπηση των Μονών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 15. Ισχύς ιστορικοδικαιικών εγγράφων ως «τίτλων κυριότητας»

§ 16. Χρησικτησία επί μοναστηριακών ακινήτων

§ 17. Τα διαχωριστικά διατάγματα και η από 18.9.1952 Σύμβαση

ως ex lege τίτλοι κυριότητας

§ 18. «Έκθεση απογραφής» και «Πράξεις τακτοποίησης κυριότητας»

I. Έκθεση απογραφής

II. Πράξεις τακτοποίησης κυριότητας

§ 19. Εκποίηση και εκμίσθωση μοναστηριακών ακινήτων

I. Προϊσχύσαν καθεστώς

II. Νεότερο νομοθετικό πλαίσιο

§ 20. Εκκλησιαστικά έργα

I. Το γενικό πλαίσιο

1. Έννοια δημόσιου έργου και αρμοδιότητα των δικαστηρίων

2. Το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς

3. Η καινοτομία του Ν. 4235/2014

II. Οι επιμέρους κανονιστικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

§ 21. Σύσταση και νομική φύση

I. Ιστορικό πλαίσιο

II. Το πρώτο νομοθετικό αποτύπωμα

III. Η μεταγενέστερη καταστατική ρύθμιση του Ν. 590/1977

§ 22. Ο Ν. 4559/2018 και ο νέος Κανον. 337/2021

I. Η νεοπαγής ρύθμιση του άρθρου 50 § 2 Ν. 4559/2018

1. Το περιεχόμενο της διάταξης

2. Κριτική θεώρηση

II. Ο εφαρμοστικός Κανον. 337/2021

1. Η προϊστορία

2. Το ισχύον κανονιστικό καθεστώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

§ 23. Εκφάνσεις της μοναστικής ζωής και οργάνωσης ως μέρος

της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς

I. Το «μοναστηριακό περιβάλλον»: η εμβληματική Σ.τ.Ε. 245/1997

II. Αρχαιολογική αξία και λατρευτική χρήση

III. Η ηχητική διάσταση

IV. Το άβατο

V. Τα ιερά λείψανα

§ 24. Νέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)

I. Ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο εφαρμοστικός Ν. 4624/2019

II. Ο Κανον. 326/2021 για τα εκκλησιαστικά αρχεία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...