Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022


Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022

Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού κεφαλαίου όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προς επίτευξη μιας έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των δημοσίων συμβάσεων και το ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι πρόσφατες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες επήλθαν με σειρά νόμων, όπως οι ν. 4491/2017, 4605/2019 και, κυρίως, 4782/2021, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης, συνδιοργάνωσαν, στις 2 Οκτωβρίου 2021, στην Τρίπολη, επιστημονική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις», το περιεχόμενο της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση.

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ.

Σκέψεις- Επισημάνσεις, για τη δικαστική προστασία, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τη νομολογία και, κυρίως, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021

Ηλίας Κοκκίνης, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Η εισαγωγή του «νέου» ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης με αίτημα προσωρινής διαταγής στις προσυμβατικές διαφορές – αξιολόγηση, εφαρμογή και προοπτικές

Σταυρούλα Καρατζά, Νομική Σύμβουλος ΑΕΠΠ-Δικηγόρος

Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ ως φίλτρο διήθησης της διαφοράς και ως μηχανισμός αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών φορέων, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων

Ασπασία Καλαφάτη, Εφέτης Δ.Δ.

Η αρχή της τυπικότητας στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κάμψη της από την αρχή της επιείκειας. Νομολογιακά δεδομένα

Μαρία Αλεξοπούλου, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόμενου να επιδιώξει τον αποκλεισμό ανταγωνιστών του κατά το στάδιο πριν από την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης

Β΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Δημήτριος Κωστάκης, Γενικός Επίτροπος

της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

(λόγω εκτάκτου κωλύματος της, κατά το πρόγραμμα, συντονιστού Ειρήνης Σαρπ,

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.)

Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ, Δ.Ν., Δικηγόρος

Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήματος επίλυσης διαφορών εκ συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων

Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Δ.Ν., Εφέτης Δ.Δ.

Ενοποίηση δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που αναφύονται στο στάδιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Στυλιανός Μαυρίδης, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ, Μεταδιδάκτορας Δημοσιονομικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, τ. Πρόεδρος κλιμακίου ΑΕΠΠ

Η Απρόοπτη Μεταβολή των Συνθηκών ως περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης

Γεώργιος Τράντας, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΔΗΣΥ Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου ΑΣΕΙ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ένας νέος θεσμός: Η επίβλεψη από ιδιώτες της εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021
Ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και φάσεων της ανάθεσης άσκησης διοικητικού έργου από ιδιώτες