Μ. Μεσσήνη, Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου, 2013


Μ. Μεσσήνη, Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου, 2013

Στην ενοποιημένη κοινή αγορά των δημοσίων συμβάσεων είναι προφανούς σημασίας η ρευστότητα και η κινητικότητα του (ιδιωτικού και δημόσιου) χρήματος. Η πρώτη εξασφαλίζεται μέσω των σταθεροποιητικών μηχανισμών των Συνθηκών και η δεύτερη επιτυγχάνεται με την ελεύθερη και ανταγωνιστική διασυνοριακή κυκλοφορία υπηρεσιών, κεφαλαίων, εμπορευμάτων και εργατικού δυναμικού που προορίζονται για την παράδοση ενός δημόσιου έργου, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας στον ευρωπαίο πολίτη, αλλά και στον κάθε μη ευρωπαίο αποδέκτη τους, και εν τέλει, προσδίδουν στον ευρωπαϊκό χώρο την δομική του υπόσταση και άρα την κοινωνικοπολιτική του ύπαρξη απέναντι στα κράτη της διεθνούς κοινότητας.

Εντεταγμένη σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου αποτελεί μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή ενωσιακή επιλογή για τη διασφάλιση καταρχάς των οικονομικών στόχων των Συνθηκών για την ίδρυση του ευρωπαϊκού ενωσιακού μορφώματος, όμως η ιστορική της εξέλιξη και η τοποθέτησή της μέσα στις εκάστοτε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις καταδεικνύουν πέραν του προφανούς, όπως αναλύεται και στο βιβλίο, την προώθηση κινητήριων μηχανισμών προς την πλευρά της κοινωνικής και πολιτικής συνοχής μέσα στην Ένωση· έτσι η μέθοδος της παραχώρησης και η εξέλιξη του κάθε κράτους και επομένως της Ένωσης συμβαδίζουν. Στο βιβλίο εξετάζεται πώς εξελίσσεται προσυμβατικά μια δημόσια σύμβαση παραχώρησης και πώς γίνεται η κρατική ανάθεση στον οριστικώς επιλεγέντα ανάδοχο· περαιτέρω, αναλύεται το νομικό πλαίσιο για να υπαχθεί στην δικαστική κρίση μια τυχόν διαφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων, στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε από την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Ενδοενωσιακές ελευθερίες και αρχές, παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία αναλύονται και σχολιάζονται με στόχο του βιβλίου να προσεγγίσει εκείνους που ασκούν γνωμοδοτική ή εξουσιαστική (δικαστική, εκτελεστική ή νομοθετική) αρμοδιότητα αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, και ασφαλώς εκείνους που αναπτύσσουν τη συναφή δικηγορική δραστηριότητα.

----------------------------------------------

The contractual public works concession, award procedures and pre-contractual legal protection of the participants

In the consolidated european market on public procurement is obviously of major importance and as everyone can discern a matter of great urgency during the deals and dealings that concern a public contract the fluidity and the mobility of (public and private) money. This fluidity can be guaranteed only through the stabilizing mechanisms of the Treaties and the relevant mobility of the capital in its material form of existence is to be accomplished through free and competitive cross-border flowing of services, capital, goods and labor aiming to the unique delivery of public works, to the matchless supply of goods or to the inimitable provision of one public service not only to European citizens, but also to any person, which means with or without the covetable European nationality, to whom so the above services are addressed and actually these give to the European area its unique structural status that signals its individual sociopolitical existence in an international community of states. Embedded within this context, public concession contract constitutes a separate choice expressed by the European Union to ensure firstly the economic objectives of the Treaties in establishing and forming an economic union as they predetermine it, however, the historical development and placement within the respective EU jurisdiction shows beyond the obvious, as expanded in the book, promoting actuators towards a real social and political cohesion within the European Union. Thus, the procedural model of concession consorts with the development of each member state and also of the European Union as an all. The book examines the pre-contractual public concession and the definitive state assignment to the successful contractor. These are followed by an analysis on the legal framework of judicial review if occurs a possible dispute between the tenderers, who consider themselves harmed by the final award of the object of the competition. EU freedoms and principles, EU legislation, national legislation, European and national case law are analyzed and discussed in an interpretative and educative manner that stretches this examination in its limits so as to reach those performing advisory or authoritative (judicial, executive or legislative) competence regarding public procurement at european and national level and definitely those who practice law.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου
Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-960-5
Σελίδες
XVII + 271
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

Α. Kανόνες και αρχές του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εφαρμογή των θεμελιωδών ελευθεριών της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμβάσεις παραχώ-ρησης δημοσίου έργου

2. Εφαρμογή των αρχών της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου έργου

Β. Βασικοί κανόνες του παραγωγού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Κατευθυντήριες της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

2. Η σημασία της οδηγίας 2004/18/εκ για τις συμβάσεις παρα-χώρησης δημοσίου έργου: Εννοιολογική σαφήνεια, αρτιότητα, δεσμευτικότητα, εκσυγχρονισμός

α. Ορισμός της σύμβασης παραχώρησης δημοσίου έργου

β. Τα κατώτατα όρια ανάθεσης

i. Ειδικά κατώτατα όρια ανάθεσης για τη σύμβαση παραχώ-ρησης δημοσίου έργου

ii. Η σημασία της πρόβλεψης κατώτατων ορίων ανάθεσης για τη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου και η σημασία της πρόβλεψης διαδικασίας αναθεώρησης τους

ΙΙ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου

1. Ευρύτητα της έννοιας της αναθέτουσας αρχής

2. Όρια στη διεύρυνση της έννοιας της αναθέτουσας αρχής

Β. Η σημασία της έννοιας της αναθέτουσας αρχής για τη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου

1. Ο δημόσιος χαρακτήρας της σύμβασης

2. Η ενδοοργανική ανάθεση

ΙΙΙ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Η έννοια «εκμετάλλευση»

1. Μορφές εκμετάλλευσης

2. Χρόνος εκμετάλλευσης

3. Ευθύνη εκμετάλλευσης

α. Κανόνες της κατανομής της ευθύνης εκμετάλλευσης

β. Εξαιρούμενες περιπτώσεις

i. Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ)

ii. Υποψηφιότητα Κοινοπραξίας σε διαδικασία ανάθεσης

Β. Το ειδικό νομικό καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης δημο-σίων έργων στην Ελλάδα

Γ. Μικτές συμβάσεις

ΙV. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Έλεγχος καταλληλότητας των υποψηφίων

Β. Κριτήρια επιλογής του αναδόχου

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α. Διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης δημοσίου έργου

1. Απαγόρευση διαπραγμάτευσης της αναθέτουσας αρχής με τον υποψήφιο ανάδοχο: Ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, δυναμικά συστήματα αγορών, ειδική διαδικασία για την κατα-σκευή κοινωνικών κατοικιών

2. Διάλογος της αναθέτουσας αρχής με τον υποψήφιο ανάδοχο: Διαδικασία με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικός διάλογος

3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο-σίευση προκήρυξης

Β. Διαδικασίες ανάθεσης με βάση συφωνία –πλαίσιο

VΙ. H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ-ΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις για τη δικαστική προστασία των συμμετε-χόντων στο σχετικό διαγωνισμό κατά το προσυμβατικό στάδιο

Β. Ειδικές παρατηρήσεις αναφορικά με την προσωρινή δικαστική προστασία μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ-εφαρ-μογή εθνικών ή/και ενωσιακών διατάξεων ανά περίπτωση

Γ. Η ενδοενωσιακή διοικητική προστασία και το τεκμήριο της σύμ-φωνης με το ενωσιακό δίκαιο κρατικής δράσης

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Ευρωπαϊκή δικονομική προστασία

1. Η ανάδειξη των ελάχιστων απαιτήσεων του παραγώγου δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία σε πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης

2. Ένδειξη για ανάγκη αναβάθμισης του ελαχίστου δικαστικής προστασίας της ευρωπαϊκής έννομης τάξης σε εθνικό επίπεδο: η προβληματική της χρονικής σύγκλισης προσφοράς και σύνα-ψης της σύμβασης

Β. Εθνική δικονομική προστασία

1. Πρώτη νομοθετική προσέγγιση του παραγώγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία

2. Το νέο καθεστώς της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων

α. Το διαδικαστικό καθεστώς

β. Το ουσιαστικό καθεστώς

3. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προσωρινής δικαστικής προστασίας

α. Το νέο ένδικο βοήθημα για τον έλεγχο του κύρους των συμβάσεων: κρίσεις και επικρίσεις

β. Έκταση και φύση του ακυρωτικού αποτελέσματος στην προ-σωρινή δικαστική προστασία

4. Η νέα κατανομή των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων: ενοποίηση προσυμβατικής και συμβατικής δικαστικής προστασίας

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. Ακύρωση προσυμβατικής παράνομης πράξης

Β. Αξίωση αποζημίωσης μετά από ακύρωση προσυμβατικής παρά-νομης πράξης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

---------------------------

Table of contents

VII. Instead of a preface

XV. Abbreviations

Introduction (1)

Part one

The award of public works concession contract

I. The concession contract within a union frame of rules and principles (13)

A. Principles and rules relating to the primary law of the European Union (13)

1 Application of the fundamental freedoms of the Treaty on the Functioning of the European Union in concession contracts of public works (13)

2 Application of the principles of the Treaty on the Functioning of European Union in concession contracts of public works (28)

B. Fundamental rules of secondary legislation of the European Union (50)

1 Guiding lines of Directive 2004/18/EC (50)

2 The meaning of Directive 2004/18/EC on public works concession contracts: Conceptual clarity, completeness, binding effect, modernization (52)

a. Definition of public works concession contract (55)

b. Thresholds of the award (57)

i. Specific thresholds for awarding public works concession contract (57)

ii. The importance of thresholds and process of their revision in the award of public works concession contract (63)

II. Definition of the concept of the award operator (71)

A. The concept of the 'contracting authority' in the public works concession contract (71)

1 Broadness of the concept of the 'contracting authority' (71)

2 Limits of expanding the concept of the 'contracting authority' (74)

B. The importance of the concept of the 'contracting authority' for public works concession contract (77)

1 The 'public' nature of the contract (77)

2. The "in-house" award (79)

III. Definition of the object of the concession referring to public works (82)

A. The concept of 'exploitation' (82)

1. Forms of 'exploitation' (82)

2. Time-limits of 'exploitation' (85)

3. Liability of 'exploitation' (90)

a. Rules in the allocation of liability of 'exploitation' (90)

b. Excluded cases (95)

i. Public Private Partnerships (PPPs) (95)

ii. Request of group of economic operators to participate in a tender (99)

B. The unusual legal regime of public works concession contracts in Greece (101)

C. Mixed contracts (105)

IV. Fundamental rules for participation in the award of public works concession contract (109)

A. Verification of the suitability of the participants (109)

B. Criteria for selection the contractor (112)

V. Award procedures (117)

A. Procedures for the award of public works concession contract (117)

1 Prohibition of negotiating with the contracting authority: open procedure, restricted procedure, dynamic purchasing systems, particular rules on subsidised housing schemes (117)

2 Negotiating with the contracting authority: negotiated procedure and competitive dialogue (129)

3. Negotiated procedure without publication of a contract notice (142)

B. Award procedures based on Framework agreement (151)

VI. The principle of non-mandatory conclusion of the contract (153)

Part two

Rules of pre-contractual protection to apply in public works concession

I. Introductory remarks (157)

A. General comments on the judicial protection of participants in the pre-contractual stage (157)

B. Particular comments regarding the provisional judicial protection after the entry into force of Directive 89/665/EEC -application of national and/or EU provisions per case (165)

C. The administrative protection inside the European Union and the presumption of Member State‘s compliance with European Law (169)

II. Rules to apply in provisional judicial protection in case of public works concession (174)

A. European procedural protection (174)

1. The emergence of minimum requirements of European Union secondary legislation on provisional legal protection as primary European Union law (174)

2 Indication of the need to upgrade minimum judicial protection of European legal system at the national level: the problem of convergence of a tender and the conclusion of the contract (190)

B. National procedural protection (194)

1 First legislative approach of secondary legislation of the European Union concerning provisional judicial protection (194)

2 The 'new status' of the application for interim measures (197)

a. The procedural status (197)

b. The status of the merits (202)

3. Expand of the scope of provisional judicial protection (211)

a. The new remedy for the verification of the validity of public contracts: estimations and criticisms (211)

b. Extent and nature of cassation result in provisional judicial protection (223)

4 The new distribution of jurisdictional power: integration of pre-contractual and contractual judicial protection (228)

III. Rules on definitive judicial protection (236)

A. Cancellation of pre-contractual illegal act (236)

B. Claim for compensation after canceling pre-contractual illegal act (242)

Concluding remarks (245)

Literature (251)

Index of headwords (265)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού...
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης...