Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010


Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010

Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.

Περιγράφεται λεπτομερώς, με αναλυτικό σχολιασμό επί του συνόλου των επί μέρους νομοθετικών διατάξεων, όλη η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ για απρόβλεπτες, επείγουσες, εποχιακές, πρόσκαιρες και περιοδικές ανάγκες και αναλύεται η κατάσταση των μισθωτών του Δημοσίου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου έχοντας ως οδηγό τις συνταγματικές διατάξεις και τις επελθούσες αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Εξετάζεται λεπτομερώς το πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και ιδιαίτερα της Οδηγίας 99/70/ΕΚ, η μεταφορά της στην εσωτερική έννομη τάξη, καθώς και η σχέση του αναθεωρημένου άρθρου 103 του Σ/2001 με την ως άνω Οδηγία.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο, τέλος, παρουσιάζονται τα νομολογιακά πορίσματα των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Η κατάσταση, η (απο)κατάσταση και η νέα κατάσταση των "συμβασιούχων"
© 2010
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-525-6
Σελίδες
XXIV + 503
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εισαγωγικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

στον ιδιωτικό τομέα

Α. Εισαγωγή

Β. Η έννοια της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στο ιδιωτικό δίκαιο

1. Γενικά χαρακτηριστικά

2. Τα εννοιολογικά γνωρίσματα

2.1. Η παροχή εργασίας

2.2. Η καταβολή μισθού

2.3. Η διάρκεια

Γ. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

1. Νομοθετικός ορισμός

2. Λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου

3. Λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου

4. Δικαίωμα αποζημίωσης

Δ. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

1. Ορισμός

2. Λύση της σύμβασης αορίστου χρόνου με καταγγελία

2.1. Προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας

2.2. Προθεσμία αξιώσεων από την άκυρη καταγγελία

2.3. Συνέπειες από την άκυρη καταγγελία

Ε. Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η σύμβαση εργασίας στο δημόσιο, ν.π.δ.δ.

και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Α. Ορολογική προσέγγιση

1. Δημόσιο

2. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

3. Δημόσιος τομέας

3.1. Ιστορικά

3.2. Έννοια του όρου «δημόσιος τομέας»

3.3. Η έννοια του «ευρύτερου δημόσιου τομέα»

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του δημοσίου και των ν.π.δ.δ. με σχέση δημοσίου δικαίου

1. Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι

2.1. Προϋποθέσεις διορισμού

2.2. Εγγυήσεις της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

2.3. Η φύση του δικαιώματος της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

3. Οι κανόνες που διέπουν τη σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου

4. Η σημασία της διάκρισης μεταξύ συμβάσεως εργασίας δημοσίου δικαίου και συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου

5. Παρατηρήσεις

Γ. Ο τρόπος πρόσληψης στο δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

1. Οι θεσμικές εγγυήσεις

2. Η διαδικασία πρόσληψης

3. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για απρόβλεπτες, επείγουσες, εποχιακές, πρόσκαιρες και περιοδικές ανάγκες

3.1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες

3.2. Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

3.3. Πρόσληψη προσωπικού για εποχιακές ή περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες

3.4. Διαδικασία των προσλήψεων

Δ. Εγγυήσεις της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του δημοσίου και των ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1. Λύση της σύμβασης εργασίας

1.1. Λόγοι λύσης της συμβάσεως εργασίας των μισθωτών του δημοσίου

2. Αποζημίωση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ (ΑΠΟ)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κατάσταση και (απο)κατάσταση

των μισθωτών του Δημοσίου με συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου μέχρι το Σύνταγμα

A. Εισαγωγικά

Β. Η κατάσταση από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το Σύνταγμα 1975

1. Ειδικές ρυθμίσεις για μισθωτούς του δημοσίου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1.1. Ρυθμίσεις με προνόμια υπέρ του Δημοσίου

1.2. Ρυθμίσεις «απομονιμοποίησης» ή «αποδημοσιοποίησης» τακτικού προσωπικού του Δημοσίου

2. Η απασχόληση των «εκτάκτων» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και στα ν.π.δ.δ….

2.1. Ρυθμίσεις απομάκρυνσης των «εκτάκτων» μισθωτών του δημοσίου

α. Ρυθμίσεις απομάκρυνσης των μονίμων υπαλλήλων

β. Ρυθμίσεις απομάκρυνσης «εκτάκτων» υπαλλήλων

3. Ενδεικτικές νομοθετικές ρυθμίσεις «κατ’ εξαίρεση» προσλήψεων «εκτάκτου» προσωπικού

4. Ειδικές ρυθμίσεις «τακτοποίησης» ή «μονιμοποίησης» των «εκτάκτων» μισθωτών του δημοσίου

4.1. Ρυθμίσεις μονιμοποίησης του συνόλου του «έκτακτου» προσωπικού

4.2. Ρυθμίσεις μονιμοποίησης «έκτακτου» προσωπικού κατά υπηρεσία

5. Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η κατάσταση και (απο) κατάσταση

των μισθωτών του δημοσίου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

από το Σύνταγμα 1975 και μέχρι την πρώτη αναθεώρηση

Α. Εισαγωγικά

Β. Εκτελεστικοί νόμοι στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 103 παρ. 2 εδ. 2 του Συντάγματος

1. Νομοθετικές διατάξεις περί προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν το σύνολο του προσωπικού

2. Εκτελεστικές νομοθετικές διατάξεις ρύθμισης απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά υπηρεσίες

Γ. Νομοθετικές ρυθμίσεις «μετατροπής» συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου, μισθωτών του δημοσίου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά το Σύνταγμα 1975 και μέχρι την 6η Μαρτίου 1986

Δ. Νομοθετικές ρυθμίσεις «μονιμοποίησης» προσωπικού μετά το Σύνταγμα 1975 και μέχρι την 6η Μαρτίου 1986

1. Ρυθμίσεις για το σύνολο των μισθωτών του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

2. Ρυθμίσεις «μονιμοποίησης» προσωπικού κατά Υπουργείο ή Δημόσιους Οργανισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η (απο) κατάσταση των μισθωτών του Δημοσίου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου από την 6η Μαρτίου 1986 και μέχρι τη δεύτερη αναθεώρηση του Συντάγματος

Εισαγωγικά

Α. Ρυθμίσεις «μετατροπής» συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου

Β. Ρυθμίσεις «μονιμοποίησης» μισθωτών του Δημοσίου

1. Ρυθμίσεις για το σύνολο των μισθωτών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

2. Ρυθμίσεις κατά Υπουργείο ή Δημόσιους Οργανισμούς

Γ. Ρυθμίσεις «απομάκρυνσης» και «επαναποκατάστασης» μισθωτών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και δημόσιου τομέα

Δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κατάσταση και (απο) κατάσταση των μισθωτών του Δημοσίου από τη δεύτερη αναθεώρηση του Συντάγματος

και μέχρι σήμερα

Α. Ρυθμίσεις «τακτοποίησης» συμβάσεων προσωπικού

Εισαγωγικά

Β. Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΟΔΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗ CES, ΤΗΝ UNICE ΚΑΙ ΤΟ CEEP» ΚΑΙ

ΤΟ ΘΕΣΠΙΣΘΕΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ

Α. Εισαγωγικά

Β. Κοινοτική Οδηγία 99/70/ΕΚ

1. Οι διαπραγματεύσεις

2. Η νομική βάση της συμφωνίαςπλαίσιο της 18.3.1999

3. Το περιεχόμενο της συμφωνίας

4. Αξιολόγηση

Γ. Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το θεσπισθέν προς μεταφορά της Οδηγίας 99/70/ΕΚ νέο δίκαιο στην εσωτερική έννομη τάξη

Α. Εισαγωγικά

Β. Η μεταφορά της Οδηγίας 99/70/Ε.Κ. από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.

Γ. Το νέο προς μεταφορά της Οδηγίας 99/70/ΕΚ εθνικό δίκαιο

Εισαγωγικά

1. Το Π.Δ. 81/2003

1.1. Περιεχόμενο και μηχανισμοί ελέγχου των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

1.2. Το πλέγμα προστασίας για το δημόσιο τομέα μετά την Οδηγία 99/70/ΕΚ και το π.δ. 81/2003

1.3. Παρατηρήσεις

2. Το Π.Δ. 164/2004

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Πεδίο εφαρμογής Ισχύς

2.3. Περιεχόμενο Μηχανισμοί προστασίας

2.3.1. Πάγιες διατάξεις

α. Το ερώτημα επί του άρθρου 5 παρ. 1

β. Τα ερωτήματα επί του άρθρου 5 παρ. 2

γ. Το ερώτημα επί του άρθρου 5 παρ. 4 σε συνάρτηση με το άρθρο 6 παρ. 1

δ. Η θέση μας

ε. Συνέπειες παράβασης

στ. Οι παρατηρήσεις μας επί των συνεπειών

2.3.2. Μεταβατικές διατάξεις

α. Χρόνος ισχύος

β. Πεδίο ισχύος

γ. Μηχανισμοί προστασίας

δ. Διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Τα προβλήματα εφαρμογής

i. Το χρονικό πρόβλημα ελέγχου

ii. Το «πρόβλημα» της δικαιοδοσίας του ελέγχου Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ε. Η συνταγματικότητα της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 11

3. Το Π.Δ. 180/2004

3.1. Εισαγωγικά

3.2. Οι νέοι ισχύοντες μηχανισμοί προστασίας από την κατάχρηση

3.2.1. Μηχανισμοί προστασίας σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις

3.2.2. Μηχανισμοί προστασίας σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 8Α

3.3. Έγγραφος τύπος για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας

Δ. Ζητήματα δικαιοδοσίας πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων

1. Το «πρόβλημα» της δικαιοδοσίας Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Ε. Οι υφιστάμενοι νομοθετικοί περιορισμοί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην εσωτερική έννομη τάξη

1. Το άρθρο 8 του Ν. 2112/1920

1.1. Το άρθρο 8 του Ν. 2112/1920 και η εφαρμογή του στον ιδιωτικό τομέα

1.2. Άρθρο 8 του Ν. 2112/1920 και η εφαρμογή του στο δημόσιο τομέα

2. Το άρθρο 281 Α.Κ.

3. Το άρθρο 671 Α.Κ.

ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το αναθεωρημένο άρθρο 103 του Συντάγματος 2001 ως νομικό εμπόδιο (;) αναχαρακτηρισμού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η Οδηγία 99/70/ΕΚ

Α. Εισαγωγικά

1. Χρονικό της αναθεώρησης του Συντάγματος 2001

2. Χρονικό της Οδηγίας 99/70/ ΕΚ

3. Παρατήρηση

Β. Το ερμηνευτικό πλαίσιο του άρθρου 103 παράγραφος 8 του Συντάγματος και η Οδηγία 99/70/Ε.Κ.

1. Εργαλεία ερμηνείας του άρθρου 103 παρ. 8

α ) Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος

β ) Άρθρο 22 παρ. 1 και άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος

γ ) Άρθρο 28 του Συντάγματος

δ ) Άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος

Γ. Το ερμηνευτικό πλαίσιο του άρθρου 118 παράγραφος 7 του Συντάγματος και η Οδηγία 99/70/Ε.Κ.

Δ. Η υποχρέωση της σύμφωνης με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνείας των άρθρων 103 παρ. 8 και 118 παρ. 7 του Συντάγματος

Ε. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Τα νομολογιακά πορίσματα σχετικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα

Α. Τα νομολογιακά πορίσματα των εθνικών δικαστηρίων

1. Πριν από τη μεταφορά της Οδηγίας

1.2. Παρατηρήσεις

2. Μετά τη μεταφορά της Οδηγίας

2.1. Η κρατούσα νομολογία μέχρι την έκδοση των με αριθμό 1920/2007 αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

2.2. Η κρατούσα νομολογία σήμερα

2.3. Παρατηρήσεις

Β. Τα νομολογιακά πορίσματα του Δ.Ε.Κ.

1. Προδικαστικά ερωτήματα από τα εθνικά δικαστήρια

2. Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οδηγία 99/70/Ε.Κ.

2. Προεδρικό διάταγμα 81/2003

3. Προεδρικό διάταγμα 164/2004

4. Προεδρικό διάταγμα 180/2004

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023