Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023


Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023

Η καθιέρωση με τον ν. 4512/2018 της υποχρέωσης διενέργειας κάθε μορφής πλειστηριασμού αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα αποτέλεσε ρηξικέλευθη νομοθετική αλλαγή με σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία επικεντρώνονται στη διασφάλιση διαφάνειας και δημοσιότητας της διαδικασίας, στην αποτελεσματικότερη ρευστοποίηση του κατασχεθέντος λόγω της δυνατότητας συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού υποψήφιων πλειοδοτών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και στον περιορισμό των δικονομικών ακυροτήτων, όπως ενδεικτικά εκείνων που συνδέονταν με τον τόπο του πλειστηριασμού ή την παρεμπόδιση της ελεύθερης πλειοδοσίας. Κλείνοντας μια πενταετία από το σημαντικό αυτό βήμα εκσυγχρονισμού, η παρούσα μονογραφία επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά τον μηχανισμό της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης κατά τον ΚΠολΔ, εστιάζοντας σε πτυχές της διαδικασίας που εξακολουθούν να απασχολούν τη νομολογία στο πλαίσιο αντιρρήσεων, με έμφαση στους λόγους ανακοπής κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου.

Η ύλη του έργου καταστρώνεται μεθοδικά και οργανωμένα και διατρέχει όλα τα στάδια διεξαγωγής του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού. Παράλληλα, και προς αποφυγή ακριβώς της σκοπέλου της δικονομικής ακυρότητας, φωτίζονται με πληρότητα και κριτικό πνεύμα στη μελέτη, μέσα από εις βάθος αναπτύξεις, αλλά και πλούσιες αναφορές σε επίκαιρα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα νομολογιακά δεδομένα, όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που ταλανίζουν την πράξη. Το παρόν έργο, αποτελώντας την πρώτη μονογραφική προσπάθεια ολοκληρωμένης και συστηματικής παρουσίασης αποκλειστικά του θεσμού και της διαδικασίας του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά τον ΚΠολΔ, συνιστά πολύτιμο βοήθημα για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, αλλά και δικαστικούς λειτουργούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ
© 2023
Επιστημονική διεύθυνση
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-695-1
Σελίδες
XVI + 237
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το θεσμικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού

αναγκαστικού πλειστηριασμού εν γένει

Ι. Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

1.

Η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

2. Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην πολιτική δίκη

3. Ο σκοπός του θεσμού του πλειστηριασμού και οι διακρίσεις του

4. Η νομική φύση του αναγκαστικού πλειστηριασμού

5.

Συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

5.1.

Η πορεία προς τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής διεξαγωγής του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα

5.2. Το διαχρονικό δίκαιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

6. Συγκριτική επισκόπηση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

6.1. Γερμανία

6.2. Αυστρία

6.3. Ισπανία

6.4. Ιταλία

6.5. Πορτογαλία

6.6. Εσθονία

6.7. Κροατία

6.8. Οι εξαιρέσεις του γαλλικού και του αγγλικού δικαίου

ΙΙ. Ο συμβολαιογράφος ως υπάλληλος του πλειστηριασμού

1.

Ο ρόλος του συμβολαιογράφου ως βοηθητικού οργάνου κατά την απονομή δικαιοσύνης

2.

Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού

3.

Η ευθύνη του συμβολαιογράφου ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού

IΙΙ.

Πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του πλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ι. Προδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

1. Περιεχόμενο κατασχετήριας έκθεσης και αποσπάσματος

2.

Ο δικαιολογικός λόγος των οριζόμενων επιδόσεων και δημοσιεύσεων (κινητά: 955 § 2 ΚΠολΔ – ακίνητα: 995 § 4 ΚΠολΔ)

ΙΙ.

Το νέο προπαρασκευαστικό στάδιο διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρο 5 § 1 της ΥΑ 41756/26.05.2017, 959 § 5, 6 ΚΠολΔ)

1. Παρουσίαση του νέου προπαρασκευαστικού σταδίου

2.

Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας πλειστηριασμού στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ

3.

Πιστοποίηση πλειοδοτών (959 § 5 ΚΠολΔ). Κατάρτιση και δημοσιοποίηση πίνακα πλειοδοτών (959 § 6 ΚΠολΔ)

ΙΙΙ. Η κύρια διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

1.

Ο χρόνος και η ημέρα διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

1.1.

Προθεσμία ορισμού ημερομηνίας πρώτου πλειστηριασμού (κινητά: 954 § 2 περ. ε) ΚΠολΔ – ακίνητα: 993 § 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ)

1.2.

Ζήτημα συνυπολογισμού ή μη στην προθεσμία ορισμού ημερομηνίας πρώτου πλειστηριασμού του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου

1.3.

Ζήτημα υπολογισμού ή μη του χρονικού διαστήματος των άρθρων 954 § 2 περ. ε) και 993 § 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ στην ενιαύσια προθεσμία του άρθρου 1019 § 1 ΚΠολΔ

1.4.

Η ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού (άρθρο 959 § 8 ΚΠολΔ)

2. Ο τόπος διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

3. Η πλειοδοσία

3.1.

Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με ανοικτό πλειοδοτικό τύπο

3.2. Η ικανότητα προς πλειοδοσία

3.3.

Επιτρεπτό συμπλειοδοσίας (933 § 1 εδ. τελ. /959 § 4 και 5, 965 § 1 ΚΠολΔ) – Εις ολόκληρον ευθύνη των συμπλειοδοτών για καταβολή πλειστηριάσματος

3.4. Απευθείας πλειοδοσία στο όνομα τρίτου (1003 § 2 ΚΠολΔ)

3.5. Καταβολή εγγυοδοσίας από υποψήφιους πλειoδότες

3.5.1.

Τρόπος καταβολής και δικονομική κύρωση για παράλειψη ή ελλιπή κατάθεση της εγγυήσεως ή παροχή της κατά τρόπο διάφορο από τους διαζευκτικώς αναφερόμενους

3.5.2.

Ειδικώς η περίπτωση της κατάπτωσης εγγυοδοσίας επί πλειστηριασμού: Νόμιμοι τρόποι αναζήτησής της ή μη υποχρέωσης καταβολής της

3.6.

Σφάλμα πλειοδοσίας και επενέργειά του στο κύρος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

4.

Αδυναμία διενέργειας ή διακοπή της πλειοδοσίας για τεχνικούς λόγους

5. Η κατακύρωση στον επισπεύδοντα

5.1.

Η νομική πράξη της κατακύρωσης και το χρονικό σημείο μετάστασης της κυριότητας στον υπερθεματιστή

5.2.

Η έκθεση κατακύρωσης ως δημόσιο έγγραφο και το περιεχόμενο αυτής

5.3. Σειρά κατακύρωσης συγκατασχεθέντων ακινήτων

5.4. Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων των τρίτων

5.4.1. Το δικαίωμα κυριότητας των τρίτων

5.4.2. Απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων

5.5. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων

6.

Το πλειστηρίασμα, η σημασία της καταβολής του και η ανατροπή της κατακύρωσης λόγω μη καταβολής

7.

Η ειδική περίπτωση της μη καταβολής τόκων υπερημερίας και της παρά ταύτα χορήγησης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης

8.

Η εισαγόμενη εξαίρεση από τον κανόνα της εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

9. Ειδικές μορφές ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

9.1.

Ταυτόχρονη συνολική και κατά τμήματα πλειστηρίαση ακινήτων

9.2.

Πλειστηριασμός ακινήτου στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες

9.3. Πλειστηριασμός κινητών υποκείμενων σε φθορά

9.4.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ακινήτου και πολίτες τρίτων χωρών

9.5.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ακινήτου κείμενου σε παραμεθόρια περιοχή

10. Ματαίωση του πλειστηριασμού

10.1.

Ματαίωση του πλειστηριασμού λόγω εξοφλήσεως της απαίτησης από τον οφειλέτη

10.2. Μονομερής ή συμφωνημένη ματαίωση του πλειστηριασμού

10.3.

Συνέχιση του πλειστηριασμού και υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 973 ΚΠολΔ

11. Αναστολή του πλειστηριασμού ακινήτου κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΓΟΝΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Ι. Άγονοι πλειστηριασμοί

1.

Η αίτηση του επισπεύδοντος προς κατακύρωση του πλειστηριαζομένου στην τιμή πρώτης προσφοράς (966 § 1 ΚΠολΔ)

2.

Η περαιτέρω διαδικασία σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης (966 § 2, 2 Α, 2Β και 3 ΚΠολΔ)

3. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ

4. Περί της καταργηθείσας δυνατότητας ελεύθερης εκποίησης

ΙΙ. Ο αναπλειστηριασμός

1.

Έννοια και σκοπός αναπλειστηριασμού. Ματαίωσή του σε περίπτωσης καταβολής του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή

2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

3. Προδικασία και κύρια διαδικασία αναπλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΗΣ

Ι. Σύστημα δικονομικής ακυρότητας: Δογματική θεώρηση

1.

Θεωρητική αφετηρία: Έννοια, σκοπός και λειτουργία της δικονομικής ακυρότητας

2.

Τρόπος και χρόνος επίκλησης της δικονομικής ακυρότητας στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΙΙ. Λόγοι ανακοπής κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου

1.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Η ανακοπή του άρθρου 933 και η ειδική ανακοπή του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ

2.

Λόγοι ανακοπής που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση προς διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης

3.

Λόγοι ανακοπής που σχετίζονται με τη λειτουργική αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού: ιδίως η παράλειψη βεβαίωσης του λόγου αδυναμίας ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης

4.

Λόγοι ανακοπής που σχετίζονται με την προδικασία του πλειστηριασμού

5.

Λόγοι ανακοπής που σχετίζονται με την κύρια διαδικασία του πλειστηριασμού

5.1.

Αντιρρήσεις που σχετίζονται με το προπαρασκευαστικό στάδιο διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρο 5 § 1 της ΥΑ 41756/26.05.2017, 959 § 5, 6 ΚΠολΔ)

5.2.

Αντιρρήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία του πλειστηριασμού

5.3.

Ένσταση ακυρότητας πλειστηριασμού λόγω παραβίασης δικαστικής απόφασης αναστολής του

6.

Η ανακοπή κατά της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου και της σχετικής επιταγής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Ο καταχρηστικός πλειστηριασμός

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.

Περιπτώσεις καταχρηστικής επίσπευσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

2.1.

Δόλια απομάκρυνση πλειοδοτών και παρακώλυση ελεύθερου συναγωνισμού

2.2.

Αντιφατική συμπεριφορά της διενέργειας πλειστηριασμού παρά την ύπαρξη συμφωνίας για αναστολή ή ματαίωσή του

2.3. Δυσαναλογία μέσου και σκοπού

IV.

Δικαιώματα του υπερθεματιστή μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού

1.

Το δικαίωμα αναλήψεως του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή αν ακυρωθεί ο πλειστηριασμός

2. Η διαδικασία επίσπευσης νέου πλειστηριασμού

3. Το προνόμιο του υπερθεματιστή

4.

Η δυνατότητα του υπερθεματιστή να προσφύγει στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμού

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως