Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δημόσιες Συμβάσεις


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 30 από 39
Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια έργα & Μελέτες, 2η έκδ., 2012
Η νέα έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει τους δύο βασικούς νόμους (δημοσίων έργων Ν.3669/08 και μελετών Ν.3316/05), με τις τροποποιήσεις τους (μέχρι και το Ν.4070/12) και πλήρη...
Ν. Αλεξίου/Δ. Αναστασόπουλος/Γ. Μιχαηλόπουλος, Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, 2009
Με το έργο αυτό επιδιώκεται να παρασχεθεί ουσιαστική καθοδήγηση στον επαγγελματία νομικό, επιχειρηματία, λογιστή, αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη,...
Α. Γέροντας, Δίκαιο δημοσίων έργων, 2009
Με τη μονογραφία αυτήν επιχειρείται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάθεση, την εκτέλεση και τη δικαστική προστασία της σύμβασης...
Π. Δέγλερης, Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, τόμ. 2, 2η έκδ., 2009
Ο παρών τόμος αποτελεί την αναγκαία συνέχεια της ανανεωμένης β’ έκδοσης του «Δικαίου προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου - Τόμος Ι». Παρουσιάζεται όλη η νομολογιακή...
Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, 2009
Η ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρόκειται, σε πρώτη φάση, να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες σε ποσοστό 10-25%. Παράλληλα, από τη φύση της, θα συρρικνώσει τη...
Δ. Ράικος, Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, 2009
Στο παρόν έργο αποσαφηνίζονται τα πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την άσκηση του αυτοτελούς ενδίκου βοηθήματος της αγωγής στον κρίσιμο τομέα των...
Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 2009
Σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι η περιγραφή των όσων ιδιαίτερα αναλυτικά μάλιστα αναφέρουν οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτε η συστηματοποίηση των θέσεων της...
Α. Σοφιαλίδης, Ασφαλιστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις, 2007
Κατά πόσο, τελικά, οι διατάξεις των ν. 2522/1997 και 2854/2000 «αρμόζουν» στα πολιτικά δικαστήρια και συμβαδίζουν με το κοινό αστικό δικονομικό δίκαιο του ΚΠολΔ, που...
Α. Τσιρωνάς, Οι αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, 2007
Η δικονομική αντιμετώπιση των αξιώσεων από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες γεννώνται κατά την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων, συναρτάται απόλυτα με το πρόβλημα της...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα