Γ. Κώτσηρας/Ε. Παλιού/Θ. Πανάγος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2018


Γ. Κώτσηρας/Ε. Παλιού/Θ. Πανάγος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2018

Μετά τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ μέσω των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προέκυψε η ανάγκη για ένα εύχρηστο, περιεκτικό και κατατοπιστικό «εργαλείο», το οποίο θα επικουρεί το νομικό, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τους επιχειρηματίες, καθώς και όλους τους εμπλεκομένους στον ανωτέρω τομέα, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας. Τούτο κατέστη επιτακτικότερο λόγω της διάσπαρτης, πολυσχιδούς και πολύπλοκης εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και είναι αισθητή σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η κατ’ άρθρο ερμηνεία των δημοσίων συμβάσεων φιλοδοξεί να προσφέρει κωδικοποιημένη καταγραφή των διατάξεων των νόμων, συνοπτικό σχολιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διατάξεις των οδηγιών, ειδική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και επισκόπηση της σημαντικότερης εθνικής και ενωσιακής νομολογίας, που αφορούν την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιες Συμβάσεις
Ερμηνεία Κατ΄άρθρο
Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013
© 2018
Επιστημονική διεύθυνση
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-782-3
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 557
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν. 4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 1: Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΒΙΒΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ II: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 5. Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/ 2170)

Άρθρο 6. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 7. Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9. Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργα­νώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 11. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρ­θρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12. Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 13. Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 15. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 16. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 17. Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στην άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18. Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρ­θρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 19. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 21. Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1-5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23. Ονοματολογίες. (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 25. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο­σίευ­ση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 33. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 36. Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 37. Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 38. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜ­ΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 39. Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41. Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προ­γραμματισμό δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κρά­τη-μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 44. Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 47. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49. Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50. Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51. Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52. Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συ­ναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55. Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58. Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 61. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62. Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63. Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή­σεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70. Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 71. Γενικές αρχές

Άρθρο 72. Εγγυήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 73. Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 74. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 75. Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 76. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή πα­ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 79. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Άρθρο 79Α. Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

Άρθρο 80. Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 81. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών

Άρθρο 82. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 83. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥ­ΣΕΩΝ

Άρθρο 84. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψη­φίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

Άρθρο 85. Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 86. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 87. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

Άρθρο 88. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 89. Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90. Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91. Λόγοι απόρριψης προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 92. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97. Χρόνος ισχύος προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 98. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δη­μόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δη­μό­σιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε­σιών

Άρθρο 100. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δια­δικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101. Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 102. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 103. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106. Ματαίωση διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 107. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 108. Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Άρθρο 109. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 110. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 111. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 112. Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

Άρθρο 113. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή των συμμετεχόντων

Άρθρο 114. Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 115. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Άρθρο 116. Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117. Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.

Άρθρο

Άρθρο 123. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων – Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124. Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμ­βάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμ­βάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127. Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.) - Παράβολο

Άρθρο 128. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 129. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131. Υπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 133. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 Οδηγίας 2014/24 ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 134. Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135. Υπογραφή σύμβασης

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 136. Διοίκηση του έργου - επίβλεψη

Άρθρο 137. Υπερημερία του κυρίου του έργου

Άρθρο 138. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142. Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

Άρθρο 144. Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146. Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147. Προθεσμίες

Άρθρο 148. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149. Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 150. Προκαταβολές

Άρθρο 151. Επιμετρήσεις

Άρθρο 152. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153. Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μι­σθω­μάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154. Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156. Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξο­μειώσεις εργασιών. Νέες εργασίες

Άρθρο 157. Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158. Ποιότητα στα δημόσια έργα – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 160. Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162. Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164. Υποκατάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

Άρθρο 165. Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166. Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας – Έγκρισης υπεργολαβίας

Άρθρο 167. Πτώχευση, θάνατος

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 168. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169. Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170. Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172. Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 174. Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175. Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176. Διαιτητική επίλυση διαφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 177. Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179. Επιθεώρηση των δημοσίων έργων

Άρθρο 180. Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181. Παρεκκλίσεις

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 182. Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183. Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184. Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185. Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188. Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189. Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 190. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191. Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192. Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193. Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195. Υποκατάσταση του αναδόχου

ΤΜΗΜΑ II: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 196. Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199. Ειδικές ρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 200. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204. Ανωτέρα βία

Άρθρο 205. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

ΤΜΗΜΑ II: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 206. Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208. Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209. Χρόνος παραλαβής υλικών.

Άρθρο 210. Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211. Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213. Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 214. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 216. Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217. Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218. Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

ΒΙΒΛΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/25/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 222. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 223. Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 224. Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 225. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 226. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 227. Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 228. Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 229. Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 230. Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 231. Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 232. Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 233. Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 234. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άν­θρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 235. Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 236. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 237. Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 238. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228-234 δρα­στηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 239. Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 240. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 241. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Ενότητα 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Άρθρο 242. Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ V: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 243. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 244. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 245. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 246. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 247. Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 248. Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 249. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 250. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 251. Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 252. Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 253. Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 254. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 255. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 256. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 257. Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 258. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 259. Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 260. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Άρθρο 261. Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 262. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 263. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 264. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 265. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 266. Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 267. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 268. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 269. Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευ­ση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑ­ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 270. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 271. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 272. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 273. Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 274. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρ­θρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 275. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ)

Άρθρο 276. Διαδικασίες σύναψης συβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη-Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 277. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρα 99 παράγραφος 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 278. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 279. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 280. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 281. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 282. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 283. Σήματα (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 284. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 285. Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 286. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 287. Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 288. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 289. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 290. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 291. Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 292. Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 293. Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 294. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 295. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 296. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 297. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 298. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 299. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 300. Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προ­σφερό­ντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 301. Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 302. Εγγυήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 303. Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 304. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 305. Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προ­βλέπο­νται στο Βιβλίο I (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 306. Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Άρθρο 307. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 308. Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλει­σμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου I (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαρά­γρα­φος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 309. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι­σης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 310. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 311. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 312. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 313. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 314. Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 315. Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Άρθρο 316. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 317. Ματαίωση διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 318. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 319. Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρε­σίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 321. Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 322. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 323. Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 324. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 325. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 326. Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 327. Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 328. Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 329. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 330. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 331. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 332. Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

Άρθρο 333. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 334. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 335. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 336. Υπεργολαβία (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 337. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 338. Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 339. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 340. Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 341. Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρ­θρα 84 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφοι 1 και 3 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 342. Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 343. Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 344. Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθε­τό­ντων Φορέων

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 345. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346. Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥ­ΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 347. Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348. Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349. Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350. Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351. Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352. Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353. Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354. Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355. Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356. Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Άρθρο 357. Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358. Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 359. Έκθεση πεπραγμένων

ΤΜΗΜΑ II: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ A: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥ­ΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 360. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362. Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363. Παράβολο

Άρθρο 364. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Άρθρο 366. Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367. Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΠΠ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 368. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369. Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 370. Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δη­μοσίου συμφέροντος – Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 372. Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμ­βασης

Άρθρο 373. Αξίωση αποζημίωσης

ΤΙΤΛΟΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Άρθρο 374. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΙΒΛΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 375. Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 376. Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 377. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 378. Προσαρτήματα

Άρθρο 379. Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Ν. 4413/2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)

Άρθρο 2. Ορισμοί (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 3. Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 4. Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 5. Δικαίωμα σύναψης σύμβασης παραχώρησης - αρχή της ελεύθερης διαχεί­ρι­σης από τις δημόσιες αρχές (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 6. Αρχές που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (άρ­θρο 3 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 7. Ελευθερία καθορισμού υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρ­θρο 4 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 8. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 8 παράγραφοι 2-6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 9. Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατί­θε­νται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 11. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα του ύδατος (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)

Άρθρο 12. Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρ­θρο 13 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 13. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 14. Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 15. Αποκλεισμός δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον αντα­γωνι­σμό (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 16. Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17. Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 18. Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).

Άρθρο 19. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 20. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 21. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πα­ράρ­τημα II και άλλες δραστηριότητες (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 22. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πα­ράρτημα II και συγχρόνως αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 23. Συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 24. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 25. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 26. Ονοματολογίες (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 27. Εχεμύθεια (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 28. Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΓΕ­ΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 29. Γενικές αρχές (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 30. Δημοσιεύσεις προκήρυξης συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 31 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 31. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 32. Σύνταξη και τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 33. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 33 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 34. Ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των τευχών διαγωνισμού (άρθρο 34 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 35. Καταπολέμηση της διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 36. Έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης

Άρθρο 37. Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 38. Διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 39. Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων (άρθρο 38 παράγραφοι 1-9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 40. Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο πρώτο της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 41. Ερωτηματολόγιο ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 42. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από συμβάσεις παραχώρησης (άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 43. Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τη σύμ­βαση παραχώρησης (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 44. Παροχή πληροφόρησης στους υποψηφίους και στους προσφέροντες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 45. Κριτήρια ανάθεσης (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 46. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 47. Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 48. Συμβατικά τεύχη

Άρθρο 49. Χρηματοδότηση

Άρθρο 50. Υπεργολαβία (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 51. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 52. Λύση συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 53. Εκχώρηση απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 54. Εταιρεία ειδικού σκοπού

Άρθρο 55. Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 56. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 45 παράγραφοι 1-3 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 57. Καθοδήγηση και υποστήριξη (άρθρο 45 παρ. 4 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 58. Καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Άρθρο 59. Τεκμηρίωση διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ

Άρθρο 60. Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης

Άρθρο 61. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ

Άρθρο 62. Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 63. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 64. Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαμεσολάβηση

Άρθρο 65. Διαιτησία

Άρθρο 66. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67. Όργανα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 68. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 69. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 70. Παραρτήματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες