Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023


Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023

Η έναρξη της εκτέλεσης αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα της εκτελεστικής διαδικασίας, αφού σε αυτό λαμβάνουν χώρα εξωδικαστικές ενέργειες εκ μέρους του επισπεύδοντος, οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της. Στο παρόν έργο επιχειρείται η προσέγγιση των επιμέρους πράξεων, προπαρασκευαστικών και μη, που απαρτίζουν τη διαδρομή στην οποία αυτή εκτείνεται. Ειδικότερα, προσεγγίζονται, μέσω της νομολογίας και της βιβλιογραφίας, η έννοια και οι προϋποθέσεις του εκτελεστού τίτλου, των υποκειμενικών ορίων της εκτέλεσης, των προπαρασκευαστικών πράξεων αυτής και συγκεκριμένα του εκτελεστήριου τύπου, του απογράφου και της εντολής προς εκτέλεση, και φυσικά της επιταγής προς πληρωμή.

Το παρόν έργο εστιάζει σε ζητήματα της δικηγορικής πρακτικής, αναλύοντας συστηματικά κάθε επιμέρους πράξη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί στο τέλος κάθε κεφαλαίου η παράθεση περιπτωσιολογίας κατ’ αλφαβητική σειρά, καθιστώντας το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο για την άμεση εύρεση και αντιμετώπιση όλων των σχετικών ζητημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Εκτελεστός τίτλος - νομιμοποίηση προπαρακευαστικές πράξεις - επιταγή
© 2023
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-687-6
Σελίδες
XVIII + 365
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου ως προϋπόθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΙΙΙ. Το εκτελέσιμο και η εκτελεστότητα του εκτελεστού τίτλου

IV. Το περιεχόμενο του εκτελεστού τίτλου

1. Εισαγωγικά

2. Η εκκαθαρισμένη απαίτηση

3. Η βέβαιη απαίτηση

Α. Γενικά

Β. Η απόδειξη της πλήρωσης της αίρεσης ή της προθεσμίας

4. Οι συνέπειες αβέβαιης και ανεκκαθάριστης απαίτησης

V. Περιπτωσιολογία για τον εκτελεστό τίτλο (κατ’ αλαφαβητική σειρά)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οριοθέτηση της νομιμοποίησης

ΙΙΙ. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

1. Η ενεργητική και η παθητική νομιμοποίηση στην εκτέλεση δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων

Α. Οι διάδικοι

Β. Οι καθολικοί και οι οιονεί καθολικοί διάδοχοι

i. Η ενεργητική νομιμοποίηση των καθολικών και οιονεί καθο­λικών διαδόχων

ii. Η παθητική νομιμοποίηση των καθολικών και οιονεί καθο­λικών διαδόχων

Γ. Οι Ειδικοί διάδοχοι

i. Η ενεργητική νομιμοποίηση των ειδικών διαδόχων

ii. Η παθητική νομιμοποίηση των ειδικών διαδόχων

Δ. Όσοι κατέχουν και νέμονται το επίδικο πράγμα

i. Η ενεργητική νομιμοποίηση

ii. Η παθητική νομιμοποίηση

Ε. Ο καταπιστευματοδόχος

i. Η ενεργητική νομιμοποίηση

ii. Η παθητική νομιμοποίηση

ΣΤ. Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, ο εκκαθαριστής κληρονομίας, ο εκτελεστής διαθήκης

i. Η ενεργητική νομιμοποίηση

ii. Η παθητική νομιμοποίηση

Ζ. Ομοδικία

Η. Η παθητική νομιμοποίηση στην εκτέλεση κατά ομόρρυθμων και ετερρόρυθμων εταίρων

2. Η νομιμοποίηση επί άλλων εκτελεστών τίτλων

Α. Η ενεργητική νομιμοποίηση

Β. Η παθητική νομιμοποίηση

3. Λόγος περί έλλειψης νομιμοποίησης

IV. Περιπτωσιολογία νομιμοποίησης στη διαδικασία εκτέλεσης (κατ’ αλφαβητική σειρά)

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο εκτελεστήριος τύπος

1. Εισαγωγικά

2. Πότε είναι αναγκαία η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου

3. Πώς διενεργείται η περιαφή

4. Το τυπικό του εκτελεστήριου τύπου

5. Το αρμόδιο όργανο για την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου

6. Τι εξετάζει το αρμόδιο όργανο πριν την περιαφή

7. Προσφυγή στο μονομελές πρωτοδικείο κατά το άρθρο 918 § 5 ΚΠολΔ

8. Η έλλειψη ή η ελαττωματικότητα του εκτελεστήριου τύπου ως λόγος ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

9. Περιπτωσιολογία για τον εκτελεστήριο τύπο (κατά αλφαβητική σειρά)

ΙΙΙ. Το απόγραφο

1. Εισαγωγή

2. Η νομική φύση του απογράφου

3. Το αντίγραφο του απογράφου

4. Ποιος νομιμοποιείται να ζητήσει την έκδοση απογράφου

5. Η υποβολή αίτησης για την έκδοση του απογράφου και η παραλαβή του

6. Η έκδοση του απογράφου

Α. Εισαγωγή

Β. Οι προϋποθέσεις έκδοσης του απογράφου

i. Η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου

ii. Η περιαφή εκτελεστήριου τύπου

iii. Η ύπαρξη απαίτησης βέβαιης και εκκαθαρισμένης

iv. Το έννομο συμφέρον

Γ. Η αρμοδιότητα για την έκδοση του απογράφου

Δ. Η έκδοση του απογράφου

Ε. Η χορήγηση του απογράφου

7. Πότε χορηγείται δεύτερο απόγραφο

8. Η αίτηση λόγω άρνησης έκδοσης απογράφου

9. Λόγοι ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ για το απόγραφο

10. Περιπτωσιολογία για το απόγραφο (κατά αλφαβητική σειρά)

IV. Η εντολή προς εκτέλεση (άρθρο 927 ΚΠολΔ)

1. Εισαγωγή

2. Η νομική φύση της εντολής

3. Ποιος δίνει την εντολή

4. Τύπος και περιεχόμενο της εντολή

Α. Το ονοματεπώνυμο του δικαστικού επιμελητή

Β. Η αναφορά του τρόπου της εκτέλεσης

Γ. Η μνεία των αντικειμένων επί των οποίων θα γίνει η εκτέλεση

Δ. Το ονοματεπώνυμο του επισπεύδοντος και του καθ’ ου η εκτέλεση

Ε. Ο ορισμός συμβολαιογράφου

ΣΤ. Η χρονολόγηση και υπογραφή της εντολής

5. Συνέπειες από την έλλειψη ή την ελαττωματικότητα της εντολής

6. Λόγοι ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ για την εντολή

7. Περιπτωσιολογία για την εντολή (κατά αλφαβητική σειρά)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η νομική φύση της επιταγής

ΙΙΙ. Η σύνταξη και θέση της επιταγής

IV. H επίδοση της επιταγής

1. Η σημασία της επίδοσης της επιταγής

2. Ο τρόπος επίδοσης της επιταγής

3. Η προθεσμία για την επόμενη της επιταγής πράξη εκτέλεσης

4. Η διάρκεια ισχύος της επιδοθείσας επιταγής

5. Οι συνέπειες επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή

Α. Γενικά

Β. Οι δικονομικές συνέπειες της επίδοσης της επιταγής

Γ. Οι ουσιαστικές συνέπειες της επίδοσης της επιταγής

6. Περιπτωσιολογία για τη σύνταξη και επίδοση της επιταγής (κατά αλφαβητική σειρά)

V. Το περιεχόμενο της επιταγής

1. Γενικά

2. Τα ειδικότερα στοιχεία της επιταγής

Α. Τα στοιχεία του επισπεύδοντος και του καθ’ ου

Β. Η περιγραφή της απαίτησης

Γ. Η επιτασσόμενη πράξη της επιταγής

Δ. Ο διορισμός αντικλήτου

3. Περιπτωσιολογία για το περιεχόμενο της επιταγής (κατά αλφαβητική σειρά)

VI. Τα αναγκαίως συγκοινοποιούμενα με την επιταγή νομιμοποιητικά έγγραφα.

1. Γενικά

2. Τα συγκοινοποιούμενα έγγραφα για τη νομιμοποίηση

Α. Η νομιμοποίηση του επισπεύδοντος

Β. Η νομιμοποίηση του καθ’ου η εκτέλεση

Γ. Η φύση της επιταγής στις ως άνω περιπτώσεις

3. Τα συγκοινοποιούμενα έγγραφα για την απαίτηση

4. Περιπτωσιολογία για τα συγκοινοποιούμενα έγγραφα (κατά αλφαβητική σειρά)

V. Η άσκηση ανακοπής για ακύρωση της επιταγής

1. Η ανακοπή κατά της επιταγής

2. Περιπτωσιολογία λοιπών λόγων ακύρωσης της επιταγής (κατά αλφαβητική σειρά)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως