Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012


Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012 Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜεΑ), πολυτέκνων, τριτέκνων κ.λπ. στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, υπό το πρίσμα μάλιστα των σημερινών δεδομένων της χώρας μας (εφαρμογή μνημονίων στις εργασιακές σχέσεις και στις προσλήψεις γενικότερα).
Μέσα από εξαντλητική νομολογιακή επεξεργασία παρουσιάζονται οι φορείς των δικαιωμάτων και οι εξαιρούμενοι από τον νόμο, οι φορείς των υποχρεώσεων, η διαδικασία τοποθέτησης των προστατευόμενων προσώπων (υποβολή στοιχείων, αιτήσεων και δικαιολογητικών, προκήρυξη θέσεων, αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού κ.ά.), η φύση, η κατάρτιση και η λύση της σύμβασης εργασίας, η σύνθεση και αρμοδιότητα των Επιτροπών των άρθρων 9 και 10 του ν. 2643/1993, η δικαστική προστασία (προσβολή του προσωρινού πίνακα βαθμολόγησης, του πρώτου πίνακα μοριοδότησης, του πίνακα τοποθέτησης, προσφυγή κατά της απόφασης λύσης ή μη της σύμβασης εργασίας, προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση απαλλαγής του φορέα ή της επιχείρησης από την υποχρέωση αναγκαστική τοποθέτησης προστατευομένων προσώπων, προσφυγή κατά της απόφασης αντικατάστασης αναγκαστικώς τοποθετηθέντων) η αρμοδιότητα. Στο βιβλίο περιέχονται ακόμη παράρτημα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και πίνακας βασικής βιβλιογραφίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998
Η εργασιακή προστασία ΑμεΑ, πολυτέκνων, τριτέκνων κ.ά.
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-782-3
Σελίδες
XIV + 154
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η συνταγματική πρόβλεψη

2. Η νομοθετική πρόβλεψη

Β. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(Κατηγορίες προστατευομένων ατόμων άρθρο 1 ν. 2643/1998)

1. Οι πολύτεκνοι

2. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50%

3. Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα τέκνα τους

4. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου

5. Οι Τρίτεκνοι

6. Εξαιρέσεις από την προστασία του νόμου

Γ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Άρθρο 2 του ν. 2643/1998)

1. Ο Ιδιωτικός Τομέας

α) Επιχορήγηση εργοδοτών και νέων ελεύθερων επαγγελματιών και εργονομική διευθέτηση χώρων εργασίας (άρθρο 8 ν. 2643/1998)

β) Επαύξηση χρόνου άδειας και ηθικές αμοιβές σε εργοδότες

γ) Διοικητικές κυρώσεις – Πρόστιμα σε βάρος επιχειρήσεων (άρθρο 12 του ν. 2643/1998)

2. Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας

3. Ο Δημόσιος Τομέας

Δ. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Γενικά

2. Υποβολή στοιχείων – Διαδικασία (άρθρο 6 του ν. 2643/1998)

α) Υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις

i. Προκήρυξη θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

ii. Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων στον «στενό» δημόσιο τομέα

iii. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις των προστατευομένων για πλήρωση θέσεων σε ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα

iv. Αιτήσεις – Υπεύθυνες δηλώσεις των προστατευομένων για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις του «στενού» δημοσίου τομέα

β) Ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης

γ) Προσκόμιση δικαιολογητικών

δ) Πρώτος πίνακας Μοριοδότησης – Άμυνα του προστατευόμενου

ε) Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης

3. Πρόσθετα δικαιολογητικά (άρθρο 7 του ν. 2643/1998)

4. Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού προστατευομένων προσώπων (άρθρο 4 του ν. 2643/1998)

α) Η ηλικία

β) Τα μόρια με βάση τα τυπικά προσόντα

γ) Τα μόρια της αναπηρίας

δ) Τα μόρια της οικογενειακής κατάστασης

ε) Τα μόρια με βάση την οικονομική κατάσταση

Ε. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικά

2. Η φύση και η κατάρτιση της αναγκαστικής σύμβασης εργασίας κατά το ν. 2643/1998

3. Η λύση της σύμβασης εργασίας

α) Γενικά το πλαίσιο των κοινών συμβάσεων εργασίας

β) Η λύση στο πλαίσιο της αναγκαστικής σύμβασης (α. 11 ν. 2643/1998)

ΣΤ. ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Πρωτοβάθμιες Επιτροπές (άρθρο 9 του ν. 2643/1998)

α) Σύνθεση Επιτροπών

β) Αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιων Επιτροπών

2. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές (άρθρο 10 του ν. 2643/1998)

α) Σύνθεση Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

β) Αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

Ζ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Ενστάσεις - Προσφυγές

α) Ένσταση ή Προσφυγή κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολόγησης

β) Αίτηση θεραπείας - προσφυγή κατά του πρώτου πίνακα μοριοδότησης

γ) Προσφυγή ενδικοφανής και δικαστική κατά του πίνακα τοποθέτησης των προστατευομένων προσώπων

δ) Προσφυγή κατά της απόφασης λύσης ή μη της σύμβασης προστατευομένου προσώπου

ε) Προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση απαλλαγής του φορέα ή της επιχείρησης από την υποχρέωση αναγκαστικής τοποθέτησης (πρόσληψης) προστατευομένων προσώπων

στ) Προσφυγή κατά της απόφασης αντικατάστασης αναγκαστικώς τοποθετηθέντος

2. Αρμόδιο Δικαστήριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Άρθρο 21 παρ. 1, 2, 3, 5, 6 του Συντάγματος

2. Ο νόμος 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα

3. Άρθρο 11 του ν. 3227/2004

4. Άρθρο 74 παρ. 2 ν. 3863/2010

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010
Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και...
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023