Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, τόμ. 2, 2000


Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, τόμ. 2, 2000

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Χρηματιστηριακός κώδικας
Αποφάσεις: Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Α., Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
© 2000
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-493-1
Σελίδες
288
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν Ε.Κ. 7291/8-4-1997 - Κεφαλαιακήεπάρκεια των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7291/8-4-1997 - Οδηγίες για τονυπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
3) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7262/8-4-1997 - Καταβολή έκτακτηςεισφοράς των μελών του Χ.Α.Α. στο Επικουρικό Κεφάλαιο - Επιτρεπόμενες Επενδύσεις
4) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7262/8-4-1997 - Ορισμός ιδίως Κεφαλαίωντων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα
5) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Ορισμός ιδίως κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ.
6) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7289/8-4-1997 - Συντελεστής φερεγγυότηταςτων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα
7) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7290/8-4-1997 - Εποπτεία και έλεγχοςτων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των Ε.Π.Ε.Υ.
8) Απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας υπ' αριθμ. 8173/Β. 444 - Δελτίο Τιμών Χ.Α.Α.
9) Απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας υπ' αριθμ. 2063/Β. 69 - Λειτουργία παράλληληςαγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών
10) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 18/15-1-1000 - Μέθοδοι διαπραγμάτευσηςμετοχών για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω ΑΣΗΣ
11) Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 19/15-1-1999 - Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριώνσε συγχωνεύσεις, εξαγορές, αλλαγές κύριας δραστηριότητας, αποσχίσεις κλάδου
12) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9324/19-1-1999 - Συμπληρωματικάστοιχεία για βιβλία και παραστατικά που πρέπει να τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α.
13) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9325/19-1-1999 - Αναστολή εισφοράςτων Μελών του Χ.Α.Α. και των Εισηγμένων Εταιριών για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου
14) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9326/19-1-1999 - Συμπληρωματικάστοιχεία για τα βιβλία και παραστατικά που πρέ-πει να τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α.
15) Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 10/5-3-1999 - Διαδικασίες και δικαιολογητικάεισαγωγής μετοχών στο ΧΑΑ
16) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9763/2-3/1999 - Τήρηση βιβλίωνκαι στοιχείων από τα Μέλη του ΧΠΑ και ΕΤΕ-ΣΕΠ
17) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9762/16-3-1999 - Επιβολή πειθαρχικώνκυρώσεων από το Δ.Σ. του ΧΠΑ
18) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9821/ - Ποσά που καταβάλουν στοΧΠΑ και στην ΕΤΕΣΕΠ τα μέλη, ως δικαίωμα εγ-γραφής και ετήσια συνδρομή
19) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 824/4-5/1999 - Συμπλη-ρωματικές προϋποθέσειςαπόκτησης ιδιότητας μέλους ΕΤΕΣΕΠ
20) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 2259/4-5-1999 - Συμπληρω-ματικές προϋποθέσειςαπόκτησης ιδιότητας μέλους ΧΠΑ
21) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 2260/4-5-1999 - Ειδικοί διαπραγματευτές
22) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 23/28-6-99 - Χρονικό όριο εισαγωγής προςδιαπραγμάτευση στο ΧΑΑ μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών
23) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 24/19-7-99 - Τροποποίηση της από 20/5-3-99Απόφασης του Δ.Σ.
24) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 163/6-7-99 - Τή-ρηση Βιβλίων καιΣτοιχείων στα Μέλη του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ
25) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 33/165/3-8-99 - Ανοικτές Πωλήσεις
26) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 32/4-8-99 - Κανονιστικό πλαίσιο της Χ.Α.Π.
27) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 25/4-8-99 - Εκκαθάριση εισηγμένων χρηματοοικονομικώνπροϊόντων
28) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 32/5-11-99 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ" διαπραγμάτευσης μετο-χών εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
29) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 33/5-11-99 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ" διαπραγμά-τευσης μετοχών εταιριών εισηγμένων στοΧ.Α.Α.
30) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 34/5-11-99 - Πρόσθετες πληροφορίες πουπρέπει να προστίθενται στις οικονομικές και λο-γιστικές καταστάσεις των εισηγμένωνεταιριών στο Χ.Α.Α.
31) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 33/7-12-99 - Τροποποίηση της Απόφασηςτης 25ης/4-8-99 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ
32) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 26/16-9-99 - Τροποποίηση της 20ής/5-3-99απόφασης Δ.Σ. Χ.Α.Α.
33) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 27/20-9-99
34) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 28/20-9-99
35) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 29/30-9-99
36) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 30/7-10-99
37) Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΕΣΕΠ 25/2-4-1999 - Κανονιστικό πλαίσιο και εκκαθάριση των εισηγμένωνχρηματοοικονομικών Προϊόντων
38) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 32/5-11-1999 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ" διαπραγμάτευσης μετο-χών εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -, 13η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...