Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023


Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023

Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Νόμου 3528/2007, ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφεραν οι Νόμοι 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/ 14.3.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013), 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013), 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013), 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013), 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014), 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/ 15.7.2014), 4305/2014 (ΦΕΚ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.12.2014), 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/ 8.12.2014), 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015), 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015), 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016), 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017), 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017), 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.207), 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018), 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018), 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018), 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2019), 4598/2019 (ΦΕΚ Α΄ 36/1.3.2019), 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26.3.2019), 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019), 4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/17.12.2019), 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.3.2020), 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020), 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020), 4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197/12.10.2020), 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 62/17.4.2021), 4807/2021 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2021), 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄ 166/10.9.2021), 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄ 169/18.9.2021), 4873/2021 (ΦΕΚ Α΄ 248/16.12.2021), 4915/2022 (ΦΕΚ Α΄ 63/24.3.2022), 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/9.7.2022), 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022), 5027/2023 (ΦΕΚ Α΄ 48/2.3.2023) και 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023), αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο καθώς επίσης και την Αιτι­ολογική Έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται όλες οι ρυθμίσεις, προσθήκες και μεταβολές που επέφερε ο Υπαλληλικός Κώδικας στο ισχύον καθεστώς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Υπαλληλικός κώδικας
Σεπτέμβριος 2023
© 2023
Σειρά
Έκδοση
7η έκδ.
ISBN
978-960-648-742-2
Σελίδες
XII + 216
Τιμή
€ 8,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ν. 3528/2007

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο

Άρθρο 1. Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 2. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3. Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Προσόντα και κωλύματα διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πλήρωση θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Διορισμός

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υποχρεώσεις των υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Περιορισμοί των υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ασυμβίβαστα έργα ή ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κωλύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Αστική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Μονιμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μισθός – Συνθήκες εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Θεμελιώδη δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εκπαίδευση προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κανονική άδεια

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Άδειες διευκολύνσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Αναρρωτικές άδειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Ειδικές άδειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ηθικές αμοιβές

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κινητικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κινητικότητα – Μετάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατηγορίες – Κλάδοι – Προσόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προαγωγή – Προϊστάμενοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Διαθεσιμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Αργία – Αναστολή άσκησης καθηκόντων

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές αρχές και πειθαρχικά παραπτώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Πειθαρχικά όργανα

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Προκαταρκτική έρευνα – Ένορκη διοικητική εξέταση – Πειθαρχική ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Απολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαδικασία ενώπιων υπηρεσιακού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Γενικές διαδικαστικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ένσταση – Προσφυγή – Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Εκτέλεση απόφασης – Διαγραφή ποινών – Δαπάνες

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Πειθαρχικά συμβούλια. 146Α-146β

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Λύση υπαλληλικής σχέσης

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παραίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Έκπτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Απόλυση

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υπηρεσιακά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Υγειονομικές επιτροπές

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 168. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 169. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Άρθρο Τρίτο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία του Υπαλληλικού Κώδικα και όλων των συναφών νομοθετημάτων
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...
Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010
Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και...