Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022


Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022

Η χρησιμότητα του παρόντος έργου έγκειται στην παρουσίαση του Υπαλληλικού Κώδικα «κωδικοποιημένου», επικαιροποιημένου δηλαδή, με όλες τις τροποποιήσεις του έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. Η κατ’ άρθρο ερμηνεία που παρατίθεται έχει πρακτικό κυρίως χαρακτήρα αξιόπιστης εφαρμογής, βάσει της βιβλιογραφίας και ιδιαιτέρως της νομολογίας, αλλά και της εμπειρίας των συγγραφέων.

Σημειώνεται ότι η κατ’ άρθρο ερμηνεία αντιμετωπίζει και τις «αφανείς» τροποποιήσεις του ΥΚ, δηλαδή και αυτές που δεν ενσωματώνονται στο κείμενό του. Παρατίθενται, κατ’ άρθρο, λήμματα από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (κυρίως του ΣτΕ, καθώς και των Διοικητικών Εφετείων), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του ΑΕΔ, αλλά και σημαντικός αριθμός γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχει γίνει και επιλογή λημμάτων παλαιάς νομολογίας του ΣτΕ από αποφάσεις που διαμόρφωσαν νομολογιακές αρχές, οι οποίες παγιώθηκαν και ισχύουν σχεδόν αυτούσιες έως σήμερα. Η επιλογή της νομολογίας σε λήμματα, και όχι σε ολόκληρες αποφάσεις, εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντοπίζει έτσι αμέσως τα κρίσιμα σημεία μιας απόφασης, χωρίς να χρειάζεται να τη διαβάσει ολόκληρη. Το χρονικό όφελος που προκύπτει είναι, νομίζουμε, εμφανές.

Προσανατολισμός της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει καθημερινό πρακτικό βοήθημα, κυρίως των Διευθύνσεων Προσωπικού όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των περιφερειών της Χώρας, Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Δήμων, αλλά και όσων άλλων ασχολούνται με την εφαρμογή των υπαλληλικών διατάξεων, καθώς και αυτών που για άλλους λόγους (π.χ. έρευνας, ειδικού ενδιαφέροντος, κ.λπ. ή ακόμη και περιστασιακά) θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής υπαλληλικών διατάξεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Κατ΄ άρθρο ερμηνεία και νομολογία
© 2022
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-581-7
Σελίδες
ΧΧ + 1581
Τιμή
€ 125,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Οι συγγραφείς

Άρθρο 1. Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 2. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3. Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ Α΄

Προϋποθέσεις διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Προσόντα και κωλύματα διορισμού

Άρθρο 4. Ιθαγένεια

Άρθρο 5. Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Άρθρο 6. Ηλικία διορισμού

Άρθρο 7. Υγεία

Άρθρο 8. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 9. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Άρθρο 10. Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Πλήρωση θέσεων

Άρθρο 11. Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 12. Τρόπος πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 13. Αρμόδιο όργανο

Άρθρο 14. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διορισμός

Άρθρο 15. Υποχρέωση διορισμού

Άρθρο 16. Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού

Άρθρο 17. Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού

Άρθρο 18. Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 19. Ορκωμοσία-Ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 20. Ανάκληση διορισμού

Άρθρο 21. Αναδιορισμός

Άρθρο 22. Βαθμός διοριζομένου

Άρθρο 23. Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ Β΄

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί - Κωλύματα - Αστική ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υποχρεώσεις υπαλλήλων

Άρθρο 24. Πίστη στο Σύνταγμα

Άρθρο 25. Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

Άρθρο 26. Εχεμύθεια

Άρθρο 27. Συμπεριφορά υπαλλήλου

Άρθρο 28. Περιουσιακή κατάσταση

Άρθρο 29. Χρόνος παροχής εργασίας

Άρθρο 30. Καθήκοντα υπαλλήλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Περιορισμοί των υπαλλήλων

Άρθρο 31. Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Άρθρο 32. Συμμετοχή σε εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ασυμβίβαστα έργα Ή ιδιότητες

Άρθρο 33. Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 34. Δικηγορική ιδιότητα

Άρθρο 35. Κατοχή δεύτερης θέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Κωλύματα

Άρθρο 36. Κώλυμα συμφέροντος

Άρθρο 37. Κώλυμα εντοπιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Αστική ευθύνη

Άρθρο 38. Αστική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Μονιμότητα

Άρθρο 39. Δικαίωμα μονιμότητας-Εξαιρέσεις

Άρθρο 40. Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μισθός - Συνθήκες εργασίας

Άρθρο 41. Δικαίωμα - Αξίωση μισθού

Άρθρο 42. Χρόνος καταβολής μισθού

Άρθρο 43. Πότε δεν οφείλεται μισθός

Άρθρο 44. Όροι υγιεινής και ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άρθρο 45. Ελευθερία της έκφρασης

Άρθρο 46. Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 47. Υπηρεσιακή εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Κανονική άδεια

Άρθρο 48. Δικαίωμα κανονικής άδειας

Άρθρο 49. Χορήγηση κανονικής άδειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άδειες διευκολύνσεων

Άρθρο 50. Δικαίωμα ειδικής άδειας

Άρθρο 51. Άδειες χωρίς αποδοχές

Άρθρο 52. Άδειες μητρότητας

Άρθρο 53. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Αναρρωτικές άδειες

Άρθρο 54. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 55. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 56. Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 57. Υγειονομική περίθαλψη-Έξοδα κηδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ειδικές άδειες

Άρθρο 58. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Άρθρο 59. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Άρθρο 60. Άδειες εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Ηθικές αμοιβές

Άρθρο 61. Έπαινος - Μετάλλιο

Άρθρο 62. Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών-Δημοσιοποίηση απονομής

Άρθρο 63. Ευαρέσκεια

Άρθρο 64. Βράβευση προτάσεων ή μελετών

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Υπηρεσιακές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Κινητικότητα

Άρθρο 65. Τοποθέτηση

Άρθρο 66. Μετακίνηση

Άρθρο 67. Μετάθεση

Άρθρο 68. Απόσπαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κινητικότητα - Μετάταξη

Άρθρο 69. Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας

Άρθρο 70. Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Άρθρο 71. Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Άρθρο 72. Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών

Άρθρο 73. Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα

Άρθρο 74. Πράξη μετάταξης

Άρθρο 75. Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα

Άρθρο 76. Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες

Άρθρο 77. Θέσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα

Άρθρο 78. Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο – Καθήκοντα

Άρθρο 79. Διυπουργικοί κλάδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Προαγωγή - Προϊστάμενοι

Άρθρο 80. Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 81. Αξιολόγηση

Άρθρο 82. Χρόνος προαγωγής

Άρθρο 83. Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

Άρθρο 84. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 85. Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Άρθρο 86. Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 87. Αναπλήρωση προϊσταμένων

Άρθρο 88. Καταστάσεις υπαλλήλων

Άρθρο 89. Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή

Άρθρο 90. Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων

Άρθρο 91. Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων

Άρθρο 92. Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων

Άρθρο 93. Διαγραφή από πίνακα προακτέων

Άρθρο 94. Παράλειψη από προαγωγή

Άρθρο 95. Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου

Άρθρο 96. Τιμητική απονομή τίτλων

Άρθρο 97. Προβάδισμα

Άρθρο 98. Βαθμολογική ένταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διαθεσιμότητα

Άρθρο 99. Θέση σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 100. Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας

Άρθρο 101. Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 102. Αποδοχές διαθεσιμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 103. Αυτοδίκαιη αργία

Άρθρο 104. Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 105. Συνέπειες αργίας

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Πειθαρχικό Δίκαιο

ΤΜΗΜΑ Α΄

Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές αρχές και πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 106. Πειθαρχικό παράπτωμα

Άρθρο 107. Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 108. Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 109. Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 110. Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 111. Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής

Άρθρο 112. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 113. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 114. Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

Άρθρο 115. Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 116. Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 117. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι

Άρθρο 118. Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων

Άρθρο 119. Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 120. Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 121. Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πειθαρχική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 122. Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 123. Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο

Άρθρο 124. Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προκαταρκτική έρευνα - Ένορκη Διοικητική Εξέταση -

Πειθαρχική ανάκριση

Άρθρο 125. Προκαταρκτική εξέταση

Άρθρο 126. Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 127. Πειθαρχική ανάκριση

Άρθρο 128. Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 129. Αυτοψία

Άρθρο 130. Μάρτυρες

Άρθρο 131. Πραγματογνώμονες

Άρθρο 132. Εξέταση διωκομένου

Άρθρο 133. Ενέργειες μετά την ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Απολογία

Άρθρο 134. Κλήση σε Απολογία

Άρθρο 135. Απολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακού συμβουλίου

Άρθρο 136. Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου

Άρθρο 137. Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενικές διαδικαστικές διατάξεις

Άρθρο 138. Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο

Άρθρο 139. Εκτίμηση αποδείξεων

Άρθρο 140. Πειθαρχική απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ένσταση - Προσφυγή -

Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

Άρθρο 141. Ένσταση

Άρθρο 142. Προσφυγή

Άρθρο 143. Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Εκτέλεση απόφασης - Διαγραφή ποινών - Δαπάνες

Άρθρο 144. Εκτέλεση απόφασης

Άρθρο 145. Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

Άρθρο 146. Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 146Α. Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 146Β. Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Λύση υπαλληλικής σχέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Λύση υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 147. Λόγοι λύσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Παραίτηση

Άρθρο 148. Παραίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Έκπτωση

Άρθρο 149. Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης

Άρθρο 150. Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση

Άρθρο 151. Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Απόλυση

Άρθρο 152. Λόγοι απόλυσης

Άρθρο 153. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Άρθρο 154. Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 155. Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 156. Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

Συλλογικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 157. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων.

Άρθρο 158. Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.)- Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων.

Άρθρο 159. Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 160. Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Άρθρο 161. Εκπροσώπηση των φύλων

Άρθρο 162. Λειτουργία των Συμβουλίων

Άρθρο 163. Συγκρότηση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Υγειονομικές επιτροπές

Άρθρο 164. Είδη υγειονομικών επιτροπών

Άρθρο 165. Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές

Άρθρο 166. Επιτροπές προσφυγών

Άρθρο 167. Ειδικές υγειονομικές επιτροπές

ΜΕΡΟΣ Η΄

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 168. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 169. Μεταβατικές διατάξεις

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...
Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010
Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και...