Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018

Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α – Νέο διαχρονικό δίκαιο για το ν. 4512/2018.

Λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία της δεύτερης εκδόσεως του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος, ημίτομος α΄ (2017), κατέστη αναγκαία η τρίτη αυτή έκδοση, προκειμένου να παρουσιάσει τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4512/2018, εγκαταλείποντας τους ν. 4472/2017 και 4475/2017, λίγους και πάλι μόλις μήνες μετά τη θέση τους σε ισχύ.
Η παρούσα τρίτη έκδοση αναλύει τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4512/2018 για την εφεξής καθιέρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως υποχρεωτικού μέσου, όπως και τις αλλαγές που επέρχονται στο δίκαιο των προνομίων με την προσθήκη στον ΚΠολΔ του νέου άρθρου 977Α. Επιχειρεί παράλληλα να αποσαφηνίσει ποιες από τις υπάρχουσες διατάξεις για το δίκαιο του πλειστηριασμού εξακολουθούν να ισχύουν, διατηρώντας τη σημασία τους και μετά το ν. 4512/2018, όπως και εκείνες που επηρεάζονται έμμεσα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ρυθμίσεις του ν. 4512/2018 για το διαχρονικό δίκαιο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
ΙΙα: Ειδικό μέρος
© 2018
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2α
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-841-7
Σελίδες
XLVI + 943
Προσωρινά μη διαθέσιμο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος β΄ εκδόσεως

Πρόλογος α΄ εκδόσεως

Διάγραμμα περιεχομένων

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΄Η ΠΡΑΞΗ,

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 45. Αντικείμενο ειδικού μέρους αναγκαστικής εκτελέσεως. Είδη και μέσα εκτελέσεως

§ 46. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση πράγματος

§ 47. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση των κινητών

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού.

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών πραγμάτων

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 943 ­ΚΠολΔ

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

§ 49. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 945 και

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες

IV. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες

§ 50. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως

Ι. Σκοπός και προϊστορία του άρθρου 949 ΚΠολΔ

ΙΙ. Οι αξιώσεις που υπάγονται στο άρθρο

ΙΙΙ. Η πλασματική εκτέλεση του άρθρου

IV. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

V. Προϋποθέσεις και διαδικασία εκτελέσεως μετά την πλασματική καταδίκη του άρθρου 949

VI. Οι δίκες περί την εκτέλεση

VΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως στις διακρατικές σχέσεις

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Οι δίκες περί την εκτέλεση

ΙV. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

§ 52. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις Οικογενειακού δικαίου

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αδυναμία εκτελέσεως της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση

ΙΙΙ. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων

IV. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με το τέκνο

V. Εκτέλεση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα στο συναινετικό διαζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 53. Μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 951 επ

ΙΙ. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

ΙΙ. Ακατάσχετα

ΙΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

IV. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

V. Συνέπειες της κατασχέσεως

VΙ. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά

§ 55. Κατάσχεση ακινήτων

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

ΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

ΙΙΙ. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

IV. Συνέπειες κατασχέσεως

V. Κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος ειδικότερα

§ 56. Η ανατροπή της κατασχέσεως

Ι. Η ιστορία και ο σκοπός του θεσμού

ΙΙ. Διαφορά ανατροπής από την ακύρωση της κατασχέσεως

ΙΙΙ. Ανατροπή επί μη διενέργειας του πλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

IV. Ανατροπή επί μη διενέργειας του αναπλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

V. Σχέση ανατροπής, υποκαταστάσεως και αναγγελίας πριν και μετά το ν. 4335/2015

VI. Η διαδικασία της ανατροπής

VII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΙΙΙ. Συνέπειες αναγγελίας

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

Ι. Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015

ΙΙ. Ποιος δανειστής μπορεί να υποκατασταθεί

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015

IV. Διαδικασία υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015

V. Συνέπειες υποκαταστάσεως

VI. Η ειδική ανακοπή του νέου άρθρου 973 § 4 επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δηλώσεως υποκαταστάσεως

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

VIII. Υποκατάσταση μετά από δικαστική απόφαση

ΙΧ. Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν

Χ. Εντολή συνεχίσεως της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα για την ίδια απαίτηση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

ΧΙ. Σχέση της αρχής των πολλαπλών κατασχέσεων με την υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

ΙΙΙ. Η προδικασία του πλειστηριασμού (κοινού και ηλεκτρονικού) πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

IV. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

V. Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων

VI. Πλειστηριασμός κινητών που μπορούν να υποστούν φθορά

VII. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως

VΙII. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ειδικότερα

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η διαφορά της αναστολής του άρθρου 1000 από τις υπόλοιπες αναστολές

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

IV. Νομική φύση

V. Διαδικασία

VI. Η απόφαση της αναστολής

VII. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής

VIII. Συνέπειες της αναστολής

§ 61. Η κατακύρωση

Ι. Φύση

ΙΙ. Συνέπειες κατακυρώσεως

ΙΙΙ. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα

IV. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων που συνομολογήθηκαν

V. Η επιρροή των ελαττωμάτων της βουλήσεως

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός

Ι. Έννοια, σκοπός και φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις διενέργειας

ΙΙΙ. Η νομιμοποίηση

IV. Η διαδικασία

V. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος

I. Γενικά

ΙΙ. Συστήματα διανομής του πλειστηριάσματος

ΙΙΙ. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα

IV. Η διανομή όταν το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές

V. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

VΙ. Κατάταξη των δανειστών με βάση το νέο άρθρο 977Α

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο άρθρων

Γενική βιβλιογραφία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος β΄ εκδόσεως

Πρόλογος α΄ εκδόσεως

Διάγραμμα περιεχομένων

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΄Η ΠΡΑΞΗ,

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 45. Αντικείμενο ειδικού μέρους αναγκαστικής εκτελέσεως. Είδη και μέσα εκτελέσεως

§ 46. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση πράγματος

§ 47. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση των κινητών

Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού.

1. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 941 ΚΠολΔ

α. Αντικείμενο της αξιώσεως

β. Το είδος της αξιώσεως

2. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Αφαίρεση του κινητού πράγματος: άμεση εκτέλεση

β. Η δόση του βεβαιωτικού όρκου: έμμεση εκτέλεση

γ. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως

δ. Η δυνατότητα χρήσεως άλλων μέσων έμμεσης εκτελέσεως

3. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ορισμένου κινητού πράγματος

ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών πραγμάτων

1. Οι αξιώσεις που ανήκουν στη ρύθμιση του άρθρου 942 ΚΠολΔ

α. Αντικείμενο της αξιώσεως: Ποσότητα αντικαταστατών πραγμάτων

β. Ανώνυμα χρεόγραφα

γ. Το είδος της αξιώσεως

2. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Το δίκαιο που προΐσχυσε

β. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ: άμεση εκτέλεση

γ. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως – Εφαρμογή του άρθρου 917

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 943 ­ΚΠολΔ

1. Αντικείμενο της αξιώσεως

2. Το είδος της αξιώσεως

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Η αποβολή από το ακίνητο: άμεση εκτέλεση

α. Διαδικασία

β. Η διαδοχική εκτέλεση

γ. Η τύχη των κινητών

δ. Ο χρόνος ολοκληρώσεως της αποβολής

2. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

α. Το προηγούμενο δίκαιο

β. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ

3. Η αναπληρωματική εκτέλεση

4. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου

§ 49. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 945 και

1. Καθορισμός

2. Μη υπαγωγή της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Ιστορικές και συγκριτικές παρατηρήσεις

2. Οι διακρίσεις του ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες

1. Έννοια

2. Η αναπληρωματική εκτέλεση

3. Η διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξεως

IV. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες

1. Έννοια

2. Η έμμεση εκτέλεση

α. Προϋποθέσεις

β. Εκτελεστός τίτλος: καταψηφιστική απόφαση

γ. Τρόπος επιβολής των μέσων της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως

δ. Η επιβολή της προσωπικής κρατήσεως και της χρηματικής ποινής στα νομικά πρόσωπα

3. Αποκλεισμός της έμμεσης εκτελέσεως σε ειδικές περιπτώσεις

4. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως

5. Δίκες περί την εκτέλεση

6. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατων υλικών πράξεων

§ 50. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως

Ι. Σκοπός και προϊστορία του άρθρου 949 ΚΠολΔ

1. Δικαιολογητικός λόγος

2. Ιστορικές και συγκριτικές παρατηρήσεις

3. Το προηγούμενο δίκαιο

ΙΙ. Οι αξιώσεις που υπάγονται στο άρθρο

1. Το είδος της αξιώσεως

α. Δικαιοπρακτικές και νόμιμες αξιώσεις που πηγάζουν από το ουσιαστικό δίκαιο

β. Οι δικαιοπρακτικές αξιώσεις για δήλωση βουλήσεως ειδικότερα

γ. Οι νόμιμες αξιώσεις για δήλωση βουλήσεως ειδικότερα

δ. Οι δηλώσεις βουλήσεως για την κατάρτιση οιονεί δικαιοπραξιών

ε. Οι δικονομικές δηλώσεις βουλήσεως

2. Τα υποκείμενα της αξιώσεως

ΙΙΙ. Η πλασματική εκτέλεση του άρθρου

1. Η αγωγή για την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

2. Φύση της αποφάσεως

3. Έκταση εφαρμογής του πλάσματος του άρθρου

α. Η έννοια του πλάσματος

β. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι μπορούν να θεμελιώσουν την πλασματική εκτέλεση

γ. Το πλάσμα καλύπτει μόνο τη δήλωση βουλήσεως

δ. Η αναγκαιότητα αποδοχής της δηλώσεως από τον ενάγοντα

ε. Το πλάσμα δεν καλύπτει το υλικό στοιχείο της δικαιοπραξίας

στ. Το πλάσμα του άρθρου 949 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα αξιόγραφα.

ζ. Τι καλύπτει το πλάσμα επί αδυναμίας του εναγομένου να προβεί σε πραγματική δήλωση βουλήσεως

η. Τα ειδικότερα προβλήματα της πτωχεύσεως

4. Επί καταδίκης που εξαρτάται από αντιπαροχή

5. Η δυνατότητα σωρεύσεως και της αγωγής για την εκτέλεση της παροχής.

6. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας της αποφάσεως του άρθρου 949

IV. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως

V. Προϋποθέσεις και διαδικασία εκτελέσεως μετά την πλασματική καταδίκη του άρθρου 949

1. Περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου και έκδοση απογράφου

2. Τήρηση προδικασίας και προθεσμίας

3. Η κύρια διαδικασία

VI. Οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Η ανακοπή του άρθρου

α. Λόγοι και αίτημα της ανακοπής

β. Η προθεσμία ανακοπής

γ. Η αναστολή εκτελέσεως

2. Η ανακοπή του άρθρου

3. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση και αποζημίωση

VΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως στις διακρατικές σχέσεις

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

I. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου

1. Αξίωση παραλείψεως

α. Δικαιοπρακτικές και νόμιμες αξιώσεις παραλείψεως που πηγάζουν από το ουσιαστικό δίκαιο

β. Οι δικαιοπρακτικές αξιώσεις παραλείψεως ειδικότερα

γ. Οι νόμιμες αξιώσεις παραλείψεως ειδικότερα

δ. Οι αξιώσεις παραλείψεως στο πλαίσιο της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως

2. Αξίωση ανοχής

3. Οι προϋποθέσεις γενέσεως της αξιώσεως και εφαρμογής των μέσων εκτελέσεως του άρθρου 947

ΙΙ. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

α. Ιστορικές και συγκριτικές πληροφορίες

β. Το προηγούμενο δίκαιο

γ. Το δίκαιο του ΚΠολΔ

2. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι θεμελιώνουν δυνατότητα εκτελέσεως των αξιώσεων παραλείψεως ή ανοχής

α. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

β. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις

γ. Οι διαιτητικές αποφάσεις

δ. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων

ε. Οι αλλοδαπές αποφάσεις

στ. Οι αποφάσεις των κρατών της ΕΕ

ζ. Δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο ο δικαστικός συμβιβασμός και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

3. Η άμεση εκτέλεση

4. Η έμμεση εκτέλεση

α. Η απειλή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως - Παροχή εγγυήσεως

β. Τα δύο στάδια της έμμεσης εκτελέσεως

γ. Το ζήτημα της πολλαπλότητας των παραβάσεων

5. Ειδικότερα η καταδίκη στην καταβολή της χρηματικής ποινής και στην προσωπική κράτηση

α. Η βεβαίωση της παραβάσεως

β. Η ανάγκη υπάρξεως υπαιτιότητας

γ. Καταδίκη επί ανικάνων, νομικών προσώπων ή διαδόχων

δ. Η ισχύς του τίτλου ή η απαίτηση αποτελούν προϋποθέσεις της καταδίκης;

ε. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως

στ. Εκτέλεση της αποφάσεως που επέβαλε τις ποινές

6. Η αναπληρωματική εκτέλεση

ΙΙΙ. Οι δίκες περί την εκτέλεση

1. Είναι παραδεκτή ή αναγκαία η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933;

α. Οι ερμηνευτικές δυσχέρειες και τα ερωτήματα που ανακύπτουν

β. Ποιοι λόγοι ανακοπής θα μπορούσαν να είναι νοητοί στην έμμεση εκτέλεση του άρθρου 947

γ. Υπάρχει έννομο συμφέρον για την προβολή λόγων ανακοπής;

δ. Εφαρμογή των σταδιακών προθεσμιών του άρθρου

2. Ήταν αναγκαία ή δυνατή η αναστολή του καταργημένου άρθρου 938;

3. Η ανακοπή του άρθρου

ΙV. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως

§ 52. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις Οικογενειακού δικαίου

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αδυναμία εκτελέσεως της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση

ΙΙΙ. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων

IV. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με το τέκνο

V. Εκτέλεση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα στο συναινετικό διαζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 53. Μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Ι. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 951 επ

ΙΙ. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Τα μέσα του άρθρου 951 ΚΠολΔ

α. Απαρίθμηση

β. Σύντομες συγκριτικές πληροφορίες

γ. Τα είδη της κατασχέσεως

δ. Εκτέλεση αυτούσια, αλλά έμμεση

2. Η κατάσχεση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως

α. Η έννοια και η σημασία της υπό το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων του ν. 4335/2015

β. Διακρίσεις

γ. Η απαγόρευση καταχρηστικής κατασχέσεως

3. Η αναγκαστική διαχείριση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως

4. Η προσωπική κράτηση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

5. Ο βεβαιωτικός όρκος

α. Προϊστορία και προορισμός

β. Σύντομη συγκριτική επισκόπηση

γ. Οι εξελίξεις στην ΕΕ – Ο Καν 655/2012

δ. Φύση

ε. Προϋποθέσεις μετά το ν. 4335/2015

στ. Διαδικασία

ζ. Περιεχόμενο του καταλόγου μετά το ν. 4335/2015

η. Η επιβολή της προσωπικής κρατήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Έννοια του κινητού

2. Κινητά που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη

3. Κινητά που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά

4. Οι ασυγκόμιστοι καρποί μετά το ν. 4335/2015

α. Προϋποθέσεις αυτοτελούς κατασχέσεως και σκοπός

β. Ειδικότερα οι καρποί μισθωμένου ακινήτου

ΙΙ. Ακατάσχετα

1. Γενικά

2. Οι κατηγορίες των ακατασχέτων του άρθρου 953 μετά το ν. 4335/2015

3. Το ακατάσχετο των πραγμάτων που καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβιώσεως μετά το ν. 4335/2015

α. Ακατάσχετο πραγμάτων προσωπικής χρήσεως

β. Ακατάσχετο τροφίμων και καύσιμης ύλης

4. Το ακατάσχετο που αποβλέπει στη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη μετά το ν. 4335/2015

α. Το ακατάσχετο των πραγμάτων που είναι απαραίτητα για την καταβολή προσωπικής εργασίας

β. Τα ειδικά ακατάσχετα των γεωργών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων πριν από το ν. 4335/2015

5. Το ακατάσχετο που απέβλεψε στην ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη πριν από το ν. 4335/2015

α. Το ακατάσχετο των παρασήμων, χειρογράφων κ.λπ

β. Το ακατάσχετο πραγμάτων που προορίζονταν για την πνευματική ανάπτυξη του οφειλέτη πριν από το ν. 4335/2015

6. Τα ακατάσχετα που απέβλεπαν να αποτρέψουν τη βλάβη της εθνικής οικονομίας πριν από το ν. 4335/2015

7. Ειδικοί νόμοι για τα ακατάσχετα

ΙΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Η επιβολή της κατασχέσεως μετά το ν. 4335/2015

α. Τα στοιχεία του υποστατού της κατασχέσεως

β. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας εκθέσεως μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

γ. Συνέπειες από την παράλειψη των απαραίτητων στοιχείων της κατα­σχε­τήριας εκθέσεως

2. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως υπό τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Αντικείμενο μετά τους ν. 2298/1995, 4335/2015 και 4512/2018

γ. Φύση και σχέση με την ανακοπή του άρθρου

δ. Νομιμοποίηση

ε. Διαδικασία εκδικάσεως

στ. Ανυπαρξία αναστολής κατά το νέο άρθρο 937 § 1 αρ. β εδ. γ

ζ. Περιεχόμενο της αποφάσεως

IV. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

1. Η μεσεγγύηση των κινητών που κατασχέθηκαν μετά το ν. 4335/2015

α. Οι περιπτώσεις που ρυθμίζει ο νόμος

β. Ποιος διορίζεται μεσεγγυούχος

γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου

2. Η δημόσια κατάθεση των χρημάτων ή των πραγμάτων που είναι δεκτικά καταθέσεως

3. Η υποκατάσταση της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

4. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως

α. Ο σκοπός του νόμου

β. Η επίδοση στον καθού

γ. Η επίδοση στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου

δ. Συνέπειες της παραβάσεως

ε. Η κατάθεση των εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού

V. Συνέπειες της κατασχέσεως

1. Η απαγόρευση διαθέσεως

α. Ο σκοπός του νόμου

β. Η έννοια της διαθέσεως - Δεν περιλαμβάνει τη μίσθωση

γ. Η φύση της ακυρότητας ως ουσιαστικού δικαίου και ως σχετικής

δ. Η ευθύνη του καθού η εκτέλεση

ε. Η έναρξη της απαγορεύσεως

στ. Ανυπαρξία προστασίας για τους καλής πίστεως τρίτους

2. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά το ν. 4335/2015

α. Ο νομοθετικός λόγος της απαγορεύσεως πριν από το ν. 4335/2015

β. Η έκταση της απαγορεύσεως πριν από το ν. 4335/2015

3. Η νομοθετική αλλαγή - Από την απαγόρευση στο επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

VΙ. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά

§ 55. Κατάσχεση ακινήτων

Ι. Αντικείμενο κατασχέσεως

1. Τα ακίνητα ως αντικείμενο κατασχέσεως

α. Ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη

β. Η εξουσία διαθέσεως του οφειλέτη

γ. Ακίνητα στη νομή ή κατοχή τρίτου

δ. Ιδανικά μερίδια και ψιλή κυριότητα ακινήτου

2. Τα εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη στο ακίνητο

α. Οι πραγματικές δουλείες δεν κατάσχονται αυτοτελώς

β. Το κατασχετό της επικαρπίας

γ. Η οίκηση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατασχέσεως

δ. Οι περιορισμένες προσωπικές δουλείες μόνο κατ’ εξαίρεση μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατασχέσεως

ε. Η υποθήκη δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο κατασχέσεως

3. Δικαιώματα όπου ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τα ακίνητα

4. Τα συστατικά και τα παραρτήματα των ακινήτων

5. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά – Το άρθρο 992 § 1 εδ. β.

ΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως

1. Η επιβολή της κατασχέσεως

α. Το συστατικό στοιχείο της κατασχέσεως

β. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας εκθέσεως μετά το ν. 4335/2015 – Καθορισμός της εμπορικής αξίας των ακινήτων ως βάση της τιμής πρώτης προσφοράς

γ. Οι συνέπειες από την παράλειψη των απαραίτητων στοιχείων της κατασχετήριας εκθέσεως

2. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως

ΙΙΙ. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

1. Η μεσεγγύηση του ακινήτου που κατασχέθηκε

α. Ποιος είναι μεσεγγυούχος

β. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου

γ. Ειδικότερα ως προς τους φυσικούς και πολιτικούς καρπούς του ακινήτου

δ. Τα ασφαλισμένα ακίνητα

2. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως μετά το ν. 4335/2015

α. Ποιες είναι οι επιδόσεις

β. Συνέπειες της παραβάσεως

γ. Η κατάθεση των εγγράφων της εκτελεστικής διαδικασίας

δ. Η επίσκεψη του κατασχεμένου ακινήτου κατά το ν. 4335/2015 και η κατάργησή της από το ν. 4512/2018

IV. Συνέπειες κατασχέσεως

1. Η απαγόρευση διαθέσεως

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. H μίσθωση ακινήτου δεν αποτελεί διάθεση – Η ρύθμιση του ν. 4335/2015

γ. Η έναρξη της απαγορεύσεως

2. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης

α. Το πρόβλημα

β. Το προηγούμενο δίκαιο

γ. Σχέσεις μεταγραφής και εγγραφής υποθήκης με την εγγραφή της κατασχέσεως

δ. Τροπή προσημειώσεως σε υποθήκη

3. Ποιοι αναγγελμένοι δανειστές έχουν δικαίωμα επικλήσεως των συνεπειών της κατασχέσεως

4. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

5. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά το ν. 4335/2015

α. Η απαγόρευση της δεύτερης κατασχέσεως πριν από το ν. 4335/2015.

β. Οι εξαιρέσεις της απαγορεύσεως

γ. Η νομοθετική αλλαγή – Από την απαγόρευση στο επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

V. Κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος ειδικότερα

1. Η ενοχική και η εμπράγματη υποθηκική αγωγή

2. Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του τρίτου κυρίου ή νομέα

α. Η έννοια του τρίτου κυρίου ή νομέα

β. Κατά τίνος στρέφεται η αναγκαστική εκτέλεση

γ. Οι επιδόσεις των εγγράφων της εκτελεστικής διαδικασίας

δ. Η απαγόρευση διαθέσεως από τον τρίτο

3. Οι εξουσίες του προσημειούχου δανειστή ειδικότερα

§ 56. Η ανατροπή της κατασχέσεως

Ι. Η ιστορία και ο σκοπός του θεσμού

1. Η εισαγωγή του θεσμού με τον α.ν. 1139/1938

2. Ο σκοπός του

3. Έκταση εφαρμογής

ΙΙ. Διαφορά ανατροπής από την ακύρωση της κατασχέσεως

ΙΙΙ. Ανατροπή επί μη διενέργειας του πλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

1. Προϋποθέσεις

α. Ύπαρξη κατασχέσεως κινητού ή ακινήτου πράγματος

β. Παρέλευση του νόμιμου χρόνου

γ. Μη διενέργεια του πλειστηριασμού μέσα στη νόμιμη προθεσμία

δ. Δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ανατροπή

2. Συνέπειες

IV. Ανατροπή επί μη διενέργειας του αναπλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο

1. Προϋποθέσεις

α. Διενέργεια πλειστηριασμού και μη καταβολή πλειστηριάσματος

β. Παρέλευση του νόμιμου χρόνου

γ. Μη διενέργεια αναπλειστηριασμού μέσα στη νόμιμη προθεσμία

δ. Δικαστική απόφαση που απαγγέλει την ανατροπή

2. Συνέπειες

V. Σχέση ανατροπής, υποκαταστάσεως και αναγγελίας πριν και μετά το ν. 4335/2015

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Το δίκαιο της ΠολΔικ Maurer

3. Η μεταβολή που επέφερε ο ΚΠολΔ/1968

4. Η τροποποίηση του ν.δ. 958/1971 και οι λύσεις που έκτοτε έγιναν δεκτές

5. Η τροποποίηση του άρθρου 1019 με το ν. 2145/1993

6. Η τροποποίηση του άρθρου 1019 με το ν. 2298/1995, όπως διατηρήθηκε και με τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

α. Η θέση των αναγγελμένων δανειστών στο ισχύον δίκαιο για την ανατροπή

β. Τα αποτελέσματα της ισχύουσας ρυθμίσεως

VI. Η διαδικασία της ανατροπής

1. Η τηρητέα διαδικασία

2. Το έννομο συμφέρον

3. Κατά τίνος απευθύνεται η αίτηση

4. Το αρμόδιο δικαστήριο

5. Η απόφαση για την ανατροπή

VII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Σκοπός του θεσμού

2. Έννοια αναγγελίας

ΙΙ. Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Φύση της αναγγελίας

2. Προϋποθέσεις αναγγελίας

α. Ποιος έχει δικαίωμα αναγγελίας

β. Δεν είναι προϋπόθεση η πρόσκληση των δανειστών

γ. Αναγκαία η ύπαρξη κατασχέσεως

3. Τρόπος αναγγελίας

α. Στοιχεία του υποστατού

β. Περιεχόμενο αναγγελτηρίου

4. Χρόνος αναγγελίας πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018

α. Η νόμιμη προθεσμία

β. Συνέπειες εκπρόθεσμης επιδόσεως

5. Χρόνος καταθέσεως των αποδεικτικών εγγράφων της απαιτήσεως

6. Η προσβολή της αναγγελίας με ανακοπή

ΙΙΙ. Συνέπειες αναγγελίας

1. Δικονομικές

α. Δικαίωμα κατατάξεως

β. Πρόκληση των συνεπειών της κατασχέσεως

γ. Περιορισμός του δικαιώματος εξαγοράς του καθού

δ. Περιορισμός του δικαιώματος ματαιώσεως του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα

ε. Δικαίωμα επισπεύσεως αναπλειστηριασμού

στ. Δικαίωμα επικλήσεως της ακυρότητας διαθέσεως

ζ. Υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του πλειστηριάσματος από τον επισπεύδοντα

η. Υποχρέωση καλύψεως των αναγγελμένων δανειστών ως προϋπόθεση παύσεως του πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων

2. Ουσιαστικές

α. Διακοπή παραγραφής

β. Συνέπειες υπερημερίας

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

Ι. Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015

ΙΙ. Ποιος δανειστής μπορεί να υποκατασταθεί

1. Τα «προσόντα» του υποκαθισταμένου

α. Εκτελεστός τίτλος

β. Επίδοση επιταγής και τήρηση προθεσμίας

γ. Το δικαίωμα υποκαταστάσεως του ενυπόθηκου δανειστή

2. Δυνατότητα υποκαταστάσεως του ίδιου του επισπεύδοντος για άλλη απαίτηση

3. Η σημασία της αναγγελίας

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015

1. Κατάσχεση

α. Αναγκαία η ύπαρξη υποστατής και έγκυρης κατασχέσεως

β. Οι συνέπειες της μεταγενέστερης ακυρώσεως της κατασχέσεως

γ. Οι συνέπειες της παραιτήσεως από την κατάσχεση

2. Παραμέληση επισπεύσεως του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα

3. Αποτελεί προϋπόθεση υποκαταστάσεως η ανυπαρξία αναστολής;

α. Η δικαστική αναστολή

β. Η συναινετική αναστολή

IV. Διαδικασία υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015

1. Το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της δηλώσεως

2. Χρόνος και τρόπος δηλώσεως

3. Κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων

4. Επιδόσεις της πράξεως υποκαταστάσεως

V. Συνέπειες υποκαταστάσεως

VI. Η ειδική ανακοπή του νέου άρθρου 973 § 4 επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δηλώσεως υποκαταστάσεως

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Η προδικασία

2. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού κατά τους ν. 2298/1995 και 4335/2015

3. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα μετά τους ν. 4472/2017 και 4512/2018

VIII. Υποκατάσταση μετά από δικαστική απόφαση

1. Νομοθετικός λόγος

2. Οι αρχικές προϋποθέσεις του άρθρου 973 §

3. Οι προσθήκες του ν. 2298/1995

α. Συμπαιγνία ή ολιγωρία του επισπεύδοντος

β. Παραβίαση των χρονικών ορίων του πλειστηριασμού

4. Διαδικαστικά θέματα

α. Νομιμοποίηση για την υποβολή της αιτήσεως

β. Αρμοδιότητα και διαδικασία

5. Αποτελέσματα

ΙΧ. Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν

Χ. Εντολή συνεχίσεως της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα για την ίδια απαίτηση κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Προϋποθέσεις

2. Διαδικασία

3. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά τη δήλωση συνεχίσεως από τον επισπεύδοντα

α. Η προδικασία

β. Τα χρονικά όρια μετά το ν. 4335/2015

γ. Η υποχρεωτική διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα μετά το ν. 4512/2018

ΧΙ. Σχέση της αρχής των πολλαπλών κατασχέσεων με την υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ο σκοπός του θεσμού

2. Έννοια και διάκριση αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού

3. Κοινή η ρύθμιση του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

1. Οι θεωρίες του ιδιωτικού δικαίου

2. Οι θεωρίες του δημοσίου δικαίου

3. Πρακτική αξία του καθορισμού

ΙΙΙ. Η προδικασία του πλειστηριασμού (κοινού και ηλεκτρονικού) πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Ο σκοπός του νόμου

2. Η κήρυξη του πλειστηριασμού και η κατάργησή της με το ν. 4335/2015.

3. Τα μέσα δηλοποιήσεως του πλειστηριασμού πριν από την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως με το ν. 4335/2015

α. Η σύνταξη και το περιεχόμενο του προγράμματος πλειστηριασμού πριν από την αντικατάστασή του από την περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως με το ν. 2298/1995

β. Η διόρθωση του προγράμματος πλειστηριασμού πριν από την αντικατάστασή του με την περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως

γ. Οι λόγοι της καταργήσεως του προγράμματος πλειστηριασμού με το ν. 2298/1995

δ. Η περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως στη θέση του προγράμματος πλειστηριασμού μετά το ν. 2298/1995

ε. Το ειδικότερο περιεχόμενο της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως πριν από την κατάργησή της με το ν. 4335/2015

στ. Η επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού στις ειδικές διαδικασίες εκτελέσεως παρά την κατάργησή του με το ν. 2298/1995

4. Οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως πριν από το ν. 4335/2015 ως μέσα δημοσιότητας του πλειστηριασμού

α. Η ρύθμιση των άρθρων 960 και 999 ΚΠολΔ πριν από την κατάργησή τους με το ν. 4335/2015

β. Ειδικότερα οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως στην αλλοδαπή

γ. Οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως κατά τον ΚΕΔΕ

δ. Η κατάργηση με το ν. 4335/2015 της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως και των κοινοποιήσεών της ως μέσων δημοσιότητας του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων – Εφαρμογή στον κοινό και τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ε. Επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού και των κοινοποιήσεων-δημοσιεύσεών του στις ειδικές διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως και μετά την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως από το ν. 4335/2015

5. Οι δημοσιεύσεις του αποσπάσματος της κατασχετήριας εκθέσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015

α. Κατάργηση των άρθρων 960 και 999 ΚΠολΔ

β. Η νέα ρύθμιση του ν. 4335/2015 – Οι αλλαγές των ν. 4472/2017 και 4512/2018 για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

6. Συνέπειες από την παράλειψη των διατυπώσεων της προδικασίας του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

α. Οι θέσεις νομολογίας και θεωρίας πριν από το ν. 4335/2015

β. Οι συνέπειες στο κύρος του πλειστηριασμού από την παράλειψη πράξεων της προδικασίας του μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018 για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

IV. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν και μετά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018

1. Γενικές παρατηρήσεις – Καθιέρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως μέσου υποχρεωτικού

2. Υπάλληλος του πλειστηριασμού στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

3. Τόπος του πλειστηριασμού, κοινού και ηλεκτρονικού

α. Γενικές παρατηρήσεις για τον (καταργημένο) κοινό πλειστηριασμό

β. Τόπος του κοινού πλειστηριασμού στα ακίνητα ειδικότερα

γ. Τόπος του κοινού πλειστηριασμού στα κινητά ειδικότερα

δ. Αλλαγή τόπου του κοινού πλειστηριασμού στα κινητά με ανακοπή (προηγούμενο άρθρο 959 § 6)

ε. Τόπος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

στ. Συνέπειες παραβάσεως των ορισμών του νόμου για τον τόπο του πλειστηριασμού, (καταργημένου) κοινού και ηλεκτρονικού

4. Χρόνος και ημέρα του πλειστηριασμού, (καταργημένου) κοινού και ηλεκτρονικού

α. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού

β. Η ημέρα (τώρα ημέρες) και ώρες διεξαγωγής του πλειστηριασμού

5. Διαδικασία διεξαγωγής του κοινού πλειστηριασμού μετά το ν. 4335/2015 και του ηλεκτρονικού μετά τους ν. 4472/2017, 4475/2017 και 4512/2018

α. Οι κανόνες της πλειοδοσίας

β. Ικανότητα για πλειοδοσία

γ. Καταβολή εγγυήσεως στον (καταργημένο) κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

δ. Ποιοι επιτρέπεται και ποιοι απαγορεύεται να πλειοδοτήσουν στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ε. Το τέλος της πλειοδοσίας

στ. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα στον κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ζ. Νέοι πλειστηριασμοί – Ελεύθερη εκποίηση – Άρση της κατασχέσεως.

η. Η διαχρονικού δικαίου ρύθμιση του ν. 4335/2015 για τον επαναληπτικό πλειστηριασμό

θ. Η διασφάλιση του ελεύθερου συναγωνισμού

ι. Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος στον (καταργημένο) κοινό και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό – εφαρμογή άρθρου 970 ΚΠολΔ

ια. Η υποκατάσταση στη θέση υπερθεματιστή στις περιπτώσεις της μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

V. Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων

1. Όταν υπάρχει κατάσχεση περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων με την ίδια κατασχετήρια έκθεση

α. Προσδιορισμός σειράς και προϋποθέσεις παύσεως της κατακυρώσεως στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

β. Ο χωριστός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός των περισσοτέρων κινητών και ακινήτων

2. Δυνατότητα ταυτόχρονης πλειστηριάσεως και κατά τμήματα στην κατάσχεση των ακινήτων

α. Νομοθετική ιστορία και σκοπός του παλαιού άρθρου 1000 εδ. ε και στ

β. Η κατάργηση από το ν. 4335/2015 των εδ. ε και στ του παλαιού άρθρου 1000 ΚΠολΔ και η ένταξη του θεσμού στο τότε άρθρο 998 ΚΠολΔ

γ. Ο θεσμός της ταυτόχρονης πλειστηριάσεως των ακινήτων συνολικά και κατά τμήματα στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

δ. Η ταυτόχρονη και κατά τμήματα πλειστηρίαση ως μορφή πολλαπλού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ε. Τελεολογική σχέση των νέων άρθρων 998 § 5 και

3. Όταν υπάρχει κατάσχεση ακινήτου όπου έχουν εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες

α. Ο ενιαίος (τώρα ηλεκτρονικός) πλειστηριασμός με τα παραρτήματα

β. Ο ενιαίος (τώρα ηλεκτρονικός) πλειστηριασμός περισσοτέρων ακινήτων που εξυπηρετούν παραγωγικές μονάδες

VI. Πλειστηριασμός κινητών που μπορούν να υποστούν φθορά

VII. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως

VΙII. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ειδικότερα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως δυνητικού μέσου με το ν. 4472/2017

3. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως αποκλειστικό μέσο με το ν. 4512/2018

4. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

α. Διεξαγωγή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού κατά το ν. 4512/2018

β. Χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)

γ. Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

δ. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ε. Χρόνος και ημέρα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

στ. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού - Η αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού

ζ. Κανόνες και διαδικασία της πλειοδοσίας στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

η. Το τέλος της πλειοδοσίας και η κατακύρωση

θ. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και του «τέλους χρήσης» από τον υπερθεματιστή

ι. Τεχνική αδυναμία λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων

5. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4472/2017 και 4475/2017 (δυνητικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Ο βασικός διαχρονικού δικαίου κανόνας του ν. 4472/2017

γ. Προϋποθέσεις δυνητικής διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διεπόταν από το ν. 4335/2015

δ. Προϋποθέσεις δυνητικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διεπόταν από το πριν από το ν. 4335/2015 δίκαιο

ε. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και σε περαιτέρω περιπτώσεις κατά το ν. 4472/2017

στ. Ο δυνητικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στο πλαίσιο του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων

6. Υποχρεωτική διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι βασικές διαχρονικού δικαίου διατάξεις του ν. 4512/2018

γ. Η μετατροπή του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως όταν έχει ήδη συντελεσθεί η προδικασία του

δ. Παραβίαση των όρων της μετατροπής του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις εκκρεμείς διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως

ε. Η μετατροπή του κοινού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό στις περιπτώσεις του άρθρου 973, 966 και στον αναπλειστηριασμό

στ. Οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου που αντικαθίσταται

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ο σκοπός του θεσμού

2. Οι αλλαγές του ν. 4335/2015 – Διατήρηση της αναστολής και στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

ΙΙ. Η διαφορά της αναστολής του άρθρου 1000 από τις υπόλοιπες αναστολές

1. Διαφορά από τις αναστολές των άρθρων 912, 913 και παλαιού 938 (τώρα άρθρο 937 § 1 αρ. β εδ. γ)

2. Η συναινετική αναστολή πριν και μετά το ν. 4335/2015

3. Η νομοθετική αναστολή των πλειστηριασμών

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως και κατάσχεση ακινήτου

2. Η ανυπαρξία κινδύνου βλάβης του επισπεύδοντος

3. Βάσιμοι λόγοι ικανοποιήσεως του επισπεύδοντος ή επιτεύξεως μεγαλύτερου πλειστηριάσματος

IV. Νομική φύση

V. Διαδικασία

1. Άσκηση και εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής

2. Τήρηση προθεσμίας

VI. Η απόφαση της αναστολής

1. Το επιτρεπτό της ανακλήσεως της αποφάσεως

2. Έναρξη ισχύος της αναστολής

3. Η ισχύς της αποφάσεως για την αναστολή απέναντι όλων μετά το ν. 4335/2015

4. Ο όρος της καταβολής μέρους του οφειλόμενου κεφαλαίου

VII. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής

1. Το πριν από το ν. 2298/1995 δίκαιο

2. Η ρύθμιση του ν. 2298/1995

3. Η ρύθμιση του ν. 4335/2015

VIII. Συνέπειες της αναστολής

§ 61. Η κατακύρωση

Ι. Φύση

ΙΙ. Συνέπειες κατακυρώσεως

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Η ολοκλήρωση του πλειστηριασμού

α. Η έννοια του νόμου

β. Η σημασία της καταβολής του πλειστηριάσματος

γ. Η σημασία της ανατροπής της κατακυρώσεως μετά το ν. 2298/1995

3. Απώλεια του δικαιώματος «εξαγοράς»

α. Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος

β. Το δικαίωμα ενεχυράσεως του κινητού – Υποθήκευση του ακινήτου

γ. Αποτέλεσμα της «εξαγοράς»

4. Η κατακύρωση ως γενεσιουργός λόγος «ενοχικών» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Υπερημερία του υπερθεματιστή επί μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος

γ. Εξαναγκασμός του υπερθεματιστή για την καταβολή του πλειστηριάσματος

δ. Δικαίωμα αρνήσεως καταβολής του πλειστηριάσματος επί ακυρότητας του πλειστηριασμού

ε. Το δικαίωμα αναλήψεως του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή αν ακυρωθεί ο πλειστηριασμός

στ. Η αξίωση του υπερθεματιστή για παράδοση του κινητού πράγματος

ζ. Η αξίωση του υπερθεματιστή για τη χορήγηση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου

5. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος ως έμμεσο επακόλουθο της κατακυρώσεως

α. Ο πλειστηριασμός ως τίτλος κτήσεως κυριότητας

β. Η μεταβίβαση της κυριότητας στα κινητά

γ. Η μεταβίβαση της κυριότητας στα ακίνητα

δ. Κτήση κυριότητας από τον υπερθεματιστή όταν δεν καταβάλλεται το πλειστηρίασμα πλήρως και προσηκόντως

6. Η εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο ως απώτερος σκοπός της κατακυρώσεως

α. Σημασία της εγκαταστάσεως για την κτήση της κυριότητας

β. Το δικαίωμα άμεσης εκτελέσεως

γ. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας της περιλήψεως

7. Η τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των τρίτων

α. Το δικαίωμα κυριότητας των τρίτων

β. Τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα των τρίτων

γ. Η απόσβεση της υποθήκης, της προσημειώσεως και του ενεχύρου

8. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων

α. Η βασική αρχή

β. Η κατ’ εξαίρεση προστασία της μισθώσεως των ακινήτων – Ο περιορισμός της εξαιρέσεως μετά το ν. 4335/2015

9. Η μεταφορά του κινδύνου στον υπερθεματιστή

10. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος

ΙΙΙ. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα

1. Ο κίνδυνος από την ύπαρξη των νομικών ελαττωμάτων. Προστασία του υπερθεματιστή

2. Η ρύθμιση του ΑΚ

3. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ: ευθύνη του επισπεύδοντος

4. Η έννοια του νομικού ελαττώματος

5. Η ευθύνη από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

6. Η δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του ουσιαστικού δικαίου

7. Ένδικα βοηθήματα για την προστασία του υπερθεματιστή

α. Ανακοπή του άρθρου 933 κατά του πλειστηριασμού;

β. Ανακοπή του άρθρου 933 κατά του αναπλειστηριασμού;

8. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

9. Το πρόβλημα των νομικών ελαττωμάτων ειδικότερα μετά τους ν. 2298/1995 και 4335/2015

IV. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων που συνομολογήθηκαν

V. Η επιρροή των ελαττωμάτων της βουλήσεως

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός

Ι. Έννοια, σκοπός και φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις διενέργειας

1. Άρνηση καταβολής πλειστηριάσματος

2. Αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια προσκλήσεως των επόμενων πλειοδοτών ή αποτυχία της διαδικασίας υποκαταστάσεως σε θέση υπερθεματιστή

3. Ύπαρξη κατασχέσεως που δεν ανατράπηκε

4. Ύπαρξη έγκυρου πλειστηριασμού

ΙΙΙ. Η νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

IV. Η διαδικασία

1. Προδικασία

2. Κύρια διαδικασία

α. Οι εφαρμοστέοι κανόνες

β. Το δικαίωμα του υπερθεματιστή για καταβολή του πλειστηριάσματος και τη ματαίωση του αναπλειστηριασμού

γ. Εκχώρηση του δικαιώματος του υπερθεματιστή για ματαίωση του αναπλειστηριασμού

V. Συνέπειες

1. Διάκριση ευθύνης του πρώτου και του επόμενου υπερθεματιστή

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του νέου υπερθεματιστή

3. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της διαφοράς

4. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της δαπάνης του αναπλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος

I. Γενικά

ΙΙ. Συστήματα διανομής του πλειστηριάσματος

1. Το λατινικό σύστημα

2. Το γερμανικό σύστημα

3. Το ελβετικό σύστημα

4. Η αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων

ΙΙΙ. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα

1. Διανομή χωρίς πίνακα

2. Οι προϋποθέσεις ειδικότερα

α. Η επάρκεια του πλειστηριάσματος και η καταβολή του

β. Η παρέλευση της ορισμένης προθεσμίας

3. Η ανακοπή του καθού η εκτέλεση

α. Φύση και δικαιολογητικός λόγος

β. Λόγοι και αίτημα

γ. Διαδικασία

δ. Αποτελέσματα

4. Τρόπος ικανοποιήσεως των δανειστών

IV. Η διανομή όταν το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές

1. Αρχές που στηρίζουν την κατάταξη των δανειστών

α. Έννοια και φύση του πίνακα κατατάξεως

β. Η σύμμετρη ικανοποίηση ως αρχή

γ. Η διάσπαση της αρχής: γενικά και ειδικά προνόμια

δ. Σειρά και τάξη των προνομίων

ε. Η νομική φύση των προνομίων

στ. Το διαχρονικό δίκαιο των προνομίων, ιδίως μετά το ν. 4335/2015

ζ. Το εφαρμοστέο δίκαιο

η. Είδη κατατάξεως

2. Ο τρόπος συντάξεως του πίνακα κατατάξεως

α. Υποβολή παρατηρήσεων αλλά ανυπαρξία δικαστικού ελέγχου των απαιτήσεων

β. Ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη ο υπάλληλος του πλειστηριασμού

γ. Τα χρονικά όρια

δ. Εφαρμογή των διατάξεων για τα προνόμια

ε. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως

στ. Η σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα

3. Τα γενικά προνόμια πριν και μετά το ν. 4335/2015

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Ο περιορισμός των γενικών προνομίων με το ν. 4335/2015

4. Η πρώτη τάξη των γενικών προνομίων μετά το ν. 4335/2015

α. Απαιτήσεις για την κηδεία και νοσηλεία

β. Απαιτήσεις αποζημιώσεως από αναπηρία ποσοστού 80% και άνω

5. Η δεύτερη τάξη των γενικών προνομίων μετά το ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίμων

6. Η τρίτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μετά το ν. 4335/2015

γ. Οι απαιτήσεις των δικηγόρων πριν και μετά το ν. 4335/2015

δ. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας

ε. Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως

στ. Οι απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή.

ζ. Οι απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

7. Η τέταρτη τάξη των γενικών προνομίων – Οι απαιτήσεις των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών

8. Η πέμπτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015

α. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου πριν και μετά το ν. 4335/2015

β. Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων

9. Η έκτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού

10. Τα ειδικά προνόμια πριν και μετά το ν. 4335/2015

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Απαιτήσεις από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος

γ. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει ενέχυρο

δ. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει υποθήκη

ε. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει προσημείωση

στ. Απαιτήσεις από δαπάνες για την παραγωγή και συγκομιδή καρπών

11. Η σύγκρουση των προνομίων πριν και μετά το ν. 4335/2015 – Το νέο άρθρο 977Α ΚΠολΔ (ν. 4512/2018)

α. Γενικές παρατηρήσεις - Η νομοθετική ιστορία

β. Το άρθρο 977 ΚΠολΔ μετά το ν. 4335/2015

γ. Το σύστημα του χωρισμού του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν γενικά και ειδικά προνόμια

δ. Σχέση περισσότερων γενικών και περισσότερων ειδικών προνομίων

ε. Το σύστημα χωρισμού του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν προνομιούχοι με εγχειρόγραφους δανειστές

στ. Ο χωρισμός του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν ειδικά προνόμια με μη προνομιούχες απαιτήσεις

ζ. Ο χωρισμός του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν γενικά προνόμια με μη προνομιούχες απαιτήσεις

12. Η σύμμετρη ικανοποίηση

13. Η τυχαία και η επικουρική κατάταξη

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Τυχαία κατάταξη των απαιτήσεων υπό αίρεση

γ. Τυχαία κατάταξη των αμφίβολων απαιτήσεων

δ. Η επικουρική κατάταξη

14. Η εκτελεστότητα του πίνακα κατατάξεως

α. Τρόποι

β. Όταν δεν ασκείται ανακοπή

γ. Όταν ασκείται ανακοπή

V. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

1. Σκοπός του θεσμού

2. Νομική φύση και αντικείμενο της ανακοπής

α. Ο σύνθετος χαρακτήρας της

β. Η υποκειμενική της ενέργεια

3. Νομιμοποίηση και ομοδικία

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Η ενεργητική ομοδικία - Πότε είναι απλή και πότε αναγκαία

γ. Παθητική νομιμοποίηση

δ. Η παθητική ομοδικία

4. Έννομο συμφέρον

5. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

6. Η καθύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα

7. Λόγοι και αίτημα ανακοπής

α. Περιεχόμενο

β. Ουσιαστικοί λόγοι – Παραδεκτό και βάσιμο

γ. Δικονομικοί λόγοι

δ. Αίτημα

8. Άσκηση ανακοπής και διαδικασία

α. Τρόπος ασκήσεως - Προθεσμία

β. Περιεχόμενο δικογράφου

γ. Οι πρόσθετοι λόγοι

δ. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας

9. Αποτελέσματα της ανακοπής

VΙ. Κατάταξη των δανειστών με βάση το νέο άρθρο 977Α

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α.

3. Οι κανόνες διανομής του πλειστηριάσματος κατά το νέο άρθρο 977Α ΚΠολΔ

4. Προβλήματα ερμηνείας από τη συνύπαρξη στον ΚΠολΔ των άρθρων 977 και 977Α

5. Το υπερπρονόμιο των εργατικών απαιτήσεων κατά το νέο άρθρο 977Α §§ 2, 3

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο άρθρων

Γενική βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018
Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση