Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020


Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ΤρΕφΑθ 1128/2019 αποδεικνύεται πως νομοθετική απαγόρευση διαθέσεως ακίνητης περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζει έγγειο ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ενώ η ΤρΕφΑθ 247/2019 προσφέρει δείγμα κληρονομικής διαφοράς, στην οποία καλούνται να εφαρμοστούν κανόνες κυπριακού και ελληνικού δικαίου.

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες Συντομογραφίες

Προσφώνηση Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή Κέντρου Κτη­ματολογικών Μελετών XXI.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος: Νικόλαος Νίκας

Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χάρης Πογιατζής

Το Κυπριακό Κτηματολόγιο: από τις οθωμανικές γαίες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ιστορική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Περίοδος Τουρκοκρατίας (από τη θέσπιση του Οθωμανικού Κώ­δικα Περί Γαιών το 1857 μέχρι το 1878)

1. Κτήματα κατηγορίας Αραζί Μεμλουκέ ή Μουλκ

2. Κτήματα κατηγορίας Αραζί Μιριέ

3. Κτήματα κατηγορίας Αραζί Μεφκουφέ

4. Κτήματα κατηγορίας Αραζί Μετρουκέ

5. Κτήματα κατηγορίας Αραζί Μεβάτ

ΙΙΙ. Περίοδος Αγγλοκρατίας (1878-1960)

ΙV. Περίοδος Ανεξαρτησίας (1960-σήμερα)

Χρίστος Κληρίδης

Οι αρχές που διέπουν το Κυπριακό Κτηματολόγιο. Ειδικώς η αρχή της επιείκειας και της κτηματολογικής αναγκαιότητας

Ι. Ιστορική ανασκόπηση

ΙΙ. Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων: Κεφ. 224

1. Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας: άρθρα

2. Εγγραφή μισθώσεων: άρθρα 65Α-65Ε

3. Εγγραφή εμπιστευμάτων: άρθρο 65ΙΕ

4. Εγγραφή περιοριστικών συμβάσεων: άρθρα 65ΙΣΤ - 65Κ

ΙΙΙ. Εκτίμηση: άρθρα

IV. Το δίκαιο της επιείκειας

1. Ιστορικό πλαίσιο

Α. Εξ επαγωγής καταπίστευμα

Β. Περιουσιακό κώλυμα: proprietary estoppel (περιουσιακός αποκλεισμός)

Γ. Ειδική εκτέλεση πωλητηρίων εγγράφων

2. Ειδική εκτέλεση στη νομολογία των Κυπριακών δικαστηρίων.

Α. Η νομολογία επί Αγγλοκρατίας και η φιλοσοφία της ειδικής εκτέλεσης

Β. Η νομολογία επί ανεξαρτησίας

V. Επίμετρο

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού

Η κτηματολογική εγγραφή στο κυπριακό δίκαιο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το καθεστώς κτήσης και μεταβίβασης δικαιωμάτων στο άρθρο 4 του κεφ. 224

ΙΙΙ. Τα εμπιστεύματα και το περιουσιακό κώλυμα αναφορικά με ακί­νητη ιδιοκτησία στην κυπριακή έννομη τάξη

ΙV. Η αρχή της συστατικής εγγραφής στη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας

V. Η δύναμη της κτηματολογικής εγγραφής

VI. Επίλογος

Νικόλαος Ζαπριάνος

Ελληνικό Κτηματολόγιο: αρχές που το διέπουν, καταχωριστέες πρά­­ξεις και αποδεικτική δύναμη των κτηματολογικών εγγραφών

I. Αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου

1. Αρχή της κτηματοκεντρικής οργάνωσης

2. Αρχή της νομιμότητας

3. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας

4. Αρχή της δημοσιότητας

5. Αρχή της δημόσιας πίστης

6. Αρχή του ανοικτού Κτηματολογίου

II. Καταχωριστέες πράξεις

1. Εμπράγματες δικαιοπραξίες

2. Λοιπές πράξεις που επιφέρουν εμπράγματη μεταβολή

3. Δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν κτήση δικαιώματος λόγω έκτακτης χρησικτησίας

4. Αποδοχές κληρονομίας ή κληροδοσίας και κληρονομητήρια.

5. Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών

6. Αγωγές και ανακοπές

7. Κατασχέσεις και άλλες δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης

8. Μισθώσεις

9. Άλλες καταχωριστέες πράξεις

10. Έννομες συνέπειες της καταχώρισης

III. Αποδεικτική δύναμη κτηματολογικών εγγραφών

1. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των επιγενόμενων εγγραφών

2. Ανατροπή του τεκμηρίου

Α. Περιπτωσιολογία ανακριβών εγγραφών

Β. Ανατροπή του τεκμηρίου έναντι πάντων κατόπιν αγωγής διόρθωσης

Γ. Ανατροπή του τεκμηρίου έναντι πάντων κατόπιν κοινής αγωγής

Δ. Παράκαμψη του τεκμηρίου κατά τη διενέργεια επιγενόμενων εγγραφών

IV. Επίμετρο

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Μακρίδου

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Λεμονιά Καουτζάνη

Η ένδικη προστασία της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο και η έφεση κατά απόφασης του Διευθυντή του κτηματολογίου

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Η παράβαση του δικαιώματος της ακίνητης ιδιοκτησίας

Α. Αστικό αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας

Β. Αστικό αδίκημα παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία

ΙΙΙ. Το Κτηματολόγιο

IV. Κτηματολόγιο και εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας

V. Εφέσεις εναντίον αποφάσεων του διευθυντή (άρθρα 80, 81 & 85 του Κεφ. 224)

Α. Άρθρο 80 Κεφ.224: εφέσεις κατ' αποφάσεων του Διευθυντή

Β. Το άρθρο 81 του Κεφ.

VI. Παράρτημα - Νομολογία

Α. Charalambos Christodoulou Peyiotis a.o. v. Andreas Chri­sto­doulou Polemitis (1982) 1 C.L.R. 442

Β. Μοss Benita Diane ν. Κυπριακής Δημοκρατίας Μέσω Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (1991) 4 Α.Α.Δ.

Γ. Θεονίτσα Σοφρωνίου Σολομώντος ν. Παναγιώτας Παπανεοκλή, (1992) 1 Α.Α.Δ. 906

Δ. Ελένη Χριστοφόρου Χατζηϊωάννου v. Ανδρέα Σοφοκλέους Κωνσταντίνου κ.ά. (1993) 1 Α.Α.Δ. 844

Ε. Γιάλλουρου Kυριακού Aντωνίου κ.ά. ν. Eλλάδας A. Mιχαηλίδη κ.ά., (1998) 1 Α.Α.Δ. 31

Στ. Κωμοδρόμου ν. Κόκου (2013) 1 ΑΑΔ

Ζ. Αντωνίου ν. Αριστοκλή κ.α. (Πoλιτική Έφεση αρ. 213/2011, ημερομηνίας 29.6.2016)

Η. Χαραλάμπους ν. Αντρέου (Πολιτικές Εφέσεις Αρ. 474/2012 και 474Α/2012, ημερομηνίας 5.12.2018)

Σαλώμη Γιάλλουρου

Εγκλωβισμένοι αγοραστές: το πρόβλημα, η ρύθμιση και η συν­ταγ­μα­τικότητα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το πρόβλημα

Α. Η περιγραφή

Β. Η μνημονιακή υποχρέωση

ΙΙΙ. Η ρύθμιση

Α. Σεπτέμβριος 2014 - Σεπτέμβριος

Β. Σεπτέμβριος 2015 - Ιούλιος

Γ. Ιούλιος 2019 - Σήμερα

IV. Η συνταγματικότητα

A. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία

Β. Δικαίωμα στην εργασία

Γ. Δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως

Δ. Δικαίωμα στην ισότητα

Ε. Διάκριση των εξουσιών

V. Επίμετρο

Χρίστια Μίτλεττον

Η εκπρόθεσμη κατάθεση σύμβασης στο Κτηματολόγιο και η δι­καιο­­δοσία του Δικαστηρίου

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Το άρθρο

ΙΙΙ. Ο λόγος για σύμβαση με την έννοια του Νόμου

IV. Η σύμβαση να παραμένει σε ισχύ

V. Η σύμβαση να μπορούσε να κατατεθεί στο Κτηματολόγιο εάν δεν υπήρχε το ζήτημα του χρόνου, με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου

VI. Ουσιαστικές προϋποθέσεις (δίκαιο και εύλογο)

VII. Το ζήτημα της επίδοσης της αίτησης για εκπρόθεσμη κατάθεση στους προγενέστερους εμπράγματους πιστωτές

VIII. Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το σύστημα Κτηματολογίου και τις εγγενείς παθογένειές του

IX. Αντί επιλόγου

Άννα Πλεύρη

Ένδικη προστασία στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα έν­δικα βοηθήματα των άρθρων 6 και 7 ν. 2664/1998

Ι. Αντί εισαγωγής: Από το προσωποκεντρικό σύστημα των Υπο­θηκο­φυλα­κείων στο κτηματοκεντρικό σύστημα τήρησης κτη­ματολογικών βιβλίων, άλλως η επενέργεια της εισαγωγής του Εθνικού Κτηματολογίου στο εμπράγματο δίκαιο

Α. Ο ν. 2308/1995

Β. Ο ν. 2664/1998

ΙΙ. Η προστασία των εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης πριν την λειτουργία του Κτηματολογικού Γρα­φείου

ΙΙΙ. Η ένδικη προστασία για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων κτη­ματο­λογικών εγγραφών επί λειτουργούντος Κτηματολογικού Γρα­φείου

Α. Αγωγή κατά το άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής

1. Νομική φύση και χαρακτήρας της αγωγής

2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

α. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

β. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

γ. Νομιμοποίηση

δ. Ορισμένο της αγωγής και αίτημα αυτής

3. Προθεσμία άσκησης

4. Προδικασία

α. Καταχώριση της ασκηθείσας αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο

β. Προσάρτηση στην αγωγή του αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, του τοπογραφικού διαγράμματος ή του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών

γ. Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης προδικασίας σε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου

5. Ζητήματα παραδεκτού της αγωγής ή της συζήτησης αυτής

α. Προσκόμιση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος ή τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών με τεχνική εισήγηση του Φορέα

β. Καταβολή δικαστικού ενσήμου

γ. Προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου ιδιοκτησίας

δ. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

6. Υποκειμενικά σύνθετη κτηματολογική δίκη επί αγωγής του άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998 (ομοδικία, παρέμβαση)

7. Προϋποθέσεις της νομικής βασιμότητας της αγωγής

8. Βαθμός δικονομικής ωριμότητας της απόφασης, η οποία διατάσσει τη διόρθωση

Β. Αίτηση κατά το άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»

1. Φύση υπαγόμενων υποθέσεων - Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Τήρηση προδικασίας

3. Παραδεκτό της συζήτησης

4. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

5. Αίτημα και αντικείμενο της δίκης - Ορισμένο της αίτησης

6. Παρεμβάσεις

7. Βαθμός δικονομικής ωριμότητας της εκδοθησομένης απόφασης και έννομες συνέπειες αυτής

Γ. Αίτηση κατά το άρθρο 6 § 8 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανα­κριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, ως προς περι­γραφικά και γεωμετρικά στοιχεία

Δ. Αγωγή του άρθρου 13 § 2 ν. 2664/1998

ΙV. Ένδικη προστασία του αληθούς κυρίου για την προστασία των δικαιωμάτων του μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Α. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών

Β. Προστασία αληθούς δικαιούχου μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

V. Επίλογος

Μαρία Περτσελάκη

Ο ρόλος του κτηματολογικού δικαστή στο Εθνικό (ελληνικό) Κτη­ματολόγιο

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Ορισμός καθηκόντων

ΙΙΙ. Νομική φύση

IV. Αρμοδιότητα κτηματολογικού δικαστή

V. Επίλογος

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΄Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος: Ήρα Ιωάννου-Αιμιλιανίδου

Δικηγόρος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

Γεώργιος Ιωάννου

Εχθρική κατοχή (χρησικτησία) επί δημοσίων γαιών στο κυπριακό δίκαιο

Ι. Το καθεστώς της εχθρικής κατοχής πριν τη νομοθετική καθιέρωση του Κεφ. 224

ΙΙ. Το καθεστώς της εχθρικής κατοχής μετά τη θέσπιση του Κεφ. 224 (άρθρο 9)

ΙΙΙ. Τρόποι κτήσης ιδιοκτησίας λόγω εχθρικής κατοχής (άρθρο 10 Κεφ. 224)

IV. Οι προβλέψεις των άρθρων 2 και 10A του Κεφ. 224 για την εχθρική κατοχή

V. Εγγραφή της χρησικτησίας στα μητρώα του Κτηματολογίου

Έλενα Γεωργίου-Ταλιώτου

Διοικητικές πράξεις αφορώσες την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Ειδικώς η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η επίταξη

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Η προστασία του δικαιώματος της ακίνητης ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Η διοικητική πράξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, όροι και προϋποθέσεις

IV. Η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

V. Αρμοδιότητα δικαστηρίου για την εκδίκαση των εν λόγω δια­φο­ρών

VΙ. Η επίταξη ως άλλη μορφή επέμβασης στην ακίνητη ιδιοκτησία

Κώστας Κατσαρός

Κτηματολόγιο και θρησκευτικές γαίες (εκκλησιαστική και βακουφική γη) στην Κύπρο

Ι. Το Κτηματολόγιο της Κύπρου

1. Το Κτηματολόγιο της Κύπρου κατά την Τουρκοκρατία έως το 1878

2. Το Κτηματολόγιο της Κύπρου κατά την Αγγλοκρατία (1878-1960)

3. Το Κτηματόλογιο από την εποχή της ανεξαρτησίας έως σήμερα

ΙΙ. Το νομικό καθεστώς των θρησκευμάτων στην Κύπρο

1. Το νομικό καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας

2. Το νομικό καθεστώς της Ισλαμικής Κοινότητας

ΙΙΙ. Θρησκευτικές περιουσίες. Εκκλησιαστική και βακουφική γη

1. Σχετικές διατάξεις για την ακίνητη περιουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Α. Μίσθωση

Β. Πώληση

Γ. Αγορά

2. Τα βακούφια, βασικές έννοιες και τρόποι αφιέρωσης

Α. Εγγραφή βακφιέ στο Κτηματολόγιο

Β. Αμετάκλητη εγγραφή, αναπαλλοτρίωτο του βακουφίου και εξουσία ανταλλαγής

Γ. Διορισμός διαχειριστή (Μουτεβελλή), περιορισμοί στην πώληση ή υποθήκευση και εξουσία μίσθωσης

Δ. Η εγκαθίδρυση του τμήματος βακουφίων και θρησκευτικών ζητημάτων νόμου

IV. Διάφορες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις θρησκευτικές γαίες (εκκλησιαστική και βακουφική γη) και το Κτηματολόγιο

1. Ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ.

Α. Ακίνητη ιδιοκτησία που καθίσταται Βάκουφ (Vakf)

Β. Εγγραφή Βάκουφ (Vakf) στο όνομα εμπιστευματοδόχου (trustee)

Γ. Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού λειτουργού

2. Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος, Κεφ.

Α. Κληρoδoσίες σε θρησκευτικούς oργαvισμoύς

3. Ο περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ.

Α. Εξαίρεση από τη φορολογία

4. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 (24/ 1980)

5. Ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2004 (257(I)/ 2004)

Α. Δωρεάν παραχώρηση γης

Γεώργιος Αποστολάκης

Η εκκλησιαστική περιουσία και η πρόκληση του Εθνικού Κτημα­τολογίου στην Ελλάδα

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Το Κτηματολόγιο και η εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία

Α. Έννοια εκκλησιαστικής περιουσίας

Β. Η εκκλησιαστική περιουσία δεν είναι δημόσια

Γ. Οι ιστορικοί τίτλοι κυριότητας και το Κτηματολόγιο

Δ. Η χρησικτησία ως τίτλος κυριότητας

Ε. Τα αρχειακά ιστορικά έγγραφα ως αποδεικτικά τεκμήρια νομής

Στ. Νομικό θεμέλιο διαχρονικού δικαίου

ΙΙΙ. Το νομικό πλαίσιο της ακίνητης μοναστηριακής περιουσίας

Α. Το προ των νόμων 1700/1987 και 1811/1988 ισχύσαν δίκαιο.

Β. Το ισχύον νομικό καθεστώς

Γ. Καθεστώς ιερών μονών που δεν συμβλήθηκαν

Δ. Το άρθρο 55 ν. 2413/1996

α. Η έννοια του άρθρου 55

Ε. Οι διαχειριστικές εξουσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος επί της μοναστηριακής περιουσίας μετά τους ν. 1700/1987, 1811/1988 και το άρθρο 55 ν. 2413/1996

Στ. Καθεστώς ιερών μονών που συμβλήθηκαν

α. Σε επίπεδο κυριότητας

β. Σε επίπεδο διοίκησης και διαχείρισης

IV. Πορίσματα

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόεδρος: Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

Αντώνιος Λαχανόπουλος

Το ειδικό ιδιοκτησιακό (εθιμικό) καθεστώς των Κυκλάδων νήσων

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Η Ιστορία

ΙΙΙ. Η αγροτική και δασική γη

IV. Η αστική γη και η δόμηση

V. Η επιφάνεια

VI. Η ιδιόρρυθμη κυκλαδική οριζόντια ιδιοκτησία

VII. Κυκλαδικό έθιμο, οριζόντια ιδιοκτησία και εισαγωγή του ΑΚ

VIII. Το Κυκλαδικό έθιμο και το Κτηματολόγιο

Κατερίνα Ηλία

Ζητήματα από το δίκαιο της υποθήκης στο Κυπριακό Κτηματολόγιο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ορισμός της υποθήκης

ΙΙΙ. Η φύση της υποθήκης ως εμπράγματο βάρος

IV. Η υποθήκη ως εξασφάλιση

V. Εκποίηση υποθήκης

Α. Μέρος VI, Ν. 9/1965 - Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου

Β. Μέρος VIΑ, Ν. 9/1965 - Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή

VI. Συμπεράσματα

Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης

Ζητήματα από το δίκαιο των δουλειών στην Κύπρο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Απόκτηση δικαιώματος δουλείας επί ακινήτου

ΙΙΙ. Απόκτηση δουλείας μέσω χρησικτησίας

ΙV. Απόκτηση δουλείας μέσω έγγραφης επιφύλαξης

V. Υποχρεωτική παροχή διόδου

VΙ. Απόσβεση ή τροποποίηση δικαιώματος

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΚΤΗΜΕ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Πορίσματα εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματο­λογικών Μελετών, με θέμα: «Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤρΕφΑθ 1128/2019

ΤρΕφΑθ 247/2019

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο, 2024
Μια λιτή και κατανοητή παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των ειδικών μορφών συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης