Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, τόμ. 2, 2000

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Χρηματιστηριακός κώδικας
Αποφάσεις: Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Α., Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
© 2000
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-493-1
Σελίδες
288
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, τόμ. 2, 2000


Ι. Παπαγιάννης, Χρηματιστηριακός κώδικας, τόμ. 2, 2000

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Χρηματιστηριακός κώδικας
Αποφάσεις: Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Α., Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
© 2000
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-493-1
Σελίδες
288
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν Ε.Κ. 7291/8-4-1997 - Κεφαλαιακήεπάρκεια των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7291/8-4-1997 - Οδηγίες για τονυπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
3) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7262/8-4-1997 - Καταβολή έκτακτηςεισφοράς των μελών του Χ.Α.Α. στο Επικουρικό Κεφάλαιο - Επιτρεπόμενες Επενδύσεις
4) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7262/8-4-1997 - Ορισμός ιδίως Κεφαλαίωντων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα
5) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Ορισμός ιδίως κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ.
6) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7289/8-4-1997 - Συντελεστής φερεγγυότηταςτων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα
7) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 7290/8-4-1997 - Εποπτεία και έλεγχοςτων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των Ε.Π.Ε.Υ.
8) Απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας υπ' αριθμ. 8173/Β. 444 - Δελτίο Τιμών Χ.Α.Α.
9) Απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας υπ' αριθμ. 2063/Β. 69 - Λειτουργία παράλληληςαγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών
10) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 18/15-1-1000 - Μέθοδοι διαπραγμάτευσηςμετοχών για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω ΑΣΗΣ
11) Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 19/15-1-1999 - Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριώνσε συγχωνεύσεις, εξαγορές, αλλαγές κύριας δραστηριότητας, αποσχίσεις κλάδου
12) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9324/19-1-1999 - Συμπληρωματικάστοιχεία για βιβλία και παραστατικά που πρέπει να τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α.
13) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9325/19-1-1999 - Αναστολή εισφοράςτων Μελών του Χ.Α.Α. και των Εισηγμένων Εταιριών για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου
14) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9326/19-1-1999 - Συμπληρωματικάστοιχεία για τα βιβλία και παραστατικά που πρέ-πει να τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α.
15) Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 10/5-3-1999 - Διαδικασίες και δικαιολογητικάεισαγωγής μετοχών στο ΧΑΑ
16) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9763/2-3/1999 - Τήρηση βιβλίωνκαι στοιχείων από τα Μέλη του ΧΠΑ και ΕΤΕ-ΣΕΠ
17) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9762/16-3-1999 - Επιβολή πειθαρχικώνκυρώσεων από το Δ.Σ. του ΧΠΑ
18) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 9821/ - Ποσά που καταβάλουν στοΧΠΑ και στην ΕΤΕΣΕΠ τα μέλη, ως δικαίωμα εγ-γραφής και ετήσια συνδρομή
19) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 824/4-5/1999 - Συμπλη-ρωματικές προϋποθέσειςαπόκτησης ιδιότητας μέλους ΕΤΕΣΕΠ
20) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 2259/4-5-1999 - Συμπληρω-ματικές προϋποθέσειςαπόκτησης ιδιότητας μέλους ΧΠΑ
21) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 2260/4-5-1999 - Ειδικοί διαπραγματευτές
22) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 23/28-6-99 - Χρονικό όριο εισαγωγής προςδιαπραγμάτευση στο ΧΑΑ μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών
23) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 24/19-7-99 - Τροποποίηση της από 20/5-3-99Απόφασης του Δ.Σ.
24) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 163/6-7-99 - Τή-ρηση Βιβλίων καιΣτοιχείων στα Μέλη του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ
25) Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 33/165/3-8-99 - Ανοικτές Πωλήσεις
26) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Π.Α. υπ' αριθμόν 32/4-8-99 - Κανονιστικό πλαίσιο της Χ.Α.Π.
27) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 25/4-8-99 - Εκκαθάριση εισηγμένων χρηματοοικονομικώνπροϊόντων
28) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 32/5-11-99 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ" διαπραγμάτευσης μετο-χών εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
29) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 33/5-11-99 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ" διαπραγμά-τευσης μετοχών εταιριών εισηγμένων στοΧ.Α.Α.
30) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 34/5-11-99 - Πρόσθετες πληροφορίες πουπρέπει να προστίθενται στις οικονομικές και λο-γιστικές καταστάσεις των εισηγμένωνεταιριών στο Χ.Α.Α.
31) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ υπ' αριθμόν 33/7-12-99 - Τροποποίηση της Απόφασηςτης 25ης/4-8-99 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ
32) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 26/16-9-99 - Τροποποίηση της 20ής/5-3-99απόφασης Δ.Σ. Χ.Α.Α.
33) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 27/20-9-99
34) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 28/20-9-99
35) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 29/30-9-99
36) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 30/7-10-99
37) Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΕΣΕΠ 25/2-4-1999 - Κανονιστικό πλαίσιο και εκκαθάριση των εισηγμένωνχρηματοοικονομικών Προϊόντων
38) Απόφαση Δ.Σ. του Χ.Α.Α. υπ' αριθμόν 32/5-11-1999 - Δημιουργία ειδικής κατηγορίας"ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ" διαπραγμάτευσης μετο-χών εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού