Χ. Καραμπαρμπούνης/Α. Δημητριάδης/Ι. Καρεκλάς..., Το Κυπριακό πρόβλημα σε εξέλιξη, 2011


Χ. Καραμπαρμπούνης/Α. Δημητριάδης/Ι. Καρεκλάς..., Το Κυπριακό πρόβλημα σε εξέλιξη, 2011 Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν αγαστής συνεργασίας του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών (ΙΔΝΜ) Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συνδιοργάνωσαν διήμερο συνέδριο με θέμα «Το Κυπριακό πρόβλημα σε εξέλιξη – Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα» στη Λευκωσία στις 23 και 24 Απριλίου 2010. Την επιστημονική επιτροπή του
συνεδρίου αποτελούσαν οι επιμελητές του τόμου, Δρ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, καθώς και οι: Ομότιμος Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης, Καθηγητής Αντώνης Μπρεδήμας, Πρέσβης επί τιμή Κωνσταντίνος Τριτάρης και Δρ. Κωνσταντίνος Κόμπος.
Η διοργάνωση του συνεδρίου συνέπεσε με τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξε δε εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά από την έκδοση σημαντικών δικαστικών αποφάσεων για το Κυπριακό πρόβλημα (Όραμς, Δημόπουλος κ.ά.) εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Η έκδοση περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά το συνέδριο, καθώς και δύο συμβολές (του Δρ. Ι. Καρεκλά και του Δρ. Β. Ματαράγκα) που προσετέθησαν κατόπιν πρόσκλησης του ΙΔΝΜ.
Οι συμβολές καλύπτουν σημαντικές, νομικές και πολιτικές, πτυχές του Κυπριακού προβλήματος κατά την πολύκροτη ιστορία του, με το βλέμμα, ωστόσο, στραμμένο στο μέλλον και την πολυπόθητη δίκαιη και βιώσιμη λύση. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συγγραφέων αντανακλούν τις διάφορες απόψεις και πτυχές του Κυπριακού προβλήματος, καθώς μάλιστα οι συγγραφείς προέρχονται από το χώρο όχι μόνο της επιστήμης, αλλά και της διπλωματίας και της μαχόμενης δικηγορίας.

Πίνακας περιεχομένων   +

Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν αγαστής συνεργασίας του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών (ΙΔΝΜ) Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συνδιοργάνωσαν διήμερο συνέδριο με θέμα «Το Κυπριακό πρόβλημα σε εξέλιξη – Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα» στη Λευκωσία στις 23 και 24 Απριλίου 2010. Την επιστημονική επιτροπή του

συνεδρίου αποτελούσαν οι επιμελητές του τόμου, Δρ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, καθώς και οι: Ομότιμος Καθηγητής Ηλίας Κρίσπης, Καθηγητής Αντώνης Μπρεδήμας, Πρέσβης επί τιμή Κωνσταντίνος Τριτάρης και Δρ. Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η διοργάνωση του συνεδρίου συνέπεσε με τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξε δε εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά από την έκδοση σημαντικών δικαστικών αποφάσεων για το Κυπριακό πρόβλημα (Όραμς, Δημόπουλος κ.ά.) εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Η έκδοση περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά το συνέδριο, καθώς και δύο συμβολές (του Δρ. Ι. Καρεκλά και του Δρ. Β. Ματαράγκα) που προσετέθησαν κατόπιν πρόσκλησης τΑντί Προλόγου

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Διεθνών

Νομικών Μελετών Καθηγητή Ηλία Κρίσπη, Ομότιμου Καθηγη-

τή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμου Νομικού

ΣυμβούλουΥπουργείου Εξωτερικών

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του κ. Βάσου Γεωργίου, Διευθυντή του Γρα-

φείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας κ. Γλαύκου Κληρίδη

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς της Προέδρου του Ιδρύματος Διεθνών Νομι-

κών Μελετών Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

• Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου και

Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πανεπιστημίου Κύπρου: «Το

Κυπριακό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων

Εθνών»

• Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ.: «Το Κυπριακό το

στη Νέα Υόρκη: Μια μαρτυρία»

• Κωνσταντίνος Τριτάρης, Πρέσβης ε.τ.: «Η πολιτική της Ελλάδος

στο Κυπριακό, μετά την τουρκική εισβολή: Συνέχεια, προβλήματα

και προοπτικές»

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

• Κωνσταντίνος Κόμπος, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Πανεπι-

στημίου Κύπρου: «Η δικαστική εξουσία σε Ομοσπονδιακά Συ-

στήματα: Η προβληματική του Κυπριακού παραδείγματος»

• Νικήτας Χατζημιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Δι-

καίου Πανεπιστημίου Κύπρου: «Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Χώ-

ρος Πολιτικής Δικαιοσύνης και το Κυπριακό πρόβλημα: Σκέψεις

με Αφορμή την Υπόθεση Orams»

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

• Αντώνης Μπρεδήμας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστη-

μίου Αθηνών: «Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ομοσπον-

διακού Κράτους και των επιμέρους Κρατών σε θέματα εξωτερι-

κών σχέσεων»

• Κύπρος Χρυσοστομίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, πρώην Υπουργός: «Οι

εγγυήσεις του 1960 και οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του

Κυπριακού Προβλήματος»

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

• Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος: «Οι υποθέσεις Κυπρίων

αγνοουμένων στο ΕΔΑΔ»

• Ελένη Μίχα, Δ.Ν., Ειδική Επιστήμων Ε.Κ.Π.Α.: «Η προστασία

της ιδιοκτησίας, η προσβολή του δικαιώματος και ο επανορθωτι-

κός ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου. Η περίπτωση της Κύπρου»

• Κώστας Παρασκευά, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Η εκτέλεση των αποφά-

σεων του ΕΔΑΔ για τις κυπριακές υποθέσεις περιουσιών»

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

• Ιάκωβος Καρεκλάς, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

και Φιλοσοφίας του Δικαίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύ-

πρου: «Ενάντια στo Διχοτoμικό Ψευδοκράτος: Διεθνές Δίκαιον

και Κρατική Οντότης»

• Βύρωνας Ματαράγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ευρω-

παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: «Η εμπλοκή της Τουρκίας στο

Κυπριακό»

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...
I. Kareklas, The Constitution of the Cyprus Republic and Prolegomenon to Federal Government, 2018
The present monograph, in its first part, seeks to present the proposals which the British Government had submitted in the context of its foreign policy before the grant of...