Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022


Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022

Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού κεφαλαίου όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προς επίτευξη μιας έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των δημοσίων συμβάσεων και το ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι πρόσφατες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες επήλθαν με σειρά νόμων, όπως οι ν. 4491/2017, 4605/2019 και, κυρίως, 4782/2021, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης, συνδιοργάνωσαν, στις 2 Οκτωβρίου 2021, στην Τρίπολη, επιστημονική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις», το περιεχόμενο της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση.

Edition info

Title
Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις
Τρίπολη - Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης
© 2022
Authors
ISBN
978-960-648-476-6
Pages
Χ + 264
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ.

Σκέψεις- Επισημάνσεις, για τη δικαστική προστασία, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τη νομολογία και, κυρίως, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021

Ηλίας Κοκκίνης, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Η εισαγωγή του «νέου» ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης με αίτημα προσωρινής διαταγής στις προσυμβατικές διαφορές – αξιολόγηση, εφαρμογή και προοπτικές

Σταυρούλα Καρατζά, Νομική Σύμβουλος ΑΕΠΠ-Δικηγόρος

Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ ως φίλτρο διήθησης της διαφοράς και ως μηχανισμός αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών φορέων, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων

Ασπασία Καλαφάτη, Εφέτης Δ.Δ.

Η αρχή της τυπικότητας στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κάμψη της από την αρχή της επιείκειας. Νομολογιακά δεδομένα

Μαρία Αλεξοπούλου, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόμενου να επιδιώξει τον αποκλεισμό ανταγωνιστών του κατά το στάδιο πριν από την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης

Β΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Δημήτριος Κωστάκης, Γενικός Επίτροπος

της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

(λόγω εκτάκτου κωλύματος της, κατά το πρόγραμμα, συντονιστού Ειρήνης Σαρπ,

Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.)

Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ, Δ.Ν., Δικηγόρος

Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήματος επίλυσης διαφορών εκ συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων

Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Δ.Ν., Εφέτης Δ.Δ.

Ενοποίηση δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που αναφύονται στο στάδιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Στυλιανός Μαυρίδης, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ, Μεταδιδάκτορας Δημοσιονομικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, τ. Πρόεδρος κλιμακίου ΑΕΠΠ

Η Απρόοπτη Μεταβολή των Συνθηκών ως περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης

Γεώργιος Τράντας, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΔΗΣΥ Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου ΑΣΕΙ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ένας νέος θεσμός: Η επίβλεψη από ιδιώτες της εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης...
Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021
Το παρόν έργο αναλύει το φαινόμενο της άσκησης διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών με έμφαση στις φάσεις πριν και μετά την ανάθεση και τα επιμέρους κρίσιμα νομικά ζητήματα που...