Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018

Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την κυκλοφορία του έργου, εκδόθηκε ο παραπάνω νόμος (4512/2018), ο οποίος, εγκαταλείποντας τους ηλικίας ολίγων μηνών ν. 4472/2017 και 4475/2017, μετέβαλε ριζικά το δίκαιο του πλειστηριασμού, καθιερώνοντας υποχρεωτική την ηλεκτρονική διεξαγωγή του, και όχι πλέον προαιρετική, όπως είχε προβλέψει ο νομοθέτης το 2017. Ο ν. 4512/2018, επιπλέον, πρόσθεσε στον ΚΠολΔ το νέο άρθρο 977Α, που εισάγει ένα νέο τρόπο διανομής του πλειστηριάσματος, ο οποίος ισχύει παράλληλα με εκείνον του ν. 4335/2015.

Μαζί με το Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Γ΄ έκδοση (2018), που δίνεται στη δημοσιότητα συγχρόνως, το παρόν Συμπλήρωμα έχει επίσης ως σκοπό να επικαιροποιήσει και να επιτρέψει, έτσι, την ασφαλή χρήση της Β΄ εκδόσεως του έργου (2017) σε όσους την έχουν ήδη αποκτήσει. Όχι μόνον παρουσιάζει εκτενώς τις αλλαγές στο δίκαιο του πλειστηριασμού και των προνομίων που επέφερε ο ν. 4512/2018. Επιπρόσθετα, όπως και η Γ΄ έκδοση του έργου, επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιες από τις ρυθμίσεις του προηγούμενου δικαίου για το δίκαιο του πλειστηριασμού εξακολουθούν να ισχύουν και ποιες όχι.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση
Ειδικό μέρος. Συμπλήρωμα προηγούμενης Β' έκδοσης σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο – Νέο άρθρο 977Α – Διαχρονικό δίκαιο
© 2018
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2α
ISBN
978-960-568-856-1
Σελίδες
ΙΧ + 81
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ή ΠΡΑΞΗ,

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η αποβολή από το ακίνητο: άμεση εκτέλεση

γ. Η τύχη των κινητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

ΙΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Η επιβολή της κατασχέσεως

β. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας εκθέσεως μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

γ. Συνέπειες από την παράλειψη των απαραίτητων στοιχείων της κατα­σχε­τήριας εκθέσεως

2. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως υπό τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

ε. Διαδικασία εκδικάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών

ΙΙ. Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Χρόνος αναγγελίας πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

α. Η νόμιμη προθεσμία

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

Ι. Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

3. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα μετά τους ν. 4472/2017 και 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ο σκοπός του θεσμού

2. Έννοια και διάκριση αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

1. Οι θεωρίες του ιδιωτικού δικαίου

ΙΙΙ. Η προδικασία του πλειστηριασμού (κοινού και ηλεκτρονικού) πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Ο σκοπός του νόμου

3. Τα μέσα δηλοποιήσεως του πλειστηριασμού πριν από την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως με το ν. 4335/2015

στ. Η επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού στις ειδικές διαδικασίες εκτελέσεως παρά την κατάργησή του με το ν. 2298/1995

4. Οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως πριν από το ν. 4335/2015 ως μέσα δημοσιότητας του πλειστηριασμού

ε. Επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού και των κοινοποιήσεων-δημοσιεύσεών του στις ειδικές διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως και μετά την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως από το ν. 4335/2015

5. Οι δημοσιεύσεις του αποσπάσματος της κατασχετήριας εκθέσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015

β. Η νέα ρύθμιση του ν. 4335/2015 – Οι αλλαγές των ν. 4472/2017 και 4512/2018 για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

6. Συνέπειες από την παράλειψη των διατυπώσεων της προδικασίας του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

β. Οι συνέπειες στο κύρος του πλειστηριασμού από την παράλειψη πράξεων της προδικασίας του μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018 για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Γενικές παρατηρήσεις – Καθιέρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως μέσου υποχρεωτικού

2. Υπάλληλος του πλειστηριασμού στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

3. Τόπος του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

ε. Τόπος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

στ. Συνέπειες παραβάσεως των ορισμών του νόμου για τον τόπο του πλειστηριασμού, (καταργημένου) κοινού και ηλεκτρονικού

4. Χρόνος και ημέρα του πλειστηριασμού, (καταργημένου) κοινού και ηλεκτρονικού

α. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού

β. Η ημέρα (τώρα ημέρες) και ώρες διεξαγωγής του πλειστηριασμού

5. Διαδικασία διεξαγωγής του κοινού πλειστηριασμού μετά το ν. 4335/2015 και του ηλεκτρονικού μετά τους ν. 4472/2017, 4475/2017 και 4512/2018

α. Οι κανόνες της πλειοδοσίας

β. Ικανότητα για πλειοδοσία

γ. Καταβολή εγγυήσεως στον (καταργημένο) κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

δ. Ποιοι επιτρέπεται και ποιοι απαγορεύεται να πλειοδοτήσουν στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

στ. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ζ. Νέοι πλειστηριασμοί – Ελεύθερη εκποίηση – Άρση της κατασχέσεως

ι. Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος στον (καταργημένο) κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό – εφαρμογή άρθρου 970 ΚΠολΔ.

ια. Η υποκατάσταση στη θέση υπερθεματιστή στις περιπτώσεις της μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

V. Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων

1. Όταν υπάρχει κατάσχεση περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων με την ίδια κατασχετήρια έκθεση

α. Προσδιορισμός σειράς και προϋποθέσεις παύσεως της κατακυρώσεως στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

2. Δυνατότητα ταυτόχρονης πλειστηριάσεως και κατά τμήματα στην κατάσχεση των ακινήτων

β. Η κατάργηση από το ν. 4335/2015 των εδ. ε και στ του παλαιού άρθρου 1000 ΚΠολΔ και η ένταξη του θεσμού στο τότε άρθρο 998 ΚΠολΔ

γ. Ο θεσμός της ταυτόχρονης πλειστηριάσεως των ακινήτων συνολικά και κατά τμήματα στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

3. Όταν υπάρχει κατάσχεση ακινήτου όπου έχουν εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες

α. Ο ενιαίος (τώρα ηλεκτρονικός) πλειστηριασμός με τα παραρτήματα

VΙII.Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ειδικότερα*

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως δυνητικού μέσου με το ν. 4472/2017

3. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως αποκλειστικό μέσο με το ν. 4512/2018

4. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

α. Διεξαγωγή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού κατά το ν. 4512/2018

β. Χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)

γ. Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

δ. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ε. Χρόνος και ημέρα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

στ. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού - Η αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού

ζ. Κανόνες και διαδικασία της πλειοδοσίας στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

η. Το τέλος της πλειοδοσίας και η κατακύρωση

θ. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και του «τέλους χρήσης» από τον υπερθεματιστή

ι. Τεχνική αδυναμία λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων

5. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4472/2017 και 4475/2017 (δυνητικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Ο βασικός διαχρονικού δικαίου κανόνας του ν. 4472/2017

γ. Προϋποθέσεις δυνητικής διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διεπόταν από το ν. 4335/2015.

δ. Προϋποθέσεις δυνητικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διεπόταν από το πριν από το ν. 4335/2015 δίκαιο

ε. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και σε περαιτέρω περιπτώσεις κατά το ν. 4472/2017

στ. Ο δυνητικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στο πλαίσιο του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων

6. Υποχρεωτική διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι βασικές διαχρονικού δικαίου διατάξεις του ν. 4512/2018.

γ. Η μετατροπή του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως όταν έχει ήδη συντελεσθεί η προδικασία του

δ. Παραβίαση των όρων της μετατροπής του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις εκκρεμείς διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως

ε. Η μετατροπή του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις περιπτώσεις του άρθρου 973, 966 και στον αναπλειστηριασμό

στ. Οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου που αντικαθίσταται

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Διατήρηση της αναστολής και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

§ 61. Η κατακύρωση

ΙΙ. Συνέπειες κατακυρώσεως

4. Η κατακύρωση ως γενεσιουργός λόγος «ενοχικών» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

β. Υπερημερία του υπερθεματιστή επί μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός

ΙΙ. Προϋποθέσεις διενέργειας

2. Αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια προσκλήσεως των επόμενων πλειοδοτών ή αποτυχία της διαδικασίας υποκαταστάσεως σε θέση υπερθεματιστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος

VI. Κατάταξη των δανειστών με βάση το νέο άρθρο 977Α

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α

3. Οι κανόνες διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α ΚΠολΔ

4. Προβλήματα ερμηνείας από τη συνύπαρξη στον ΚΠολΔ των άρθρων 977 και 977Α

5. Το υπερπρονόμιο των εργατικών απαιτήσεων κατά το νέο άρθρο 977Α §§ 2, 3

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση