P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο, 2024


P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο, 2024

Οι ειδικές μορφές συμβάσεων βρίσκονται στο πεδίο μεταξύ αστικού, εμπορικού, και ενωσιακού δικαίου και, επιπλέον, δέχονται μεταβολές για κοινωνικούς και τεχνολογικούς λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο και το κυπριακό δίκαιο των ειδικών συμβάσεων χαρακτηρίζεται από σύγχρονες μεταβολές, που αξίζουν ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή από κάθε νομικό. Το παρόν έργο στοχεύει να προσφέρει μια γενική επισκόπηση των κύριων νομικών ζητημάτων, μέσα από την απλή και κατανοητή παρουσίαση του ειδικού νομικού πλαισίου κάθε σύμβασης, απευθυνόμενο σε κάθε νομικό και φοιτητή ο οποίος επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις ειδικότερες θεματικές, αλλά, ταυτόχρονα, να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία κριτικής ανάλυσης του σχετικού νομικού πλαισίου.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα ζητήματα της πώλησης αγαθών και ειδικότερα της πώλησης αγαθών μεταξύ επαγγελματιών, της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και της διεθνούς πώλησης αγαθών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθώντας τη σειρά του περί συμβάσεων νόμου (κεφ. 149), αναλύεται η έννοια και η νομική φύση του γραμματίου συνήθους τύπου ως ιδιαίτερου συμβατικού μηχανισμού. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εγγύηση και ιδίως στην εγγύηση από τη σύμβαση κάλυψης και τις βασικές υποχρεώσεις του εγγυητή. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο συμβατικός μηχανισμός της αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, αναλύεται ο θεσμός της παρακαταθήκης (κεφάλαιο 5) και συγκεκριμένα το ειδικό πλαίσιο της παρακαταθήκης με ευρεία έννοια και οι ειδικές ρυθμίσεις ανάλογα με τη σύμβαση (π.χ. φύλαξη με αμοιβή, χρησιδάνειο ή ενέχυρο). Περαιτέρω αναλύονται και σύγχρονες μορφές συμβάσεων όπως η ενοικιαγορά και η δικαιοχρησία. Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα ζητήματα των συμβάσεων διανομής και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικών ζητημάτων που απασχολούν έντονα την πράξη, όπως είναι η χρονομεριστική μίσθωση και ο «θέσμιος ενοικιαστής». Τέλος, ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται σε νέες μορφές συμβάσεων στην ψηφιακή εποχή (κεφάλαιο 8).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-834-4
Σελίδες
ΧΙΙ + 314
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1. Η πώληση αγαθών

I. Χαρακτηριστικά της σύμβασης πώλησης αγαθών

A. H μεταβίβαση κυριότητας

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Πώληση και συμφωνία πώλησης

3. Πώληση και παροχή υπηρεσίας

Β. Σε ένα αγαθό

1. Ο ορισμός του αγαθού

2. Αγαθά και πληροφοριακά αγαθά

3. Θέματα βιοηθικής

Γ. Έναντι τιμήματος

1. Το εύλογο τίμημα και η αξιολόγησή του

2. Πώληση και δωρεά

3. Πώληση και ανταλλαγή

4. Εικονικό νόμισμα ως τίμημα

II. Η Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης αγαθών

Α. N10(I)/94 και γενικές αρχές δικαίου των συμβάσεων

Β. Πώληση με πλειστηριασμό

III. Νομικές συνέπειες της Σύμβασης πώλησης

Α. Η μεταβίβαση του κινδύνου

1. Μεταβίβαση του κινδύνου και μεταβίβαση κυριότητας

2. Συγκεκριμένα και μη εξακριβωμένα αγαθά

3. Πώληση με εκτίμηση, πώληση με έγκριση

Β. Η δέσμευση περί μεταβίβασης κυριότητας και κατοχής

1. Σιωπηρός όρος περι κυριότητας

2. Ο κανόνας “nemo dat” και οι εξαιρέσεις

Γ. Η καταλληλότητα του αγαθού

1. Η καταλληλότητα και ποιότητα του αγαθού

2. Η πώληση διά περιγραφής ή βάσει δείγματος

IV. Η εκπλήρωση της σύμβασης

Α. Η παράδοση του αγαθού

1. Ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης

2. Ο τρόπος παράδοσης

3. Η μεταφορά

Β. Η αποδοχή του αγαθού

1. Το δικαίωμα απόρριψης του αγαθού

2. Η υποχρέωση αποδοχής

3. Η σιωπηρή αποδοχή

V. H παράβαση της σύμβασης

A. Εμπράγματα δικαιώματα απλήρωτου πωλητή

1. Το δικαίωμα επίσχεσης και ανακοπής εν διαμετακομίσει

2. Το δικαίωμα μεταπώλησης

B. Περί αποζημιώσεων γενικώς

Γ. Η αξίωση τιμήματος

VI. Η Σύμβαση για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων

Α. Φύση και πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Βιέννης

1. Η ιδιαιτερότητα της Σύμβασης της Βιέννης

2. Η Σύμβαση της Βιέννης, μια σχετική επιτυχία

3. Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

Β. Γενικά χαρακτηριστικά του νομικού πλαισίου

1. Γενικές παρατηρήσεις και σύγκριση με τον Ν. 10(Ι)/94

2. Οι υποχρεώσεις του πωλητή

3. Η μεταβίβαση κινδύνου και κυριότητας

VII. Η καταναλωτική πώληση αγαθών

Α. Κύρια χαρακτηριστικά της Οδηγίας 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών

1. Πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος πώλησης καταναλωτικού αγαθού

2. Η καταλληλότητα των αγαθών και καθήκοντα συμμόρφωσης του πωλητή

3. Το διαδοχικό σύστημα θεραπείας (η ιεράρχηση των μέσων έννομης προστασίας)

Β. Τα δικαιώματα του καταναλωτή και η εξ αποστάσεως σύμβαση

1. Υποχρέωση πληροφόρησης και άλλες τυπικές υποχρεώσεις

2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης

3. Παράδοση και μεταβίβαση κινδύνου

Κεφάλαιο 2.Το γραμμάτιο συνήθους τύπου

I. Ορισμός και φύση του γραμμάτιου συνήθους τύπου (Γ.Σ.Τ.)

Α. Η φύση του γραμμάτιου στο κυπριακό δίκαιο

1. Ορισμός του Γ.Σ.Τ

2. Γ.Σ.Τ. και αξιόγραφα

Β. Οι προϋποθέσεις της εγκυρότητας του γραμμάτιου

1. Τυπικές προϋποθέσεις

2. Το ζήτημα του γραμμάτιου συνοδευμένο με αίρεση

ΙΙ. Ισχύς του τεκμήριου εγκυρότητας

Κεφάλαιο 3.Η εγγύηση

I. Ο θεσμός της εγγύησης

A. Ορισμός

Β. Εγγύηση και σύμβαση κάλυψης

II. Η διαμόρφωση της εγγύησης

Α. Κριτήρια και προϋποθέσεις της εγγύησης

1. Η αντιπαροχή στην εγγύηση

2. Εγγύηση και ελαττώματα της συναίνεσης

Β. Η εφαρμογή του καθεστώτος

1. Η δικονομική ανεξαρτησία της ενοχής του εγγυητή

2. Η έννοια του ποσού κακώς καταβληθέντος

3. Η ειδική νομοθετική προστασία του εγγυητή σε μια σύμβαση δανείου

ΙΙΙ. Η λήξη της εγγύησης

Α. Η ανάκληση συνεχούς εγγύησης με δήλωση ή με τον θάνατο

Β. Γενικές μορφές απαλλαγής του εγγυητή

1. Οι περιπτώσεις απαλλαγής του εγγυητή

2. Οι συνέπειες της απαλλαγής του συνεγγυητή

Κεφάλαιο 4.Η αντιπροσωπεία

I. Η κατάρτιση της σύμβασης αντιπροσωπείας

Α. Η εγκυρότητα της αντιπροσωπείας

1. Η ικανότητα

2. Ο νόμιμος σκοπός

3. Η αντιπαροχή και η φύση της σύμβασης

Β. Οι μορφές πληρεξουσίου

1. Γενικό και ειδικό πληρεξούσιο

2. Το ζήτημα της ανάκλησης του πληρεξουσίου

Γ. Η μυστική αντιπροσωπεία

1. Το νομικό πλαίσιο της μυστικής αντιπροσωπείας

2. Η κοινοποίηση της πρόθεσης αντιπροσώπευσης και οι επιπτώσεις στην προσωπική ευθύνη του αντιπροσώπου

Δ. Οι Υποκατάστατοι Αντιπρόσωποι

II. Το νομικό πλαίσιο της αντιπροσωπείας

Α. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αντιπροσώπου

1. Η τήρηση των ορίων του πληρεξουσίου

2. Λοιπές υποχρεώσεις

3. Τα δικαιώματα του αντιπροσώπου

Β. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευόμενου

ΙΙΙ. Η φαινόμενη εξουσιοδότηση

A. Η ιστορική εξέλιξη της αρχής της φαινόμενης εξουσιοδότησης στο δίκαιο της επιείκειας

1. Η φαινόμενη εξουσιοδότηση στο κοινοδίκαιο γενικώς

2. Στο κυπριακό δίκαιο

Β. Ανασκόπηση νομολογίας σχετικά με την φαινόμενη εξουσιοδότηση

IV. Η εμπορική αντιπροσωπεία

Α. Πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος

1. Η έννοια του εμπορικού αντιπροσώπου

2. Η εμβέλεια του καθεστώτος

Β. Βασικές ρυθμίσεις του καθεστώτος

1. Τα γενικά καθήκοντα του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου

2. Το δικαίωμα αμοιβής του αντιπροσώπου

3. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου μετά την λήξη της συνεργασίας

Κεφάλαιο 5. Η παρακαταθήκη με ευρεία έννοια

I. Ορισμός και νομικό πλαίσιο

A. Οι έξι παραδοσιακές μορφές παρακαταθήκης

Β. Παρακαταθήκη με αμοιβή και χωρίς

ΙΙ. Το γενικό νομικό πλαίσιο

Α. Οι υποχρεώσεις του παρακαταθέτη

1. Το καθήκον ενημέρωσης για τυχόν ελαττώματα του αγαθού

2. Το καθήκον κάλυψης των εξόδων

3. Η υποχρέωση εξασφάλισης ειρηνικής κατοχής

Β. Οι υποχρεώσεις του θεματοφύλακα

1. Το καθήκον επιμελείας

2. Το καθήκον ορθής χρήσης του αγαθού

3. Το καθήκον επιστροφής του αγαθού

Γ. Το καθεστώς της υποπαρακαταθήκης

ΙΙΙ. Κλασσικές ειδικές κατηγορίες παρακαταθήκης

Α. Χρησιδάνειο

Β. Ο ευρέτης απολωλότος

Γ. Το ενέχυρο

1. Η λειτουργία του ενεχύρου

2. Η λύση του ενεχύρου

IV. Σύγχρονες μορφές παρακαταθήκης με ευρεία έννοια

Α. Η ενοικιαγορά και η χρηματοδοτική μίσθωση

1. Ορισμός της ενοικιαγοράς και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

2. Το ζήτημα της εικονικότητας της σύμβασης ενοικιαγοράς

3. Νομικό καθεστώς της ενοικιαγοράς

Β. Η σύμβαση δικαιοχρησίας

1. Η νομική φύση της δικαιοχρησίας

2. Το καθεστώς της δικαιοχρησίας

Κεφάλαιο 6.Οι συμφωνίες διανομής

I. Το κύρος της σύμβασης διανομής

A. Ο ορισμός της σύμβασης διανομής

B. Συμβάσεις-πλαισίου και το ζήτημα της αοριστίας

1. Συγκριτική και ιστορική προσέγγιση

2. Ανασκόπηση σχετικής κυπριακής νομολογίας

Γ. Κύριοι μηχανισμοί της σύμβασης διανομής

1. Το ακανθώδες ζήτημα της υποχρέωσης καλής πίστης

2. Η προβληματική της τροποποίησης

3. Η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού

II. Σύμβαση διανομής και συναφή είδη συμβάσεων

Α. Σύμβαση διανομής και σύμβαση αντιπροσωπείας

Β. Σύμβαση διανομής και σύμβαση δικαιοχρησίας («franchising»)

III. Ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού

Α. Η σύμβαση διανομής ως παράνομη μορφή περιορισμού του ανταγωνισμού

1. Η εμβέλεια του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ

2. Η επικουρική εφαρμογή του άρθρου 27 του κεφ.

Β. Η απαλλαγή του «VBER»

1. Γενικές και ειδικές εξαιρέσεις

2. Το βασικό τεστ της απαλλαγής

Γ. Οι περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας («μαύρη λίστα»)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ο καθορισμός τιμών

3. Η αποκλειστική διανομή

4. Σύστημα επιλεκτικής διανομής

5. Σύμβαση διανομής και ηλεκτρονικό εμπόριο

6. Άλλες μορφές περιορισμού

Δ. Αποκλεισμένοι περιορισμοί («γκρίζα λίστα»)

Ε. Η εξαίρεση του άρθρου 101 (3) της Συνθήκης

Κεφάλαιο 7.Η μίσθωση ακίνητων

I. Γενικό καθεστώς της μίσθωσης ακίνητων

Α. Η σύναψη μίσθωσης ακίνητων

1. Η εγκυρότητα της σύμβασης μίσθωσης

2. Η ερμηνεία της μίσθωσης

Β. Η μίσθωση ακίνητων μεταξύ ενοχικού και εμπράγματου δικαίου

II. Η χρονομεριστική μίσθωση

Α. Γενική ανασκόπηση της Οδηγίας 2008/122

Β. Κύριοι μηχανισμοί του καθεστώτος

III. Η προστασία του θέσμιου ενοικιαστή

Α. Σκοπός και εμβέλεια του περί ενοικιοστασίου Νόμου

Β. Κύριοι μηχανισμοί του καθεστώτος

1. Ο καθορισμός του δίκαιου ενοικίου

2. Ο περιορισμός της δυνατότητας έξωσης

Κεφάλαιο 8.Νέες μορφές συμβάσεων στην ψηφιακή εποχή

I. Συμμετοχική χρηματοδότηση

Α. Παρουσίαση του φαινομένου και εξερεύνηση της νομικής φύσης της σύμβασης

1. Η εκ νέου ανακάλυψη της συμμετοχικής χρηματοδότησης

2. Η πολυμορφία του νομικού καθεστώτος

Β. Ο ρόλος της υπηρεσίας συμμετοχικής χρηματοδότησης

II. Οι έξυπνες συμβάσεις

A. Εγκυρότητα και συμβατότητα της έξυπνης σύμβασης με το δίκαιο των συμβάσεων

Β. Το δόγμα «Code as Law» και η κριτική του

Λίστα αποφάσεων

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...
I. Kareklas, The Constitution of the Cyprus Republic and Prolegomenon to Federal Government, 2018
The present monograph, in its first part, seeks to present the proposals which the British Government had submitted in the context of its foreign policy before the grant of...