Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017

Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν σαράντα επτά (47) άρθρα, καταργήθηκαν πέντε (5) και εισήχθηκαν δύο (2) νέες διατάξεις. To έργο είναι επιπρόσθετα εμπλουτισμένο με τη νεότερη νομολογία, η οποία διαμόρφωσε καθοριστικά τη λειτουργία ορισμένων επιμέρους θεσμών της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως και με τις πρόσφατες, αξιόλογες συμβολές της θεωρίας.

Ο παρών τόμος του Γενικού Μέρους του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, καλύπτει τις ανάγκες μεταβάσεως από το παλαιό στο νέο δίκαιο, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά –και αξιολογώντας– το νέο δίκαιο του ν. 4335/2015, σε σύγκριση και ως την εξελικτική συνέχεια των προηγούμενων ρυθμίσεων του ΚΠολΔ.

Προσφέρει παράλληλα μια πλήρη και συστηματική εικόνα για την εξελικτική πορεία της ελληνικής νομολογίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρέχοντας και την αναγκαία ενημέρωση για τις αντίστοιχες θέσεις της ελληνικής θεωρίας, με συγκριτικές αναφορές στις πλησιέστερες προς το ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές έννομες τάξεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
Γενικό μέρος
© 2017
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-566-9
Σελίδες
L + 1055
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

Διάγραμμα περιεχομένων

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Έννοια και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο ορισμός της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Τα επιμέρους στοιχεία του ορισμού

IV. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 2. Υποκείμενα και όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 3. Είδη και μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Τα μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως

IΙΙ. Η δυνατότητα παράλληλης χρήσεως περισσοτέρων μέσων

ΙV. Ανυπαρξία δικαιώματος επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως

V. Δικαίωμα επιλογής του περιουσιακού αντικειμένου της εκτελέσεως;

§ 4. Πηγές και νομοθετική ιστορία του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ελλάδα

Ι. Κοινή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και ο ΚΠολΔ: Ανάγκη για γενικότερη μεταρρύθμιση;

§ 5. Διαχρονικό δίκαιο

I. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 50 ΕισΝΚΠολΔ ειδικότερα

ΙΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο των δικών περί την εκτέλεση

IV. Διαχρονικό δίκαιο ν.δ. 958/1971

V. Διαχρονικό δίκαιο των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων

VI. Διαχρονικό δίκαιο ν. 2298/1995

VΙI. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3714/2008

VIII. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3994/2011

ΙΧ. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4055/2012

X. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4335/2015

§ 6. Βιβλιογραφία

Ι. Πριν από τον ΚΠολΔ

ΙΙ. Ισχύον δίκαιο (από το ν.δ. 958/1971 έως και το ν. 4335/2015)

ΙΙΙ. Μονογραφίες

IV. Οι μεταρρυθμίσεις του ν. 2298/1995

V. Οι μεταρρυθμίσεις των ν. 3714/2008 και 3994/2011

VΙ. Οι μεταρρυθμίσεις του ν. 4335/2015

VΙΙ. Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ελβετία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 7. Η αναγκαστική εκτέλεση ως μορφή παροχής έννομης προστασίας

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση και άρθρο 20 Σ/1975

ΙΙ. Η αξίωση αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Η έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτελέσεως

IV. Η αναγκαστική εκτέλεση ως τμήμα της δικαστικής λειτουργίας

V. Διαγνωστική δίκη και αναγκαστική εκτέλεση

VI. Aσφαλιστικά μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση

§ 8. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως ως τμήμα της έννομης τάξεως

Ι. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι δημόσιο δίκαιο

ΙΙ. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως περιέχει καταρχήν κανόνες αναγκαστικού δικαίου

ΙΙΙ. Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως αποτελεί τμήμα του αστικού δικονομικού δικαίου

IV. Δίκαιο ατομικής και δίκαιο καθολικής αναγκαστικής εκτε­λέσεως

V. Σχέση δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως με άλλες διαδι­κασίες – Δίκαιο κοινής και δίκαιο διοικητικής εκτελέσεως

VI. Εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταδικάζουν σε αποζημίωση

VII. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρω­παϊ­κής Ενώσεως (ΔΕΕ)

§ 9. Το δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η ανάγκη για ικανοποίηση της αξιώσεως εκτελέσεως του δα­νει­στή και οι συνέπειές της

ΙΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση ως κρατική επέμβαση στην ιδιωτι­κή σφαίρα

IV. Σχέσεις Συντάγματος και δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως σε ανα­φορά με την ανάγκη προστασίας του οφειλέτη στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§ 10. Το πρόβλημα των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Η σύγχρονη διδασκαλία για τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

ΙΙ. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Κοινές θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της διαγνωστικής και της εκτελεστικής διαδικασίας;

§ 11. Αρχή διαθέσεως

Ι. Έννοια και σημασία

ΙΙ. Η εξουσία ως προς την έναρξη και την αποπεράτωση της εκτελεστικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό της εκτελούμενης απαιτήσεως

ΙΙΙ. Εξουσία επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως

IV. Εξουσία επιλογής του αντικειμένου της εκτελέσεως

§ 12. Αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

Ι. Η νομοθετική βάση της αρχής μετά το ν. 4335/2015

ΙΙ. Η αρχική απουσία χρονικών ορίων για τον επισπεύδοντα - Η μεταβολή του ν. 4335/2015

ΙΙΙ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της αρχής. Θετική και αρνητική μορφή της: Ματαίωση και παραίτηση

IV. Διάκριση από την αρχή της διαθέσεως

V. Επιρροή των ενεργειών του καθού η εκτέλεση κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας

VI. Επίδραση των ενεργειών ή συμφερόντων των αναγγελμένων δανειστών κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας

VII. Συμφωνίες επισπεύδοντος και οφειλέτη για την εξέλιξη και ειδικότερα την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας μετά το ν. 4335/2015

VIII. Περιορισμοί της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος πριν και μετά το ν. 4335/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 13. Γενικά

§ 14. Ο εκτελεστός τίτλος

Ι. Έννοια και σημασία του εκτελεστού τίτλου

ΙΙ. Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι

ΙΙΙ. Η έννοια του εκτελεστού τίτλου κατά το ενωσιακό δίκαιο

§ 15. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Ι. Ποιες αποφάσεις αποτελούν εκτελεστό τίτλο

ΙΙ. Η τελεσιδικία της αποφάσεως

ΙΙΙ. Το αμετάκλητο της αποφάσεως κατά του Δημοσίου ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως;

§ 16. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος της προσωρινής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Ιστορία της νομοθετικής ρυθμίσεως του θεσμού

IV. Η κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας με αίτηση

V. Δυνητική προσωρινή εκτελεστότητα

VI. Υποχρεωτική προσωρινή εκτελεστότητα

VII. Αποκλεισμός της προσωρινής εκτελεστότητας

VIII. Προσωρινή εκτελεστότητα που εξαρτάται από την παροχή ανάλογης εγγυήσεως από τον επισπεύδοντα δανειστή

ΙΧ. Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας

Χ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

§ 17. Οι διαιτητικές αποφάσεις

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το προηγούμενο δίκαιο

ΙΙΙ. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

§ 18. Τα πρακτικά των ημεδαπών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 904 § 2 αρ. γ

§ 19. Τα πρακτικά που περιέχουν προσδιορισμό δικαστικών εξόδων

§ 20. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η ρήτρα εκτελεστότητας

ΙΙΙ. Ποιες αξιώσεις μπορούν να εκτελεσθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο

IV. Πρόσωπα υπέρ και κατά των οποίων είναι εκτελεστοί τίτλοι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

§ 21. Οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται από ημεδαπούς δικαστές – Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου

Ι. Το προηγούμενο δίκαιο

ΙΙ. Το δίκαιο του ΚΠολΔ μετά το ν. 4335/2015

ΙΙΙ. Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου μετά το ν. 4335/2015

§ 22. Οι αλλοδαποί τίτλοι

§ 23. Οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

§ 24. Η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου

Ι. Η αναγκαιότητα του εκτελεστηρίου τύπου

ΙΙ. Τρόπος περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου

IV. Το τυπικό του εκτελεστηρίου τύπου

V. Αρμοδιότητα για την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου

§ 25. Το απόγραφο

Ι. Έννοια και αναγκαιότητα του απογράφου

ΙΙ. Όροι χορηγήσεως απογράφου

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα για την έκδοση απογράφου

IV. Προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο

V. Αριθμός απογράφων

§ 26. Αξίωση που επιδέχεται αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η βέβαιη απαίτηση ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Η επιρροή της διαλυτικής αιρέσεως και της διαλυτικής προθεσμίας

IV. Η αξίωση που εξαρτάται από προθεσμία

V. Εξάρτηση της εκτελεστότητας από την επέλευση γεγονότος

VI. Η αναγκαστική εκτέλεση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

VII. Απαίτηση εκκαθαρισμένη

§ 27. Υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η ικανότητα διαδίκου

ΙΙ. Το Δημόσιο ως υποκείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Η ικανότητα συμμετοχής του διαδίκου στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με το δικό του όνομα

ΙV. Η ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με ή χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο

V. Το έννομο συμφέρον στην αναγκαστική εκτέλεση

§ 28. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ο βασικός κανόνας

ΙΙΙ. Το προηγούμενο δίκαιο

IV. Επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας

V. Ενεργητική νομιμοποίηση

VI. Παθητική νομιμοποίηση

§ 29. Τήρηση ορισμένης προδικασίας με την επίδοση της επιταγής

Ι. Έννοια, φύση και σκοπός της επιταγής

ΙΙ. Συνέπεια της μη επιδόσεως επιταγής για εκτέλεση

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της επιταγής

IV. Δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της επιδόσεως της επιταγής

§ 30. Προθεσμία ενάρξεως της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η παρέλευση του τριημέρου από την επίδοση της επιταγής

ΙΙ. Η ενέργεια της εκτελέσεως μέσα στο έτος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 31. Η εντολή για εκτέλεση

Ι. Έννοια και δόση της εντολής

ΙΙ. Περιεχόμενο της εντολής

ΙΙΙ. Η έκταση της εξουσίας που δίνεται με την εντολή

IV. Νομική φύση των σχέσεων ανάμεσα στον επισπεύδοντα, τον δικαστικό επιμελητή και τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη

§ 32. Εξουσίες και υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έκταση των εξουσιών του δικαστικού επιμελητή

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

§ 33. Έξοδα εκτελέσεως

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Καθορισμός των εξόδων εκτελέσεως

ΙΙΙ. Ποιος βαρύνεται με τα έξοδα της εκτελέσεως

IV. Με ποια έξοδα εκτελέσεως βαρύνεται ο οφειλέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 34. Η άμυνα του καθού κατά της ελαττωματικής αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Τα ελαττώματα της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙ. Η ανακοπή του άρθρου 933 και οι δίκες περί την εκτέλεση

ΙΙΙ. Η αποκλειστικότητα του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής

IV. Η νομική φύση της ανακοπής

V. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής

VI. Η λειτουργία της ανακοπής στο πλαίσιο των κανόνων για τις δικονομικές ακυρότητες

VII. Η καταχρηστική άσκηση της ανακοπής

VIII. Η σχέση της ανακοπής του άρθρου 933 με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής των άρθρων 632 και 633 § 2 ΚΠολΔ

§ 35. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής του άρθρου

Ι. Ποιες είναι οι διαδικαστικές προϋποθέσεις

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν το πρόσωπο των διαδίκων - Ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

ΙΙΙ. Πληρεξουσιότητα

IV. Νομιμοποίηση

V. Το έννομο συμφέρον

§ 36. Η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και η διεθνής δικαιοδοσία

Ι. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου εκτελέσεως ως απόρροια της εθνικής κυριαρχίας

ΙΙΙ. Η ρητή ρύθμιση της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τους Καν 44/2001 και 1215/2012

ΙV. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων και διαιτησία

§ 37. Η καθύλην αρμοδιότητα

Ι. Κρίσιμος ο εκτελεστός τίτλος που στηρίζει την έναρξη της εκτελέσεως

ΙΙ. Η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ Μονομελούς Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου

ΙΙΙ. Οι ειδικές ρυθμίσεις

§ 38. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

Ι. Εφαρμογή της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος ή άλλης ειδικής δωσιδικίας

ΙΙ. Η ειδική αποκλειστική δωσιδικία του τόπου της εκτελέσεως

ΙΙΙ. Το επιτρεπτό της παρεκτάσεως

§ 39. Λόγοι ανακοπής

Ι. Οι τρεις κατηγορίες λόγων ανακοπής

ΙΙ. Ο λόγος που αφορά την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου

ΙΙΙ. Ο λόγος που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

IV. Ο λόγος που αφορά την απαίτηση

V. Η σημασία της διακρίσεως των λόγων ανακοπής

VI. Διάκριση λόγων και αιτήματος ανακοπής

VII. Το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο

§ 40. Προθεσμία ανακοπής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κριτήριο καθορισμού των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην έμμεση εκτέλεση πριν και μετά το ν. 4335/2015

IV. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην άμεση εκτέλεση πριν και μετά το ν. 4335/2015

V. Παραδείγματα (νέο άρθρο 934 ΚΠολΔ)

§ 41. Η διαδικασία των δικών περί την εκτέλεση

Ι. Καθορισμός τηρητέας διαδικασίας

ΙΙ. Η άσκηση και η συζήτηση της ανακοπής

ΙΙΙ. Η παραχρήμα απόδειξη

IV. Αρχή συγκεντρώσεως των λόγων ανακοπής

V. Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση στη δίκη της ανακοπής του άρθρου

VI. Ερημοδικία - Απαγόρευση ανακοπής ερημοδικίας

VII. Τα ένδικα μέσα στις δίκες περί την εκτέλεση - Ανυπαρξία αναστολής εκτελέσεως μετά το ν. 4335/2015.

VIII. Αποτελέσματα της αποφάσεως στη δίκη της ανακοπής του άρθρου

§ 42. Η ανακοπή του τρίτου

Ι. Δικαιολογητικός λόγος

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως

ΙΙΙ. Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου

ΙV. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ανακοπής

V. Η υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή και του οφειλέτη

VI. Η βάση της ανακοπής

VII. Το αίτημα της ανακοπής

VIII. Η καθύλην αρμοδιότητα

ΙΧ. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

Χ. Χρονικά όρια ασκήσεως της ανακοπής του τρίτου

ΧΙ. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής του τρίτου

§ 43. Αναστολή εκτελέσεως

Ι. Έννοια, σκοπός και είδη αναστολής

ΙΙ. Οι διαφορές της αναστολής των άρθρων 912 επ. και της αναστολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015

ΙΙΙ. Η νομική φύση της αναστολής

IV. Προϋποθέσεις της αναστολής

V. Κατάθεση εγγυήσεως για τη συνέχιση της εκτελέσεως

VI. Καθύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο

VII. Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως περί αναστολής

VIII. Γνωστοποίηση της αναστολής

ΙΧ. Διάρκεια αναστολής

Χ. Αναστολή από το δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο ή την ανακοπή μετά το ν. 4335/2015

ΧΙ. Συνέπειες αναστολής

ΧΙΙ. Σημείωμα και προσωρινή διαταγή αναστολής πριν και μετά το ν. 4335/2015

ΧΙΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως που επισπεύδεται με διαταγή πληρωμής

XIV. Το ειδικό διαχρονικό δίκαιο του ν. 4335/2015 για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και τις προσωρινές

διαταγές

§ 44. Αποζημίωση για αδικαιολόγητη εκτέλεση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται ή μεταρρυθμίζεται η προσωρινά εκτελεστή απόφαση που εκτελέσθηκε

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται τελεσίδικη απόφαση που εκτελέσθηκε

IV. Η αποζημίωση όταν ακυρώνεται αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση

V. Ευθύνη για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

VI. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις αδικοπραξίες

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο άρθρων

Γενική βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018
Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση