Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δημόσιες Συμβάσεις


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 39
Χ. Δετσαρίδης, Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2019
21 χρόνια μετά τον Ν. 2522/1997, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την δικονομική Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, ο εθνικός νομοθέτης με τον Ν. 4412/2016 επέφερε μία πολύ σημαντική...
Γ. Κώτσηρας/Ε. Παλιού/Θ. Πανάγος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2018
Μετά τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ μέσω των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων,...
Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016, τόμ. 1, 2018
Σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερµηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήµατος κάθε διάταξης των...
Π. Δέγλερης, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης, 2016
Η συνεχής εισδοχή διεθνών και ενωσιακών κανόνων στο εθνικό μας δίκαιο έχουν δημιουργήσει μια νέα νομική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε νομοθέτης, εφαρμοστής...
Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια Έργα & Μελέτες, 2015
Το παρόν αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου «Δημόσια έργα & Μελέτες», Β΄ έκδοση. Περιλαμβάνει τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ και ΑΠ, καθώς και του ΔΕΕ) όπως αυτή...
Ι. Κίτσος, Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης, 2014
Για την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, οι ιδιωτικές επενδύσεις (διεθνείς και εσωτερικές) αποτελούν απαραίτητο μοντέλο ανάκαμψης. Η...
Σ. Μαυρίδης, Δημόσιες συμβάσεις  & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο, 2014
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις που αναθέτουσα αρχή και αντισυμβαλλόμενος είναι κάποιο από τα ΑΕΙ της χώρας και κατ’...
Π. Δέγλερης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, 2013
Η ψήφιση του Ν. 3886/2010 με σκοπό την εναρμόνιση προς τη νέα «δικονομική» Οδηγία 2007/66, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας...
Μ. Μεσσήνη, Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου, 2013
Στην ενοποιημένη κοινή αγορά των δημοσίων συμβάσεων είναι προφανούς σημασίας η ρευστότητα και η κινητικότητα του (ιδιωτικού και δημόσιου) χρήματος. Η πρώτη εξασφαλίζεται μέσω...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα