Π. Δέγλερης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, 2013


Π. Δέγλερης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, 2013

Η ψήφιση του Ν. 3886/2010 με σκοπό την εναρμόνιση προς τη νέα «δικονομική» Οδηγία 2007/66, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων.

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η θεωρητική ανάλυση, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του Ν. 3886/2010 κατά το χρονικό διάστημα των τριών ετών που μεσολάβησε από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα.

Η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη ως εξής:

Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά στις «δικονομικές» Οδηγίες 89/667/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, ως και στη διαδρομή τους μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τροποποίησή τους από την Οδηγία 2007/66 και στην «ιστορία» ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό δίκαιο.

Στη συνέχεια, στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, αναπτύσσονται διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. Η ανάπτυξη γίνεται με τη μορφή της κατ’ άρθρο θεωρητικής ανάλυσης, βασισμένης απόλυτα στα νομολογιακά πορίσματα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων της χώρας και με πολυπληθείς παραπομπές σε προσεκτικά επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις, αποσπάσματα των οποίων παρατίθενται υπό μορφή παραπομπών σε κάθε θέμα που αναλύεται. Άλλες δε σημαντικότερες παρατίθενται αυτούσιες στο τέλος κάθε επιμέρους κεφαλαίου.

Με τον τρόπο αυτό αναλύεται όλη η διαδικασία της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3886/2010, την προδικαστική προσφυγή και το αρμόδιο δικαστήριο έως την Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, την έκδοση απόφασης και την Αίτηση Ακύρωσης, καλύπτοντας το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει κανείς στα πλαίσια της προσωρινής (και όχι μόνο) δικαστικής προστασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Περαιτέρω ως ειδικότερο θέμα αναπτύσσεται στο Δεύτερο μέρος του βιβλίου η «περιπέτεια» της θέσπισης του νέου παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, με παράθεση της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την αμφισβήτηση της συνταγματικότητάς του, ως και τις επανειλημμένες τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο καταβολής του.

Τέλος ως Παράρτημα παρατίθενται κωδικοποιημένες τόσο οι Οδηγίες 89/665 και 92/13, όσο και ο Ν. 3886/2010, με σκοπό την ευχερέστερη αναδρομή του αναγνώστη στις διατάξεις τους, με τη μορφή που αυτές ισχύουν σήμερα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις
Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010
Θεωρία - Νομολογία
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-029-9
Σελίδες
ΧΙ + 399
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ι. Η «δικονομική» Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και η διαδρομή της

Α. Πρώτη προσπάθεια θέσπισης κοινών δικονομικών κανόνων για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Η αρνητική αρχική στάση της Ελλάδας στην ενσωμάτωση της τότε νέας «δικονομικής» Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο

Γ. Δεύτερη «δικονομική» Οδηγία ειδικά για τους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών

Δ. Η «καινοτομία» των Ν. 2522/1997 και Ν. 2854/2000 - Μια πετυχημένη διαδρομή θέσπισης δικονομικού πλαισίου λήψης ασφαλιστικών μέτρων

Ε. Η ταχεία επίλυση των διαφορών

ΙΙ. Η τροποποίηση των «δικονομικών» Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ και η ενσωμάτωση αυτής στο ελληνικό δίκαιο

Α. Οι ειδικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη τροποποίησης - Η προπαρασκευαστική διαδικασία

Β. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το Ν. 3886/2010

Γ. Οι βασικές νέες ρυθμίσεις του Ν. 3886/2010

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ο ΝΟΜΟΣ 3886/2010

Ι. Διαδικασία παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρα 1-4 Ν. 3886/2010)

Α. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 Ν. 3886/2010)

1. Διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιων συμβάσεων

2. Συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ

i. «Κατώφλια» Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ

ii. Δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ

iii. Μικτές Συμβάσεις

iv. «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια των Οδηγιών 2004/ 18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

3. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ

4. Άμυνα - Ασφάλεια

5. Νομολογία

Β. Είδη δικαστικής προστασίας (άρθρο 2 Ν. 3886/2010)

1. Δικαιούμενοι σε δικαστική προστασία - έννομο συμφέρον

2. Προσβαλλόμενες πράξεις

3. Νομολογία

Γ. Αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 3 Ν. 3886/2010)

1. Δικαιοδοσία

2. Αρμοδιότητα

3. Ειδικά για τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας αποκλειστική αρμοδιότητα του Σ.τ.Ε.

4. Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

5. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε διαφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3886/2010

6. Νομολογία

Δ. Προδικαστική προσφυγή (άρθρο 4 Ν. 3886/2010)

1. Υποχρεωτική άσκηση προδικαστικής προσφυγής

2. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

3. Μία μόνο προσφυγή

4. Τρόπος άσκησης της προσφυγής - Διοικητική Διαδικασία - Περιε­χόμενο

5. Απάντηση επί της προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή

6. Σχέση προσφυγής - ένστασης

7. Νομολογία

ΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 5 παρ. 1-6 Ν. 3886/ 2010)

Α. Άσκηση - Συνέπειες (άρθρο 5 παρ. 1-2 Ν. 3886/2010)

1. Προθεσμία

2. Απαράδεκτοι λόγοι που δεν είχαν ήδη προβληθεί με την προδικαστική προσφυγή

3. Αναστολή υπογραφής της σύμβασης

4. Νομολογία

Β. Συζήτηση - Προσωρινή Διαταγή (άρθρο 5 παρ. 3-4 Ν. 3886/2010).

1. Πράξη Ορισμού Δικασίμου - Εφαρμοζόμενες Διατάξεις - Κοινοποιήσεις

2. Παρέμβαση

3. Προσωρινή Διαταγή

4. Νομολογία

Γ. Πιθανολόγηση (άρθρο 5 παρ. 5 εδ. α΄ Ν. 3886/2010)

1. Πιθανολόγηση αιτιάσεων κατά διακήρυξης - Καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού

2. Πιθανολόγηση αιτιάσεων κατά της συμμετοχής υποψήφιου αναδόχου (δικαιολογητικά, τεχνική αξιολόγηση, οικονομική προ­σφορά)

3. Νομολογία

Δ. Δημόσιο Συμφέρον (άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β΄-γ΄ Ν. 3886/2010)

1. Υπέρτερο Δημόσιο Συμφέρον (έννοια)

2. Νομολογία

Ε. Διατασσόμενο Ασφαλιστικό Μέτρο (άρθρο 5 παρ. 6 Ν. 3886/2010)

1. Κατάλληλο Ασφαλιστικό Μέτρο

2. Νομολογία

ΙΙΙ. Αίτηση ακύρωσης - Αξίωση αποζημίωσης - Τελικές διατάξεις (άρθρο 5 παρ. 7-8 Ν. 3886/2010, άρθρα 52 παρ. 9-10 & 27 παρ. 5 Π.Δ. 18/1989 και άρθρα 6-13 Ν. 3886/2010)

Α. Αίτηση ακύρωσης (άρθρο 5 παρ. 7-8 Ν. 3886/2010) - Προσυμβατικός έλεγχος

1. Υποχρεωτική άσκηση αίτησης ακύρωσης μετά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

2. Δυνατότητα συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση που δια­τάσσει ασφαλιστικά μέτρα

3. Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

4. Παράλληλη εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 18/1989

i. Αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 52 παρ. 9 και 10 Π.Δ. 18/1989).

ii. Αίτηση επανασυζήτησης (άρθρο 27 παρ. 5 Π.Δ. 18/1989)

Β. Παράνομη υπογραφή σύμβασης (άρθρο 6 Ν. 3886/2010)

Γ. Ακύρωση πράξης ή παράλειψης (άρθρο 7 Ν. 3886/2010)

Δ. Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης (άρθρο 8 Ν. 3886/2010)

Ε. Αξίωση αποζημίωσης (άρθρο 9 Ν. 3886/2010)

ΣΤ. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 10 Ν. 3886/2010)

Ζ. Μεταβατικές Διατάξεις (άρθρο 11 Ν. 3886/2010)

Η. Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος (άρθρα 12-13 Ν. 3886/ 2010).

Θ. Νομολογία

ΜΕΡΟΣ Β΄

H ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ι. Η πρώτη ρύθμιση (Π.Ν.Π. - Άρθρο 28 Ν. 4111/2013)

Α. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης.12.2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237/5.12.2012)

Β. Η μη εφαρμογή της διάταξης στις ήδη εκκρεμείς δίκες

1. Οι αποφάσεις Επ. Αν. Σ.τ.Ε (Β΄ Τμ.) 737-738/2012 και Επ. Αν. Σ.τ.Ε. (Δ΄ Τμ.) 731-732/2012

2. Η δοθείσα λύση με την Επ. Αν. Σ.τ.Ε. (Ολομ.) 56/2013

Γ. Κρίσιμα νομικά ζητήματα

1. Η νομοθέτηση με επίκληση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος

2. Η πρώτη κρίση συνταγματικότητας της νέας ρύθμισης (Επ. Αν. Σ.τ.Ε. Β΄ Τμ. 737-738/2012)

3. Η κύρωση με Νόμο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η ψήφιση της νέας ρύθμισης του άρθρου 28 (και 49 παρ. 4) του Ν. 4111/2013

IΙ. Η κρίση για την αντισυνταγματικότητα: Επ. Αν. Σ.τ.Ε. (Ολομ.) 136/2013 - Η τελική ρύθμιση του άρθρου 74 του Ν. 4146/2013

Α. Η Επ. Αν. Σ.τ.Ε. (Ολομ.) 136/2013 - Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Β. Η τελική ρύθμιση του άρθρου 74 του Ν. 4146/2013

Γ. Αντί επιλόγου

Δ. Νομολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κωδικοποίηση της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Κωδικοποίηση της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Κωδικοποίηση του Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Περιεχόμενες αποφάσεις ως νομολογία

Περιεχόμενες αποφάσεις ως ειδική παραπομπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες