Ν. Μαρκόπουλος, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 2004


Ν. Μαρκόπουλος, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 2004

Σκοπός του βιβλίου του Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίου Ν. Μαρκόπουλου είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση κωδικοποιημένης, της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αφετέρου δε, η ταξινόμηση και παράθεση κατ’ άρθρο της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών παρουσιάζεται κατά τον τρόπο που διαρθρώνεται, σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Το Μέρος Α΄ του βιβλίου, περιλαμβάνει τη βασική εθνική νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες προμήθειες (Ν. 2286/1995, Π.Δ 394/1996 κ.α), ειδικούς κανονισμούς προμηθειών με αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον (όπως αυτούς των Νοσοκομείων και των Ενόπλων Δυνάμεων), καθώς και όλο το πλέγμα των διατάξεων, που θέτουν περιορισμούς στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το Μέρος Β΄ του βιβλίου περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες προμήθειες όπως ισχύει μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, ιδίως με την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου του 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Το Μέρος Γ΄ περιλαμβάνει το διεθνές δίκαιο προμηθειών και συγκεκριμένα το Ν. 2513/1997 με τον οποίο κυρώθηκε, η υπογραφείσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συμφωνία του «Μαρακές» περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Τέλος το Μέρος Δ΄ περιλαμβάνει το δικονομικό πλαίσιο που διέπει τις σχετικές διαφορές.

Όσον αφορά στην παρουσίαση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σημειώνεται ότι, ύστερα από κάθε άρθρο, ακολουθεί θεματική ταξινόμηση και παράθεση της σχετικής νομολογίας. Ο αναγνώστης καθοδηγείται στην έρευνα του ζητήματος που τον ενδιαφέρει, από ένα αναλυτικό ευρετήριο περιεχομένων στην αρχή του βιβλίου καθώς και ένα εύχρηστο λημματικό ευρετήριο στο τέλος του. Το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, ιδίως όσον αφορά στην ταξινόμηση και παρουσίαση του συνόλου της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ενόψει δε της ραγδαίας αυξήσεως του αριθμού τόσο των συμβάσεων δημοσίων προμηθειών που συνάπτονται από τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και των σχετικών δικαστικών διαφορών, το πόνημα αυτό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
Εθνικό - Ευρωπαϊκό - Διεθνές
Νομολογίο κατ άρθρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Περιέχεται η οδηγία 2004/18/ΕΚ
© 2004
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-858-9
Σελίδες
XXXVIII + 848
Τιμή
€ 82,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ν. 2286/1995, Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

2. Π.Δ 394/1996, Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

3. Ν. 2362/1995, Διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού περί συνάψεως συμβάσεων του Δημοσίου

4. Σύνταγμα (άρθρο 98 παρ. 1), Ν. 3060/2002, Ν. 3193/2003, Προληπτικός έλεγχος Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

5. Υ.Α. Π1/7085/1999, Σύσταση Επιτροπών στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών

6. Υ.Α. Π1/2489/1995,Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Παραλαβής υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Ν. 2955/2001, Προμήθειες Νοσοκομείων

2. Π.Δ 384/1989, Κώδικας Προμηθειών Ενόπλων Δυνάμεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Άρθρα 14 παρ. 9 και 15 ισχύοντος Συντάγματος

2. Ν. 3021/2002, Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης

3. Ν. 2328/1995 (άρθρο 15), Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

4. Π.Δ. 82/1996, Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Οδηγία 93/36/ΕΟΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

2. Π.Δ. 370/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ

3. Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, (κατάργηση Οδηγιών 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ)

4. Π.Δ. 57/2000, Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, προς τις δια-τάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ

5. Κατώτατα όρια που προβλέπονται από τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις από 1ης Ιανουαρίου

6. Πίνακας Προϊόντων πολεμικού υλικού

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Ν. 2513/1997, Κύρωση συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προ-μηθειών

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Ν. 2522/1997, Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ

2. Ν. 2854/2000, Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες