Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021


Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τον Νοέμβριο του 2019 με γενική θεματική τις Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα τις νεότερες εξελίξεις.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μετά τριετή εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, συνεπώς σε χρόνο κατάλληλο για μια ασφαλή καταγραφή και αντιμετώπιση όσων προβλημάτων ανέδειξε η εφαρμογή του. Ο ν. 4412/2016 ρυθμίζει το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και αποτελεί νομοθέτημα με ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, αλλά και ιδιαίτερα δύσχρηστο νομοθετικό κείμενο, στο οποίο εμπλέκονται ρυθμίσεις για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. Λόγω της πολυπλοκότητάς του αυτής ανακύπτει μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που χρήζουν μελέτης και προβληματισμού και παρουσιάζονται σε μεγάλο μέρος των εισηγήσεων που περιέχονται στο παρόν.

Ειδικότερα, το έργο περιέχει 10 συνεδρίες καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως η επίδραση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται ζητήματα γύρω από την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, την οικονομική αποτελεσματικότητα, τον δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και δικονομικά ζητήματα και ζητήματα αστικής ευθύνης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιες Συμβάσεις
Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις
Πρακτικά Συνεδρίου 21-23 Νοεμβρίου 2019 Αθήνα, Divani Caravel
© 2021
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-371-4
Σελίδες
566
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

·. Στον αστερισμό των δημοσίων συμβάσεων

Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος Δευτεροβάθμιου Διοικητικού Δικαστη­ρίου Ο.Η.Ε., Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. και Αν. Καθηγητής στη Νομική Σχολή, τ. Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστησ: Θεόδωρος Φορτσάκης,

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ

·. Συμβάσεις δημοσίων έργων στην ελληνική αρχαιότητα

Αθηνά Δημοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

·. Οι δημόσιες συμβάσεις υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου

Χρυσούλα Μουκίου, Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

·. Η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εμμανουήλ Περάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου,

Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ.

·. Καταπολέμηση διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις - Το σύμφωνο ακεραιότητας

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

·. Το whistleblowing ως εργαλείο πρόληψης της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν., Μέλος του Συμβουλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π

·. Η συμφωνία περί δημοσίων προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και η τυπική ισχύς της στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαρία Αθ. Αλεξοπούλου, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων

·. Χαιρετισμός: Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές της ελληνι­κής οικονομίας

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

·. Οι δημόσιες συμβάσεις του αύριο: Η μετάβαση από το παραδοσιακό σε ένα νέο μοντέλο δημοσίων συμβάσεων

Γεώργιος Καταπόδης, Δ.Ν., Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Θωμάς Παπαευαγγέλου,

Σύμβουλος Επικρατείας ε.τ.

·. The OECD’s evaluation mechanisms and their impact on policy making

Lena Diesing, Public procurement Unit, Governance Directorate, OECD

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Ρέμελης,

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ,

τ. Πρύτανης στο ΔΠΘ

·. Η αρχή της διαφάνειας στο πεδίο έντασης μεταξύ διαδικαστικής νο­μι­μότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας

Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

·. Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του ν. 4412/2016)

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

·. Η διαιτητική επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των δημοσίων συμ­βά­σεων

Οδυσσέας Σπαχής, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Έφη Παπαδοπούλου,

Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών Κύπρου

·. Ο αποκλεισμός οικονομικών φορέων από δημόσιους διαγωνισμούς για παραβάσεις δικαίου του ανταγωνισμού, υπό το πρίσμα των οδηγιών 2014/24 και 2014/25

Νικόλαος Νικολάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας

·. Η αξίωση αποζημίωσης του παρανόμως αποκλεισθέντος από δημόσια σύμβαση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

·. Συμμετοχή τρίτου στην ανάθεση και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης

Ευαγγελία Βλάχου, Δικηγόρος, LLM Freiburg i.B., Σύμβουλος ΑΣΕΠ

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Μιχάλης Πικραμένος,

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

·. Σύγκρουση συμφερόντων - H διαχωριστική γραμμή του φαίνεσθαι και του είναι

Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

·. Η δυνατότητα συμμετοχής οικονομικών φορέων και η πρόσβαση προϊόντων από τρίτες χώρες σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης - Ζητήματα εφαρμογής άρθρων 25, 255 και 314 ν. 4412/2016

Μίνα Καλογρίδου, Πρoϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμο­δοτή­σεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Δημήτρης Μακρής,

Σύμβουλος Επικρατείας

·. Η αναζήτηση της «σαφήνειας» στο σύστημα του Ν. 4412/2016

Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας

·. Ελλείμματα «έννομης» προστασίας στην διαδικασία εξέτασης της προ­δικαστικής προσφυγής ν. 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ

Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

·. Δημόσιες συμβάσεις υπό την οπτική του δικαίου ανταγωνισμού

Ιωάννης Λιανός, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

·. Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Αθανάσιος Ράντος,

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

·. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές κατά τον Ν. 4412/2016 και η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητεί διευκρινίσεις

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

·. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης

Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

·. Συμπληρωματικές συμβάσεις - Τροποποίηση δημοσίων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους κατά τον ν. 4412/2016

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Άννα Λιγωμένου,

Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

·. Το πταίσμα ως προϋπόθεση έκπτωσης του αναδόχου και διάλυσης της σύμβασης δημόσιου έργου (αρ. 160 και 161 Ν. 4412/2016)

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

·. Η δικονομική εμβέλεια του ένδικου βοηθήματος της αγωγής, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων

Αλεξάνδρα Μπαρλά, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Σταύρος Αναστασόπουλος,

Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

·. Η προσωρινή δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές από τις δημόσιες συμβάσεις

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

·. Tο έννομο συμφέρον για την προσβολή πράξεων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης από τη σκοπιά της οικονομικής ανάλυσης του Δικαίου

Γιώργος Δελλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

·. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση συμ­­βά­σεων δημοσίων έργων

Kυριάκος Παπανικολάου, Λέκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων