Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019


Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι σπουδαίες αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε και εφάρμοσε τους κανόνες βάσει των οποίων η Ένωση επιδιώκει να συντονίσει την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέλη. Η συστηματική μελέτη των παραπάνω αποφάσεων είναι πολλαπλώς χρήσιμη σε όσους διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο νομικό καθεστώς που διέπει τη συμβατική δράση της Δημόσιας Διοίκησης στους τομείς των προμηθειών, των υπηρεσιών και των έργων. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ανάλυση των εν λόγω αποφάσεων αναδεικνύει τα ερμηνευτικά μοτίβα και τις θεσμικές στοχεύσεις βάσει των οποίων διαμορφώνεται η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η διασύνδεση κάθε απόφασης με τις οικείες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης καθιστά εμφανή και συγκεκριμενοποιεί τον ιδιαιτέρως δημιουργικό ρόλο του Δικαστηρίου στην εξέλιξη του δικαίου αυτού. Σε ένα τρίτο επίπεδο, η διασύνδεση κάθε απόφασης με το εθνικό δίκαιο και, κυρίως, ο διάλογος μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστών, ιδίως στο πλαίσιο του θεσμού της προδικαστικής παραπομπής, εξοικειώνουν τον αναγνώστη με τους σύνθετους κώδικες του επικοινωνιακού δικτύου βάσει του οποίου διαμορφώνεται πλέον το δίκαιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλουραλισμού.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης
Μεγάλες αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-927-8
Σελίδες
XVI + 531
Τιμή
€ 58,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΕΙΡΑ «Μεγάλες αποφάσεις».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης – Απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας

2. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης έργων – Απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010, C-451/08, Helmut Müller

3. Η έννοια της σύμβασης παραχώρησης – Απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, C-206/08, Eurawasser

4. Η έννοια της μικτής σύμβασης – Απόφαση της 19ης Απριλίου 1994, C-331/ 92, Gestión Hotelera Internacional κατά Comunidad Autónoma de Canarias κ.λπ

5. Η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου – Απόφαση της 15ης Ιανουα­ρίου 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG κ.λπ. κατά Strohal Rotationsdruck GesmbH

6. Η έννοια του οικονομικού φορέα – Απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2009, C-305/08, CoNISMa

7. Η σύμπραξη μεταξύ δημοσίων φορέων – Απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1999, C-107/98, Teckal

B. ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

8. Οι εφαρμοστέοι κανόνες και αρχές – Απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2000, C-324/98, Telaustria και Telefonadress

9. Οι συμβάσεις βέβαιου διασυνοριακού ενδιαφέροντος – Απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2007, C-507/03, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

ΜΕΡΟΣ

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

10. Οι γενικές αρχές – Απόφαση της 22ας Ιουνίου 1993, C-243/89, Επιτροπή κατά Δανίας

11. Η σύγκρουση συμφερόντων – Απόφαση της 3ης Μαρτίου 2005, C-21/03 και C-34/03, Fabricom

12. Οι διαδικασίες ανάθεσης – Απόφαση της 10ης Μαρτίου 1987, C-199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας

13. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας – Απόφαση της 14ης Ιουνίου 2007, C-6/05, Medipac - Καζαντζίδης

14. Οι εναλλακτικές προσφορές – Απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2003,

C-421/01, Traunfellner

15. Οι λόγοι αποκλεισμού – Απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 2008, C-213/07, Μηχανική

16. Η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Απόφαση της 14ης Απριλίου 1994, C-389/92, Ballast Nedam Groep I

17. Τα κριτήρια ανάθεσης – Απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2004, C-247/02, Sintesi SpA

18. Ο έλεγχος των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών – Απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 2001, C-285/99 και C-286/99, Impresa Lombardini και Mantovani

19. Η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης – Απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 1999, C-27/98, Fracasso και Leitschutz

ΜΕΡΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

20. H υπεργολαβία – Απόφαση της 18ης Μαρτίου 2004, C-314/01, Siemens και ARGE Telekom

21. Η τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Απόφαση της 19ης Ιουνίου 2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH

ΜΕΡΟΣ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

A. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

22. Οι προσβαλλόμενες πράξεις – Απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2005,

C-26/03, Stadt Halle και RPL Lochau

23. Το ενεστώς έννομο συμφέρον – Απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016,

C-355/15, Technische Gebäudebetreuung και Caverion Österreich

24. Η αγωγή αποζημίωσης – Απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, C-314/ 09, Strabag κ.λπ.

25. Η δικαστική προστασία των τρίτων μη συμβαλλόμενων ανταγωνιστών κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης – Απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, C-496/99 P, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta

Β. Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

26. Η σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία του εθνικού δικαίου – Απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2003, C-327/00, Santex

27. Ο διάλογος μεταξύ των δικαστών – Διάταξη της 17ης Νοεμβρίου 2004, C-363/04, C-364/04 και C-365/04, Μηχανική κ.λπ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΕ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΔ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες