Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια Έργα & Μελέτες, 2015


Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια Έργα & Μελέτες, 2015

Το παρόν αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου «Δημόσια έργα & Μελέτες», Β΄ έκδοση. Περιλαμβάνει τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ και ΑΠ, καθώς και του ΔΕΕ) όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, μετά την έκδοση του ανωτέρω βιβλίου.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνει τις διατάξεις των δύο βασικών νόμων 3669/08 [κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων] και 3316/05 [μελέτες], τα κείμενα των οποίων παρατίθενται στο εν λόγω βιβλίο. Πρέπει όμως ο αναγνώστης να αναζητήσει τις τροποποιήσεις που έγιναν, στο μεταξύ, στους νόμους αυτούς.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι ανωτέρω νόμοι [3669/08 και 3316/05] καταργούνται με το Ν. 4281/14 (Α΄ 160/8.8.14), από την έναρξη ισχύος αυτού [άρθρο 253], πλην ορισμένων διατάξεων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ η έναρξη ισχύος του Β΄ μέρους του νόμου που αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπεται για την 31.12.2015 [άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 § 1 Ν. 4320/15, Α' 29/19.3.2015]. Ειδικά, οι διατάξεις περί έννομης προστασίας [άρθρα 179-194] θα ισχύσουν 3 μήνες μετά την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται στα άρθρα 182, 183 και 187 [περί παραβόλου, εκδίκασης προσφυγών κλπ].

Το παρόν ακολουθεί τη διάταξη της ύλης του ανωτέρω βιβλίου. Όπου παραλείπεται κάποια παράγραφος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νεότερη νομολογία (των ετών 2012-2014) σε σχέση με εκείνη του βιβλίου (μέχρι και το 2011).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσια Έργα & Μελέτες
Συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014
Κατ’ άρθρο νομολογία ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΔΕΕ(ΔΕΚ)
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-278-1
Σελίδες
ΙΧ + 222
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημείωση: αναφέρονται μόνο τα κεφάλαια και άρθρα του βιβλίου στα οποία υπάρχει νομολογία

Πρόλογος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ι. Ν 3669/2008 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Α΄ 116).

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής – Έννοιες – Γενικές Αρχές.

Άρθρο 7. Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου.

Άρθρο 8. Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή.

Άρθρο 11. Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα.

Άρθρο 14. Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Άρθρο 15. Δημοπρασία -Διακήρυξη.

Άρθρο 20. Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό.

Άρθρο 22. Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών.

Άρθρο 27. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Άρθρο 28. Απ’ ευθείας ανάθεση -Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 30. α) Σύναψη σύμβασης.

β) Εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 35. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης.

Άρθρο 36. Διοίκηση του έργου -Επίβλεψη -Υπερημερία κυρίου έργου.

α) Διοίκηση-επίβλεψη του έργου.

β) Υπερημερία του κυρίου-Αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 37. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Άρθρο 44. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση.

Άρθρο 45. Σύμπραξη στην κατασκευή μελετητή -Εγγυήσεις -Ευθύνη.

Άρθρο 46. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Άρθρο 48. Προθεσμίες.

Άρθρο 49. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 50. Επιτάχυνση εργασιών -Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 51. Προκαταβολές

Άρθρο 52. Επιμετρήσεις

Άρθρο 53. Λογαριασμοί -Πιστοποιήσεις.

α) Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις.

β) Τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 54. Αναθεώρηση τιμών.

Άρθρο 55. Απολογιστικές εργασίες.

Άρθρο 56. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες.

Άρθρο 57. Αυξομειώσεις εργασιών -Νέες εργασίες.

Άρθρο 58. Βλάβες στα έργα -Αναγνώριση αποζημιώσεων.

Άρθρο 60. Ακαταλληλότητα υλικών -Ελαττώματα -Συντήρηση.

Άρθρο 61. Έκπτωση αναδόχου.

Άρθρο 62. Διακοπή εργασιών -Διάλυση της σύμβασης.

Άρθρο 64. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Άρθρο 65. Υποκατάσταση.

Άρθρο 70. Πτώχευση, θάνατος.

Άρθρο 71. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Άρθρο 73. Προσωρινή παραλαβή του έργου.

Άρθρο 75. Οριστική παραλαβή του έργου - Παραγραφή.

Άρθρο 102. Όρια προϋπολογισμού κατά τάξη επιχειρήσεων ΜΕΕΠ.

Άρθρο 111. Ορισμοί.

Άρθρο 112. Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων.

Άρθρο 124. Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Άρθρο 140. Δικαιούμενοι συμμετοχής.

Άρθρο 146. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Άρθρο 150. Συμπλήρωση, τεκμηρίωση και πληροφορίες.

ΙΙ. Ν 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Α΄ 42).

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής -Κατηγορίες μελετών.

Άρθρο 4. Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου για την ανάθεση.

Άρθρο 6. Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη.

Άρθρο 7. Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών.

Άρθρο 13. Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προσφοράς.

Άρθρο 14. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες.

Άρθρο 17. Έλεγχος της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Άρθρο 23. Σύναψη της σύμβασης.

ΙΙΙ. ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ [Ν 716/77, ΠΔ 194/74, ΠΔ 609/79] [περιλαμβάνονται οι αποφάσεις βάσει των ανωτέρω νομοθετημάτων, καθώς και οι αποφάσεις χωρίς μνεία διατάξεων ή βάσει διατάξεων διακήρυξης].

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.

Α. Δικαιοδοσία-Αρμοδιότητα ΣτΕ.

Β. Νομιμοποίηση [ιδιότητα του διαδίκου].

Γ. Έννομο συμφέρον.

Δ. Ομοδικία.

Ε. Συνάφεια.

ΣΤ. Προθεσμίες.

Ζ. Εκτελεστότητα.

Η. Σύνθετη διοικητική ενέργεια.

Θ. Ενδικοφανής διαδικασία.

ΙΑ. Λόγοι ακυρώσεως.

ΙΒ. Λοιπά θέματα.

ΙΓ. Κατάργηση δίκης.

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.

Α. Διοικητική προδικασία.

2. Ενδικοφανής διοικητική προδικασία.

3. Ενημέρωση του αναδόχου περί της ενδικοφανούς προδικασίας.

4. Ταυτότητα αιτημάτων.

5. Αρμόδια διοικητικά όργανα.

7. Ένσταση.

8. Αίτηση θεραπείας.

Β. Προσφυγή στο Εφετείο.

2. Δικαιοδοσία Δ. Εφετείου.

6. Δικαστικό ένσημο. Παράβολο.

8. Διάδικοι στο Δ. Εφετείο.

9. Νομιμοποίηση στο Δ. Εφετείο.

10. Συζήτηση της προσφυγής στο Δ. Εφετείο.

11. Προθεσμία προσφυγής.

12. Έννομο συμφέρον προσφεύγοντος.

13. Φύση ενδίκου βοηθήματος: προσφυγή-αγωγή.

14. Άσκηση δεύτερης προσφυγής.

15. Δικόγραφο προσφυγής.

16. Υπόμνημα επί της προσφυγής.

17. Προσβαλλόμενη πράξη.

19. Μη εκτελεστή διοικητική πράξη.

20. Προηγούμενη τήρηση διοικητικής διαδικασίας.

21. Μη τήρηση διοικητικής διαδικασίας.

22. Ταυτότητα αιτημάτων προσφυγής και ενδικοφανών μέσων.

23. Απόδειξη.

25. Έκταση εξουσίας Δ. Εφετείου.

26. Απόφαση.

Γ. Αίτηση αναιρέσεως στο ΣτΕ - ΑΠ.

1. Αποφάσεις που υπόκεινται σε αίτηση αναιρέσεως.

2. Κοινοποιήσεις στον αναιρεσίβλητο.

3. Συνεκδίκαση.

4. Προθεσμία.

α) Για τη διοικητική αρχή.

β) Για τον ιδιώτη.

5. Δικόγραφο.

β Γνωμοδότηση ΝΣΚ.

γ) Καταβολή τελών και παραβόλου.

δ) Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως λόγω ποσού.

6. Διάδικοι. Νομιμοποίηση. Έννομο συμφέρον.

7. Λόγοι αναιρέσεως.

α) Γενικά.

β) Αλυσιτελείς.

γ) Αόριστοι.

δ) Απαράδεκτοι.

ε) Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι.

στ) Δεδικασμένου παραβίαση.

8. Κατάργηση δίκης.

9. Απόφαση.

10. Διακράτηση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣτΕ.

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΕΔ, ΣτΕ.

Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠ.

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ.

Α. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΣτΕ.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣτΕ, ΑΠ.

ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - Index.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δήμος Τρίπολης..., Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός νομοθέτης έχουν στραφεί προς μια συνολική θεώρηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως σημαντικού...
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης...