Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021


Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021

Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο θεμελιώδεις, αντίρροπες προς το απόρρητο, γενικές αρχές: την αρχή της διαφάνειας και την αρχή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Αναλύεται η ενωσιακή νομοθεσία (οδηγίες 18/2004 και 2014/24), όπως ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη, με έμφαση στη λειτουργία των μητρώων. Αναπτύσσεται στη συνέχεια η νομολογία του ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων καθώς και της ΑΕΠΠ και του ΝΣΚ. Η μελέτη καταλήγει στην ανάπτυξη του εμπορικού απορρήτου, τόσο με βάση την οδηγία 2016/943, όσο και με βάση τον ν. 4605/2019. Το ανωτέρω περιεχόμενο εμπλουτίζεται με κρίσιμα συμπεράσματα με πλήρη τεκμηρίωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράθεση προσωπικών θέσεων της συγγραφέως σύμφωνα με τις οποίες, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν υπερβολικά μεγάλο αριθμό εμπιστευτικών πληροφοριών διαγωνιζομένων λειτουργώντας αποτρεπτικά προς τη συμμετοχή των τελευταίων σε δημόσιους διαγωνισμούς. Όπως υποστηρίζεται, η σύγκρουση μεταξύ της αρχής της διαφάνειας και του απορρήτου των πληροφοριών οφείλει να επιλύεται με βάση την in concreto στάθμιση. Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου αλλά και διαφύλαξης της ομοιομορφίας των νομοθετικών καθεστώτων μεταξύ των κρατών μελών, η συγγραφέας τίθεται υπέρ μίας εξαντλητικής ρύθμισης ως προς το επιτρεπτό αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών σε επίπεδο (παράγωγου) ενωσιακού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-366-0
Σελίδες
XIV + 254
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Σημείωμα της συγγραφέως

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Α΄

Αρχή της Διαφάνειας και Αρχή Ανταγωνισμού

στις δημόσιες συμβάσεις

Ι. Εκφάνσεις της αρχής της διαφάνειας

1. Η διαφάνεια ως θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού δικαίου

2. Λειτουργία της αρχής της διαφάνειας

3. Αντιμετώπιση της διαφάνειας από τον ΟΟΣΑ, την Αρχή Ανταγωνισμού και από διεθνείς οργανισμούς

4. Επιμέρους τύποι της διαφάνειας

ΙΙ. Επενέργεια της αρχής του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις

1. Θεμελίωση της αρχής του ανταγωνισμού

2. Συνάντηση του δικαίου ανταγωνισμού και του δικαίου δημοσίων συμβάσεων και επιμέρους εκφάνσεις της αρχής προστασίας του ανταγωνισμού

3. Νομολογιακή εφαρμογή της αρχής του ανταγωνισμού στο ΔΕΕ

ΙΙΙ. Συσχετισμός και αλληλεπίδραση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής του ανταγωνισμού

Κεφάλαιο Β΄

Ενσωμάτωση των αρχών διαφάνειας,

ανταγωνισμού και μη αποκάλυψης

εμπιστευτικών πληροφοριών

ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΟΥ

Ι. Ενσωμάτωση στην Οδηγία 18/2004

ΙΙ. Ενσωμάτωση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής του ανταγωνισμού και της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών στην Οδηγία 2014/24

Κεφάλαιο Γ΄

Ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων

της Οδηγίας 2014/24 στην ελληνική έννομη τάξη

81

Κεφάλαιο Δ΄

Μητρώα δημοσίων συμβάσεων

και εμπιστευτικές πληροφορίες

I. Eπίδραση της σύστασης των μητρώων δημοσίων συμβάσεων στη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τους αναδόχους και τους υποψηφίους αναδόχους

1. Ρυθμίσεις για τη σύσταση των Μητρώων

2. Σύσταση του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. - Λειτουργία Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. / Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. / ΜΗΤΡΩΩΝ - Νέες διατάξεις του ν. 4782/2021

3. Κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. και αντιμετώπιση εμπιστευτικών πληροφοριών

II. Μητρώα και εμπιστευτικές πληροφορίες

III. Νέες προοπτικές ως προς τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο Ε΄

Νομολογιακή αντιμετώπιση

των εμπιστευτικών πληροφοριών

στις δημόσιες συμβάσεις

Ι. Νομολογιακή προσέγγιση από τα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Υπόθεση Varek C-450/06

2. Υπόθεση C-629/11 P Evropaïki Dynamiki κατά Επιτροπής (ESP-ISEP)

3. Υπόθεση T-183/10 Sviluppo Globale GEIE κατά Επιτροπής

4. Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Τ-339/10 & Τ-532/10 Cosepuri κατά Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

5. Υπόθεση Τ-9/10 Evropaïki Dynamiki κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Microsoft SharePoint)

6. Υπόθεση Τ-668/11 VIP Car Solutions κατά Κοινοβουλίου

ΙΙ. Συμπεράσματα από την νομολογία του ΔΕΕ ως προς την μυστικότητα του ανταγωνισμού στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Ελληνική νομολογία

Ι. Αποφάσεις Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

1. Αποφάσεις ΑΕΠΠ έτους 2017

α. Αποφάσεις ΑΕΠΠ Α35/2017 & ΑΕΠΠ 241/2017

β. Απόφαση ΑΕΠΠ 94/2017

γ. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 170-171/2017

δ. Απόφαση ΑΕΠΠ 231/2017

ε. Απόφαση ΑΕΠΠ Α104/2017

2. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 2018

α. Απόφαση ΑΕΠΠ 505/2018

β. Απόφαση ΑΕΠΠ 658/2018

γ. Απόφαση ΑΕΠΠ Α123/2018

δ. Αποφάσεις ΑΕΠΠ Α180/2018 και 343/2018

ε. Απόφαση ΑΕΠΠ 108/2018

στ. Απόφαση ΑΕΠΠ 250/2018

ζ. Απόφαση ΑΕΠΠ 565/2018

3. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 2019

α. Απόφαση ΑΕΠΠ 216/2019

β. Απόφαση ΑΕΠΠ 611/2019

γ. Απόφαση ΑΕΠΠ 1200-1201/2019

δ. Απόφαση ΑΕΠΠ 439/2019

4. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 2020

α. Απόφαση ΑΕΠΠ A2/2020

β. Απόφαση ΑΕΠΠ 340/2020

γ. Απόφαση ΑΕΠΠ 899/2020

5. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 2021

α. Απόφαση ΑΕΠΠ Ε1/2021 (Ανταγωνιστικός Διάλογος)

β. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 172-173/2021

ΙΙ. Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων

1. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων Ουσίας

α. Απόφαση ΔΕφΑθ 427/2015

β. Απόφαση ΔΕφΑθ 364/2015 (Ασφ)

2. Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

α. Πράξη Στ΄ Κλιμακίου ΕλΣυν 141/2019

β. Απόφαση ΕλΣυν 981/2019, Τμ. VI

γ. Πράξη Στ΄ Κλιμακίου ΕλΣυν 219/2018

δ. Πράξη Στ΄ Κλιμακίου ΕλΣυν 407/2018

3. Νομολογία Συμβουλίου Επικρατείας

α. Απόφαση ΣτΕ 2547/2014 (Δ΄ Τμήμα)

β. Απόφαση ΣτΕ 678/2016 (Δ΄ Τμήμα)

ΙΙΙ. Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 462/2007

2. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 96/2012

3. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 41/2014

Κεφάλαιο Ζ΄

Εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου

προστασίας εμπορικού απορρήτου

Ι. Τί είναι τα εμπορικά απόρρητα;

ΙΙ. Νομολογιακή αντιμετώπιση των εμπορικών απορρήτων

ΙΙΙ. Τα εμπορικά απόρρητα στη νομοθεσία

IV. Νομική προστασία βάσεων δεδομένων & προγραμμάτων Η/Υ

V. Διεθνής Συμφωνία TRIPS

VI. Άρθρα 16-18 του ν. 146/1914

VII. Η νέα Οδηγία 2016/943

VIΙI. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/943 στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4605/2019

Κεφάλαιο Η΄

Δημόσιες Συμβάσεις και εμπορικά απόρρητα

– Σκέψεις μετά την ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2016/943

I. Συσχέτιση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του ν. 4605/2019 και του ν. 4412/2016

ΙΙ. Ειδικές επισημάνσεις που αφορούν στη μυστικότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις προσφορές των υποψηφίων και μπορούν να οδηγήσουν στη νόθευση του ανταγωνισμού

ΙΙΙ. Βασικά συμπεράσματα από τη νομολογία όσον αφορά στην αντιμετώπιση των χαρακτηρισμένων ως εμπιστευτικών πληροφοριών από τους υποψηφίους - Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές

Κεφάλαιο Θ΄

Αντί επιλόγου

237

Βιβλιογραφία

i. Ξενόγλωσση

ΙΙ. Ελληνική

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων