Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024


Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024

Το παρόν έργο εντάσσεται στην προβληματική των δημοσίων συμβάσεων και επιδιώκει να προσεγγίσει το δίκαιό τους. Με αφετηρία τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις θεωρητικές αναζητήσεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα της πράξης, το παρόν αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, σε ξεχωριστά κεφάλαια αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και τις ειδικές διαδικασίες κοινοτικών οδηγιών, ειδικές μορφές συμβάσεων και τεχνικά ζητήματα της πράξης, με πλήθος περιπτωσιολογίας και νομολογιακών αναφορών. Σε επόμενα κεφάλαια αναλύονται –σχετικά με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων που εκδίδονται πριν από τη σύναψη σύμβασης– ζητήματα περί την εκτέλεση και τη λύση της δημόσιας σύμβασης, νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών, και, τέλος, ζητήματα προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Ανάθεση - εκτέλεση - δικαστική προστασία
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-844-3
Σελίδες
XIV + 426
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

3. Η δημόσια σύμβαση

4. H έννοια της αναθέτουσας αρχής-οργανισμοί δημοσίου δικαίου

5. Οι κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων

6. Ο νόμος 4412/2106 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ο νόμος 4782/2021

7. Η διεξαγωγή της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

8. Η δημοπρασία-διακήρυξη

9. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διαγωνιστική διαδικασία

10. Δημοσιότητα και διαφάνεια

11. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών (ratione personne)

12. Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής των οδηγιών (ratione materiae)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ι. Οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

ΙΙ. Οι ειδικές διαδικασίες των κοινοτικών οδηγιών

1. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 33 του ν. 4412/2016)

2. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 35 της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ, άρθρο 34 του ν. 4412/2016)

3. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 35 του ν. 4412/2016)

4. H ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 29 του ν. 4412/2016)

5. Ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 30 του ν. 4412/2016)

6. Οι «συμφωνίες-πλαίσιο» (άρθρο 33 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 39 του ν. 4412/2016)

7. Η σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 του ν. 4412/2016, άρθρο 31 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

8. Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 32 του ν. 4412/2016

9. Η προσφυγή στη διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 26 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 4412/2016)

10. «Οι εσωτερικές αναθέσεις» (in house transactions-αναθέσεις)

11. Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

1. Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας

2. Η απευθείας ανάθεση και η απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

3. Μειοδοτικός-πλειοδοτικός διαγωνισμός

4. Οι μικτές συμβάσεις

5. Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

6. Οι συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας-ρήτρα ακεραιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1. Η αρχή της τυπικότητας

2. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων

3. Περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών

4. Οι λόγοι αποκλεισμού

5. Ο θεσμός της δάνειας εμπειρίας

6. Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

7. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση των προσφορών

8. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμμετοχής (ΕΕΕΣ)

9. Η ανάθεση της σύμβασης

10. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες

11. Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου

12. Το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ

13. Η πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού

14. Η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

15. Η ηλεκτρονική υπογραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη σύμβασης

1. Η παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ (Οδηγία 89/665/ΕΟΚ)

2. Η προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

3. Η προδικαστική προσφυγή

4. Το έννομο συμφέρον – Η νομολογιακή προσέγγιση

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής

6. Η ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής

7. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής

8. Παρέμβαση – Παράβολο

9. Η αρμοδιότητα για την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής

10. Η κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής

11. Η κατάθεση και η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής

12. Η λήψη προσωρινών μέτρων

13. Η έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ

14. Προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

1. Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

1. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων

2. Η νομοθετική κύρωση της σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η εκτέλεση και η λύση της δημόσιας σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Υπερημερία του κυρίου του έργου

2. Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

5. Η επιβολή κυρώσεων

6. Η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου

7. Οι επιμετρήσεις

8. Η έγκριση και διόρθωση των λογαριασμών

9. Κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος

10. Αναθεώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος

11. Απολογιστικές εργασίες

12. Προκαταβολές και πριμ

13. Η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών

α. Οι προϋποθέσεις

β. Ο Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών

γ. Ανάλωση της «επί έλασσον δαπάνης»

14. Εγγυήσεις

15. Οι προθεσμίες

16. Ποινικές ρήτρες

17. H κατασκευαστική κοινοπραξία

18. Η υπεργολαβία

19. Η υποκατάσταση του αναδόχου

20. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

21. Η επιβολή της έκπτωσης

22. Η διάλυση της σύμβασης

23. Παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων-ιδιωτικός φορέας επίβλεψης (ΙΦΕ)

24. Το Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών

25. Ενιαίο σύστημα τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγηση τεχνικών έργων και μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)

26. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

27. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής του έργου

28. Βλάβες στο έργο-αποζημίωση

29. Απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Οι νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών

1. Οι διατάξεις των άρθρων 200 (τρόπος πληρωμής) και 203 (κήρυξη της έκπτωσης του οικονομικού φορέα) του ν. 4412/2016

2. Οι διατάξεις των άρθρων 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 208 (παραλαβή υλικών), 215 (εγγυημένη λειτουργία προμήθειας), καθώς και του άρθρου 216 (παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας) του ν. 4412/2016

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ι. Η επίλυση των διαφορών

1. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 21 του ν. 4491/2017) για την υπαγωγή των διαφορών από τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων στο Διοικητικό Εφετείο

2. Η άσκηση της ένστασης

3. Αρμοδιότητα

4. Η άσκηση αγωγής του Δημοσίου κατά του ιδιώτη

5. Η προσφυγή στη διαιτησία

6. Η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

1. Η άμεση επέμβαση της διοίκησης στον συμβατικό δεσμό

2. Η έμμεση επέμβαση της διοίκησης

3. Η εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ στις διοικητικές συμβάσεις

4. Η προσυμβατική ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Οι υπαγόμενες στον έλεγχο νομιμότητας του ΕΣ συμβάσεις

2. Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο

3. Ο έλεγχος των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

4. Ο προσυμβατικός έλεγχος αναφέρεται σε σύμβαση «υπό εκτέλεση»

5. Η διαδικασία του ελέγχου

6. Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος

7. Η αίτηση ανάκλησης των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων

8. Η αίτηση αναθεώρησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων