Δ. Ράικος, Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, 2009


Δ. Ράικος, Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, 2009

Στο παρόν έργο αποσαφηνίζονται τα πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την άσκηση του αυτοτελούς ενδίκου βοηθήματος της αγωγής στον κρίσιμο τομέα των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, καθώς περιγράφεται με ενάργεια το συναφές ισχύον δικονομικό περιβάλλον, από το παραδεκτό της άσκησης αγωγής (αποζημίωσης κ.λπ.) έως την έκδοση και εκτέλεση της απόφασης επί της αγωγής.

Εξετάζεται η δικονομική εμβέλεια της αγωγής στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο εν γένει, παρατίθενται οι δικονομικοί όροι για την καθίδρυση της εξαιρετικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου στις διοικητικές συμβάσεις και αναλύεται το πλαίσιο για την επίλυση των διοικητικών διαφορών ουσίας από διοικητικές συμβάσεις με την άσκηση αγωγής, ενώ παρουσιάζονται όλες οι σχετικές πρόσφατες νομολογιακές κατευθύνσεις. Κατατίθενται, ακόμη, ερμηνευτικοί προβληματισμοί αναφορικά με την άσκηση αγωγής στις διαφορές από δημόσια έργα υπό το ισχύον κανονιστικό καθεστώς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-505-8
Σελίδες
288
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Εισαγωγή: Η διοικητική σύμβαση ως πηγή γέννησης διοικητικών διαφορών ουσίας - Ενοχές από τη συμβατική δραστηριότητα της διοίκησης

ΙΙ. Η δικονομική εμβέλεια της αγωγής στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Α. Το παραδεκτό της άσκησης αγωγής

1. Το αντικείμενο της αγωγής

2. Η διάκριση από την προσφυγή

3. Η αυτοτέλεια της αγωγής έναντι της προσφυγής και της αίτησης ακυρώσεως

3.1. Γενικά

3.2. Η εξαίρεση από τον κανόνα της δικονομικής αυτοτέλειας

3.2.1. Η απαγόρευση του παρεμπίπτοντος ελέγχου του κύρους των συνταξιοδοτικών πράξεων ή αποφάσεων

3.2.2. Η κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2522/1997 εξάρτηση του αγωγικού αιτήματος από προηγούμενη διαπλαστική απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου

Β. Η τήρηση της διοικητικής προδικασίας

ΙΙΙ. Η κατ’ άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εξαιρετική υλική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου για την επίλυση διαφορών από διοικητικές συμβάσεις

Α. Ο δικονομικός κανόνας: Γενική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στις διοικητικές διαφορές ουσίας του ΚΔΔ

1. Δικαιοδοσία - Υλική αρμοδιότητα

2. Καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας

Β. Οι δικονομικοί όροι για την καθίδρυση της εξαιρετικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου στις διοικητικές συμβάσεις

1. Η σύναψη της διοικητικής σύμβασης ως δικονομική πύλη για τη θεμελίωση της αρμοδιότητας

1.1. Γενικά: ο νομικός χαρακτηρισμός της δημόσιας σύμβασης ως διοικητικής

1.2. Η προϋπόθεση της κατάρτισης του «ενοχικού συναλλάγματος»

1.3. Η εγκυρότητα της σύμβασης ως όρος θεμελίωσης της εξαιρετικής αρμοδιότητας

1.4. Το ειδικότερο ζήτημα του έγγραφου τύπου της σύμβασης

1.5. Η ευρεία νομολογιακή προσέγγιση της έννοιας της διαφοράς από διοικητική σύμβαση

2. Η απεξάρτηση της υπαγωγής στην εξαιρετική αρμοδιότητα από το ειδικότερο ουσιαστικό νομικό θεμέλιο της αξίωσης

3. Η φύση του ασκούμενου ενδίκου βοηθήματος ως παράγοντος προσδιορισμού της εξαιρετικής αρμοδιότητας

Γ. Συγκριτική θεώρηση

1. Γερμανία

1.1. Η αξίωση αποζημίωσης κατά τα άρθρ. 839 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) και 34 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης (GG)

1.2. Η εκδίκαση των διαφορών από τις διοικητικές συμβάσεις

2. Γαλλία

ΙV. Η επίλυση των διοικητικών διαφορών ουσίας από διοικητικές συμβάσεις με την άσκηση αγωγής

Α. Ο νομοθετικός προσδιορισμός του επιτρεπόμενου ενδίκου βοηθήματος - Η αρχική νομολογιακή γραμμή περί αποκλεισμού της αγωγής στις διαφορές από την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης

1. Η προσφυγή ως αποκλειστικό ένδικο βοήθημα στα δημόσια έργα

2. Η προσφυγή στις διαφορές από προμήθειες επί προσβολής εκτελεστών διοικητικών πράξεων

3. Η αγωγή στις διαφορές από προμήθειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προμηθευτή

Β. Η πρόσφατη νομολογιακή κατεύθυνση πρoς την ελεύθερη δικονομική επιλογή του ενδίκου βοηθήματος της αγωγής στις διαφορές από την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων

1. Η παράλληλη χρήση των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της αγωγής

2. Η δικονομική επιλογή επί συρροής χρηματικών αξιώσεων ή περισσότερων νομίμων βάσεων της αξίωσης

2.1. Συρροή ενδοσυμβατικής και προσυμβατικής ευθύνης - Συρροή προσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

2.2. Συρροή χρηματικών αξιώσεων από ενδοσυμβατική και εξωσυμβατική (αδικοπρακτική) αιτία

2.2.1. Αξιώσεις από μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση της συμβατικής παροχής

2.2.2. Αξιώσεις από τη μονομερή τροποποίηση των όρων της διοικητικής σύμβασης

2.2.3. Αξιώσεις από ζημιογόνες πράξεις της αρχής (fait du prince)

2.2.4. Αξιώσεις από την απρόοπτη μεταβολή των όρων της σύμβασης

2.2.4.1. Η διορθωτική επέμβαση του δικαστή κατά το άρθρο 388 ΑΚ

2.2.4.2. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις διοικητικές συμβάσεις

2.3. Η δικονομική επιλογή της σώρευσης προσφυγής και αγωγής

2.4. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στις διοικητικές συμβάσεις

Γ. Ο δικονομικός μονόδρομος της άσκησης αγωγής επί απαιτήσεων της αντισυμβαλλόμενης διοίκησης κατά του ιδιώτη αναδόχου

V. Ερμηνευτικοί προβληματισμοί αναφορικά με την άσκηση αγωγής στις διαφορές από δημόσια έργα υπό το ισχύον κανονιστικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν. 1418/1984

Α. Η ευρεία ερμηνευτική προσέγγιση με βάση τη γραμματική διατύπωση της διάταξης

Β. Η συσταλτική ερμηνεία της διάταξης

Γ. Συμπεράσματα

VI. Η απόφαση επί της αγωγής

Α. Γενικά

Β. Η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης

VIΙ. Επίλογος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού...
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης...