Π. Δέγλερης, Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, τόμ. 2, 2η έκδ., 2009


Π. Δέγλερης, Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, τόμ. 2, 2η έκδ., 2009

Ο παρών τόμος αποτελεί την αναγκαία συνέχεια της ανανεωμένης β’ έκδοσης του «Δικαίου προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου - Τόμος Ι».

Παρουσιάζεται όλη η νομολογιακή εξέλιξη, στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Ν. 2522/1997, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των Οδηγιών 2004/17, 2004/18 αλλά και του νέου Κανονισμού Προμηθειών (Π.Δ. 118/2007), συμπεριλαμβάνοντας αποφάσεις μέχρι και τον Αύγουστο του 2009.

Περιλαμβάνονται 226 αποφάσεις ακολουθώντας μεθοδολογικά τη διαδικασία του Ν. 2522/1997 (δηλ. ξεκινώντας από το πεδίο εφαρμογής μέχρι την προθεσμία για την αίτηση ακύρωσης ή της κύριας αγωγής), σε παράλληλο όμως συνδυασμό με την τυπική σειρά διεξαγωγής ενός δημοσίου διαγωνισμού (δηλ. ξεκινώντας από τη διακήρυξη, την συμμετοχή, την εγγυητική επιστολή, τα δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέχρι την απόφαση ματαίωσης) πάντα στα πλαίσια της πιθανολόγησης ή μη κάποιας παράβασης και της στάθμισης των συμφερόντων.

Για το σκοπό δε της μεγαλύτερης δυνατής νομικής πληρότητας παρατίθεται ένα Δεύτερο Μέρος με 4 κεφάλαια με αποφάσεις του Δ.Ε.Κ., αναλύοντας θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 89/665, τους θεμελιώδεις κανόνες που πρέπει να διέπουν τους διαγωνισμούς, ειδικά θέματα διαγωνισμών, μέχρι τις «in house» συμβάσεις («οιονεί αυτεπιστασίας») και τις συμβάσεις παραχώρησης.

Ο τόμος αυτός αποτελεί επίσης μια χρήσιμη συνέχεια στην προηγούμενη επιλογή νομολογίας, που κυκλοφόρησε με τίτλο: «Δημόσια έργα - προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997» και κάλυπτε την χρονική περίοδο από το 1998 μέχρι το 2004. Μαζί αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο όπου έχει πλέον καταγραφεί το σύνολο των θεμάτων του Ν. 2522/1997, με τα οποία η νομολογία απασχολήθηκε, από την εφαρμογή του νόμου αυτού μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου
Επιλογή νομολογίας προσωρινής δικαστικής προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. – Πρωτοδικείων – Δ.Ε.Κ.
© 2009
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-493-8
Σελίδες
1054
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σ.τ.Ε. – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα Πρώτου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Πεδίο εφαρμογής – Έκταση Δικαστικής Προστασίας – Δικαιοδοσία

Α1. Πεδίο Εφαρμογής – Έκταση Δικαστικής Προστασίας

Α2. Δικαιοδοσία – Δημόσια και Ιδιωτική Σύμβαση

Α3. Προμήθειες Υγείας – Ο.Τ.Α.

Α4. Παραχώρηση Δημόσιας Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ένσταση – Προσφυγή – Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

Ένσταση – Προσφυγή (Προθεσμίες • Μόνο κατά Εκτελεστών

Πράξεων • Πλήρης Γνώση • Υποβολή με Φαξ • Κοινοποιήσεις) – Προσφυγή κατά

Διακήρυξης – Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων (Δικονομικά •

Προθεσμίες • Παρέμβαση • Έννομο Συμφέρον • Αιτιάσεις •

Έννομο Συμφέρον κατά Διακήρυξης • Ένωση/Κοινοπραξία)

Β1. Ένσταση - Προσφυγή

Β1.1 Ένσταση

Β1.2α Προσφυγή

Προθεσμίες • Μόνο κατά Εκτελεστέων Πράξεων • Πλήρης Γνώση – Υποβολή με Φαξ • Κοινοποιήσεις

Β1.2β Προσφυγή κατά Διακήρυξης

Β2. Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

Δικονομικά • Προθεσμίες • Παρέμβαση • Έννομο Συμφέρον • Αιτιάσεις • Έννομο Συμφέρον κατά Διακήρυξης • Ένωση/Κοινοπραξία

Β2.1 Δικονομικά – Προθεσμίες – Παρέμβαση

Β2.2 Έννομο Συμφέρον

Β2.3 Αιτιάσεις

Β3. Έννομο Συμφέρον κατά Διακήρυξης

Β4. Ένωση/Κοινοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Πιθανολόγηση (ή μη) Παράβασης

Διαγωνιστική Διαδικασία – Συμμετοχή (Διακήρυξη • Αναθέτουσα Αρχή •

Επιτροπές Σ.Ο.Τ.Α. • Ανέλεγκτο Αποφάσεων Διοίκησης • Χρόνος Ισχύος

Προσφοράς) – Προσφορά – Εγγυητική Επιστολή – Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Υπεύθυνες Δηλώσεις – Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Προσφορών

Γ1. Διαγωνιστική Διαδικασία – Συμμετοχή

Γ1.1 Διακήρυξη – Αναθέτουσα Αρχή

Γ1.2 Επιτροπές Σ.Ο.Τ.Α.

Γ1.3 Ανέλεγκτο Αποφάσεων Διοίκησης

Γ1.4. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

Γ2. Προσφορά – Εγγυητική Επιστολή – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις

Γ3. Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Προσφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Πιθανολόγηση (ή μη) Παράβασης

Θεμελιώδεις Αρχές που Διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς

– Διοικητική Διαδικασία – Δημόσιο Συμφέρον

(Στάθμιση/Υπέρτερο)

Δ1. Θεμελιώδεις Αρχές που Διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς Αρχή Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης • Αρχή Τυπικότητας • Αρχή του Υγιούς Ανταγωνισμού • Αρχή Διαφάνειας • Αρχή Ισότητας/Ίσης Μεταχείρισης • Αρχή Αυτοτέλειας Διαγωνισμών • Αρχή Αναλογικότητας • Αρχή Αμερόληπτης Κρίσης/Χρηστής Διοίκησης • Αρχή Ενιαίου Μέτρου Κρίσης/Ίσου Μέτρου Κρίσης • Αρχή του «Εκκαθαρισμένου» • Αρχή του «Επικαίρου» Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων • Αρχή «Επιτρεπτής Συμπλήρωσης» Νόμιμα Υποβληθέντων Δικαιολογητικών

Δ2. Διοικητική Διαδικασία – Συλλογικά Όργανα

Δ3. Δημόσιο συμφέρον (Στάθμιση/Υπέρτερο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Πιθανολόγηση (ή μη) Παράβασης ΙΙΙ – Ειδικά θέματα

Ονομαστικοποίηση – Επικυρώσεις – Μεταφράσεις – «Εκ Παραδρομής» Σφάλματα – Αντισυμβατική/Αντιεπαγγελματική Συμπεριφορά – Ποινικό Μητρώο – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – Απόρριψη Αιτήσεων («Δύο αντίθετες υποστηρίξιμες» • «Όταν εκκρεμεί νομικό θέμα για επίλυση στην Ολομέλεια, μετά από δύο αντίθετες αποφάσεις Τμημάτων του Σ.τ.Ε.») – Ματαίωση Διαγωνισμού (Μετά το άνοιγμα των οικονομικών, ανεπίτρεπτη η εκ νέου τεχνική αξιολόγηση • Απόφαση Ματαίωσης • Επαναπροκήρυξη)

Ε1. Ονομαστικοποίηση

Ε2. Επικυρώσεις – Μεταφράσεις – «Εκ Παραδρομής» Σφάλματα

Ε3. Αντισυμβατική / Αντιεπαγγελματική Συμπεριφορά

Ε4. Ποινικό Μητρώο

Ε5. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ε6. Απόρριψη Αιτήσεων («Δύο αντίθετες υποστηρίξιμες» • «Όταν εκκρεμεί νομικό θέμα για επίλυση στην Ολομέλεια, μετά από δύο αντίθετες αποφάσεις Τμημάτων του Σ.τ.Ε.»)

Ε7. Ματαίωση Διαγωνισμού («Μετά το άνοιγμα των οικονομικών, ανεπίτρεπτη η εκ νέου τεχνική αξιολόγηση» • Απόφαση Ματαίωσης • Επαναπροκήρυξη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Κατάλληλο Ασφαλιστικό Μέτρο – Νέα Αίτηση – Ανάκληση –

Επανασυζήτηση Αίτησης

ΣΤ1. Κατάλληλο Ασφαλιστικό Μέτρο

ΣΤ2. Αίτηση Ακύρωσης – Προθεσμία

ΣΤ3. Νέα Αίτηση – Ανάκληση – Επανασυζήτηση Αίτησης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Ε.Κ.

Ενημερωτικό Σημείωμα Δεύτερου Μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Δικονομική Οδηγία 89/665/ΕΟΚ Προσωρινή Δικαστική Προστασία –

Προδικασία – Προθεσμίες – Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Θεμελιώδεις Αρχές που Διέπουν τη Διενέργεια Διαγωνισμών

για τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων

Αρχή Ισότητας/Ίσης Μεταχείρισης – Αρχή Διαφάνειας – Αρχή του Υγιούς Ανταγωνισμού – Αρχή Απαγόρευσης Διακρίσεων λόγω Ιθαγένειας – Αρχή Αμερόληπτης Κρίσης / Χρηστής Διοίκησης – Αρχή Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης – Αρχή Αναλογικότητας – Αρχή Αποτελεσματικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ειδικά Θέματα Διαγωνισμών

Διακήρυξη – Διαπραγμάτευση – Απευθείας ανάθεση – Κριτήρια

Συμμετοχής/Ανάθεσης – «Οικολογικά Κριτήρια»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Συμβάσεις Παραχώρησης – Συμβάσεις Οιονεί Αυτεπιστασίας («in House»)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Α. Αλφαβητικό και Θεματικό Ευρετήριο Λημμάτων

Β. Χρονολογικοί Πίνακες Περιεχομένων Αποφάσεων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού...
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης...