Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016, τόμ. 1, 2018


Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016, τόμ. 1, 2018

Σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερµηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήµατος κάθε διάταξης των βασικών νοµοθετηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (π.δ/τα, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), όπου αυτό απαιτείται, µε αναφορά στη νοµολογία, τη θεωρία, και τις διοικητικές λύσεις.

Το παρόν έργο απευθύνεται πρωτίστως στους ανθρώπους της πράξης και της αγοράς, όπως στα στελέχη και υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, δηµόσια νοµικά πρόσωπα εν γένει), τους νοµικούς συµβούλους και τα στελέχη επιχειρήσεων (µηχανικούς κ.λπ.) που αναλαµβάνουν δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και φιλοδοξεί να γίνει ο κατά το δυνατόν ασφαλής οδηγός για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον τεχνοκράτη, τον µηχανικό, τον επιχειρηµατία, τον δηµόσιο λειτουργό, τον υπάλληλο, όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε τα διάφορα ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων. Συγχρόνως, ωστόσο, καλύπτει και τον θεωρητικό του δικαίου, αφού δίνει τα απαραίτητα ερεθίσµατα σε αυτόν για δογµατική αναζήτηση συνδυαζόµενη µε την πρακτική εφαρµογή.

Το όλο έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις αντίστοιχους τόµους, από τους οποίους ο παρών πρώτος αφορά αποκλειστικά την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων κατά τον ν. 4412/2016, καθώς και την έννοµη προστασία, διοικητική και δικαστική, στο προσυµβατικό στάδιο, δηλαδή τόσο ενώπιον της ΑΕΠΠ όσο και ενώπιον των δικαστηρίων της διοικητικής δικαιοσύνης (Συµβουλίου της Επικρατείας και ∆ιοικητικών Εφετείων), στα οποία συγκεντρώνεται η δικαιοδοτικά ενοποιηµένη δικαστική έννοµη προστασία κατά το εν λόγω στάδιο.

Συνακόλουθα, το παρόν βιβλίο περιέχει κατ’ άρθρο ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 έως 128 και 345 έως 374 του ν. 4412/2016, καθώς και τα συναφή Παραρτήµατα του νόµου αυτού, και τέλος τα κείµενα των π.δ/των 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64/4-5-2017) και 57/2017 «Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 88/20-6-2017). Παρατίθεται το κείµενο του ερµηνευόµενου άρθρου του ν. 4412/2016, η ειδική βιβλιογραφία, αν υπάρχει, οι σχετικές διατάξεις άλλων νοµοθετηµά-των και πίνακας περιεχόµενων κατά ενότητες, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, µε τίτλο και αρίθµηση. Μετά ακολουθούν τα ερµηνευτικά σχόλια µε αναφορές στη νοµολογία και τη θεωρία, στην δεύτερη στο µέτρο που απαιτείται, καθώς και στις αντίστοιχες ή παρόµοιες µε την ερµηνευόµενη διατάξεις του προγενέστερου καθεστώτος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016
Ερμηνεία κατ' άρθρο Σχετικές διατάξεις – Νομολογία
Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο
© 2018
Συγγραφείς
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-568-792-2
Σελίδες
XXXVI + 1387
Τιμή
€ 125,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ν. 4412/2016 - ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. Προσαρµογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ

ΒΙΒΛΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ II: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ III: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

TMHMA I: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

TMHMA II: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α': ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -367

ΜΕΡΟΣ Β': ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ 3: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περιεχόµενα

Πρόλογος

Κυριότερες συντοµογραφίες

Άρθρο 1. Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 2. Ορισµοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Αναθέτουσα αρχή

Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές

∆ηµόσια Σύµβαση

δηµόσιες συµβάσεις έργων

έργο

δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών

µελέτες & τεχνικές & λοιπές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες

γενικές υπηρεσίες

συµβουλευτικές υπηρεσίες

Συµφωνία - πλαίσιο

Οικονοµικός φορέας

Έγγραφο της σύµβασης

Κεντρικές αρχές αγορών, κεντρικές & επικουρικές δραστηριότητες αγορών, ΕΚΑΑ, πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων

Έγγραφο και ηλεκτρονικό µέσο

Κύκλος ζωής

∆ιαγωνισµοί µελετών

Καινοτοµία

Σήµα

∆ηµόσιες συµβάσεις άνω και κάτω των ορίων

Συνοπτικός διαγωνισµός και απευθείας ανάθεση

ΕΣΗ∆ΗΣ

ΚΗΜ∆ΗΣ

Λοιποί ορισµοί (ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κράτος-µέλος, τρίτη χώρα, Ένωση, Επιτροπή, Σ∆Σ)

∆ηµόσιος Τοµέας, Γενική Κυβέρνηση και Κεντρική Κυβέρνηση

Συµφωνητικό

Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης

Τεχνικές προδιαγραφές

ΒΙΒΛΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4. Μεικτές συµβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

A. Μεικτές συµβάσεις µε αντικείµενο διαφορετικά είδη συµβάσεων, το σύνολο των οποίων εµπίπτει στο Βιβλίο I του ν. 4412/2016 (παρ. 1, πρώτο εδάφιο)

Β. Μεικτές συµβάσεις µε αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο Βιβλίο I του ν. 4412/2016 (δηλαδή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και συµβάσεις που διέπονται από άλλα νοµικά καθεστώτα (ιδίως τις άλλες τρεις εν ισχύι Οδηγίες) και δεν µπορούν να χωρισθούν αντικειµενικά (παρ. 1, δεύτερο εδάφιο, παρ. 3 δεύτερο εδάφιο, παρ. 6)

Γ. Μεικτές συµβάσεις µε αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο Βιβλίο I του ν. 4412/2016 (δηλαδή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και συµβάσεις που διέπονται από άλλα νοµικά καθεστώτα (ιδίως τις άλλες τρεις εν ισχύι Οδηγίες) και µπορούν να χωρισθούν αντικειµενικά (παρ. 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, παρ. 3 πρώτο εδάφιο, παρ. 4-5)

ΤΜΗΜΑ II: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 5. Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισµός (ΕΕ) 2015/2170)

Άρθρο 6. Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Γενικοί κανόνες,

Χωριστές επιχειρησιακές µονάδες

Συµφωνίες-πλαίσιο και ∆ΣΑ

Συµπράξεις καινοτοµίας

Συµβάσεις έργων

Συµβάσεις σε τµήµατα (ενιαίο έργο, οµοιογενή αγαθά)

Περιοδικές συµβάσεις προµηθειών/υπηρεσιών

Συµβάσεις προµηθειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µίσθωσης, µίσθωσης-πώλησης

Συµβάσεις υπηρεσιών χωρίς συνολική τιµή

Ειδικές κατηγορίες συµβάσεων υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 7. Συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8. Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9. ∆ηµόσιες συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί µελετών που διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Συµβάσεις αγοράς ή µίσθωσης ακινήτων

Συµβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής υλικού προγραµµάτων για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων

Συµβάσεις υπηρεσιών διαιτησίας και συµβιβασµού

Συµβάσεις νοµικών υπηρεσιών

Συµβάσεις χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

Συµβάσεις δανείων

Συµβάσεις εργασίας

Συµβάσεις υπηρεσιών πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από ΜΚΟ

Συµβάσεις υπηρεσιών δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε σιδηρόδροµο ή µετρό

Συµβάσεις υπηρεσιών πολιτικών εκστρατειών από πολιτικό κόµµα

Άρθρο 11. Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12. ∆ηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εσωτερική ανάθεση ή «in-house» σύµβαση, µε αποκλειστικό έλεγχο (παρ. 1)

Β. Ειδικές περιπτώσεις αποκλειστικού ελέγχου (παρ. 2)

Γ. Εσωτερική ανάθεση ή «in-house» σύµβαση µε κοινό έλεγχο (παρ. 3)

∆. Οριζόντια συνεργασία (παρ. 4)

Ε. Προσδιορισµός ποσοστού των δραστηριοτήτων (παρ. 5)

ΣΤ. Κανόνας υπερίσχυσης (παρ. 6)

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 13. Συµβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 15. Άµυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις

Προστασία ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας

Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις µε ειδικά µέτρα ασφαλείας

Άρθρο 16. Μεικτές συµβάσεις που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Α. Μεικτές συµβάσεις που τα επιµέρους αντικείµενά τους µπορούν να χωριστούν αντικειµενικά,

Β. Μεικτές συµβάσεις που τα επιµέρους αντικείµενά τους δεν µπορούν να χωριστούν αντικειµενικά

Άρθρο 17. ∆ηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18. Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Αρχή της αµεροληψίας

Αρχή της διαφάνειας

Αρχή της αναλογικότητας

Λοιπές αρχές

Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης

Η αρχή της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος

Η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος

Η οριζόντια ρήτρα του αρ. 18 παρ.

Άρθρο 19. Οικονοµικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά, γενικοί κανόνες, έννοια οικονοµικού φορέα και ένωσης

∆ικαίωµα συµµετοχής ενώσεων οικονοµικών φορέων

Άρθρο 20. Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21. Εχεµύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22. Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1-5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗ∆ΗΣ

Γενικά διαθέσιµα εργαλεία ΕΣΗ∆ΗΣ

Εξαιρέσεις

Προφορική επικοινωνία

Ακεραιότητα δεδοµένων - απόρρητο προσφορών

Ειδικοί κανόνες

∆ιαλειτουργικότητα µορφοτύπων

Άρθρο 23. Ονοµατολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24. Συγκρούσεις συµφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Αρχή της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας

Βασική υποχρέωση αναθετουσών αρχών

Έννοια σύγκρουσης συµφερόντων (συµφέροντα, πρόσωπα)

Απόδειξη

Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής και µελών προσωπικού αυτής,

Ειδικά το µέτρο του αποκλεισµού ως ultima ratio

ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 25. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Σ∆Σ και άλλες διεθνείς συµφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Περιπτώσεις επιτρεπόµενης προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο

Μέσο προκήρυξης διαγωνισµού

∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό

Άρθρο 27. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στην ανοικτή διαδικασία

Ελάχιστες προθεσµίες υποβολής προσφορών (συµβ. άνω και κάτω των ορίων) σύντµηση προθεσµιών

Άρθρο 28. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στην κλειστή διαδικασία

Στάδια και ειδικότεροι κανόνες κλειστής διαδικασίας

Ελάχιστες προθεσµίες:

Γενικά, 258,

Α’ Σταδίου (συµβ. άνω των ορίων)

Β’ Σταδίου (συµβ. άνω των ορίων)

Συµβάσεις κάτω των ορίων

Άρθρο 29. Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση

Στάδια, ειδικότεροι κανόνες και επιτρεπτό αντικείµενο διαπραγµάτευσης,

Ελάχιστες προθεσµίες:

Γενικά,

Υποβολής αιτήσεων συµµετοχής

Υποβολής αρχικών προσφορών

Άρθρο 30. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στον ανταγωνιστικό διάλογο

Στάδια και ειδικότεροι κανόνες ανταγωνιστικού διαλόγου,

Ελάχιστες προθεσµίες

Άρθρο 31. Σύµπραξη καινοτοµίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Στάδια και ειδικότεροι κανόνες σύµπραξης καινοτοµίας

Ελάχιστες προθεσµίες

Άρθρο 32. Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση

Περιπτώσεις επιτρεπτής προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου

∆ιαδικαστικοί κανόνες διενέργειας διαδικασίας άρθρου

ΤΜΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 33. ∆υναµικά συστήµατα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Αλλαγές στο ∆ΣΑ

Ειδικότεροι κανόνες ∆ΣΑ

Σχέση ∆ΣΑ µε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό και ηλεκτρονικούς καταλόγους

Σχέση ∆ΣΑ µε τεχνικές συγκεντρωτικών δηµοσίων συµβάσεων

Άρθρο 34. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 36. Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗ∆ΗΣ

Άρθρο 37. Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗ∆ΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Επίπεδο ασφαλείας ΕΣΗ∆ΗΣ - Γενικά

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Χρονοσήµανση

Τεχνική αδυναµία λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ιαβαθµισµένα δικαιώµατα χρήσης ΕΣΗ∆ΗΣ

Άρθρο 38. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)

Εισαγωγικά

Καταχωριστέες δηµόσιες συµβάσεις

Ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα

Καταχωριστέα στάδια και στοιχεία

ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΕΕΕ

ΚΗΜ∆ΗΣ και λοιπά εθνικά σηµεία δηµοσιότητας

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜ∆ΗΣ

∆ευτερογενής νοµοθεσία ΚΗΜ∆ΗΣ

Λοιπές έννοµες συνέπειες καταχώρισης πράξεων στο ΚΗΜ∆ΗΣ

Κατάργηση δηµοσίευσης στην ΕτΚ

∆ιαλειτουργικότητα ΚΗΜ∆ΗΣ µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 39. Συµφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά - Κατηγορίες συµφωνιών-πλαίσιο,

∆ιάρκεια συµφωνίας-πλαίσιο

Αναθέτουσες αρχές - οικονοµικοί φορείς - µέρη στη συµφωνία-πλαίσιο

Τροποποιήσεις συµφωνίας-πλαίσιο

Σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων σε συµφωνία-πλαίσιο µε:

Έναν οικονοµικό φορέα

Περισσότερους οικονοµικούς φορείς

Προληπτικός Έλεγχος ΕΣ

Συµφωνία-πλαίσιο για µελέτες-τεχνικές υπηρεσίες

Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα συµφωνίας-πλαίσιο

Συµφωνία-πλαίσιο και ΚΑΑ

Επιµερισµός ευθύνης αναθετουσών αρχών-µερών συµφωνίας-πλαίσιο

Συµφωνία-πλαίσιο µε αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη-µέλη

Υποχρεωτική χρήση συµφωνίας-πλαίσιο

Άρθρο 40. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

∆υνατότητες χρήσης ΚΑΑ

Βασικοί κανόνες σύναψης συµβάσεων µέσω ΚΑΑ - Επιµερισµός ευθύνης

Ειδική εξαίρεση σύµβασης από Βιβλίο

Άρθρο 41. Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό δηµοσίων συµβάσεων

Εισαγωγικά

ΕΚΑΑ - ΚΑΑ

Κατηγορίες συµβάσεων προς οµαδοποίηση - υποχρεωτική προσφυγή σε ΕΚΑΑ,

Κατ’ έτος συµβάσεις που συνάπτονται υποχρεωτικά από ΕΚΑΑ

Γνωµοδοτικά όργανα

Λοιπές εξουσιοδοτήσεις

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική προσφυγή στην ΓΓΕ ως ΕΚΑΑ

Άρθρο 42. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συµβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43. ∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη-µέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 44. Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών

Α. Εισαγωγή - Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών

Β. Προγραµµατικές Συµβάσεις

Γ. Ευθύνη και εκπροσώπηση

Άρθρο 45. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Συγκρότηση Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης - Χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ

Γ. Ο «Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης» για όλα τα είδη των συµβάσεων

∆. Ο «Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης» σε σύµβαση µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Ε. Ο «Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης» σε σύµβαση έργου

Άρθρο 46. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48. Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49. Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες

Άρθρο 50. ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης

Α. Εισαγωγή

Β. Μελέτη-κατασκευή

Γ. Αξιοποίηση και οικοδόµηση ακινήτων µε αντιπαροχή

∆. Παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος

Άρθρο 51. Συµβάσεις µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52. Σκοπιµότητα σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53. Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης

Α. Εισαγωγή

Β. Πληρότητα και σαφήνεια των όρων των εγγράφων της σύµβασης

Γ. Απαραίτητα στοιχεία των εγγράφων της σύµβασης - Τυποποίηση εγγράφων

∆. Ειδικά στοιχεία για τα έγγραφα σύµβασης δηµοσίου έργου

Ε. Ειδικά στοιχεία για τα έγγραφα σύµβασης µελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών

ΣΤ. Όροι αναπροσαρµογής στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 54. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Η έννοια και περιεχόµενο των τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Παροχή εγγυήσεων ισότιµης πρόσβασης των οικονοµικών φορέων στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων

∆. Έγκριση προδιαγραφών

Ε. Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών στα έγγραφα της σύµβασης

ΣΤ. Τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 55. Σήµατα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56. Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58. Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή και έννοια της υπεργολαβίας

Β. ∆ιάκριση υπεργολαβίας µε άλλες περιπτώσεις

Γ. Τήρηση υποχρεώσεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου

∆. ∆υνατότητα πληρωµής σε υπεργολάβους

Ε. Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τους υπεργολάβους

ΣΤ. Επαλήθευση λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους

Ζ. Οι όροι της υπεργολαβίας στα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα εγκεκριµένα Πρότυπα Τεύχη

Άρθρο 59. Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60. Καθορισµός προθεσµιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 61. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης

Άρθρο 62. Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Η προκαταρκτική προκήρυξη ως µέσο γνωστοποίησης σχεδιαζόµενων συµβάσεων

Γ. Η προκαταρκτική προκήρυξη ως µέσο προκήρυξης σύναψης δηµόσιας σύµβασης

∆. Συµβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών (άρθρο 107) - Περίοδος ισχύος προκαταρκτικής προκήρυξης

Άρθρο 63. Προκηρύξεις σύµβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65. Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Μέσα δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο - Σύστηµα e-sender

Γ. Πληροφορίες και χρόνος δηµοσίευσης-ανάρτησης

∆. Πληροφορίες δηµοσιεύσεων

Άρθρο 67. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης

Γ. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης µε άλλο τρόπο

∆. Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών

Άρθρο 68. ∆ιαβούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων σύµβασης έργων

Άρθρο 69. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70. Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 71. Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72. Εγγυήσεις

Α. Εισαγωγή

Β. Εκδότες των εγγυητικών επιστολών

Γ. Εγγύηση συµµετοχής

∆. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ε. Εγγύηση προκαταβολής

ΣΤ. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ζ. Ελάχιστα στοιχεία περιεχοµένου των εγγυήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 73. Λόγοι αποκλεισµού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού

Β.1. Λόγοι αποκλεισµού που αφορούν τέλεση ποινικών αδικηµάτων

Β.2. Λόγοι αποκλεισµού σχετικά µε την αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και µε παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας

Γ. ∆υνητικοί λόγοι αποκλεισµού

∆. Πειθαρχικός έλεγχος και χρηµατικές ποινές σε δηµόσια έργα, µελέτες, τεχνικές και συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες

Ε. Εθνικοί λόγοι αποκλεισµού

ΣΤ. Απόδειξη αξιοπιστίας οικονοµικού φορέα σε περίπτωση συνδροµής λόγου αποκλεισµού µε µέτρα αυτοκάθαρσης (self-cleaning)

Άρθρο 74. Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75. Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή - ∆ικαίωµα συµµετοχής

Β. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Άρθρο 76. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου

Α. Εισαγωγή

Β. Εγγραφή σε Μητρώα

Γ. Περιορισµοί στην στελέχωση των επιχειρήσεων

∆. Επίσηµος κατάλογος εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων

Ε. Πειθαρχικός έλεγχος µελών των Μητρώων

ΣΤ. Ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων έργων

Ζ. Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων

Η. Καταλληλότητα οικονοµικών φορέων για την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµοσίου έργου

Άρθρο 77. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών

Α. Εισαγωγή

Β. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Γ. Περιορισµοί στην στελέχωση των επιχειρήσεων

∆. Επίσηµος κατάλογος εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων

Ε. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα οικονοµικών φορέων

Άρθρο 78. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Επαλήθευση λόγων αποκλεισµού και κριτηρίων επιλογής τρίτου

Γ. Στήριξη για την απόδειξη οικονοµικής/χρηµατοπιστωτικής ικανότητας

∆. Στήριξη για την απόδειξη τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας

Ε. Εγγραφή στον επίσηµους καταλόγους οικονοµικών φορέων

ΣΤ. Μέσα απόδειξης ικανοτήτων και δέσµευση τρίτου

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 79. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 79Α. Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης

Α. Εισαγωγή

Β. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) και το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) ως µέσο προκαταρκτικής απόδειξης

Γ. Υπόχρεοι υποβολής ενός ή περισσοτέρων Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.∆

∆. Περιεχόµενο του Ε.Ε.Ε.Σ./Τ.Ε.Υ.∆.

Ε. Παράθεση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στο Ε.Ε.Ε.Σ./Τ.Ε.Υ.∆. από τον οικονοµικό φορέα

ΣΤ. Λήψη δικαιολογητικών των υποψηφίων οικονοµικών φορέων από τις αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 80. Αποδεικτικά µέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Μέσα απόδειξης µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού που προβλέπονται στο ν. 4412/2016

Γ. Μέσα απόδειξης λήψης κατάλληλων µέτρων αξιοπιστίας εκτέλεσης της σύµβασης

∆. Μέσα απόδειξης µη συνδροµής εθνικών λόγων αποκλεισµού

Ε. Μέσα απόδειξης καταλληλότητας επαγγελµατικής δραστηριότητας

ΣΤ. Μέσα απόδειξης καταλληλότητας οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας

Ζ. Μέσα απόδειξης καταλληλότητας τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας

Η. Μέσα απόδειξης από Ενώσεις προσώπων και από τρίτους φορείς

Θ. Τύπος αποδεικτικών εγγράφων από αλλοδαπές αρχές/φορείς

Ι. Υποχρεώσεις ενηµέρωσης στο πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης

Άρθρο 81. Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 82. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή

Β. Τεκµήρια καταλληλότητας για δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών

Γ. Εγγραφή στο κατάλογο µε δάνεια ικανότητα τρίτου

∆. Συµµετοχή αλλοδαπών οικονοµικών φορέων

Ε. Υποχρεώσεις ενηµέρωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Άρθρο 84. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85. Περιορισµός του αριθµού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 86. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή - Έννοια του κριτηρίου ανάθεσης

Β. Οι νοµολογιακά διαµορφωµένοι κανόνες περί των κριτηρίων ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης

Β.1. Η µη εξαντλητική απαρίθµηση των κριτηρίων

Β.2. Σύνδεση κριτηρίων µε το αντικείµενο της σύµβασης

Β.3. Περιορισµένη ελευθερία επιλογής κριτηρίων

Β.4. ∆ιαφάνεια και αντικειµενικότητα κριτηρίων

Γ. Τα κριτήρια ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης

Γ.1. Ανάθεση µε βάση την χαµηλότερη τιµή

Γ.2. Ανάθεση µε βάση το κόστος µε προσέγγιση αποτελεσµατικότητας

Γ.3. Ανάθεση µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής

Γ.4. Κριτήρια ανάθεσης µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής στις συµβάσεις µελετών

Γ.5. Κριτήρια ανάθεσης και στάθµιση για συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 87. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Εισαγωγή - Έννοια του κριτηρίου της κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΚΚΖ)

Β. Το εσωτερικό κόστος

Γ. Το εξωτερικό κόστος

∆. Παραδείγµατα χρήσης ΚΚΖ

Ε. Μεθοδολογία κατά την εφαρµογή του κριτηρίου

Άρθρο 88. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 89. ∆ικαιολογητικά σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές

Α. Εισαγωγή

Β. Η κρίση της αναθέτουσας αρχής και η απαγόρευση του αυτόµατου αποκλεισµού

Β. Η πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής και το περιεχόµενο των διευκρινίσεων από τον οικονοµικό φορέα

Γ. Η περίπτωση της επιχορήγησης κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 107 ΣΛΕΕ

∆. Η απόδειξη της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς

Άρθρο 90. Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές

Άρθρο 91. Λόγοι απόρριψης προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 92. Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής

Α. Εισαγωγή

Β. ∆ιαδικασία χωρίς χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ

Γ. ∆ιαδικασία µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ

∆. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κατά το άρθρο 68 του ν. 3863/2010

Ε. Γλώσσα των προσφορών-αιτήσεων συµµετοχής των οικονοµικών φορέων

Άρθρο 93. Περιεχόµενο φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»

Άρθρο 94. Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών

Α. Εισαγωγή

Β. Η τήρηση της µυστικότητας στην υποβολή οικονοµικών προσφορών

Γ. Οικονοµική προσφορά σε σύµβαση δηµοσίου έργου

∆. Οικονοµική προσφορά σε σύµβαση µελέτης και σε σύµβαση παροχής τεχνικών και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών

Ε. Οικονοµική προσφορά σε σύµβαση προµηθειών και γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 96. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής

Α. Εισαγωγή

Β. Τρόπος υποβολής προσφοράς

Γ. Χρόνος υποβολής προσφοράς

Άρθρο 97. Χρόνος ισχύος προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 98. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων

Άρθρο 99. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών

Α. Εισαγωγή

Β. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών οικονοµικών φορέων

Β.1. Ανοικτές διαδικασίες µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής

Β.2. Ανοικτές διαδικασίες µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής

Β.3. Ανοικτές διαδικασίες σε δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης

Β.4. Κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος και σύµπραξη καινοτοµίας

Γ. Αρµοδιότητες Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αναθέτουσας Αρχής

∆. Υποβολή ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας

Ε. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών οικονοµικών φορέων µε έντυπο τρόπο

Άρθρο 100. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Α. Εισαγωγή

Β. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών οικονοµικών φορέων

Γ. Αρµοδιότητες Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αναθέτουσας Αρχής

∆. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών οικονοµικών φορέων µε έντυπο τρόπο

Ε. Έγκριση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και υποβολή ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας

Άρθρο 101. Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Άρθρο 102. Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Α. Βασικές αρχές της διαδικασίας παροχής διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων στοιχειών προσφορών

Β. Παροχή διευκρινίσεων ή συµπλήρωση σε έγγραφα ή δικαιολογητικά του υποψήφιου ή προσφέροντα

Γ. Παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχοµένου της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου ή προσφέροντα

Άρθρο 103. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104. Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές

Άρθρο 105. Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Α. Εισαγωγή

Β. Προθεσµία υποχρεωτικής αναστολής της απόφασης κατακύρωσης

Γ. ∆υνατότητα µείωσης της ποσότητας προµήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών

∆. Kοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης

Ε. Έννοµα αποτελέσµατα απόφασης κατακύρωσης

ΣΤ. Υποχρεώσεις αναδόχων από την οργάνωση ή συµµετοχή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης

Ζ. Πρόσκληση αναδόχου και υπογραφή συµφωνητικού

Η. Έκπτωση αναδόχου και διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Άρθρο 106. Ματαίωση διαδικασίας

Α. Εισαγωγή - Προϊσχύον καθεστώς

Β. Λόγοι µαταίωσης της διαδικασίας

Γ. Η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής για επανάληψη της διαδικασίας

∆. Εξαγορά µελετών

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 107. Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Υπηρεσίες Παραρτήµατος

Εφαρµοστέο δίκαιο υπηρεσιών Παραρτήµατος

Άρθρο 108. ∆ηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109. Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 110. Αποκλειστικές συµβάσεις για ορισµένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Εισαγωγικά

Υπηρεσίες άρθρ.

Φορείς άρθρ.

Κανόνες ανάθεσης συµβάσεων άρθρ.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 111. Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 112. Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113 Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών µελετών και την επιλογή συµµετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114. Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Άρθρο 116. Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117. Συνοπτικός διαγωνισµός

Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119. Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης

Άρθρο 121. Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122. Προκηρύξεις σύµβασης

Άρθρο 123. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων - Κριτήρια επιλογής.

Άρθρο 124. Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες συµβάσεις έργων

Άρθρο 125. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127. Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) - Παράβολο

Εισαγωγικά

Προθεσµίες,

Όργανα

Παράβολο

Χαρακτήρας ένστασης

Ανασταλτικό αποτέλεσµα

Άρθρο 128. Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες) για τη µελέτη και εκτέλεση συµβάσεων δηµοσίων έργων και συµβάσεων παραχώρησης έργων

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 345. Πεδίο εφαρµογής

Α. Η διάρθρωση των διατάξεων του τέταρτου Βιβλίου

Β. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 346. Προστασία κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων

Α. Η έννοµη προστασία µε την προδικαστική προσφυγή

Β. Η δικαστική έννοµη προστασία

Γ. Αποζηµιωτικές αξιώσεις

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 347. Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348. Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349. Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350. Οικονοµική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351. Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352. Πειθαρχική ∆ιαδικασία

Άρθρο 353. Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354. Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355. Κανονισµός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356. Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 357. Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358. Νοµική Υπηρεσία

Άρθρο 359. Έκθεση πεπραγµένων

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 360. ∆ικαίωµα άσκησης προσφυγής

Α. Γενικά

Β. Νοµιµοποίηση και έννοµο συµφέρον για την άσκηση προσφυγής

Γ. Το αντικείµενο της προσβολής

∆. Η υποχρεωτικότητα της προδικαστικής προσφυγής

Ε. Η αρχή της άπαξ ασκήσεως της προδικαστικής προσφυγής

ΣΤ. Το µη επιτρεπτό της άσκησης άλλης διοικητικής προσφυγής

Άρθρο 361. Προθεσµία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362. Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέµβασης

Α. Η άσκηση και το περιεχόµενο της προδικαστικής προσφυγής

Β. Η παρέµβαση

Γ. Το µη επιτρεπτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ επί προσφυγής άλλου προσώπου

Άρθρο 363. Παράβολο

Άρθρο 364. Ανασταλτικό αποτέλεσµα

Άρθρο 365. ∆ιαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Α. Κοινοποιήσεις της προδικαστικής προσφυγής

Β. Υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης

Γ. ∆ικαίωµα γνώσης του φακέλου από τους ενδιαφερόµενους

∆. Συνέπειες µη αποστολής ή αποστολής ελλιπούς φακέλου

Ε. Η επιβολή χρηµατικής κύρωσης σε βάρος της αναθέτουσας αρχής

ΣΤ. Ειδικά για την κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής στους ενδιαφερόµενους τρίτους

Ζ. Παράθεση αρχικής ή συµπληρωµατικής αιτιολογίας της προσβαλλόµενης

Η. Καθορισµός της ηµεροµηνίας συζήτησης της προσφυγής

Θ. Ορισµός και καθήκοντα Εισηγητή

Ι. Εξέταση της προδικαστικής προσφυγής

Κ. Παραίτηση από την προσφυγή

Λ. Ανάκληση προσβαλλόµενης πράξης

Μ. Η απόφαση της ΑΕΠΠ

Ν. Ο «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

Άρθρο 366. Προσωρινά µέτρα

Άρθρο 367. ∆ιαδικασία λήψης απόφασης Συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

Α. Η βασιµότητα της προδικαστικής προσφυγής

Β. Η έκταση ελέγχου που διενεργεί η ΑΕΠΠ

Γ. Υποχρέωση συµµόρφωσης της αναθέτουσας αρχής

ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 368. Κήρυξη ακυρότητας της σύµβασης

Άρθρο 369. Κήρυξη ακυρότητας - ∆ιαδικασία

Α. Οργάνωση συστήµατος κήρυξης ακυρότητας - Νοµιµοποίηση

Β. Προθεσµία

Γ. Ανασταλτικό αποτέλεσµα της προσφυγής

Άρθρο 370. ∆υνατότητα µη κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης. Επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης

ΤΙΤΛΟΣ 3: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 372. ∆ικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύµβασης

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. ∆ικαιοδοσία και αρµοδιότητα

Γ. Η προσωρινή δικαστική προστασία

∆. Η κύρια δικαστική προστασία

Άρθρο 373. Αξίωση αποζηµίωσης

TΙΤΛΟΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προσάρτηµα Α

Παραρτήµατα I έως XIV του Βιβλίου I (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

Παράρτηµα Ι. Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Παράρτηµα IΙ. Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6) της παραγράφου 1 του άρθρου 2

Παράρτηµα IIΙ. Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στην περίπτωση β) του άρθρου 5 όσον αφορά τις συµβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τοµέα της άµυνας

Παράρτηµα ΙV. Απαιτήσεις σχετικά µε τα εργαλεία και τις συσκευές ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής καθώς και σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς σχεδίων

Παράρτηµα V. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτηµα VI. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στα έγγραφα της σύµβασης σχετικά µε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς (παρ. 4 του άρθρου 34)

Παράρτηµα VII. Ορισµός ορισµένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτηµα VIII. Προδιαγραφές σχετικά µε τη δηµοσίευση

Παράρτηµα IX. Περιεχόµενο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συµµετοχής στον διάλογο ή επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στο άρθρο

Παράρτηµα X. Κατάλογος των νοµοθετηµάτων κύρωσης διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συµβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου

Παράρτηµα XI. Μητρώα

Παράρτηµα XII. Αποδεικτικά µέσα για κριτήρια επιλογής

Παράρτηµα XIII. Κατάλογος της νοµοθεσίας της ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 87 (όπως έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο)

Παράρτηµα XIV. Υπηρεσίες αναφερόµενες στο άρθρο

Προσάρτηµα Γ

Παράρτηµα

Κωδικοί CPV για συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην υποπερίπτ. (1) της περίπτ. (9) της παρ. 1 του άρθρου

Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38/2017. Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Π.∆. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/2017. Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες